رادیو آزادگان      

 زمان پخش

Dec 12,2004

دکتر علی- حصوری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه

        زلزله