رادیو آزادگان                                      Year-2007-2008                                           دکتر یونس- پارسا بناب

زمان پخش

Jan03, 2007
Jan03, 2007
Jan12, 2007
Jan12, 2007
Jan17, 2007
Jan17, 2007
Jan24, 2007
Jan27, 2007
Jan31, 2007
Jan31, 2007
Feb07, 2007
Feb07, 2007
Feb21, 2007
Feb21, 2007
Feb28, 2007
Feb28, 2007
Mar07, 2007
Mar07, 2007
Mar14, 2007
Mar14, 2007
Mar20, 2007
Mar28, 2007
Mar28, 2007
Apr04, 2007
Apr04, 2007
Apr04, 2007
Apr11, 2007

Apr11, 2007

Apr25, 2007
Apr25, 2007
May02, 2007
May02, 2007
May09, 2007
May09, 2007
May16, 2007
May16, 2007
May23, 2007
May23, 2007
May30, 2007
May30, 2007
Jun06, 2007
Jun06, 2007
Jun13, 2007
Jun13, 2007
Jun19, 2007
Jun19, 2007
Jun27, 2007
Jun27, 2007
July04, 2007
July04, 2007
July11, 2007
July11, 2007
July18, 2007
July18, 2007
July25, 2007
July25, 2007
Aug01, 2007
Aug01, 2007
Aug08, 2007
Aug08, 2007
Aug15, 2007
Aug15, 2007
Aug22, 2007
Aug22, 2007
Aug29, 2007
Aug29, 2007
Aug29, 2007
Sep05, 2007
Sep05, 2007
Sep05, 2007
Sep12, 2007
Sep12, 2007
Sep12, 2007
Sep19, 2007
Sep19, 2007
Sep19, 2007
Sep26, 2007
Sep26, 2007
Sep26, 2007
Oct03, 2007
Oct03, 2007
Oct03, 2007
Oct10, 2007
Oct10, 2007
Oct17, 2007
Oct17, 2007
Oct24, 2007
Oct24, 2007
Oct24, 2007
Oct31, 2007
Oct31, 2007
Oct31, 2007
Nov07,2007
Nov07,2007
Nov07,2007
Nov07,2007
Nov21,2007
Nov21,2007
Nov21,2007
Nov28,2007
Nov28,2007
Nov28,2007
Dec12,2007
Dec12,2007
Dec12,2007
Dec19,2007
Dec19,2007
Dec19,2007
Jan02,2008
Jan02,2008
Jan02,2008
Jan09,2008
Jan09,2008
Jan09,2008
Jan16,2008
Jan16,2008
Jan16,2008
Jan23,2008
Jan23,2008
Jan23,2008
Jan30,2008
Jan30,2008
Jan30,2008
Feb25,2008
Feb25,2008
Feb25,2008
Feb29,2008
Feb29,2008
Feb29,2008
Mar05,2008
Mar05,2008
Mar05,2008
Mar12,2008
Mar12,2008
Mar12,2008
Mar26,2008
Mar26,2008
Mar26,2008
Apr02,2008
Apr02,2008
Apr02,2008
Apr09,2008
Apr09,2008
Apr16,2008
Apr16,2008
Apr16,2008
Apr23,2008
Apr23,2008
Apr23,2008
Apr30,2008
Apr30,2008
Apr30,2008
May07,2008
May07,2008
May07,2008
May14,2008
May14,2008
May14,2008
May21,2008
May21,2008
May21,2008
May31,2008
May31,2008
May31,2008
Jun04,2008
Jun04,2008
Jun04,2008
Jun11,2008
Jun11,2008
Jun11,2008
Jun18,2008
Jun18,2008
Jun18,2008
Jun25,2008
Jun25,2008
Jun25,2008
July09,2008
July09,2008
July09,2008
July09,2008
July16,2008
July16,2008
July16,2008
July25,2008
July25,2008
July25,2008
July25,2008
July30,2008
July30,2008
July30,2008
Aug06,2008
Aug06,2008
Aug06,2008
Aug06,2008
Aug13,2008
Aug13,2008
Aug13,2008
Aug20,2008
Aug20,2008
Aug20,2008
Aug20,2008
Aug27,2008
Aug27,2008
Aug27,2008
Sep03,2008
Sep03,2008
Sep03,2008
Sep03,2008
Sep10,2008
Sep10,2008
Se[10,2008
Sep24,2008
Sep24,2008
Sep24,2008
Oct08,2008
Oct08,2008
Oct08,2008
Oct08,2008
Oct15,2008
Oct15,2008
Oct15,2008
Oct22,2008
Oct22,2008
Oct22,2008
Oct22,2008
Nov07,2008
Nov07,2008
Nov07,2008
Nov19,2008
Nov19,2008
Nov19,2008
Nov26,2008
Nov26,2008
Nov26,2008
Dec03,2008
Dec03,2008
Dec03,2008
Dec03,2008
Dec17,2008
Dec17,2008
Dec17,2008
Dec17,2008
Dec24,2008
Dec24,2008
Dec24,2008
Dec24,2008
Dec31,2008
Dec31,2008
Dec31,2008
Dec31,2008
 
 
 

موضوع مصاحبه  

1 - حکم اعدام ، اعدام صدام حسین ، چه کسانی در این اعدام انتفام گرفتند ؟
2 - تاریخ احزاب سیاسی ، فدائیان اسلام ، اخوان المسلمین
1 - رویدادهای دیماه ، تحلیلی برسخنان جورج
2 - تاریخ احزاب سیاسی ایران پس از انقلاب ، حزب جمهوری اسلامی ، جناح حجتیه
1 - تجاوزقریب الوقوع آمریکابه ایران وگزینه های مختلف این تجاوز، عملکرد جنگ افروزانه حاکمیت وراه حلهای مردمی
2 - تجاوزقریب الوقوع آمریکابه ایران وگزینه های مختلف این تجاوز، عملکرد جنگ افروزانه حاکمیت وراه حلهای مردمی
1 - تجاوز قریب الوقوع آمریکا به ایران ، عملکرد وتحریکات حاکمیت در ایران ، سخنرانی درویرجنیا 
2 - پاسخ به سئوالها در باره انجام این تجاوز
1 - تظاهرات وسخنرانیهای ضد جنگ در واشنکتن دررابطه با تجاوز آمریکا واسرائیل به ایران
2 - بحران سازی حاکمیت ، نقش هموطنان دربازداری از بروزیک فاجعه جبران ناپذیر، آدرس سایتهای ضدجنگ
