رادیو آزادگان      

زمان پخش
Feb01,2008

حسن سلیمی

Feb01,2008
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضوع مصاحبه

 1 - ازبازماندگان جریان سربداران،سربداران که بودند، چگونه می اندیشیدند،چراقیام کردند وپایان آن چه شدبمناسبت سالروز6 بهمن

2 - ازبازماندگان جریان سربداران،سربداران که بودند، چگونه می اندیشیدند،چراقیام کردند وپایان آن چه شدبمناسبت سالروز6 بهمن