رادیو آزادگان        

زمان پخش

Apr25,2008

علیرضا - نصرالهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه ها

ازاعضاجدااشده سازمان مجاهدین که درعراق ودرکمپ آمریکائی ها برای مدتی تحت نظارت بودندوهمینطوروضعیت صدهاهموطن آواره دیگر