1 - رویدادهای بهمن ماه و قیام سیاهکل، نیوکانها چه کسانی هستند و چگونه می اندیشند
2 - وضعیت امروز ایران در رابطه با تجاوز آمریکا، عملکرد وتحریکات حاکمیت دربوجودآوردن زمینه تجاوز 
1 - گزارشی از فعالیتهای ضدجنگ ، رویدادهای اسفندماه ، خطر تجاوز قریب الوقوع آمریکا
2 - خطر تجاوز قریب الوقوع آمریکا به ایران ، تحریکات حاکمیت درایران وچه باید کردها
1 - رویدادهای اسفندماه ، گزارشی ازجلسات ضدجنگ درآمریکا، تجاوز قریب الوقوع به ایران
2 - تجاوز قریب الوقوع آمریکا به ایران، تحرکات رژیم حاکم برایران و مقاله سیمورهرش
1 - کودتای سوم اسفند،14 اسفند سالروزدرگذشت دکترمحمدمصدق، سرکوب وبازداشت فعالین جنبش زنان
2 - وضعیت امروزایران با توجه تجاوز آمریکا  و تحریکات حاکمیت درایران
1 - نمایش فیلم مصدق وبرخوردهای مرتجعین، تجمع وتظاهرات زنان ومعلمین، وضعیت زنان درجهان بویژه درمنطقه
2 - عملکرد وسیاستهای جدید آمریکا، درزمینه سازی تجاوز به ایران و تحریکات حاکمیت درایران
پیام نوروزی  سال 1386
1 - رویدادهای فروردین ماه، وضعیت بحرانی امروز ایران با توجه به شرایط جدید درجهان ومنطقه 
2 -  تجاوز قریب الوقوع آمریکاوهم پیمانان به ایران ،تحریکات حاکمیت ایران درزمینه سازی این تجاوز
1 - کلنل محمدتقی خوان پسیان ، زندگی وشرایط خراسان ، نامه ای وسروده ای
2 - گزارشی ازسواستفاده آمریکا ازمحمل دمکراسی
3 - شرایط و وضعیت امروز ایران، چه بخشهائی ازحاکمیت دردستگیری ملوانهای دخالت داشتندواهدافشان چه بود
1 - نگاهی به جنبشهای کوچک خان،خیابانی وپسیان ، وضعیت امروز ایران
2 - شرایط امروزایران ایجاد جنگ روانی است یا زمینه یک تجاوزگسترده، نقش تحریکات رژیم حاکم برایران
1 - رویدادهای مهم اردیبهشت ، اندیشه دمکراسی، توسعه نیافتگی ونظام جهانی، پاسخ به پرسشهای شنوندگان
2 - رویدادهای مهم اردیبهشت ، اندیشه دمکراسی، توسعه نیافتگی ونظام جهانی، پاسخ به پرسشهای شنوندگان
1 - روز کارگر ، دانشجویان وزنان ، وضعیت امروز ایران وچگونگی شرایط مذاکرات آمریکا با ایران
2 - نشست شرم الشیخ یا همسایگان عراق ونقش ایران دراین نشست
1 - قتل محمودافشارطوس رئیس شهربانی دولت مصدق ، اهداف حاکمیت ازسرکوب جنبشهای حق طلبانه
2 - وضعیت امروز ترکیه و مقایسه نهادهای مدنی در ترکیه با ایران
1 - مروری برزندگی ، ویژه گیها واخلاق سیاسی مصدق ، اختلاف درون کابینه جورج بوش وحاکمیت ایران
2 - تشابهات دولت جورج بوش واحمدی نژاد، سرکوب جنبشهای حق طلبانه درایران واخراج افغانها ازایران
1 - رویدادهای آغازخرداد ، اوضاع منطقه بویژه چگونگی درگیریهای لبنان وتاثیر آن برفلسطین وایران
2 - رویدادهای آغازخرداد ، اوضاع منطقه بویژه چگونگی درگیریهای لبنان وتاثیر آن برفلسطین وایران
1 - برخی رخدادهای خرداد ، شرایط ووضعیت امروزلبنان ، وقایع وجریانهای سیاسی لبنان
2 - اخبار ایران ونشست سفیران ایران وآمریکا، تشدید خشونت ها وعلل دستگیری ایرانیانی که ازخارج به داخل میروند
1 - علل تشدید خشونتها و اهداف حاکمیت، سیاستهای خارجی ایران و آمریکا، چگونگی بوجودآمدن فتح الاسلام
2 - نشست 8 کشور صنعتی جهان درآلمان ، پیشینه و اهداف این کنفرانس
1 - گزارشی ازرشدسرسام آورهزینه های نظامی بویژآمریکاوچین، چهلمین سالگردتجاوزاسرائیل به کشورهای عربی
2 - دیدارجورج بوش وبرگزاری کنفرانس باهاماس توسط نیوکانها وشرکت چندایرانی باتوجه به شرایط حساس امروز
1 - شرایط  واوضاع منطقه درارتباط با تلاش  آمریکا واسرائیل  برای فروپاشی کشورهای منطقه
2 - دیدارهای بوش، کنفرانس باهاماس،نشست پاریس، نمونه سازی بحرانهای منطقه برای ایران باتوجه به عملکرد حاکمیت
1 - رویدادهای تیرماه، زندگی وبقتل رسیدن فرخی یزدی شاعر ملی درزندانهای رضاشاهی وتشابهات آن بازندانهای امروز
2 - وضعیت امروز ایران با توجه به عملکرد حاکمیت درایران و اهداف آمریکا درمنطقه ،  وخیم تر شدن اوضاع
1 - رویدادهای تیرماه، اخبار روز و سهمیه بندی بنزین، علل وتاثیرات آن ، اعتراضات و مخالفتهای خودجوش مردمی
2 - شرایط واوضاع منطقه ، وضعیت امروز ایران باتوجه به تحریکات حاکمیت واهداف آمریکا به جهت تجاوز به ایران
1 - رخداد 18 تیروچگونگی آن، دستگیری اعضاشورای مرکزی دفترتحکیم وحدت ودیگردانشجویان، نیازحمایت مردمی
2 - وضعیت امروزایران ومنطقه درارتباط با اهداف آمریکا برای تجزیه وتجاوزبه ایران باتوجه به عملکردحاکمیت درایران
1 - پنجاه وپنجمین سالگرد 30تیر ، چه وقایعی باعث این قیام شد ، نتایج وتاثیرات آن برای امروز ایران
2 - گزینه ها واهداف آمریکا درایران وزمینه سازی تجاوز، تشدید بازداشتها وسرکوبهای حاکمیت درایران ودرراستای این تجاوز
