رادیو آزادگان                                                                                 Year-2009                                                                           دکتر  یونس- پارسا بناب

زمان پخش

Jan07,2009
Jan07,2009
Jan07,2009
Jan07,2009
Jan15,2009
Jan15,2009
Jan15,2009
Jan15,2009
Jan15,2009
Jan22,2009
Jan22,2009
Jan22,2009
Jan22,2009
Jan28,2009
Jan28,2009
Jan28,2009
Jan28,2009
Jan28,2009
Feb04,2009
Feb04,2009
Feb04,2009
Feb04,2009
Feb11,2009
Feb11,2009
Feb11,2009
Feb11,2009
Feb11,2009
Feb18,2009
Feb18,2009
Feb18,2009
Feb18,2009
Feb18,2009
Feb25,2009
Feb25,2009
Feb25,2009
Feb25,2009
Feb25,2009
Mar04,2009
Mar04,2009
Mar04,2009
Mar04,2009
Mar12,2009
Mar12,2009
Mar12,2009
Mar12,2009
Mar20,2009
Mar26,2009
Mar26,2009
Mar26,2009
Mar26,2009
Mar26,2009
Apr02,2009
Apr02,2009
Apr02,2009
Apr02,2009
Apr02,2009
Apr09,2009
Apr09,2009
Apr09,2009
Apr09,2009
Apr16,2009
Apr16,2009
Apr16,2009
Apr16,2009
Apr16,2009
Apr23,2009
Apr23,2009
Apr23,2009
Apr23,2009
Apr30,2009
Apr30,2009
Apr30,2009
Apr30,2009
Apr30,2009
May14,2009
May14,2009
May14,2009
May14,2009
May21,2009
May21,2009
May21,2009
May21,2009
May21,2009
May28,2009
May28,2009
May28,2009
May28,2009
May28,2009
Jun04,2009
Jun04,2009
Jun04,2009
Jun04,2009
Jun04,2009
Jun10,2009
Jun10,2009
Jun10,2009
Jun10,2009
Jun10,2009
Jun19,2009
Jun19,2009
Jun19,2009
Jun19,2009
Jun25,2009
Jun25,2009
Jun25,2009
Jun25,2009
July02,2009
July02,2009
July02,2009
July02,2009
July09,2009
July09,2009
July09,2009
July09,2009
July09,2009
July16,2009
July16,2009
July16,2009
July16,2009
July23,2009
July23,2009
July23,2009
Aug03,2009
Aug03,2009
Aug03,2009
Aug03,2009
Aug20,2009
Aug20,2009
Aug20,2009
Aug20,2009
Aug27,2009
Aug27,2009
Aug27,2009
Aug27,2009
Sept03,2009
Sept03,2009
Sept03,2009
Sept03,2009
Sept10,2009
Sept10,2009
Sept10,2009
Sept10,2009
Sept18,2009
Sept18,2009
Sept18,2009
Sept18,2009
Oct03,2009
Oct03,2009
Oct03,2009
Oct03,2009
Oct10,2009
Oct10,2009
Oct10,2009
Oct22,2009
Oct22,2009
Oct22,2009
Oct22,2009
Nov06,2009
Nov06,2009
Nov06,2009
Nov06,2009
Nov22,2009
Nov22,2009
Nov22,2009
Nov22,2009
Dec13,2009
Dec13,2009
Dec13,2009
Dec13,2009
 
 
 

موضوع مصاحبه  

1 - 16 دیماه سالروز مرگ مرموززنده یادغلامرضا تختی مثل 16 آذرکه روزدانشجوست،روزورزش ایران درایران میباشد،علل داخلی وخارجی ..
2 - افزایش دانشچویان برابری طلب در2 سال اخیر،تحقیقات وعلاقه این جوانان به گرامیداشت مراسم ملی وروزهای تاریخی،علل محبوبیت تختی
3 - اقدامات رژیم پیشین به جهت نفی یاحذف تختی،همینطور درحاکمیت فعلی ازنظرسیاسی،جنایات نوارغزه وبی مانندی آن درجهان و100سال اخیر
4 -فاجعه نسل کشی انسانی،بسیاری نشانهاازتفاهم آمریکا،سران کشورهای غربی وعربی درباره این تجاوز،هشداربه هموطنان درباره تجاوزبه ایران
1 - تجاوزاسرائیل به غزه درآخرین روزهای حکومت بوش وشروع اوباما،اینکه این جابجائی موجب تغییراتی درحهان وبویژه درفلسطین خواهدشد؟
2 - نوارغزه یازندانی بوسعت یک کشور،تاریخ مسئله فلسطین،این جنگ نابرابر هشتمین جنگ بزرگ بین اعراب،فلسطین واسرائیل پس ازقتل عام..
