رادیو آزادگان                                                                       Year-2010-2011                                               دکتر  یونس- پارسا بناب

زمان پخش

Jan01,2010
Jan01,2010
Jan01,2010
Jan15,2010
Jan15,2010
Jan15,2010
Jan30,2010
Jan30,2010
Jan30,2010
Jan30,2010
Jan30,2010
Feb13,2010
Feb13,2010
Feb13,2010
Feb13,2010
Mar11,2010
Mar11,2010
Mar11,2010
Mar11,2010
Mar31,2010
Mar31,2010
Mar31,2010
Mar31,2010
Apr15,2010
Apr15,2010
Apr15,2010
May01,2010
May01,2010
May01,2010
May01,2010
May18,2010
May18,2010
May18,2010
May18,2010
May29,2010
May29,2010
May29,2010
May29,2010
Jun10,2010
Jun10,2010
Jun10,2010
Jun10,2010
Jun26,2010
Jun26,2010
Jun26,2010
Jun26,2010
July10,2010
July10,2010
July10,2010
July10,2010
July10,2010
Aug05,2010
Aug05,2010
Aug05,2010
Aug05,2010
Sept23,2010
Sept23,2010
Sept23,2010
Sept23,2010
Sept23,2010
Oct06,2010
Oct06,2010
Oct06,2010
Oct06,2010
Oct06,2010
Oct25,2010
Oct25,2010
Oct25,2010
Oct25,2010
Oct25,2010
Nov17,2010
Nov17,2010
Nov17,2010
Nov17,2010
Jan06,2011
Jan06,2011
Jan06,2011
Jan06,2011
Jan28,2011
Jan28,2011
Jan28,2011
Jan28,2011
Feb26,2011
Feb26,2011
Feb26,2011
Feb26,2011
Mar20,2011
Mar27,2011
Mar27,2011
Mar27,2011
Mar27,2011
Apr11,2011
Apr11,2011
Apr11,2011
Apr11,2011
Apr28,2011
Apr28,2011
Apr28,2011
Apr28,2011
May22,2011
May22,2011
May22,2011
May22,2011
May22,2011
Jun14,2011
Jun14,2011
Jun14,2011
July08,2011
July08,2011
July08,2011
July08,2011
Aug03,2011
Aug03,2011
Aug03,2011
Aug03,2011
Aug03,2011
Sept03,2011
Sept03,2011
Sept03,2011
Sept03,2011
Sept03,2011
Oct15,2011
Oct15,2011
Oct15,2011
Oct15,2011
Oct29,2011
Oct29,2011
Oct29,2011
Oct29,2011
Nov19,2011
Nov19,2011
Nov19,2011
Nov19,2011
Dec10,2011
Dec10,2011
Dec10,2011
Dec10,2011
Dec10,2011
Dec23,2011
Dec23,2011
Dec23,2011
Dec23,2011
Dec23,2011
 
 
 

موضوع مصاحبه  

1 - رویدادهای مهم دیماه،حمله به تحصن استادان ودانشجویان دروزارت علوم وکشتن کامران تجات الهی درسال 57،روزمنع حجاب 17دی بدستوررضاشاه
2- نگاهی تاریخی به زندگانی منتظری،نقش این افراددرحرکتهای اجتماعی،اگرچه اودرکشتار60 سکوت کرد اما درسال 67 مقاومت کامل کرد وبهای سنگین
3 - پرداخت،گزارشی ازجلسات ،پرسشها وپاسخها، لزوم وضرورت ایجادجبهه ای ازنیروهای استقلال طلب،آزادیخواه وعدالت جوبرای کمک به هموطنان
1 -زندگی اجتماعی وسیاسی تختی،علت محبوبیت تختی بعنوان جهان پهلوان رابایددروارستگی وتواضع اودرمقابل مردم ازیکسووتقارن آن بانهضت ملی دید
2 -پیش بینیهای ایمانوئل والرستین درباره آینده جهان وهمینطورمنطقه خاورمیانه وبویژه کشورمان ایران،اینکه جهانراکسادبزرگی دربرگرفته که تبعات آن
3 -در5سال آینده آشکارمیشود،هدف بعدی آمریکابه بهانه طالبان یمن است،آمریکادرهرجنبشی بطورحتم دستی داردووظیفه نیروهای استقلال طلب وآزادیخواه
1 - رویدادهای بهمن ماه دریکصدسال اخیر،یورش سربازان شاه به دانشگاه تهران،قتل تقی ارانی،سناریو 15بهمن وترورشاه،قیام سیاهکل،پیروزی انقلاب
2 -تروردکترحسین فاطمی توسط محمدمهدی عبدخدائی تروریست فدائی اسلام،محاکمه واعدام خسروگلسرخی وکرامت  دانشیان دربیدادگاهای محمدرضاشاهی