1 - رخدادهای مردادماه ، اخبارروز ایران وجهان، نمایش اعترافات تلویزیونی، گستردگی دامنه اعدامها وخشونتها
2 - اهداف حاکمیت ازتشدید خشونتها برای زمینه سازی تجاوزآمریکا به ایران، انتخابات ترکیه، دیدارسفرای ایران وآمریکا
1 - یکصدویکمین سالروزمشروطیت، سرکوبهای شدیدوعریان دانشجویان، زنان، کارگران ومعلمان، اهداف حکمیت ازاین خشونتها
2 - تفاوت اساسی نیوکانهادرباره نظامیگری با دیگرگروه هاومکاتب فلسفی وسیاسی آمریکا
1 - سرعت بخشیدن به تداوم خشونتها، دستگیری روزنامه نگاران، اعدامهاوشکنجه وآزاردانشجویان ودیگرفعالین
2 - اهداف حاکمیت دربوجودآوردن چنین جوی، ایجادفضای جنگ سردتوسط آمریکابانام هلال شیعه واهداف درپی آن
1 - پنجاه وچهارمین سالروز کودتای ننگین 28 مرداد ، چگونه وچه عواملی باعث این کودتاشد ؟
2 - چرا آگاهی ازاین کودتا اهمیت فراوانی برای آموزش نسل جوان دارد ؟ تاثیرکودتا درشرایط امروزایران  وجهان
1 - اخبارروز وتشدید فساد واختلاس وارتشا درایران، فاجعه قتل عامهای سال 67، اهداف حاکمیت دربرقراری شرایط همانسالها
2 - پاسخ به پرسشهای شنوندگان، تفاوت جنگ سردکمونیزم بین المللی وتروریزم بین المللی ساخته آمریکا، خطرتجاوزبه ایران
1 - رویدادهای شهریور، اشغال ایران توسط متفقین، اعدام شیخ محمدخیابانی، ترورمیکونوس، قردادکنسرسیوم،حمله عراق به ایران
2 - قتل عام سال67، مرگ مرموزصمدبهرنگی، رخداد11 سپتامبر، مروری براخبارایران ازلابلای مطبوعات ایران وتحلیلی درباره آن
3 - علائم تلاش آشکارو پنهان، چه درداخل وچه درخارج ازآمریکادرباره تجاوزبه ایران باتوجه به عملکردحاکمیت وپاسخ به پرسشها
1 - اخبارروزایران وکشورهای همجوارازلابلای مطبوعات داخلی، انتخابات مجلس خبرگان، درگیری باعراق، بیانیه بهائی ها
2- طلاق ومقام اولی ایران درخاورمیانه، وسائل ارتباط جمعی ساخته وپرداخته سازمانهای جاسوسی بیگانه ونقششان درجنگ سرد
3 - گزبنه نظامی آمریکادرتجاوزبه ایران ، علائم آشکاروپنهان آن، مقالات وکتابهائی آمریکائیها وایرانی های مقیم آمریکامینوسند
1 - اخبارروز ازلابلای نشریات ایران، بازتاب انتخاب رفسنجانی به ریاست مجلس خبرگان وتحلیلهائی درباره نقش اودرآینده
2 - شرایط امروز ایران ، بی ثباتی رژیم در رابطه باتشدید خشونتها ، اختناق وسانسور وسرکوبها
3 - مخالفت مردم آمریکا با سیاستهای جنگ طلبانه بوش، علل افزایش شرایط جنگی و اهداف آمریکا، تجاوز وتجزیه
1 - رویداهای شهریور، اخبارروزایران وتشدیدسرکوبها، حمله اسرائیل به سوریه وعقب نشینی نیروی نظامی انگلیس ازبصره
2 - تمرکز نیروهای انگلیسی درجنوب ایران، تضادها درخاورمیانه و اعدامهاو خشونتها درایران ، زمینه سازی تجاوز
3 - درهمین رابطه علائم آشکار تجاوزآمریکا به ایران ، پاسخ به شنوندگان و تحلیلی براضاع پاکستان وترکیه
1 - اخبارروزایران وجهان ازلابلای مطیوعات ایران وجهان، سرکوب جنبشهای زنان، دانشجویان، کارگران ومعلمین
2 - سفراحمدی نژاد به آمریکا، بیان مطالب خلاف واقع ونادرست درمصاحبه ها ، نحوه برخوردها با ایشان
3 - تهدیدات وتحلیلها درباره تشدید زمینه سازیهای تجاوز آمریکا به ایران
1 -  برخی از رویدادهای مهرماه، سوابق وآثار زنده یاد سرهنگ جلیل بزرگمهر وکیل دادگاه دکترمصدق، اهداف افسران ملی گرا
2 - اخبارروز وبازتاب سفر احمدی نژاددر مطبوعات ایران وجهان
3 - گزارش سیمورهرش ازتغیر مواضع نیوکانهادربرنامه تجاوزبه ایران، ازبرنامه هسته ای به کشتارسربازان آمریکائی درعراق
1 - اخبارروزایران ازلابلای مطبوعات ایران، تظاهرات دانشجویان، قدس راجع به فلسطین،  سرمایه افزایش 77درصدی واردات
2 -  سیمورهرش، تغیرتاکتیک واهداف حمله به ایران،پات هارتز،احمدی نژادمانند هیتلراست وبرای بازداشتن از ایران اتمی
1 - اخبارروز ایران ازلابلای مطبوعات، وضعیت قتل وجنایت، فساداخلاقی ومالی، بازنشستگی اجباری بویژه دردانشگاه
2 - سفرپوتین به ایران دررابطه باکنفرانس کشورهای ساحلی خزر، سیاست روسیه درقبال ایران، 2 نظر وتحلیلی دراینباره
1 - برخی رویدادهای آبانماه، سفرپوتین به ایران ونتایج آن، تاراج وتقسیم منافع ملی وخیانت به ملت ایران
2 - سیاست موازنه مثبت یا امتیازدادن به کشورهای درجه 2 ودرجه 1، سیاست موازنه منفی در یک حاکمیت ملی
3 - مسئله ترکیه وکردستان عراق بابحرانهای خاورمیانه، حمله ترکیه واهداف درپی آن ونقش قدرتها،درهمین رابطه تجاوزبه ایران
1 - زندگی، افکار، سوقصدها وچگونگی شهادت دکترحسین فاطمی، غیرازنیروهای وابسته ومستبد چراآمریکاوسلطه گران
2 - ازملیون وفاطمی وحشت داشتند و چرا اهداف خویش رادرخطر می دیدند  ، رابطه آن با شرایط امروز ایران
3 - خطر جدی تجاوز به ایران، تبلیغات کشتارسربازان آمریکائی درعراق وتوسط ایرانیان، تجاوز هوائی محدودیا تجاوزنا محدود؟
1 - وضعیت امروزایران ومنطقه ، کودتای مشرف درپاکستان وبازداشت روشنفکران، وکلا وفعالین سیاسی، نه تندروها وطالبان
2 - علل رضایت جمهوری اسلامی ازاین کودتا،  درگیریهای ترکیه وپ ک ک، نقش آمریکا واسرائیل درکودتای پاکستان ودرگیری
3 - ومحکوم کردن ظاهری گروهای مسلح باعنوان تروریست وکمکهای پنهانی  به آنان چون مجاهدین وپ ک ک، ارتباط این آشوبها
4 - دررابطه به تجاوزبه ایران، زمینه سازی حاکمیت، اطلاعیه ونامه های رشیداسماعیلی، ناصرزرافشان وجان باختگان سیاسی
1 - جنگ جهانی اعلام نشده چیست وچگونه بوقوع می پیوندد؟ درشرایط امروزین باماایرانیان چه میتوانیم وباید بکنیم؟
2 - چرامردم ایران بمانند مردم آمریکادست به اعتراض نمی زنندومخالفتشان راباحمله وجنگ اعلام نمیکنند؟ کارزارضدجنگ
3 - تاثیرتضادهای درون حاکمیت آمریکابادوستان ومتحدان، اگراین حمله بوقوع بپیوندد عواقب آن  چه خواهدبود؟
1-رویدادهای آذرماه،قتلهای فجیع ووحشیانه داریوش وپروانه فروهر،محمدمختاری،جعفرپوینده ومجیدشریف بدست حاکمیت جنایتکار
2 - مروری برزندگی ومبارزات فروهرها، چگونگی افشای قتلهای سیاسی موسوم به زنجیره ای ده سال پس ازقتل دکترسامی
3 - اوج این جنایتها درزمان رهبری خامنه ای وریاست جمهوری رفسنجانی، کنفرانس آناپلیس، تلاشهای صلح درمخالفت با حمله
1 - پیشینه وتاریخچه جنبش دانشجوئی بمناسبت سالروز 16آذر 1332، سرکوب و بقتل رسیدن 3 دانشجودرنظام وابسته سلطنتی
2 - تداوم سرکوب تابه امروز، گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا، سوابق وچگونگی تشکیل این شورا، علل پخش این گزارش
3 - این گزارش چه میگویدواهداف آن درتداوم تجاوزآمریکاوزمینه سازی حاکمیت درایران،آیا خطرحمله کاهش یافته وچه بایدکرد؟
1 - حمله ترکیه به کردستان عراق وجنگی دیگر درمرزهای ایران و امکان درگیری جمهوری اسلامی ، دورنمائی ازآینده عراق
2 - اهدافی که دراین حملات ودرگیریهاست؟ چرخش سیاسی نومحافظه کاران درمنطقه وآمریکا برای رسیدن به اجماع درپیشبرد
3 - اهداف خویش درعراق وحمله به ایران وجلب افکار عمومی،نقش مهم نیروهای استقلال طلب وآزادیخواه دراین چرخش سیاسی
1 - رخدادهای دیماه، تیرخوردن نجات الهی،اولین انشعاب درحزب توده،اشغال افغانستان توسط شوروی، قتل جهان پهلوان  تختی
2 - اخبار ایران ازمطبوعات ایران،ابهام درسرنوشت 20میلیارد دلارپول نفت،ازدیادوگسترش بی اندازه فسادمالی واعتیادوچه بایدکرد
3 - تروربی نظیربوتووتحلیلی برچگونگی آن، وعلت آن راباید دررقابتی که بین جناح های مختلف حاکمیت درآمریکاوجودداردجست
1 -انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکاوحساسترین انتخابات ازسال 1960،دوحزب جمهوری ودمکرات اختلاف اصولی وکیفی ندارند
2- چهارجناح بزرگ درون حاکمیت آمریکاودرهمین رابطه نگاهی به کاندیداها ، نظرحمایت مرحله ای از اوباما درمقابل هیلاری کلینتون
3 - سفربوش به خاورمیانه، اهداف نیوکانهاواسرائیل ویا تجزیه کشورهای منطقه، مسئله قایقهای ایران وناوگان آمریکاونقش بی بی سی
1 - زندگینامه غلامرضاتختی بمناسبت جهلمین سالگردبقتل رسیدن جهان پهلوان، نگاهی دیگرازدیدگاه فعایتهای اودرعرصه سیاسی واجتماعی
2 - گزارش روزنامه کیهان به نقل ازوزیراطلاعات،دانشجویان بازداشتی درفاصله روزهای 12 تا 16 آذرامسال عناصراصلی مارکسیست هستند
3 - سفرجورج بوش به خاورمیانه وسخنرانیهای اودررابطه باانتخابات آمریکاوهمینطورطرح خطرایران،تقویت پایگاهاوفروش تسلیحات
1 - اخبارروزازمطبوعات ایران، لیست 3000نفری ممنوع الخروج ها،مطالب کیهان درباره پیروزی باصطلاح اصلاح طلبان ودرخط آمریکا
2 - پرسشهائی درباره درموردخاورمیانه وامپراطوری آشوب یا آشفتگی کنترل شده وکشورهای جلوی جبهه که موردهجوم قرارگرفته اند
3 - ویاکشورهائی که درمورد هجوم قراردارندمثل ایران، انتخابات آینده آمریکاواینکه تفاوت ماهیتی واصولی بین دوحزب حاکم نیست
1 - رویدادهای بهمن ماه، پاسخ به پرسشی درباره کاندیداهای ریاست جمهوری آمریکاکه وایسته به کدامیک ازجناحهای سرمایداریند
2 - تحریم انتخابات وظیفه ایست ملی، تهدیدوایجادترس توسط حاکمیت یرای حضورمردم درانتخابات، شرایط خشونت بارامروز
3 - جنگ طلبی سازمانهای نظامی وابسته به آمریکا وبرخی ازکشورهای اروپائی که خطرتجاوزبه ایران را هرروزبیشترمیکند
1 - رویدادهای اسفندماه،پاسخ به پرسشهای شنوندگان درباره منابع خبری از سیاستهای خارجی آمریکاوجناحهای درون حاکمیت ایران