3 -دیریاسین است وچه درسهائی میتواندبرای مردم کشورماداشته باشد،براثرتحقیقات وبررسیها 80 درصدمردم جهان مخالف حکومت اسرائیل هستند
4 - نظرهنرپیشه گان مشهورآمریکائی برای اولین بار،چرامردم درجهان اینچنین بپاخواسته اند؟ابرقدرت وجدان عمومی،استفاده اسرائیل ازسلاحهای
5 - شیمیائی وفسفری دراین تجاوزخونبار،مقاومت امروزمردم فلسطین وآموزه هایرای جهان،اهداف این تجاوزدررابطه باکشورمان وباتوجه سرکوبها
1 - مراسم تحلیف باراک اوباما،چهل وجهارمین رئیس جمهورآمریکا وتنهارئیس جمهورسیاهپوست آفریقائی تبارآمریکا،ویژه گیهای این مراسم
2 - حضورملیونی ازسراسرآمریکاوجهان،پیش بینی مارتین لوترکینگ وطرح مسائل نژادپرستی دررسانه ها،تاریخچه برده داری، آتش بس غزه
3 -تحلیلهای سه گانه درباره انتخاب اوباماواینکه اوقادر به حل مشگلات درآمریکاوهمینطوردرجهان باتوجه به روحیه جنگ افروزانه آمریکاخواهدشد
4 - وحشت ازتجاوزاسرائیل،عامل آمریکادرمنطقه مانع بزرگ خیزش مردمی یرای دمکراسی، نتیجه آن نظامهای مطلقه،آینده روابط ایران وآمریکا
1 - رویدادهای بهمن ماه،ترورمنصورتوسط بخارائی ازفدائیان اسلام،تظاهرات دانشجوئی،قتل دکترارانی،ترورمحمدمسعودنویسنده،آغازقیام سیاهکل
2 - سوقصدبه دکترحسین فاطمی توسط عبدخدائی ازفدائیان اسلام،آغازبنای دانشگاه تهران،درگذشت  فروغ فرخزاد،انقلاب پرشکوه ملت ایران و..
3 - تغییرات درکاخ سفید،رفتن بوش وآمدن اوباماودستورات اولیه او،تحلیلهاونظریه هاچندگانه گروهای مختلف سیاسی،مذهبی،اقلیتهاواندیشمندان
4 - درباره عملکردوسیاستهای آینده اوواینکه آیاقادربه اجرای تعهدات وقولهایش میباشد،پیشنهادهابرای به عمل درآمدن آنها،بحرانهاساختاری است
5 - پاسخ به پرسشی که درکابینه اویک سیاه پوست نیست،علل تشدیدسرکوبهادرایران وحشت رژیم ازمردم،موانع دستیابی به دمکراسی  درایران
1 - زندگی واندیشه دکترتقی ارانی،پنجاه وسه نفر،تفاوت ارانی ویارنش بااعضاحزب کمونیست ایران با 20 سال تفاوت،ماجرای قتل درزندان رضاخان
2 - دودیدگاه درآمریکاودردولت اوباما نسبت به ایران،یکی ازطرف وزارت خارجه ودیگری ازطرف وزرات دفاع واینکه کدامیک به نتیجه خواهندرسید
3 -این سرمایه است که مرزنمیشناسدوگرنه مرزوبومهابرای زحمتکشان جهان همچنان پابرجاست،تفاوت کنفرانس داووس با فوروم اجتماعی جهانی
4 -تجاوزهای مجدد اسرائیل به غزه،آیا اوباما قادربه حل این فاجعه هاخواهدبود،رسانه هائی چون صدای آمریکاو بی بی سی چراتخریب انقلاب میکنند
1 - سی مین سالگردانقلاب شکوهمند ملت ایران،علل انقلاب،دستاوردهاودرسهائی که ازاین انقلاب میتوان آموخت،چراانقلاب به اینجارسید،روایتها
2 - درباره انقلاب چون همه انقلابهای جهان ونفی آن،یکی ازرویدادهای بزرگ تاریخ درنیمه دوم قرن بیستم،قوام السطنه ها،سیدضیاهاورضاخان ها
3 -میوه چیننان انقلاب مشروطه بودندوامروزهم سرکوبگران حاکم میوه چینان انقلاب 57،اگرجه انقلاب درنیمه راه بدست طرفداران ولایت فقیه
4 -متوقف شد،امادستآوردهائی برای مردم ایران وکشورهای منطقه داشت،دستاوردهاودرسهای انقلاب کدامند؟پیروزی مردم بادخالت  درامور خویش
5 - درک نادرست جناحهای مختلف سیاسی ازضدامپریالیست بودن افرادیاگروهاوتفاوت بزرگ آن با ضدآمریکائی بودن وهرروزمرگ براین وآن گفتن
1 - دنباله بحث چراانقلاب شدوچراانقلاب ایران به اینجارسید؟انقلاب ایران یکی ازبزرگترین انقلابهای قرن بیستم، 3 انقلاب بزرگ دریکصدسال اخیر
2 - بدون خشونت وخونریزی وهرچه اتفاق افتادبعدازانقلاب ها وتوسط زورمداران وزورگویان،بیگانگان وعوامل آنها بود،آخرین سخنان دکترفاطمی
3 -تفاسیرگوناگون ازانقلاب توسط عوامل رژیم پیشین دررسانه های ساخته بیگانه ورژیم ایران،این تحلیل که عدم موفقیت وعقب ماندگی مردم ایران
