رادیو آزادگان      

زمان پخش

 Oct 29,2004

کورش   صحتی

Nov21,2004

Dec12,2004

Jan21,2005

Mar04,2005

Mar19,2005

May28,2005

July08,2005

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه

   کمیته دفاع از زندانیان سیاسی

سالگرد فروهرها،همراه با مهدی حویزی

جنبش دانشجوئی

زندان 59

14 اسفند سالگرد مصدق

   نوروز 1384 و 29 اسفند

 تولد مصدق - مقاله

 گزارش  18 تیر - 1378