رادیو آزادگان       

 زمان پخش

Nov25,2004

جواهری - امیر

Dec23,2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه

    بم   

سالگرد زلزله بم