4 -مسئله فرهنگی است،درصورتیکه این ذهنیت زورمدارنمیتواندویانمی خواهددرک کندکه این مشگل زائیده زیست دراستبدادونبودتمرین دردمکراسی
5 - اشتباه یزرگ نیروهای استقلال طلب وآزادیخواه درشناخت خمینی واطرافیانش،آنهاضدآمریکا،ضدارزشهای غرب بودندنه ضدامپریالیست، اوباما،
1 - رخدادهای اسفندماه، کودتای سوم اسفندانگلیسی،سیدضیاورضاخانی،فوت احمدشاه،تاسیس حزب رستاخیز،سالروزدرگذشت مصدق،تروررزم آرا
2 - توسط فدائیان اسلام،تشکیل جبهه ملی ایران،کشتن یاسوزاندن کریمپورشیرازی،بقتل رساندن مسعوداحمدزاده ویاران،ملی شدن صنعت نفت ایران
3 -اینکه انقلابها خونین هستندنظردرستی نیست،بسیاری ازانقلابهای جهان چنین نبوده مانند3 انقلاب ملت ایران وهررفرمی هم بدون خشونت نیست
4 -بحران کل نظام که شامل بحرانهای چندجانبه وگوناگون مثل بحرانهای مالی،منابع،خودامپریالیست،بازارهای نوظهور،غذاوتفاوت آن بابحران مالی
5 -ترفند چدیدرژیم ولایت فقیه بافرمان خامنه ای درسرکوب هرچه بیشتردانشجویان پس ازبسیج وحراستها،تلاش درتبدیل کردن دانشگاه به قبرستان
1 - دنباله بحث بحران غذا،پاسخ به پرسشی که وقتی ازبحران غذاصحبت میکنیم آیا کمبود منابع راهم باعنوان بحران یادمیکنیم؟واینکه دربخشی از
2 - ایران وبویژه درسیستان وبلوچستان،اطراف کرمان وآن بخشها بحران غذا شدیدتراست،بحران نظام جهانی ، یحران ساختاریست باابعادمختلف
3 - بحران غذائی یکی ازآنهاست که درجمع بحران منابع قراردارد،ازآن بحرانهاست که کلیت نظام رادربرگرفته چون جهان ازبعدسرمایه جهانیست
4 - تغییر نسبت جمعیت درشهروروستا،ارقام منتشرشده سازمان ملل متحد،باعنوان اسکانهاوانسان،آمارگرسنگان،سیاست آمریکادرمنطقه وایران

1 - بزرگداشت باعنوان ابرمردتاریخ ایران دکترمحمدمصدق،نظرگاه مصدق در60 سال پیش ودرحاکمیت ملی نسیت به زن ،بمناسبت 8مارس روززن

2 -ارتباط وقایع اسفندماه،مبارزات زنان ازصدها سال قبل،زنان شاعرپیشگامان این حرکت،سختی ومرارتهادراین راه،شرایط سخت امروززنان ایران

3 -مخالفت سیا،انتلجنت سرویس،محمدرضاواشرف پهلوی، طالبان آنها،عباس میلانی،میرفطروس،شوکت،کاشانی،حاکمین ایران،بقائی،قوچانی و..

4 -مسعودلقمان ودنباله هابامصدق سمبل استقلال وآزادی،پیشنهادگروهی ازدانشجویان طیفهای مختلف برای نامگذاری سال 1389 بانام سال مصدق
پیامهای نوروزی سال 1388
1 - رویدادهای مهم فروردین ماه،اعدام قاضی محمد،تظاهرات سال 1356،قیام کلنل محمدتقی خان،اعتصاب کارگران شرکت نفت درحمایت ازملی شدن..
2 - جنبه های سیاسی تبریک عیداوباما به مردم ودولت ایران،تفاوت آن بادیگرپیامهای نوروزی رئیس جمهورهای پیشین،سیاست های خارجی آمریکا
3 -طرحهای 1 و2 آمریکابرای جنگهای داخلی ودرگیری مثل کردوعرب ویا شیعه وسنی،ناکارائی طرح1،برنامه های اوبامادرآن بخش ازجهان،طرح2
4 - جه مقدارازنیروهای نظامی آمریکاازعراق خارچ میشوند؟نغییرشعارنیروهای ضدجنگ آمریکا،خروج آمریکاازتمام نقاط اشغال شده نه فقط عراق
5 -اوباماقادراست نیروهای جوان جذب شده را به ارتش فراخواند،چراخامنه ای عجولانه وعصبی پاسخ پیام نه یکدست اوباما راداد،حرف آخردرایران
1 - مقاله سیمورهرش دررایطه با آینده ایران،سوریه،اسرائیل وفلسطین،عملیات مخفی وغیرقانونی سیادردوران حکومت بوش همراه بادیگرسازمانها
2 -مثل اف بی آی درتروروسرکوب سخت مخالفان آمریکاچه درداخل وچه درخارج ازآمریکاباارسال نیروهای ویژه وهمینطورشکنجه زندانیان سیاسی
3 - اسنادمربوط به اعمال سیاعلیه مارتین لوترکینگ،آیااین سازمانهای مخوف بدون اطلاع ریاست جمهوری ودولت اوبوجودآمده وآیامتوقف شده اند؟