2 - انتقاد ازسیاستهای متجاوزانه آمریکاستیزی نیست،بنیادگرائی مذهبی ازعواقب جهانی شدن سرمایه وبرآمده جنبش سیاسی خارجی
3 - انتخابات آمریکا،نقش کمپانیهای فراملی وپول ورسانه های وابسته بآنها،تحریم انتخابات ایران بعنوان یکی ازشیوهای منطقی وفعال
1 -وقایعی که منجربه کودتای انگلیسی سوم اسفند1299 که معروف به کودتای سید ضیارضاخانی شد ونتایج حاصله ازآن؟
2 - استقلال کوزووکه همواره قسمتی ازصربستان بوده ومعروف به اسلاوجنوبی، جهان غرب وبویزه آمریکا تحمل کشور مستقلی
3 - مثل یوگسلاوی رانداشتندوتصمیم به تقسیم این کشورگرفتند،انتخابات درآمریکا وایران،تحریم دراین شرایط تنهاراه مبارزه فعال
1 - نگاهی کوتاه به زندگی واندیشه های دکترمحمدمصدق،پایبندی واعتقاداوبه استقلال وآزادی ودمکراسی درایران،صلح ودوستی درجهان
2 - مصاحبه ها وبیانیه های ایولقاسم کاشانی درپیش وپس ازکودتای ننگین 28مرداددرتائیدسلطنت،گزارش البرادعی ودروغهای حاکمیت
3 - وضعیت زندانیان سیاسی درایران وآمریکاووثیقه هایاباجگیریها،تجاوزارتش ترکیه باتوافق آمریکابه کردستان عراق وتلفات آن
1 - ردصلاحیت گسترده درانتخابات کانون وکلای دادگستری،حمایت احمدی نژاداززنان فلسطین سرکوب زنان ایران،بازشدن پای بانکهای خارجی
2 - دستورالعمل دولت به مطبوعات درباره پرونده اتمی،تظاهرات برای اسانلووصالحی،انتخابات آمریکا،بالاترین هزینه وشرکت فعالانه جوانان
3 - نمایش مصنوعی وپوشالی باعنوان انتخابات مجلس درایران،آنان که چندگانه عمل میکنندباعث سردرگمی شده اند،چراتحریم درایران معنا دارد
یونس پارسابناب 1 - رویدادهای فروردین ماه، شکنجه وبدرفتاری بامحمدصالحی، حمله پلیس ترکیه به مراسم چهاشنبه سوری ونوروزکردهای ترکیه
یونس پارسابناب 2 - درگیریهای گروهای شبه نظامی دربصره ونظرات مختلفی که دراینباره مطرح میشود،سفرچینی وبهانه سازیهای جدید برای حمله به ایران
یونس پارسابناب 3 - انتخابات آمریکا،برخوردجمهوریخواهان وطرفداری جوانان از اوباما واینکه حاکمیت درآمریکا تنها راه نجات را درتجاوزبه ایران میداند
1 - مبارزات قاضی محمد،دستگیری وسخنان اودرمحاکمه وبهنگام اعدام دربیدادگاه شاهنشاهی،جریانهای منطقه پس ازسفرچینی ورایس
2 - درگیریهای نیابتی تفکرهای حاکم برآمریکا درکشورهای منطقه،نظامیگری وسیله ای بودبرای رسیدن به اهداف امروزخودیک هدف شده
3 -  بعضی ازتحلیلگران درگیریهای خونین بصره وبغدادبین شیعیان رادرارتباط بازمینه سازیهای آمریکا برای تجاوز به ایران میدانند
1 - اجلاس کنفرانس اسلامی دردمشق وبه ریاست بشاراسد،سخنان عمرموسی درباره 3 جزیره ایرانی،مطلب کیهان درباره ملی مذهبی ها
2 -برنامه های نیوکانهادرپیشبرداهدافشان درخاورمیانه،جهانی شدن واهمیت کشورهای سکوی پرش،انتخابات آمریکادررابطه باحمله به ایران
1 - انفجاردرشیرازبه نقل ازواشنگتن پست وتحلیلی برآن،تغییرات وبرکناری دردولت وبه نقل ازاحمدی نژادکه این ازابتکارات اوست
2 - دنباله بحث کشورهای سکوی پرش درخاورمیانه نیوکانها،افغانستان که هم اکنون درمعرض تجزیه است وتنهاراه،خروج نبروهای متجاوز
3 - نقش عراق درهمین رابطه،چراآمریکاتوانست عراق را به آسانی تسخیرکند ومردم عراق تا کی میتواند بعنوان یک ملت دوام بیاورند؟
1 - رویدادهای اردیبهشت ماه،اخبارایران تفتیش لوازم زنان درمقابل فروشگاها،درتداوم گران شدن موادغذائی گران شدن نان وعواقب آتی آن
2 - نظرات کاندیدا های ریاست جمهوری آمریکا دررابطه باایران پس ازپیروزی درانتخابات، دنباله بحث کشورهای جلوجبهه درخاورمیانه و
3 - پروژه جهانی آمریکا،فلسطین کشورمستمره سکونتی،نهایت طرحهای شوم تجاوز به ایران ولزوم اتحادنیروهای استقلال طلب وآزادیخواه
1 - مصاحبه شیرین عبادی درواشنگتن پست دررابطه باتهدیدایشان بمرگ،انتقادروزنامه جمهوری اسلامی از احمدی نژاددرباره اسامی مافیاها
2 - سخنان بیشرمانه هیلاری کلینتون درباره محوایران و ماهیت کاندیداهای هردوحزب حاکم یکسان است،این نظرکه اوباما میتوانداستثناباشد
3 - دنباله بحث کشورهای جلوی جبهه خاورمیانه درپروژه جهانی آمریکا فلسطین بخش 2، نقش ویژه اسرائیل ودرراستای تجاوز به ایران
1 - 16 اردیبهشت سالروز قتل سرتیپ محمودافشارطوس رئیس شهربانی  دکترمصدق بدست عوامل شوم وابسته  مثلث کاشانی،زاهدی وبقائی
2 -آمادگی جدید همه جانبه آمریکابرای تجاوزبه ایران پیش ازپایان ریاست جمهوری بوش،توافق2 حزب حاکم وتصویب بودجه حمله، حرکت ناوگان
3 - نقش سازمانها وگروهای وابسته دراین طرح،توقف ناگهانی تلاشهابرای گفتگو،تبلیغات ضدایرانی دررسانه ها، یاوه گوئی های هیلری کلینتون
1 - بیانیه جمعی ازفعالان کارگری،تاراج وچپاول سرمایه های ملی وواگذاری آنها به بیگانگان وخودیهای به بهانه خصوصی سازی وبسبک یلتسین
2 - انتخابات آمریکا ونتایج آن ،اقدامات وتهدیدات جنگ طلبانه آمریکابرعلیه نیروهای ملی ومردمی است نه رژیم، بخشی ازمقاله فیلیپ جرالدی..که
3 - چنگ باایران،احتمالا نزدیکترازآن است که فکرمیکنید، سفربوش به خاورمیانه،احتمال دخالت یوش درلبنان،نامه سرگشاده دانشجوی تبریزی
1 - رخدادهای خرداد،لایحه مجازات مقدمین علیه امنیت کشوریاقانون سیاه اززمان پهلوی اول تابه امروز منهای زمان مصدق علیه آزادیخواهان-
2 - دستگیری هموطنان بهائی،نامه پادشاه عربستان به رفسنجانی،انتخابات ونظرات تحلیل گران درباره پیروزی دمکراتهاواوباما درانتخابات آینده
3 - خطر  تجاوزآمریکا به ایران باتوجه به وضعیت نیوکانهاواینکه حتی بااین حمله انتخابات راهم به عقب بیاندازند،3 نظردرباره حمله به ایران
1 -دادگاه صدیق کبودوندفعال حقوق بشرکردوسکته مغزی او،خروج احمدباطبی،دستورسرکوب کارگران7 تپه،دستگیری وحکومت نظامی درشوش
2 - 200 میلیارددلاردرآمدنفت،85 میلیارددلارمخارج دولت،پس بقیه پول نفت کجاست؟ سفربوش به خاورمیانه وپی آمدهای آن،عملکرددولتهای -
3 - منطقه باتوجه به شرایط امروزبوش ونیوکانها،وضعیت لبنان ویک ناکامی برای آمریکا،درهمین رابطه خطرتجاوزآمریکا به ایران وتحلیلها
1 - برخی ازرویدادهای خردادماه،ملاحظات واشاراتی درباره انتخابات آمریکاوتفاوتهای آن باانتخابات سالهای گذشته، شرکت جوانان درایندوره-
2 -علت اصلی آن و پرخرج ترین انتخابات جهان،خروج ارتش آمریکاازعراق کافی نیست،جنگهای ساخته آمریکا،نظرگاه هادرهیئت حاکمه آمریکا
3 - خشونت یاگفتگوباحفظ منافع،هشدارهادرباره خطرتجاوزبه ایران،سخنان احمدی نژاد،تشکیل جبهه ملی مزدوران آمریکائی دراروپاوآمریکا
1 - گزارشی ازسفراحمدی نژادبه نشست فائودرایتالیا،سخنان بی خردانه وتحریک آمیز،چگونگی برخورددولتمردان وهمینطوراعتراضهای مردمی
2 - پرسشی درباره چگونگی حرکت متجاوزانه آمریکاپس ازتاراج کشورهای جلوی جبهه وکشورهائی که موردهجوم اند،چهارنیروی اساسی
3 - جبهه ملی بی خطر،جبهه ملی های ساخته شده نقش نیروهای استقلال طلب وآزادیخواه دربرپائی حاکمیت ملی،خواست هموطنان درپیوستگی ها
1 - گزارش سرمایه،سیل واردات کشاورزی دهقانان ایران رابه جنگ میطلبد،واردات کشاورزی درسال 86 نسبت به سال84 افزایش66درصدی
2 - پیمان درشرف امضا بین آمریکاوعراق،ایجادحداقل 35 پایگاه واهداف ازایجادآنها،قراردادکاپیتالاسیون جدیدوشباهت آن باقراردادوثوق الدوله
3 - تحریمها علیه ایران وتاثیرآن برمردم نه برحاکمیت،تهدیدات وتحریکات آمریکا،اسرائیل ومزدوران توسط رادیوتلویزیونهای فارسی زبان
1 - سخنان برلسکونی نخست وزیر ایتالیاپس ازسفراروپائی جورج بوش درباره پرونده هسته ای ایران، بوش حرفهائی زدکه کاش نمی شنیدم
2 - یکی ازدلایل تجاوزبه ایران پیروزی احتمالی دمکراتهادرآمریکاست، بسته پیشنهادی غرب وسفرناموفق سولانا،تهدیدات ومانورنظامی اسرائیل
3 -تحلیل ازوضعیت آینده ایران،وظیفه نیروهای استقلال طلب،آزادیخواه وبرابری طلب برای بوجودآوردن بدیل نیرومنددرچهت یک حاکمیت ملی
1 - گزارشی ازسفرکانادا،مواضع سه گانه فعالین ایرانی دربرخوردبا آمریکاورژیم حاکم برایران واینکه استبدادواستعمارهم دوروی یک سکه اند
2 - پاسخ به پرسشهائی که،حاکمیت ملی چیست؟مولفه های اصلی آن منجمله درداخل وخارج ازایران دررابطه باحقوق ملی چه میباشد؟
3 - 3 نظریه وتحلیل درباره احتمال حمله وتجاوز آمریکاواسرائیل به ایران،اینکه جماعتی معتقدند که به پایان بنابرتجربه گدشته کنارخواهندآمد
4 - باید توجه داشت که این کنارآمدن مثل کنارآمدن پس ازگروگانگیری وجنگ 8 ساله نباشد!آگاهینامه 18 تیرجبهه ملی آمریکائی،طالبان پهلوی
1 - پنجاه وششمین سالروز قیام ملی مردمی 30 تیر برعلیه رژیم وابسته پهلوی وانگلستان درحمایت ازمصدق،چه عواملی منجربه 30 تیرشد؟
2 - قوام هم به انگلیس وهم به آمریکا تمایل داشت ومصدق اولین برگزیده ملت به هیچ بیگانه تمایل نداشت،پیام 30 تیردررابطه باامروزایران
3 - یادی اززنده یادخلیل ملکی،سیمورهرش،نیروی ویژه آمریکا هم اکنون درمرزهای ایران وافغانستان،عراق وبلوچستان حضوردارند
1 - نگاهی به زندگی سیاسی خلیل ملکی،رهبربزرگترین انشعاب ازحزب توده،باورمندبه اخلاق سیاسی وازاولین رهبران سوسیالیستهای ملی بود
2 - بحران،تجاوزآمریکا وخواسته های مردم عراق،هدف نظام جهانی کنترل ودرصورت احساس خطرتجاوزوسرکوب نیروهای ملی حق طلب است
3 - نظریکه آمریکا وایران درآخر باهم کنارخواهندآمدمثل گروگانگیری وتجاوزعراق وجنگ 8 ساله،یعنی آمریکابه ایران حمله خواهدکردوپس..
