رادیو آزادگان   

زمان پخش
Dec17,2009

دکتر یوسف مولائی -از وکلای زندانیان سیاسی و استاد دانشگاه

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

نهران ، سی مین سال زندانی بودن عباس امیرانتظام عضوکابینه زنده یادمهدی بازرگان، ازرهروان راه مصدق ،واستقلال وآزادی، نمادی ازمقاومت واستواری