4 -خواستهای کشورهای عربی ازآمریکا،برخوردحقیرانه نظام ولایت فقیهی باشیخهای خلیج فارس وباحاکمان عرب منطقه درباره ادعاهای پوچ واهی
5 - فریبکاری صداوسیمای دروغ وفریب دراین باره،تداوم مرگهای زندانیان سیاسی،دختران فراری،تجاوزوفاجعه،کاهش سن به 9سالگی،علل وعوامل
1 - وضعیت سوسیال فوروم هادراروپا،آمریکاوآمریکای لاتین،تفسیرو مفهوم واژه چپ ازدیدگاه آنها،چپ کیست؟فعالیتهای این نیرودرشرایط امروز
2 - اوضاع متلاطم جهان،بحران اقتصادی درنظام سرمایه وآیا این بحرانی که تاروپوداین سیستم راگرفته فقط مالیست یاهمراه بابحرانهای دیگریست
3 -ناکامیهای آمریکادرسلطه برجهان،موردچالش قرارگرفتن یک ابرقدرت توسط ابرقدرتی غیرغربی ،آیااین بحرانهادراین ساختارهاقابل حل است؟
4 -وظیفه نیروهای چپ دراین تلاطم وفرصتهای ایجادشده،برای برون شد چه بایدبکنندوچه برنامه هائی داشته باشند،درغیراینصورت چه خواهدشد؟
1 - پاسخ به پرسشهائی درباره روابط ایران وروسیه که بیشترسیاسی،استراتژیک است یاژئوپلتیک وهمینطورپاکستان،مفاهیم این واژه واصطلاحات
2 - همگونی وتفاوتهای آنان،هدف استراتژیک آمریکادرپاکستان بااستفاده ازشرایط ژئوپلتیک آن برای بازداری ومحدودکردن چین،درهمین رایطه
3 -سیاستهای اوباماباشعارهای خروج نیروهای آمریکاازعراق واعزام به افغانستان،محصولات استراتژیک، نقش سیا دررشدوپرورش بنیادگرائی
4 -تسلط بیش از50درصد طالبان،پیوستن 15هزارسربازآمریکائی برگشنه ازجنگ عراق به نهضت ضدجنگ ودراعتراض به اعزام آنهابه افغانستان
5 - اداونمایش انتخابات درپیش رو،اهداف رژیم ولایت فقیهی ازاین نمایشات،دنباله بحث وظایف نیروهای چپ پس ازکوتاه مدت ودرمیان مدت چیست؟
1 -رویدادهای مهم اردیبهشت،سالروزتشکیل دولت ملی مصدق،ربودن وبقتل رساندن سرتیپ محمودافشارطوس توسط عوامل آمریکا،درباروکاشانی
2 -کنفرانس ضدنژادپرستی سازمان ملل درژنوکه ازسالهاقبل برگزارمیشدواکثرا موفق بوده مثل حضوریاسرعرفات وتصویب لایحه صهیونیزیم درآن
3 - سخنان احمدی نژاددرآنجاکه ازنظرعلم تاریخ وعلوم سیاسی غلط ونادرست است،آیااحمدی نژادهاویادیگررئیس جمهورهادراین رژیم نقشی دارند
4 - آیاهیچکدام ازنظرمحتواباهم تفاوتی دارند،انتخابات دررژیم ولایت مطلقه چه معنائی داردوهدف آنهاازاین تهدیدهاوبازداشنهادرمقابل آمریکاچیست؟
1 - ربودن،شکنجه وبقتل رساندن سرتیپ افشارطوس رئیس شهربانی مصدق توسط آمریکاوانگلیس،محمدرضاشاه ،کاشانی،اولین گام نظامی کودتا
2 - کودتای ننگین 28 مردادالگوی دیگرکودتاهای جهان،تغییرنوع شکنجه های قدیمی درایران وپس ازکودتا،مشابهت آن باکشورهای آمریکایلاتین و
3 - اصل وجایگاه آن کجاست،تداوم آن تاامروزدرایران،تصمیمهای کتفرانس باندونگ وجریان کشورهای غیرمتعهدریشه درایران وطرح مصدق بود
4 -کتابهای تاریخی که درایران چاپ وتحریف میشوند،رفتارمتناقض حاکمین ایران بادولت اوباما،آیا هردورژیم محتاج بحران وتشدیدآن هستندوچرا؟
5 - اوباماوغرب میدانندکه تصمیم گیرنده اصلی خامنه ایست وانتخابات فقط نمایش است،نه گفتن به زوروزورگوخودگامی بزرگ برای خودباوری و
1 - مهمترین خبرروزبین المللی،حرکت اوباما درموردکشورافغانستان و پاکستان،اقدام غیرمنتظره تعویض فرمانده کل نیروهای نظامی آمریکا در
2 -افغانستان بعلت عدم بکاربری خشونت کافی،وضعیت منطقه،اهداف آمریکا و  اوبامادررابطه با شرایط جدید،بررسی فعل وانفعالات نمایش وبازی
3 - انتخابات درپیش روی ایران،تفاوتهای آن حتی باکشورهای همسایه مثل پاکستان،آیا رئیس جمهوردرایران دراموراساسی نقشی دارد،تصمیم گیر
4 - نهائی درایران چه کسی است،رژیمی که تحمل یک تدارکاتچی راندارد آنوقت ازانتخابات میگوید؟تحریم یعنی  نه گفتن وایستادن دربرابر زور است
