بازگشت به صفحه اول           

زمان پخش    

Aug10, 2007

      منوچهر - صالحی         

Aug10, 2007
Sep26, 2007
Sep26, 2007
Sep26, 2007
Oct12, 2007
Oct12, 2007
Oct12, 2007
Mar19,2008

Aug02,2008

Aug02,2008

Aug02,2008

Aug23,2008
Aug23,2008
Aug23,2008
Sep05,2008
Sep05,2008
Sep05,2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه   

1 - مقاله ، کسی که هم ازتوبره میخورد وهم ازآخور ، نقدی برکتاب درتیررس حادثه

2 - چه علل وعاملی باعث این تحریفات تاریخی میشوندو اهداف بیگانگان دراین راستا چیست
1 - ارزشها وضد ارزشها، بابدنامی نیزمیتوان سرشناس شد ، مصاحبه های حمید شوکت، میلانی،نهاوندی با  صدای آمریکا
2 - درتاختن به مصدق وهمگونیها درداخل کشور، نقدی برمقاله "یاداشت سردبیر" محمد قوچانی  در نشریه شهروندامروزتهران

3 - نقش واهداف وسایل ارتباط جمعی سلطه گران واستبدادیون وتلاش این رسانه هادربی ارزش کردن ارزشهای ملت ایران

1 - آژیتاتورپرووکاتور سیاسی کیست ؟ دررابطه با نقد حمیدشوکت  و اهدافی که درپی اینگونه تحریفهای تاریخی وجود دارد

2 - چرا حاکمیت درایران وهمینطور حکومت آمریکا ازچنین تحریفاتی  که تاختن برمصدق است

3 - دررسانه های وابسته وبطور مستقیم ازاین افراد حمایت میکنند

منوچهر صالحی ، پیام نوروزی - نویسنده و محقق در آلمان

1 - مقاله ایشان باعنوان جبهه ملی واسب ترویا،انگیزه نگارش،نقش رسانه های ساخته بیگانه دربدیل سازی، وآنها به جه کسانی رجوع میکنند؟

2 پهلوی طلبانی  که تادیروزباداریوش همایون کارمیکردندامروزدرجبهه ملی ودرصدای آمریکادروغ میگویند،ریشه آن دراستبداد داخلی است

3 - یک پای اسب ترویادرایران 3 پای آن درخارج است،نامه زنده یادعلی اکبردهخدابه صدای آمریکا،پس ازانقلاب گرفتارروسپیان سیاسی شده ایم

 1 - مقاله ایشان باعنوان تومومیبنی  ومن پیچش مو ودرپاسخ وبررسی مقاله 3 تن اراعضاانجمن آینده نگرباعنوان دردم نهفته به زطبیبان مدعی
2 - گروه هائی مثل انجمن آینده نگرباتعریف ازجهانی شدن که برروی سایت خودشان هم قرارداردمعتقدندکه جامعه یشری درآستانه زایش تمدن..-
3 - مرزبندی دقیق بین نیروهای سکولاردمکرات ونیروهای سکولارغیردمکرات که خطرجدی است،مشخص کردن رایطه سکورالیزم بادمکراسی
1 - دنباله مقاله جبهه ملی واسب ترویا،پاسخ به سه نقدباعنوان تو مومیبینی من پیچش مو،بررسی نقدنهضت مقاومت ملی،رژیم فاسد پهلوی..
2 - محرک واقعی انقلاب وقتی صدای انقلاب راشنیدکه خیلی دیربود،بختیارزمانی فرمان نخست وزیری ورای اعتمادازمجلس ساواک ساخته ...
3 - گرفت که مردم خواهان رفتن پهلویهابودندواین مخالف راه مصدق بود،وزیرامورصدام ،جرج براون،یختیارواویسی مشوقین حمله به ایران