3 - درهائیتی چه میگذرد،یکباررئیس جمهورقانونی به آمریکا آورده میشودودرزمان کلینتون باپیشنهادحفظ منافع آمریکابه کشورش برگشت داده میشود وبر
4 -استقلال می ایستددردوران بوش به آفریقاتبعیدمیشود،امروزبا20000سربازومزدورآنجاراتسخیرمی کنند،علت حمله آمریکابه یمن باکمک عربستان چیست
5 - موقعیت استراتژیک یمن وباب المندب،22بهمن بپاخواستن ملت ایران برای بدست آوردن استقلال،آزادی وعدالت که درکودتای ننگین 28 مردادازدست داده
1 -  وضعیت امروزجنبش افتخارآفرین ملت ایران درپس سی ویکمین سالروزانقلاب بزرگ بهمن ماه،وضعیتهای نامطلوب پس ازانقلاب نفی کننده آن نیست
2 - پاسخ به پرسشی درباره تفاوت ونکات مشترک جنبش باانقلاب سال 57 وبعدازآن،یک تفاوت آنزمان نظام میکشت برای تثبیت،امروزمیکشدبرای بفایش
3 - و تفاوتهای دیگر،امروزایران احتیاج به دمکراسی داردوبدون استقلال وآزادی دستیابی به دمکراسی امکان ندارد،پاسخ به این پرسش که آیاسکولارهای
4 -ایرانی یک نقطه مشترک اصلی یااساسی دارند؟نفاوتهای بین نوگرائی دینی،سنت گرائی دینی وبنیادگرائی دینی چیست،اتسانهارابایدباعملشان داوری کرد
1 - سالروزروزجهانی زن،سوابق وتاریخچه مبارزات زنان ایران،تظاهرات زنان برعلیه تحمیل روسیه برای اخراج زنان گرجی پس ازشکستهای ننگ آور
2 - تظاهرات علیه خلع وتبعیدامیرکبیروعلیه قحطی نان واستبدادناصری،تظاهرات وحمله به بانک استقراضی روس که بافتوای شیخ فضل اله ایجادشده بود
3 - بدون برابری زن ومرددمکراسی میسرنمیشود،نقطه بسیار مشترک گروهائی که خودرااصلاح طلب،یانه اصلاح طلب ونه طرفداررژیم،یا حاکمین برایران
4 -ویا آنهائی که خودراسکولارونوگرامینامندموافقت با خصوصی سازی است،زیانهای خصوصی سازی،ملی شدن صنعت نفت آغازمبارزه ضدخصوصی سازی
1 - رویدادهای مهم فروردین ماه دریکصدسال اخیر،حمله به مدرسه فیضیه،اعدام قاضی محمددررژیم پهلوی،درگذشت بروجردی وزمینه ایجادحکومت اسلامی
2 - چهلم کشتارمردم تبریز،قیام کلنل محمدتقی خان پسیان برعلیه قوام،قیام شیخ محمدخیابانی برعلیه وثوق الدوله،اعتصاب چهل هزارکارگر شرکت نفت
3 - پاسخ به این پرسشها که آیا تاکید بر نقش وحضورزنان دراین جنبش پرافتخاردررابطه با  یک حرکت استثنائیست  ویاسوابقی داشته ؟، علت علاقمندی
4 -وگرایش هرچه بیشترمردم به برگزاری روزهای ملی مثل چهارشنبه سوری؟حرفهای صادق زیباکلام درباره مصدق،باصطلاح سکولارهاوپست مدرنیست!
1 - درتلاطم وپرآشوب ترشدن هرروزبیشتراوضاع جهان،شگفت زدگی ازرخدادهای سریع السیری که چندروزی هنوزازآن سپری نشده تغییری جدیدرخ میدهد
2 - حرفهای شرم آوراحمدی نژاد و پاسخ اوبامادرکنفرانس عالی رهبران جهان باتهدید ایران به تجاوزبا بمب اتمی ، فرهنگ اوباشی وفرهنگ هیروشیما ئی
3 -این تهدیدات یسودچه کسانی است،بنفع رژیم کودتا وسرکوب یا جنبش بزرگ ملت ایران،آیاعمدی وباطرح قبلی است؟ضرورت هرچه بیشترگسترش جنبش
1 -نگاهی به تاریخچه روزکارگروچگونگی بوجودآمدن آن،چرااین روزدرآمریکاروزکارگرنیست،اولین دوشنبه ماه سپتامبرروزکاراست وهمینطور8 مارس
2 - روز جهانی زن درآمریکا،تاریخچه روزکارگردرایران ، کارگران ایران ازکی ودرچه زمانهائی موفق برگزاری مراسم جشن وبزرگداشت اینروزشدند؟
3 - کدام دولت بطورمستقیم وغیر مستقیم این روزراعزیز میداشت وحمایت میکرد،کاپیتالاسیون اقتصادی یامعافیت مالیاتی سرمایه گزاران خارجی هدیه رژیم
4 -جنایت وکودتابه بیگانگان وهرروزبیشتر فقیرکردن کارگران وزحمتکشان ایران،فعالان حق طلب دربند،تنها راه برونشدازاین دوران سیاه پیروزی جنبش
1 -رویدادهای مهم اردیبهشت ماه دریکصدسال اخیر،تشکیل دولت ملی مصدق،اول ماه مه روزجهانی کارگر،ربودن وقتل افشارطوس رئیس شهربانی مصدق
2 - توسط عوامل بقائی،فضل اله زاهدی وکاشانی و..،روایت ودروغ وتحریف تاریخ درتلویزیونهای بسبک لوس آنجلس وهمینطوردرایران توسط متحجرین
3 -ومستبدین درباره باورها وشخصیت مصدق که کودتای ننگین 28مرداد راسیلی خدابرعلیه مصدق میدانند،هدف این گروه ها چیست،بویژه دررابطه باجوانان
4 -مصدق فرزندخلف مشروطیت،استراتژی مصدق والگوبودن آن تاامروزدرجهان،چه کسانی علیه اسطوره مصدق مبارزه میکنند،شهادت 5 هموطن سوگ ملی
1 -رخدادهای مهم خردادماه دریکصده اخیر،تصویب لایحه مجازات مقدمین علیه امنیت کشوردرمجلس وابسته رضاخانی وتداوم عملی آن تابامروزدرکشورمان
2 -15 خرداد،سفرنیکسون وکسینجرولقب ژاندارم منطقه،توقیف روزنامه سلام و.،شورشهاوتلاطمهای جهانی ناشی ازبحران ساختارعمیق نظام جهانی حاکم
3 -فاجعه خلیج مکزیک، کاری که مصدق 60 سال پیش باکمپانی نفت انگلیسی بی پی کردامروزاوباما رهبرقدرتمندترین کشورجهان حتی اگربخواهد نمی تواند
4 - تحریمهاوزیانها، برنامه هسته ای یک شعبده بازیست،فجایع ناشی ازواردات،تعطیلی کارخانه هاوبیکاری کارگران،چه کسانی این رژیم را مستقل میدانند؟
1 -چهارمین تحریم بزرگ شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران،این تحریمها علیه حاکمین جنایتکاراست یاعلیه مردم محروم کشورمان،تجربه تحریمهای
2 - گذشته هرچه بیشترپولدارشدن آقاهاوآقازادهاست،چراآمریکاوهمسانان این شعبده بازیهارامیکنند؟چراتحریمهای انگلیس علیه دولت مصدق شکست خورد
3 - دروغهای شرم آوررژیم درباره بی اثری تحریمهادرصداوسیمای ننگ،حمله ارتش اسرائیل به کاروان کشتیهای صلح وبقول بی بی سی وصدای آمریکا،
4 -حمله کوماندوهای اسرائیل به ناوگان کمک به غزه،جنبش بزرگ ملت ایران بسیاروالا،همگانی،دمکرات،مستقل وهروزگسترده تر،تجمعات وجلسه واشنگتن
1 -برخی ازرویدادهای مهم تیرماه،توپ بستن مجلس شورای ملی بدستورمحمدعلیشاه وتوسط لیاخوف روسی،قیام مردم تبریز درفردای آن،نقش تلگرافخانه
2 -دراین رویدادتاریخی،قتل شاعران ملی فرخی یزدی وعشقی بدست ماموران رضاشاهی،انفجاردفترحزب جمهوری اسلامی،قیام 18 تیردانشجویان وسرکوب
3 --آن،قیام تاریخی ملت ایران برعلیه شاه ودرحمایت ازمصدق،پاسخ به این پرسشهاکه،دررادیو مطرح میشودکه مردم درزمینه تنباکوقیام کردندآیااین مسئله
4 - چدی است،پس چرا برای قراردادهای دیگراستعماری یاقتل امیرکبیراقدامی نکردند؟این پرسش که چرامصدق الگوومدل استقلال سیاسی وحاکمیت ملیست؟
1 - روابط آمریکاوروسیه،دیداراوباماومدودف 2 قدرت بزرگ اتمی جهان دررابطه بامسائل جهانی وبویژه درارتباط باایران،چرادراین چندسال روسیه چندقدم
2 - به جلووطرف ایران،بازچندقدم به عقب ودرتحریمها شرکت میکند؟3 چالش بزرگی که آمریکادرزمان جنگ سردباآن روبروبود، امروزدرآمریکای جنوبی
3 - همان کارهائی رامیکنندکه ایران زمان مصدق کرد،سخنان چرچیل درپارلمان انگلیس ودرهمان روزی که مصدق درلاهه شرکت کرده بود، درباره 2 دشمن
4 - بزرگ انگلستان که کدام یک خطرناک ترند،سخنرانی درکنفرانس میراث مصدق درمبارزات امروزین مردم ایران،درتاریخ چراتنهادولت مصدق ماندگارشد
5 - مصاحبه های هیکل وجایگاه مصدق درنزدنهرو،پدرمعنوی کنفرانس باندوگ،پیروزی دادگاه لاهه بزرگترین درس تاریخی وپیروزی خردبرظلمت وزور
1 -منحنی حمله به ایران دراین چندسال گذشته،خط تفوق برژینسکی برنومحافظه کاران وجمهوری خواهان باحضوراوباما،دراین چندماه اخیربویژه اینروزها
2 -به کجارسیده،وقتی میگویندکه ایران خطربزرگ برای جامعه بین المللی ومنافع ملی غرب است یعنی همان دروغهاکه درباره صدام میگفتندگزارش هموطنی
3 -ازبلوچستان که زاهدان امروزبدترازنوارغزه ومانندساحل غربیست،دستگیری ریگی هاتوسط سازمان های اطلاعاتی پاکستان وآمریکا ،اعدام آنها، اهداف و
4-طرحهای حاکمین کاخ سفیدوسران غرب درپیامهای رسانه های جمعی،شواهدودلایل ازدورها نشان ازخواست تجاوزآمریکابه ایران است وچراتاامروزنشده؟
1 - رویدادهاورخدادهای مهم شهریورماه،حمله واشغال نظامی ایران توسط متفقین وپایان دوره دیکتاتوری رضاخانی،لایحه منع واگذاری امتیازبه بیگانگان با
2 -پیشتازی مصدق،فاجعه17شهریور،درگذشت ناگهانی طالقانی،حمله عراق به ایران وجنگ خانمانسوز8ساله،قتل عام وفاجعه ملی سال67وتداوم آن تاامروز
3-قراردادکنسرسیوم،ملی زدائی نقت پس ازکودتای ننگین 28 مرداد،مرگ مرموزصمدبهرنگی،سفراحمدی نژادبه نیویورک،مطالب تحلیلهای رسانه های بزرگ
4 -آمریکادررابطه بانظریه هاوسیاستهای امروزدولت آمریکانسبت به رژیم ایران وچگونه روابط،آینده،نظرات وگمانه های روسای کشورهای جهان دراینباره
5 -مثل فیدل کاسترو،ونزوئلاومورالس،رژیم ایران حکومت مطلوب آمریکائیهاوفروش میلیاردی اسلحه،گزارش تظاهرات نیویورک دراعتراض به احمدی نژاد
1 - رویدادهای مهم مهرماه دریکصده اخیر،اعتصاب کارگران پالایشگاه نفت درمهرسال 57،پیوستن ایران به پیمان بغدادیاسنتو2 سال پس ازکودتای ننگین
2 - 28 مرداد،قتل مدرس درسیاهچالهای رضاخانی،ایجاداولین هسته جبهه ملی درخانه مصدق و..،پاسخ به پرسش شنوندگانی که چراایشان به وقایع بزرگ
3 -تاریخی مرتب اشاره میکنند،نظریه میدهندومی نویسند،وظیفه ماوهمه نیروهای آزاده دررشدحافظه تاریخی مردم کشورمان وهمینطوردیگرکشورهای جهان
4 -،درجهان امروزرادیوتلویزیونهاودیگروسایل مثل کامپیوترواینترنت جوانان رامحبوس دربازارآزادتجارتی کرده اند،اگرجنگ ویتنام وفجایع آن درحافظه
5 -تاریخی مردم آمریکازنده بودتجاوزبه افغانستان عراق ممکن نبود،جنگهای نامرئی اوباما،وخیم ترشدن اوضاع منطقه،وضعیت ایران،یاوه های احمدی نژاد
1 -رویدادهای مهم آبان ماه،اعدام دکتر فاطمی پس ازکودتای ننگین 28 مردادواینکه چرا اواعدام شد،سالروزانقلاب شاه ومردم که منجربه حزب رستاخیزشد،
2 - تظاهرات عظیم دانشجویان وکنفدراسیون درسفرشاه به آمریکا،نامه خمینی به علمابرای سرمشق گرفتن ازاین حرکت،تبعیدخمینی،تسخیرسفارت آمریکا و
3 -گروگانگیری،آغازبحرانها،استعفای دولت موقت دراعتراض به آن،دوردوم تیرباران افسران بعداز28مرداد،پاسخ به این پرسش که آیاسیاست موازنه منفی
4 -همان نه شرقی نه غربی رژیم ولایت فقیه میباشد،مفهوم آنهاچیست؟سیاست موازنه منفی بعدها درکنفرانس باندونگ به سازمان کشورهای غیرمتعهدتبدیل
5 -شد،چراطالبان پهلوی وحاکمین درایران نسبت به نهضت ملی نگاه مشترک دارند؟مقاله نکاتی پیرامون تجارب مثبت ومنفی موج اول رهائی ازیوغ سرمایه
1-چراافرادی چون هوشنگ امیراحمدی مذبوهانه تلاش میکننداحمدی نژادرا بامصدق برابروهمگون ساخته یعنی مبارزات استقلال طلبانه وآزادیخواهانه و
2-حق جویانه اوراباعامل ولایت فقیه برابرسازند،اینان چگونه افرادی اندوچه اهدافی دارند؟همینطوراشخاصی که گروگانگیری رابه نیروهای طرفدارشوروی
3-ومخالفین رژیم نسبت میدهند،اهداف رسانه هائی چون بی بی سی وصدای آمریکادراینباره چیست وچراسعی درتخریب مصدق دارند؟انتخابات میان دوره ای