1 - رخدادهای مهم خرداد،تصویب لایحه مجازات مقدمین علیه امنیت،سالروزمرگ خمینی چندرورپس ازپایان جنگ ونوشیدن جام زهر،قیام15 خرداد
2 -سفرنیکسون،کیسینجربه ایران ودادن لقب ژاندارم منطقه به شاه،اجرای قانون خلع یدازانگلستان،چراقانون خلع یدنامیدندوپیام مصدق ویاران درآن
3 - اهداف مشخص ومحدود،پایداری ابدی ونامحدود،یاجهان سرجنگ نداریم برعکس امروزو..،پیام انتخابات مردم هندچه بود،سفرنتانیاهوبه آمریکا
4 -آیاسیاست آمریکادرمنطقه رااسرائیل تعین میکندیامجری طرح است؟نمایش انتخابات ایران،برخی تحصیلکرده هامعتقدنداین انتخابات نهادینه شده و
5 -فرمایشی وکاذب نیست ومردم بایدشرکت کنندتا عادت کنند،چراتحریم درایران معنی دارد،نگاه حقارت آمیزبه ملت،نقش تخریبی زورمداران در تحریم
1 -پاسخ به پرسشی که شیخ فضل اله نوری چه نقشی درمشروطیت داشت وچرا،وبدست چه کسانی اعدام شد؟نقش علمای مذهبی،باسوادها،روشنفکرها
2 -مردم درمشروطه،بخش بندی سه گانه وپیروی این گروها،شیخ فضل اله متعلق به کدام بخش بودباکدامین قدرتها همکاری کرد،فتواهای ضدمشروطه
3 -چراهیئت حاکمه آمریکااینقدربه پاکستان علاقمندشده اند،برنامه آنهادرباره استراتژی اف پاک چیست؟اکتشافات جدیدوجودمابع نفت وگازدرپاکستان
4 -استرانژی تحدیدچین،سیاست خارجی آمریکا راکاخ سفیدتعیین میکندیانیوکانها،پاسخ به پرسشی درباره آمارهای ایران دررابطه بانمایش انتخابات
5 -آمارهای دانشجوئی،نظرسنجیهای مستقلانه درباره شرکت یاعدم شرکت دراین نمایش، شرکت درآن تائیدحاکمیت وعامل تداوم این سرکوبگران است
1 - دوطرح مهم ا و ب سیاست خارجی آمریکا وبویژه دولت اوباما درموردپاکستان که ازنظرسوق الجیشی ودررابطه باسلطه جهانی بسیارمهم است
2 - طرح یاراه کار1 و2 چیست،طرح 2 تحت چه عنوانی شروع شد،نقش تجزیه طلبهادراین طرح،ارتباط بالکانیزه کردن پاکستان بابلوچستان ایران
3 - عدم موفقیت سازمانهای اطلاعاتی آمریکادرعراق وموفقیت آنهادریوگسلاوی بابهانه زبان وملیت،کشف،اثبات واستخراج نفت وگازدربلوچستان و
4 - حضورکمپانیهادرآنجا،گزارش تشویق تجزیه طلبان توسط سازمانهای اطلاعاتی انگلیس وآمریکا،آنجه این طرحها راقابل اجرامیکندنبودحاکمیت
5 - ملی است،درساختارحکومتی بانام جمهوری اسلامی حاکمیت ملی مقدورنخواهدبود،4کاندیدای ازنظرمخالفت باحاکمیت ملی هیچ اختلافی باهم ندارند
1 -پاسخ به پرسشهائی درباره اسرائیل وفلسطین،ربط مذهب یهود باصهیونیست،سیاست اسرائیل درخاورمیانه وبویژه درفلسطین آیا مستقلانه است؟
2 -آیاجنبش صهیونیزم جزوبنیادگرایان وارتجاعی است یامترقی؟چگونه وبچه علتی شاه حکم نخست وزیری مصدق راامضاواورامامورتشکیل کابینه
3 - چراباصطلاح انتخابات ایران راباکشورهای پیشرفته مقایسه میکنیدونه باهمسایگان؟نگاهی به انتخابات لینان وتفاوتهای کمی وکیفی آن باایران
4 -مردم وبویژه جوانان ایران چه تحریم بکنندوچه نکنندازانتخاب کاندیدای خودمحرومند،مناظره هاودرگیریهای نامزدهاآیاجنگ واقعی است یازرگری
5 -نتایج مناظرات درشناخت این رژیم برای جوانان،سخنان اوبامادرمصرواینکه باکدام جناح گفتگوخواهدکرد،نقش رسانه های رژیم درایجاداین جو
1 - رخدادهاورویدادهای چندروزاخیر ایران دراعتراض به تقلب درانتخابات،آیااین یک ترفند و جنگ زرگریست،یا قیام ملی وترکیبی ازمجموعه آن دو؟
2 -شباهتهای این خیزش باانقلاب شکوهمند ملت ایران درسال 57،آیا میشودکه قیام توده ای وسیع خودجوشش نامید؟این قیام جمهوری اسلامی راکجامیبرد
3 -آیااین قیام منجربه حاکمیت ملی درایران میشود؟سخنان خامنه ای دررداین تقلب بزرگ که همه جهان برآن واقف اند،راهکارخروج ازاین دوران تاریک
4 -خامنه ای مرتب ازحمایت و حضور 40 میلیونی مردم درانتخابات ودرتائیدنظام  ولایت مطلقه فقیه یعنی خودش سخن میگویدوبعدهمین مردم راعامل بیگانه
1 - پاسخ به پرسشی درباره پیروزی مصدق،ویژه گیهای این خیزش وتفاوتهای آن بادیگرقیامهای ملت ایران،درشرایط امروز وبا توجه به یورش حاکمین
2 - پاسخ به پرسشی درباره پیروزی مصدق،ویژه گیهای این خیزش وتفاوتهای آن بادیگرقیامهای ملت ایران،درشرایط امروز وبا توجه به یورش حاکمین
3 - پاسخ به پرسشی درباره پیروزی مصدق،ویژه گیهای این خیزش وتفاوتهای آن بادیگرقیامهای ملت ایران،درشرایط امروز وبا توجه به یورش حاکمین
4 -پاسخ به پرسشی درباره پیروزی مصدق،ویژه گیهای این خیزش وتفاوتهای آن بادیگرقیامهای ملت ایران،درشرایط امروز و با توجه به یورش حاکمین
1 -خیزش بزرگ ملت ایران،سرکوبهاوبازداشتها،ویژهگیها ونقش زنان،چه میتوانیم بکنیم،تاثیراین قیام درشناخت واقعی چهره ایرانیان درجهان،هشدارها
2 -خیزش بزرگ ملت ایران،سرکوبهاوبازداشتها،ویژهگیها ونقش زنان،چه میتوانیم بکنیم،تاثیراین قیام درشناخت واقعی چهره ایرانیان درجهان،هشدارها
3 -خیزش بزرگ ملت ایران،سرکوبهاوبازداشتها،ویژهگیها ونقش زنان،چه میتوانیم بکنیم،تاثیراین قیام درشناخت واقعی چهره ایرانیان درجهان،هشدارها
4 -خیزش بزرگ ملت ایران،سرکوبهاوبازداشتها،ویژهگیها ونقش زنان،چه میتوانیم بکنیم،تاثیراین قیام درشناخت واقعی چهره ایرانیان درجهان،هشدارها
1- سخنان بایدن یک ترفنددرمقابلگی باجنبش مستقل مردم ایران وهمراه باتقلب درانتخابات،ویژه گیهای این جنبش خودجوش،حمایت نیروهای مترقی آمریکا
2- سخنان بایدن یک ترفنددرمقابلگی باجنبش مستقل مردم ایران وهمراه باتقلب درانتخابات،ویژه گیهای این جنبش خودجوش،حمایت نیروهای مترقی آمریکا
3- سخنان بایدن یک ترفنددرمقابلگی باجنبش مستقل مردم ایران وهمراه باتقلب درانتخابات،ویژه گیهای این جنبش خودجوش،حمایت نیروهای مترقی آمریکا
4 - تفاوت دیکتاتوری خمینی وخامنه ای بامیارک وشاه،خامنه ای صدای انقلاب را چون شاه دیرشنید،شباهتهای جنبش اخیربا 30 تیروانقلاب بزرگ سال 57
5 - چگونگی رهبری گرفتن این خیزش؟ازاین کودتاوتقلب میتوان باین نتیجه رسید که خامنه ای بهمراه مافیای نظامی درصدد جانشینی  مجتبی در رهبریست
1 - سالروزقیام 30 تیر وچگونگی بوقوع پیوستن آن،رویدادها ورخدادهای روزهای تیرماه تا 30 تیر،ویژه گیهای هرقیام،همگونی ودرسهای آن برای امروز
2 - سالروزقیام 30 تیر وچگونگی بوقوع پیوستن آن،رویدادها ورخدادهای روزهای تیرماه تا 30 تیر،ویژه گیهای هرقیام،همگونی ودرسهای آن برای امروز
3 - سالروزقیام 30 تیر وچگونگی بوقوع پیوستن آن،رویدادها ورخدادهای روزهای تیرماه تا 30 تیر،ویژه گیهای هرقیام،همگونی ودرسهای آن برای امروز
4 - سالروزقیام 30 تیر وچگونگی بوقوع پیوستن آن،رویدادها ورخدادهای روزهای تیرماه تا 30 تیر،ویژه گیهای هرقیام،همگونی ودرسهای آن برای امروز
1-درسهای 30 تیروآموزشهای آن برای جنبش پرافتخارامروز،30تیرامسال تجربه بسیارارجمندی برای شناخت هرجه بیشترباورمندان به حاکمیت ملی بود
2 -اساساشعارهای مرگ براین وآن درراستای حاکمیت ملی نیست،هردوجناح حاکم درایران ضدملی،مصدق کش ودشمن این استراتژی اند،خیزش بزرگ ملت
3 -ایران همچون تمامی قیامهایپیشین ملیست،ماامروزباهمه وجودمیباید مواظب این جنبش پرشکوه باشیم واجازه ندهیم که رهبران توهمی گوگوشیش کنند
1 - بزرگداشت 30 تیر امسال پس ازرخدادآن وبغیریکی دو سال آغازانقلاب،رویدادهای مهم مردادماه در 100 سال اخیر،ولایت مطلقه پیشنهادبقائی وآیت بود
2 - آیااین پیشنهادخواست غرب هم بود،چراانقلاب مشروطه بوقوع پیوست وخواسته های مردم ازاین انقلاب،ویژه گیهای این انقلاب نسبت به انقلاتهای دیگر؟
