رادیو آزادگان   

زمان پخش
May22,2010
May22,2010
پیامهای دانشجویان زندانی
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان بلخ

مجیدتوکلی  ، سخنرانی دردانشگاه تهران وساعاتی قبل ازدستگیری وانتقال به سیاهچالهای مخوف رژیم جهل ودروغ وجنون وخون