4- ودرواقع رفراندوم دولتهای آمریکا،پاسخ به این پرسش که هدف اوباما ازسفربه هندوستان واندونزی قبل ازسفرکره جنوبی وکنفرانس جی 20 چه بود؟
1 -پاسخ به پرسشی که چرابررسی تاریخ مهم است؟رویدادهای مهم دی ماه،قتل دکترکامران نجات الهی توسط نیروهای انتظامی سلطنتی،اشغال افغانستان،انشعاب
2 -حزب توده،قتل ثقط الاسلام توسط روسها،مرگ مشکوک غلامرضاتختی،کشف حجاب اجباری رضاخانی،قتل امیرکبیر،تجربه چندین باره زیست دردمکراسی
 3-ایرانیان ازسال 1210،مشروطه،دولت مصدق،آغازانقلاب،حذف رایانه هایک سیاست جهانی است،حذف یارانه درانگلیس وشهریه دانشگاه به شورش انجامید
 4 -خصوصی سازی ضدجامعه مدنیست،انتخاب برخی ازجنگ طلبان آمریکامجاهدین وبرخی مثل مایکل لدین تجزیه ایران واوباما کودتاگران حاکم برایران است
1 -رویدادهای مهم بهمن،یورش سربازان شاه به دانشگاه،ترورمنصوربدست محمد بخارائی ازفدائیان اسلام،قیام سیاهکل،قتل دکترتقی ارانی درزندان رضاشاه،انقلاب شکوهمند سال 57
2 -ترورمحمدمسعود،سوقصدبه دکترحسین فاطمی توسط محمدمهدی عبدخدائی ازفدائیان اسلام واسنادارتباط آنهاباانگلیسها،مرگ فروغ فرخزاد،اعدام گلسرخی ودانشیان دررژیم پهلوی
3 -نگاهی کوتاه به تاریخچه تونس وموقعیتش درمنطقه،چرامردم تونس قیام کردندوچه خواسته هائی درشرایط امروزدارند،تاسیس جبهه حق تعیین کرامت ملی 14 ژانویه،قیام خودجوش
 4 -اپوزیسیون تونس به تضادهای واقعی پرداخته،تفاوت قیام واپوزیسیون تونس باجنبش ایران،اثرجنبش بزرگ ملت ایران برخیزشها وقیامهای کشورهای تونس،اردن،الجزیره ومصر
1 - رویدادهای اسفندماه،کودتای انگلیسی رضاخانی سیدضیائی،اعلام تاسیس حزب رستاخیز،درگذشت محمدمصدق،برگزاری کنفرانس باندونگ باشرکت 29  کشور درراستای سیاست
2 - موازنه منفی ووقتی که مصدق درزندان انفرادی شاه بود،ترورزم آرابدست فدائیان اسلام،اعلام تشکیل جبهه ملی،بقتل رساندن کریمپورشیرازی،مسعوداحمدزاده،مفتاحی و7تن دیگر
3 -معذرت مادلین آلبرایت ازمردم ایران برای کودتای ننگین 28 مرداد،انقلابهاوقیامهای منطقه وشمال آفریقا،بازندگان وبرندگان این حرکتهاکدام نیروهاخواهندبود،ترکیب بندی جریانهای
4 -مصر،بخشهای سه گانه،اخوان المسلمین،ملی گراها،ارتش،وضعیت مارکسیستها،تفاوت آنها،سیاست اسرائیل،آیاجنایات وحشیانه قذافی بهانه برای تجاوزسلطه گران به لیبی خواهدداد
شادباشهای نوروزی سال 1390
1-درمنطقه وشمال آفریقاچه میگذردچرااین بخش ازجهان باچنین امواج خروشانی روبروشده،تفاوتش بادیگرمناطق جهان وچرابیکباره این خطه امروزباامواج نوین بیداری رهائی بخش
2- روبروشده،مرکزوصل3 تمدن بزرگ،بزرگترین دارنده منابع انرژی ومعادن،موقعییت استراتژیکی ژئوپولتیکی،آسیب  پذیرترین منطقه جهان که کنترل کامل آن توسط هرقدرتی میتواند
3 -حاکمیت برجهان را داشته باشدواین ازاهداف نیوکانهااست،دوویژه گی مهم امروزجوانان این منطقه وموفقیت آنهادربسیج نیروها،ازمهمترین ویژه گیهای این خیزشها،آزادی خواهی و
 4-استقلال طلبی وجدائی دین ازدولت میباشد،سیاست دوگانه آمریکاوهم پیمانان،قذافی رامحکوم وبه آنجا حمله میکنندوبه شاه عربستان دستوراعزام مزدوربه بحرین برای قتل عام  میدهند
1 -امروزدرمنطقه،شمال آفریقاوجهان چه میگذرد،تکان شدید جهان،عروج امواج رهائی بخش که جبهه اول آن درآمریکای جنوبی ودرحیاط خلوت آمریکاآغازگردید،نکات مهم این قیامهاو
2 -جنبشها،تفاوت عمده آنهاباانقلابهای مخملی،نگاهی به تاریخ لیبی وحرکتهای آن،کودتای قذافی،حمایت مردم،سرنگونی رژیم وابسته پادشاهی، دیکتاتورشدن کودتاچی،رهبران برآمده از
3 -جنبشهای مردمی همواره باپیش بردن استفلال، آزادی هاراهم گسترش میدادندهمچون مصدق،گاندی،آلنده که بسیاری ازآنان باکودتاهای غرب وآمریکاسرنگون شدندیعنی مردم راازحق
4 -تعیین سرنوشت خویش محروم کردند،جهان به چه سوئی میرود،فرانسه درساحل عاج،نیروهای متمرکزوموردحمایت درلیبی،آمریکاازمصرچه میخواهد،آمریکاوچین درسودان ،تجزیه
1 -رخدادهای مهم اردیبهشت،تشکیل دولت ملی به نخست وزیری مصدق،2روزبعددرروزکارگر،برگزاری جشن وبزرگداشت بطوروسیع ودمکراتیک درشهرهای بزرگ مثل تهران،تبریز
2 -آبادان،ربودن وقتل سرتیپ محمودافشارطوس رئیس شهربانی مصدق بدست عوامل شاه،کاشانی وزاهدی،پایان جنگ دوم وشکست فاشیسم،تمدیدقراردادنفت باانگلیس بدستوررضاشاه
3 -نگاهی به تاریخچه روزکارگر،ممنوعیت ومحدودیت بزرگداشت این روزدرزمان پهلویهاورژیم ولایت فقیه،سوابق اینروزوهمینطور فعالیتهای اتحادیه ها،سندیکاها،اعتصابهای کارگری
4 -وضعیت کارگران دراین رژیم ننگین ترازشرایط دررژیم پیشین است،امروزکارگران آمریکاوغرب آگاه شده اند،بمبهائی که برسرمردم جهان ریخته میشودآنهاهزینه اش رامیپردازند
1 -گزارشی کوتاه ازچگونگی وچرائی قتل اسامه بن لادن درپاکستان،این جریان چه رابطه ای بااوضاع منطقه وبویژه پاکستان وافغانستان،مردم آمریکا،جهان سومی پیرامونی وکشورهای
2 -اسلامی دارد،باورهاوتصورات مردمی،بن لادن دراوج جنگ افغانستان توسط سیاآموزش دیدودرسال 1984 درآمریکا ازریگان مدال گرفت،مدالی که کاخ سفید به رزمندگان آزادی میدهد
3-مشروعیت ومحبوبیت آمریکادراروپاومنطقه،حقایقی که درجهان آشکارمیشود،چراآمریکاعذرخواهی دولت پاکستان رامیخواهد؟پاکستان دارای بزرگترین مرزباچین،بن لادن بدست جمعی
4 -کوچک ازنیروهای سیاکشته شدنه با صدهزارسربازآمریکائی،اعتراض بومیان وسیاه پوستان آمریکابه اوباما،تمدن وفرهنگ بومیان آمریکا قبل ازنسل کشی،سیاستهای جنگ طلبانه
 5-آمریکا،اسرائیل وحاکمین ایران،مخالفت بافلسطین واحد،تفاوت لیبی،بحرین وسوریه،سیاستهای تجزیه طلبانه آمریکاوغرب،آمریکاپس ازانقلاب باگروگانگیری خمینی ازپنجره واردشد
1 -اوضاع متلاطم جهان وامواج خروشان بیداری ورهائی درمنطقه ، شمال آفریقاوگسترش آن تااروپا،نقش جوانان دراین خیزشهاوقیامها،درهمین رابطه تلاشهای جوانان مصروفلسطین
2 -درکم اثرکردن دخالت آمریکا،اسرائیل ،ایران ووادارکردن رهبران به تفاهم،26کودتای آمریکاازدولت محبوب مصدق تاآلنده بدون نظامیان  وامروزلشگرکشی برای دولتی حتی کوچک
3 -رابطه سرمایه وقدرت،درایران چه میگذرد،دعوای های درون حاکمیت نه تنهاجنگ زرگری نیست که ماهیت مذهبی هم ندارددرواقع جنگ برسرتصاحب هرچه بیشترسرمایه های ملیست
1 - رویدادهای مهم تیرماه،نخستین کنگره حزب عدالت،به توپ بستن مجلس بدستورمحمدعلیشاه،قیام مردم تبریزبه رهبری ستارخان،قتل فرخی یزدی وترورمیرزاده عشقی بدستوررضاشاه
2 - انفجاربمب دردفترجمهوری اسلامی،قیام دانشجویان وسرکوب وحشیانه آنهاتوسط نیروهای امنیتی وانتظامی رژیم ولایت فقیه،قیام مردم درحمایت ازنخست وزیری مصدق وبرعلیه شاه
3 -چه کسانی 30تیرراقهروآشتی مصدق وشاه میدانندوچرا؟نقش صدای آمریکا،بی بی سی ولوس آنجلسیهادراینباره،بعداز30تیرافرادی مثل کاشانی ومظفربقائی به درباروبیگانگان پیوستند
4 -امروزدرایران وجهان چه میگذرد؟جهانی شدن کودکان خیابانی،فحشا،شکنجه وکشتار،بحران عمومی شده،امواج خروشان بیداری مردمان،آیاکافیست فقط بگوئیم رژیم درحال سقوط است
1 - رویدادهای مهم مردادماه،اعلام روزملی 30تیرازطرف مجلس،روزمرگ رضاشاه،محاکمه شیخ فضل اله نوری،روزتاریخی رفراندوم یامراجعه به آراعمومی،امضافرمان مشروطیت،حمله قزاقهای محمدعلیشاه به
2 - تبریزوبه سنگرهای ستارخان وباقرخان،کودتای ننگین وخائنانه 28 مردادتوسط شاه،دربار،کاشانی واوباش وبدستورآمریکاوانگلیس،تجدیدنظرگروهی ازبازیگران سیاسی درتاریخ وبویژه درکودتای 28 مرداد
3 -مرض رویزیونیزم تاریخی که جماعتی مجبوربه تحریف وتاریخسازی میشوند،مصدق ویارانش مثل حسین فاطمی معتقدبودندبدون دمکراسی،عدالت اجتماعی ممکن نیست واین دمکراسی هم بدون استقلال امکان
4 -پذیرنمیباشد،سیاست خارجی درخدمت سیاست داخلی،اقتصادبدون نفت،اگرکودتای 28 مردادبه نتیجه نمیرسیدآیاوضعیت امروز ایران اینگونه بودوهمینطوروضع بنیادگرائی دینی درایران ومنطقه وجهان؟شباهت
5 -شعبده بازی حاکمین ایران وآمریکاوجهان،سپرهای موشکی آمریکادراروپاوسخنانی درارتباط آن با ایران،آقاهاوآقازاده های چینی،جنگهای پنهانی وآشکارآمریکا،آیاسکس روسپیگری وشکنجه جهانی شده اند؟
1 -کودتای ننگین وخیانت بار28 مرداد،نقش آمریکا،انگلستان ونیروهای درون جامعه وبویژه وابستگان به بیگانه درآن،امروزهم درداخل وهم درخارج درباره رویدادصحبت میکنند،چرابرخی میگویندکودتانبودوقیام بود،
2 -ویامصدق باآمریکاوبانک جهانی مدیریت درست نکرد،بسیاری ازگروها تضاداصلی رابین آمریکاوشوروی باورداشتند،مصدق ویاران نزدیک اومیدانستندکه تضادبین آمریکاوانگلیس است وحاضرنبودندکه بهیچ بیگانه
3 -امتیازدهند،کاشانی،بقائی ومکی پس از30 تیربه درباروسپس درکودتابه آمریکاپیوستند،بهانه هاواتهامات کودتاگران،اهداف آمریکاازکودتا،ملی زدائی صنعت نفت،ولایت فقیه مثل صهیونیست،وهابیزم ودیگرتفکرهای
4-فاشیستی فراورده جدیداست،اگراین کودتانشده بودکشوماوجهان امروزدرچه شرایطی بودند،جنبش کشورهای غیرمتعهدبازمانده ومتاثراندیشه مصدق بود،درباندونگ نهرو،سوکارنو،ناصروبسیاری ازمصدق یادکردند، در
5 -لیبی چه میگذرد؟چراغرب وبویژه آمریکااینهمه به لیبی توجه دارد،دوخواست مهم آمریکابغیرازنفت وگازدرآنجا،مشگل ستادرهبری آمریکادرآفریقا،بستگی سرنوشت سوریه ولبنان،نقش فرانسه،چین،روسیه درسوریه
1 -این اتفاق وخداددرآمریکاچه نام دارد،آیاانقلاب،اعتراض یاجنبش است؟جنبش تسخیروال استریت،چگونگی برگزاری تظاهرات درواشنگتن ودردهمین سالروزتجاوزآمریکابه افغانستان،
2 -آیاشبیه دیگرجنبشهای آمریکاست؟منظورازشعارما نودونه درصدیم وآنهایکدرصد؟آیاخیزش مردم باعث بیداری درنظام آمریکاشده،آیاحاضربه عقب نشینی ودادن امتیازبه مردم هستند؟
3 -درلیبی چه میگذردوسرنوشت مردم دست کیست؟درگیری اقلیتها،آینده مبهم وناروشن لیبی،هیچ مستبدی نمیتواندمستقل باشد،چراآمریکاواسرائیل وایران درباره فلسطین هم عقیده اند
4 -ادعای دخالت ایران درتوطئه ترورسفیرعربستان،این چه بازی وبرنامه ایست؟نومحافظه کاران چه برنامه هائی برای ایران دارند،آیاعربستان بجای اسرائیل میتواندبه ایران حمله کند
1 -درلیبی چه گذشت ومیگذرد،قتل قذافی واسیرکشی،عملی ضدانسانی وشرم آورکه بسیاری ازکشورهاده هاست که مرتکب نمیشوند،کشتن قذافی یک جنایت جنگی است که درآینده بایدبه آن رسیدگی شود
2 -اعضابنیادگرای شورای لیبی که درافغانستان آموزش سلفیستهای عربستان سعودی وطالبان دیده اندوفردی که 16 سال درواشنگتن مقیم بوده ودرارتباط باسیا،قراردادهاباکمپانیهای نفتی وستادرهبری