3 -چه آموزه هاوآموزشهائی برای امروزایران باتوجه به جنبش وخیزش پرشکوه مردمی درچند هفته اخیردارد،شباهتهای آن با قیام اخیرچیست وچه بایدکرد؟
4 - وابستگان مطرودی که باطرح مسائلی چون پرچم درتلویزیونهاتفرفه می افکنند،بزرگداشت هرچه باشکوهترسالروزمشروطیت بویژه برمزارستارخان
1 - پنجاه  وششمین سالروزکودتای ننگین  28 مرداد آمریکائی انگلیسی،محمدرضاپهلوی کاشانی خمینی،جنایات ومصائب ناشی ازاین کودتای فاجعه بار
2 - کودتای 28 مردادالگوی آمریکا برای تمام کودتاها درجهان،اگراین کودتا باخیانت وابستگان داخلی به موفقیت نمیرسیدامروزایران درجایگاه والایی بود
3-سرنوشت جهان حتماطوردیگری رقم میخوردوبدورازاینهمه خشونت وجنایت،مطمئناامروزبنیادگرایان اسلامی درمنطقه نداشتیم، واین تجاوزبه فرزندانمان
4-این تجاوزهای کثیف ازطرف ولی فقیه جایزه جنایتکارانی است که وحشیانه به جان وناموس هموطنان حمله میکنند،وظیفه ماامروزودراین شرایط چیست؟
1 -رخدادهای مهم شهریورماه،حمله متفقین به ایران وپایان سلطنت رضاخان،تصویب لایحه ندادن هرگونه امتیازبه بیگانگان به پیشنهاد مصدق،حمله عراق و
2 -کشتارهای سال67 چون  بسیاری ازکشتارهای سال 60 وامروز،ازکسانی است که درزندانهاوبدون رویاروئی بارژیم بقتل رسیدندواین جنایات امروزدنباله
3 - همان قتلهاست،این رژیم مانندهمه رژیمهای فاشیستی نه تنهاجنایاتی راکه مرتکب شده انکارنمیکندبلکه درمعرض دیدافکارعمومی ودررسانه قرارمیدهد
4 -این تجاوزهای کثیف وپلید،برنامه ریزی شده،هدفمندوسازمانداده شده ومستقیم درزیرفرمان خامنه ایست،چه بایدکردها،تدارک گردهمای اعتراضی نیویورک
1 - پاسخ به پرسشهائی درباره وضعیت جنبش شکوهمندملت ایران،باتوجه به مقایسه ها،ابعادوویژه گیهای آن،تحلیلها ونظریه ها،این جنبش به کجامیرود؟
2 - چه اتفاقاتی ممکن است رخ دهد؟جمع بندیهاونظرات ونحلیلهادراینباره،هیچ کشوری درمنطقه باندازه ایران نیروهای ملی استقلال طلب وآزادیخواه ندارد
3- جنبش ملی همگانی ملت ایران نسبت به کشورهای همسایه وحتی نسیت به کشورهای آمریکای لاتین فراگیرتر وعمیق تراست،ریشه کشتار سال  67 ؟
4 - هم امروز این جنایتهای کثیف دنباله آنهاست،یک گارد،یک جوخه تربیت شده برای شکنجه،کشتاروتجاوزوحشیانه،سوزاندن آدمها زیرفرمان خامنه ای
1 - پاسخ به پرسشی که آیاپدیده شکنجه جنسی درنظام پیشاسرمایه داری وجودداشته،آیارسانه ای شدن موضوع تجاوزجنسی میتوانددرخدمت مبارزات باشد؟
2 - تحلیل ونظریک روانشناس متخصص امورجنسی،استاددانشگاه جرج تاون درباره تجاوزات جنایتکارانه ایران،آیاآمریکابازهم کودتاهائی چون آنچه بر
3 - علیه دولت ملی ودمکرانیک مصدق کردمیکند؟حمله وپلمپ دفانرکمیته پیگیری بازداشت شدگان موسوی وکروبی ودستگیری مسئولین آنها،درتداوم کودتا
4 - خبردستگیری موسوی وکروبی درچندروزآینده،ضرورت ایجادجبهه ای ازنیروهای استقلال طلب،آزادیخواه وعدالت خواه،تجمع درنیویورک ودراعتراض
1 - پاسخ به پرسشی درباره پدیده تجاوزوشکنجه وقتل،بویژه درزندانهای ایران که بحث محافل بین المللی شده،این جنایتکاران بیمارنیستندآموزش دیده اند
2 - درایران این جانیان کثیف تحت امرخامنه ای هستند،وپاسخ به این پرسش که چراکشورهای جهان سوم وبویژه مردم ایران پس ازگذشت 60 سال هنوزدر
3 -پی دستیابی به حاکمیت ملی هستند؟استقلال چه مفهوم وچه ویژه گیهائی داردودراین چنددهه دچارچه تحولانی شده است،آیا  رژیم ولایت فقیه مستقل است؟
4 -وضعیت جنبش خودجوش وبالنده ایران درتداوم کدامین خیزشهای ملیست،ضرورت هرچه بیشترجبهه،تجمع نیویورک دراعتراض به رئیس جمهورتقلبی
