رادیو آزادگان       

زمان پخش    

Jun 01, 2005
فریبا هدایتی - همسرامید عباسقلی نژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه   

در باره اعتصاب غذای همسرش