3 -کل آمریکادرآفریقاپیش ازنوشتن قانون اساسی،دانشجویان ومردم آزادیخواه لیبی بزودی چه خواهنددید،آیااین تجاوزهاواین لشگرکشی های آمریکاازتوانائی است یاناتوانی؟قهرمان رخدادلیبی آمریکاو
4 -ناتوبودند،جنبش تسخیروال استریت وفعالیت آن دربیش از300شهرآمریک،ابتکارات جالب وبی نظیر،دعوت ازدانشجویان مصری وحضورخانم محفوظ همراه باگروه 16 نفره برای انتقال تجربیات و
1-ویژه گیهای دکترحسین فاطمی شهیدبزرگ نهضت ملی ایران که امروزهم سرمشق والگوی تمامی مبارزان وآزادگان جهان است،آتش محبت،وارستگی انسانی وجسارت تاریخی،تنهاوزیرخارجه باتنظیم وتعین
2 -وظیفه ومقررات،ارمغان این باصطلاح دخالتهای بشردوستانه آشوب،هرج ومرج وتجزیه است،باکشتاروبمباران درهیچ کشوری دمکراسی بدست نمیآید،این ملتهاهستندکه استعمارواستبدادرارانده به دمکراسی
3 -خواهندرسید،گذشته ازساده لوحان چه کسان یاگروها ازدشمن میخواهندکه به ایران حمله کندو؟نوشته های مزدوران وذلیل اندیشان چون میرفطروسها،هیلاری کلینتون درخدمت  نیوکانها ونقش اودرقتل قذافی
4-نقشه مایکل لدین درباره تجزیه ایران،وظیفه مادرمقابل تجاوزگران،جنبش تسخیروال استریت،مجمع عمومی واشنگتن،چگونگی عملکردافراد،برنامه آنهابرای انتخابات رئیس جمهوری،شباهتهاباانقلاب ایران
1 -جنبشهای اجتماعی وسیاسی ایران ازدیربازوروزهای مهم آن چون دیگرکشورها،تاریخچه جنبش دانشجوئی اززمان رضاشاه،اوج آن،سفرنیکسون پس ازکودتای ننگین 28 مردادوپیام اوبرای شاه وکاشانی و
2 -چگونه 16 آذربعنوان روزدانشجوانتخاب شد،اصل واساس دوبعدی بودن اهداف این جنبش،چه کسانی آن رافقط ضداستبدادی ویا مربوط به گذشته میدانند،این تحریف تاریخ وواژگونه نشان دادنهابرای چیست
3 -تحریف کنندگان تاریخ ازدست دهندگان وجدان تاریخی اند،تهدیهاوتبلیغها،وشرایط وروندبرخوردهابین ایران وآمریکاواسرائیل نشان ازچه احتمالاتی دارد؟وظیفه مادردرون وبرون مرز،درصورت احساس خطر
4 -تجاوزامریکاوشرکابه ایران حتی درپائین ترین درصد چیست؟وضع امروززنان افغانستان حتی درمقایسه باطالبان،درلیبی وعراق چه میگذرد،این تجاوزهاچه نتایج وشرایطی برای مردم آن کشورهاایجادکرده
5 -هزینه های آنراکه میپردازد،چراروسیه هم موافق تحریم ایران است،تلاطم وشورش عجیب درجهان،جنبش تسخیروال استریت درسیصدشهرآمریکاوبیش از90 شهرجهان،دستاوردها،ابتکارات،اندیشه جهانی
1 -خروج نیروهای آمریکاازعراق چقدرباواقعیت مطابقت داردوآیادیگرهیچ نیروی نظامی آمریکادرعراق نیست؟این گفته هاونوشته هاکه اگرآمریکانیروهای خودراازعراق خارج کندآنجاجنگ داخلی ودرگیری خواهدشد
2 -وضعیت عراق این سرزمین کهن وتاریخی در8سال پس ازتجاوز،تاریخچه اشغالهاوتجاوزات آمریکادراین حدود7 دهه وچگونگی خروج نیروها،سربازان وظیفه یا دولتی وسربازان پیمانی یامزدور،سفارت آمریکادر
3 -عراق بزرگترین سفارت درجهان،تعدادکارمندان وناحیه سبز،نظامیان ومحافظان،تاراج منابع طبیعی،نقش مالکی ووابستگی اوبه آمریکاوایران، نظرتحلیلگران درباره خروج این بخش ازنیروهاو همینطورسربازانی
4 -که قراراست ازپاکستان خارج شوند،اینهابه کجااعزام ویا حمله خواهندکرد،نیروهای ویژه نظامی آمریکادرکشورهاوبدوازدیدرسانه ها،جنگهاعامل نابودی وفاجعه ها،درچه زمانی خطرتجاوزبه ایران جدی ترمیشود،
5 -تظاهرات مصروسرکوب ،برداشت آمریکاازبهارعربی درآغاز،رئیس جمهورکردن فرزنددیکتاتورکره شمالی،اختلاف چین وروسیه باآمریکاومتحدانش برسرچیست؟تلاطم های بسیاروفرصتهای مناسب دراین اتضادها