رادیو آزادگان         

زمان پخش
Jun02,2010

فرزاد - کمانگر

Jun02,2010
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضوع مصاحبه

معلم وشاعر شهید و سروده شعر، شلاق ،شکنجه

نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید