رادیو آزادگان         

زمان پخش

Oct 08,2004

Oct 22, 2004

Oct 22, 2004

شیوا  نظرآهاری -از کمیته دانشجوئی حقوق بشر و از فعالین جنبش زنان برابری خواه تهران

Dec 3, 2004

Jun 18, 2005

Aug03, 2006

Aug05, 2006

Aug30, 2006

Sep06, 2006

Mar19,2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه

  جنبش دانشجوئی
       جنبش دانشجوئی 1
       جنبش دانشجوئی 2
   سالگرد روز دانشجو

 تحصن در مقابل اوین و ضرب وشتم

در سوگ اکبر محمدی ،چگونگی این فاجعه  ، برخورد حاکمیت وبرگزاری مراسم یادبود

بازداشت وممانعت از حضور گروهی از دانشجویان در مراسم یادبود اکبر محمدی ،مراسم،  و وضعیت احمدباطبی

کمپین یک میلیون امضابرای تغیر قوانین تبعبض آمیز، وضعیت زندانیان سیاسی وآزادی رامین جهانبگلو

تائیدخبر قتل ولی اله فیض مهدوی وآخرین وضعیت زندانیان سیاسی

شیوا نظر آهاری ، پیام نوروزی - از کمیته دانشجوئی حقوق بشر و از فعالین جنبش زنان برابری خواه