رادیو آزادگان       

 زمان پخش
Nov30,2007

حسن - رضائی

Nov30,2007
Jan14,2008
Jan14,2008
Jan14,2008
Mar19,2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه

1 - قانون مجازات دردقیقه 90 ، نگاهی به لایحه تازه قانون مجازات درجمهوری اسلامی که درفرایند تصویب شدن است

2 - تاریخ تغیر وتبدیل قوانین حقوقی جزائی ومجازاتهای عمومی درجمهوری اسلامی ازآغازتا کنون و لوایح جدید

1 - دنباله بحث قانون مجازات دردقیقه 90، نگاهی کوتاه به لایحه تازه قانون مجازات وجزای عمومی وتصویب طرح فوریت آن درمجلس و نه علنی
2 - بخش قم بخش شرعی این قانون، مرکزتحقیقاتی قوه قضائیه وزیرنظرشاهرودی،مرکزآموزش طلاب یاآموزش قضائی زیرنظرجواهری
3 - این قانون که قراراست ثصویب شود سندی است آشکاربرنوع تفکروجهانبینی ذهنی روایط حاکمیت با دیگران یعنی هموطنان ومردم کشورمان
دکتر حسن رضائی ،پیام نوروزی -  حقوقدان و پژوهشگر عدالت اجتماعی