1 - رخدادهای مهم مهرماه دریکصدساله اخیر،اعتصاب کارگران شرکت نفت درخارک قبل ازانقلاب،قتل حیدرخان،فرمان قتل مدرس،اولین هسته جبهه ملی
2 -پاسخ به پرسشهائی که درآغازدهه قرن 21 تعدادی ازکشورهای آمریکای لاتین بااستفاده از2 عامل توانستندتااندازه ای مستقل شوند،آیاآمریکاعقب نشینی
3 - کرده ودیگردخالت نخواهدکرد؟2 موهبت وبرکت آمریکادرایران وبرخی کشورهای منطقه که درآمریکای لانین نیست،کودتای نظامی هندوراس و56سال
4 - بعدازکودتای ننگین 28مرداد،آیااسنادوشواهدی درباره نقش آمریکادرآن موجوداست؟نشست گروه5+1 باایران  بطوررسمی ودراین سطح،تحلیلی برآن
1 - پاسخ به پرسشی درباره منبع یاعامل اصلی رشد جنبشهای بنیادگرائی دینی ومذهبی درجهان وبویژه درایران چیست؟آیاصهیونیزیم واسلام سیاسی
2 - بخشی ازیهودیت یااسلام است؟آیاهمه جنبشهادرایران وجهان مردمی است؟کدامیک ازجنبشهاارتجاعی وعقب مانده وکدامیک مترقی ودمکراتیک است
3 -آیاهرحکومت سکولاری دمکرات است،آیاتحریم ازنظراخلاقی وسیاسی درست است وتحریمهابسودمردم است یارژیم،تحلیلی برآینده روابط ایران وآمریکا
1-پاسخ به پرسشها،دولت ملتهای امروزجهان باپروسه گلوبالیزه یاجهانی شدن اهمیت خودراازدست خواهندداد ودرآینده ای نه چندان دوربکلی محومیشوند
2 -دراینصورت آیا لزوم داردکه نیروهای چپ،ملی گراها ومارکسیستها، مثل گذشته ازحاکمیت ملی صحبت کنند؟اثرات حمله آمریکابه عراق رشدبنیادگرایی
3- امروزدرایران ومصرچه می بینیم؟آیا پس ازحمله نظامی اسرائیل به نوارغزه امکان وراهکار ایجاد 2 کشوراسرائیل وفلسطین درکنارهم وجود دارد
4 -درپاکستان وافغانستان چه میگذرد،طالبانهای جدیدوقدیم،تفاوتهای جنداله باسازمان آزادیبخش بلوچستان،ازکجاتغذیه میشوند،تاثیرات جنایتهای خونبار
1 - رخدادهای مهم آبان ماه دریکصدسال اخیر،13 آبان هم روزدانش آموزبجهت مبارزه قهرمانانه داش آموزان وهم روزگروگانگیری واشغال سفارت آمریکا
2 - عواقب وپی آمدهای این حرکت فاجعه باربرای ملت ایران پس از 30سال،چگونگی وضعیت نظامی آمریکاپس ازآنروز،ارتباط ولایت فقیه واستبدادامروزبا
3 - گروگانگیری، بخشی از تحمیلات برملت ایران ،مسدودکردن سرمایه های ایران،تحریم اقتصادی،جنگ 8 ساله وکشته شدن وزخمی شدن یک میلیون نفر
4 -هزار میلیارددلارخسارت،کشتن وفراری دادن استقلال طلبان آزادیخواه،درمقابل حاکمین درایران چه گرفتند؟آیااوباماموافق پیروزی جنبش ملت ایران است؟
1 - رویدادی مهم آذرماه درصدسال اخیر،کنفراس تهران،قتل فجیع فروهرهاوبعدهامختاری،پوینده،دوانی ومجیدشریف،تداوم کشتارهاپس ازسالهای 60 و67
2 -بقتل رسیدن3 دانشجودر16 آذرودررژیم شاهی،قیام مردم علیه قوام،تشکیل اولین فدراسیون زنان و...، گزارش واشنگتن پست درباره رامین پوراندرجانی
3 -و بقتل رسیدن او،نامه علی نجاتی وهنرمندان مستقل بامحتوای پیوستن به جنبش،پاسخ به پرسشی که باتوجه به جهانی شدن هنوزکشورهای جهان سوم و
4 -بویژه ایران همچنان درپی دستیابی به استقلال وآزادیست؟نقش لولوخورخوره رژیم حاکم برایران درحفظ منافع آمریکادرمنطقه،آیاطالبان برعیه آمریکاست
1 -پیشینیه جنبش دانشجوئی،16 آذردرچه زمانی وبرای چه بوقوع پیوست،چرااین روز را روزدانشجونامیدندوچرایکی ازروزهای ملی ومهم تاریخمان است؟
2 -چرابسیاری درداخل وخارج کشوردروسایل خبری،سخنرانیها ومقالات به اصل واقعیت این روزبویژه برای جوانان ونوجوانان کمترین اشاره ای نمی کنند
3 -چه منظوری دارندواهدافشان چیست،16آذروشعارش اتحاد،مبارزه،پیروزی باپیشنهادزنده یادپروانه فروهرروزوشعاردانشجویان داخل وخارج کشورگردید
4 -خدمات وتفاوت جنبش دانشجوئی ایران،چرامعتقدان به جهانی شدن ازمصدق وحاکمیت ملی میترسند،تلاش رژیم درانتقال ترس به جامعه وپاره کردن عکس