4 - ازکشتاروفاجعه  جام زهرخواهندنوشید،تضاداصلی بین آمریکا وجمهوری اسلامی نیست، بین ملت ایران ومتجاوزین داخلی وخارجی است
1 - رویدادهای مهم مردادماه درتاریخ معاصر،اخبارومسائل روزایران،رتبه های اول دومی ایران درجهان دررابطه بااعدامها،ممانعت وبرهم زدن
2 - ..مراسم سالگردزنده یاداحمدشاملو،دنباله بحث بحران تجاوزآمریکابه عراق ومنطقه،خواست بحق ملتها،اهداف این تجاوزوعراق سکوی حمله
3 - وظیفه جنبش طرفدار استقرارحاکمیت ملی درشرایط بسیارحساس وخطرناک امروزکه کشورمان درتهدیدروزافزون تجاوزقرارداردچیست؟ 
1 - مصاحبه اوباما پس ازبازگشت ازسفراروپائی واسرائیل،تحلیلهای اوواهداف درپی آن،تظاهرات ضدجنگ،معضل ناآگاهی وکم آگاهی جهانیست
2 - اعدامهای دسته جمعی ونقش خشونت دولتی درجامعه ایران،قوانین وحشیانه وضدانسانی اعدام ورتبه اولی ایران درجهان به نسیت جمعیت
3 - پاسخ به پرسشی که چراایشان تمامی فعل وانفعالات سیاسی رادررابطه باکلیت نظام جهانی سرمایه میبیند؟حق تعین سرنوشت درحاکمیت ملی
4 - درتجزیه یوگسلاوی به 7 کشورآمریکانقش اصلی داشته، مشروطه رادرآن زمان ودرمیان بسیاری ازکشورهای جهان میبایدبی نظیردانست
1 - تشدیدسرکوب وخفقان درایران بدون تفسیرمعضلات اقتصادی اجتماعی،عملکردوحشیانه رژیم که ناشی ازوحشت خیزش مردمی است وبا...
2 - توجه به تهدیدهای بین المللی وبویژه آمریکا که میتواندآگاهانه زمینه سازتجاوزبه ایران باشد،جنگ روسیه وگرجستان و واکنش اروپا
3 - نگاهی  به کودتای ننگین 28 مرداد آمریکائی،انگلیسی،دربارومزدورانش،کاشانی ودارودسته اش،بظاهرهمراهان 30 تیرودشمنان28 مرداد
1 - اخبارروزایران وپاسخ به پرسشی که جناح حاکم درزمانهائی نام ایران وایرانی بکارمیبرندآیا ملی نیستند؟که اینان هیچ رگه ای ازملی ندارند
2 - خبرکیهان دررابطه باتوقیف تلفن های همراه درآذربایجان،تشدیدخشونت وهراس ازخیزش مردم،استعفاپرویزمشرف،جنگ گرجستان وروسیه
3 - اینکه اوستیائی هااصلا ایرانی هستند،نابرابری نیروی زمینی آمریکاوروسیه،امکان رودرروئی،احتمال گسترش به ایران،تاثیربرانتخابات
4 - کودتای ننگین 28مرداد،پاسخ به پرسشها،علی امینی ونقش وابستگان ونیروهای مزدورایرانی وهمینطورآمریکائیهای بظاهراایرانشناس
1 -مهمترین رویدادهای شهریورماه،حمله متفقین به ایران،سقوط رضاشاه،قتل عام سال 67 و..،نقل ازکیهان دوبرابرشدن معتادان در18ماه گذشته
2 - نامزد پست نخست وزیری اسرائیل، نبایدبه بهانه تهدید سران رژیم ایران حمله کنیم،اوباما ومعاونش بایدن میگویند که خواهان مذاکره اند
3 - انتخابات آینده ایران،تحریم انتخابات کی وکجا معنی ومفهوم پیدامیکندودلایل عقلانی آن چیست؟چرادربعضی کشورها تحریم معناندارد
1 - نتایج تاسف بارایران درالمپیک،تاثیرناکارآمدی مدیریت برجامعه،بویژه جوان وورزش،فرارمغزهادرخطربودن ورزشهای ملی وبومی
2 - شرایط امروزگرجستان واینکه آیا ارتباطی باتجاوزبه ایران دارد؟مصاحبه پوتین باسی ان ان که مسئله ایران باگرجستان متفاوت است
3 - خبرهائی درباره انتقال سربازان  اسرائیلی ازگرجستان پس ازحمله روسیه،آیا برسرایران معامله خواهدشد؟زمینه سازیهای رژیم ایران
4 - کشتارسال 67 واینکه درصدبالای آن از10 تا 27 شهریوررخ داد،این فاجعه ملی درتداوم قتل عام خرداد60 ونقش آیت اله منتظری درآن
1 - انتقال اسانلوبه زندان رجائی شهربجای بیمارستان،ایران مقام اول اعدام جوانها،پیشنهادساخت پایگاه نظامی روسیه،آمارفاجعه ملی سال67
2 - چهلمین سالگرد مرگ مرموزصمدبهرنگی نویسنده انقلابی کودکان،آثاروافکاراین نویسنده متعهدایران،کتاب درویشیان یادمان صمدبهرنگی
3 - انتخابات آمریکاومراحل سه گانه آن،تفاوتهاوتشابهات دوحزب،انتخاب سارا پی لین،تداوم خطر تجاوز به ایران وزمینه سازی های حاکمین
1 - اندیشه،آثارومبارزات آیت اله طالقانی،واینکه شخصیت اوموردتائیدگروهای مختلف سیاسی ومردمی بودوبه همین دلیل هم لقب پدرگرفته بود
2 - رویدادهای مهرماه، گسترش فقردرسیستان وبلوچستان به گفته نماینده سیستان درمجلس وازدیاد اعتیاد ومرگ روزانه 12 معتاد، خبررسالت
 3 - پرسشی که جراازواژه ملی یادمیکنید نه ناسیونالیزم؟ چراناسیونالیزم اروپائی برای کشورماومنطقه خطرناک وحاکمیت ملی چاره سازاست؟
1 - بحران مالی آمریکاوتاثیرآن براقتصادجهان وبویژه برایران،جنبه های مختلف این بحران وریشه های آن،بحران سرمایه آفرینی مالی وکازینوئی
2 - نظام سرمایه داری جهان وبه رهبری آمریکا با4 بحران روبروست،تفاوت عمده عملکرد فرانکلین روزولت باجورج بوش درحل بحران بزرگ
3 - تائیدوام 850 میلیارددلاری توسط دوحزب،میکویند باخته انداما جه کسی برده است، وچراین مبلغ نه کمترنه بیشتر، وچرارسانه ها خاموشند
4 -سرنگونی دولت محبوب مصدق منبعث سیاست داخلی مک کارتیزیم ،تاثیراین بحران برانتخابات آمریکاوپاسخ به 2سئوال درباره اثرآن برایران
1 - دنباله بحران مالی آمریکاکه درواقع جهاننیست،چرابحران مالی ونه اقتصادی؟سرمایه مولد وغیرمولد،بیکاری بینظیرنسبت به 80سال گذشته
2 - تفاوتهای این بحران بابحرانهای سابق جهانی،بلاتکلیفی وبی برنامه گی آمریکادرحل بحرانهاکه سیاستهاوتصمیم گیری هاروزانه شده است
3 - امروزدرآمریکاتولیدنیست مصرف است،نتیجه این بحران برانتخابات آمریکا،اثرات آن درایران برخلاف ادعاهای دروغین حاکمین برکشورمان
1 - رویدادهای آبانماه، تیرباران افسران پس ازکودتای ننگین 28 مرداد،تظاهرات گسترده دانشجویان برعلیه شاه،نامه خمینی دراین دراینباره
2 - محاکمه دکترمصدق وتظاهرات گسترده 21 آبان دراعتراض به آن،شهادت دکترحسین فاطمی دربیدادگاه محمدرضاشاهی،پاسخ به پرسشها
 3 - مخالفت باعلی کردان به خاطرمدرک قلابی دکترای اوست؟وقتی درباره انتخابات آمریکایحث میشودبه شرکت بیشترجوانان درآن اشاره میشودچرا؟
4 -اشارات مکین وپیلین که اوباماسوسیالیست است،حقیقت دارد؟آمارهای انتخاباتی  وباآرزوی اینکه حاکمین درایران بکمک بوش وتیوکانهانیایند
1 - زندگینامه وویژه گیهای دکترحسین فاطمی ازجنبه تاریخی،یکی ازشاخص ترین الگوهای جنبش ملی،بمناسبت پنجاه وپنجمین سالگرد شهادت
2 - انتخابات ونحوه انتخاب رئیس جمهورآمریکا،پاسخ به سئوالهائی دربارکمیسیون انتخاب کنندگان وچگونگی تعدادشان،کنگره ومجلسهای آمریکا
3 - چگونگی شرکت گروهها وقشرهای مردمی، درصدشرکت کنندگان، نقش جوانان واینکه درآمریکایک انقلاب بود،تداوم خطرتجاوز به ایران
1 - تصویب توافقنامه کاپیتالاسیونی امنیتی آمریکاوعراق درکابینه مالکی وتائیدشاهرودی،آیاآمریکاپس ازپایان دوره قردادازعراق خارج میشود؟
2 - پاسخ بر،آیااوبامامیتواندبا حاکمین برایران روابط عادی برقرارکند،یاروایطی سردرگم وطولانی بی نتیجه ویاتداوم تحریمها وزمینه سازی تجاوز
3-تاثیراین بحران برایران،چگونه ودرچه زمانی به اوج میرسد؟آیامقاومت مردم عراق تروریستی است وباخروج نیروهای آمریکاجنگ داخلی میشود
1 - رخدادهای آذرماه،دهمین سالگردقتلهای سیاسی معروف به زنجیره ای،فروهرهاوبعدربودن وبقتل رساندن مختاری،پوینده،شریف،دوانی وبسیاری
2 - این قتلهاوترورهاپس ازسال 60 وقتل عام سال67 وتداوم کشتارهای نظام شاهنشاهی است،نقش فدائیان اسلام درآن،زندگی ومبارزات فروهرها
3 - توافقنامه آمریکاوعراق،تبدیل به یک مستعمره جدیدوسکوی پرش شدن عراق،اهداف درپی تهدیدهای آمریکاواسرائیل وتحریکات حاکمین ایران
1 - بحران مالی که بنظربسیاری ازاقتصاددانان شروع آن ازآغازین سالهای 70میباشد،تاثیرات آن برکشورهای جهان سوم همراه باقحطی وشورش
2 - اینکه ممکن است این بحرانهای مالی به موازات بحرانهای سیاسی جهان رابسوی جنگهای یزرگ ساخته آمریکاوبه رهبری رسانه های آن ببردو
3 -باتوجه به عملکردحاکمیت هائی مثل کشورما،انفجارات بمبئی وبقول رسانه های آمریکا 11 سپتامبرهند،آیا شاهدجنگ هندو ومسلمان خواهیم بود؟
4 -یکی ازسیاستهای نیوکانهاازحمله به افغانستان وعراق وزمینه سازی تجاوزبه ایران محاصره چین بود،نوارغزه بزرگترین زندان سیاسی جهان
1 - پاسخ به پرسشی درباره خبروتبلیغ تلویزیونهای لوس آنجلسی مبنی بر پیشنهادتشکیل ساواک توسط دکترمصدق قبل ازکودتای ننگین 28 مرداد
2 -وظیفه نیروهای اطلاعاتی وامنیتی چیست،اینکه درنظام پیشین وهم درنظام کنونی نیروهای امنیتی به جای مقابله بابیگانگان به جان ملت اقتاده اند
3 -سفرناگهانی بوش به عراق وپرتاب کفش (حرکت سمبلیک) توسط روزنامه نگارعراقی نشان ازبی اعتباری ابرقدرتی آمریکا وزیرسئوال رفتن آن
 4 - امکان تغییراتی دروضعیت آینده جهان که بسود نیروهای مردمی باشد، شباهت جناحهای سیاسی آمریکابایکدیگرومشابهت آن با حاکمین درایران
1 - بخشی از رخدادهای دیماه،یورش به دانشگاه تهران دررژیم شاهنشاهی،حمله شوروی به افغانستان،اعدام ثقه الاسلام تبریزی،انشعاب درحزب توده
 2 - خبردرگذشت ناگهانی تختی،اعدام رهبران فدائیان اسلام پس ازپایان تاریخ مصرف،باصطلاح کشف حجاب،قتل امیرکبیر،نامه رشیدی مطلق توسط
3 -داریوش همایون،تصویب اعلامیه حقوق بشردر60 سال پیش،یورش نیروهای انتظامی ولباس شخصی هابه دفترکانون مدافعان حقوق بشروپلمپ
 4 - پاسخ به پرسشی درباره چگونه ازپادرآمدن جهان تک قطبی؟سانسورشدیدخبری رخدادهای یونان،فلسطین،غزه زندان بک میلیون پانصدهزارنفری
1 - تجاوزوحشیانه اسرائیل به خاک فلسطین ونوارغزه،نظرات مختلف درباره آن،آنهم باتوجه به بیست وچندروز مانده به  حضوراوبامادرکاخ سفید
2 - بیسابقه بودن این تجاوز ازسال 1967،سئوالاتی دراین باره،تظاهرات مردمی درسراسرجهان،وضعیت وشرایط امروز فلسطینیان درنوارغزه
3 - نظریه هائی درباره وجوداسرائیل درمنطقه که امروزتغییریافته،آیاآمریکاواسرئیل خواهان حل مسئله فلسطین هستندوایابا اوباما هم توافق شده؟
 4 - سانسورشدیدکشورهای غربی،عربی درباره این جنایت،آیااین حمله میتواندزمینه سازتجاوزبه ایران یاشد؟هشیاری هموطنان ازجنگ افروزان