مهندس نورالدین غروی، از استانداران آذربایجان پس از انقلاب                                                       رادیو آزادگان

زمان پخش    

Jan25,2011
Jan25,2011
Jan25,2011
Jan25,2011
Jan25,2011
Feb06,2011
Feb06,2011
Feb06,2011
Feb06,2011
Feb06,2011
Feb22,2011
Feb22,2011
Feb22,2011
Feb22,2011
Feb22,2011
Mar17,2011
Mar17,2011
Mar17,2011
Mar17,2011
Mar20,2011
Apr17,2011
Apr17,2011
Apr17,2011
Apr17,2011
Apr17,2011
May03,2011
May03,2011
May03,2011
May03,2011
May14,2011
May14,2011
May14,2011
May14,2011
May14,2011
May30,2011
May30,2011
May30,2011
May30,2011
May30,2011
May31,2011
May31,2011
May31,2011
Jun26,2011
Jun26,2011
Jun26,2011
Jun26,2011
July28,2011
July28,2011
July28,2011
July28,2011
Aug13,2011
Aug13,2011
Aug13,2011
Aug13,2011
Aug13,2011
Aug13,2011
Sept09,2011
Sept09,2011
Sept09,2011
Sept09,2011
Sept09,2011
Sept09,2011
Sept30,2011
Sept30,2011
Sept30,2011
Sept30,2011
Sept30,2011
Sept30,2011
Oct19,2011
Oct19,2011
Oct19,2011
Oct19,2011
Oct19,2011
Oct19,2011
Nov12,2011
Nov12,2011
Nov12,2011
Nov12,2011
Nov12,2011
Nov19,2011
Nov19,2011
Nov19,2011
Nov19,2011
Nov19,2011
Dec01,2011
Dec01,2011
Dec01,2011
Dec01,2011
Dec01,2011
Dec16,2011
Dec16,2011
Dec16,2011
Dec16,2011
Dec16,2011
Dec16,2011
Dec29,2011
Dec29,2011
Dec29,2011
Dec29,2011
Dec29,2011
Dec29,2011
 
 

 موضوع مصاحبه                                             لطفا جهت شنیدن مصاحبه ها روی موضوع مصاحبه کیلک کنید

1 -سفررسمی4 روزه رئیس جمهورچین به آمریکاواشاره اوبه اینکه مایک کشوردرحال توسعه هستیم آنهم باآن جایگاه جهانی ازنظرمالی واقتصادی،صحبتهای اوباماوتفسیرها برآن
2 -اینکه درآمریکاسیستم کارمیکندنه فرد،تغییرفردتغییردرسیستم نیست،بازگشت دیکتاتوربه هائیتی پس از25 سال،استقبال مردم ازاوودرسهائی که میشودگرفت،درتونس چه گذشت و
 3 -چه میگذرد؟برخی قیام مردم تونس رابا جنبش بزرگ ملت ایران مقایسه میکنندومیگویندانقلاب درآنجاپیروزشدودرایران ناکام،آیابین 3 انقلاب رنگین گرجستان،اوکراین وقرقیزستان
4 -وجنبش معروف به سبزایران وانقلاب یاسمن تونس بقول غربی هاربطی یانقطه مشترکی هست؟آنچه درتونس رخ دادچون ایران برخواسته ازبرنامه ریزیهای کمپانیهای اسلحه سازی
 5 -غربی ویااطاقهای فکری سوروس نبود،تاثیرآن درمنطقه،تفاوتهای مهم آن باجنبش ایران،چراوچگونه میباید،امیدواروپایداربابهره ازتجربه ها،آینده ای زیباوبدورازدیکتاتوری بسازیم
1 -درمصرچه میگذرد،وقایع امروزمصرازمرزهای این کشورخواهدگذشت،این پرسشهاکه چرابابهانه ثبات دمکراسی فدامیشودوآیامنافع بک قدرت بایدبه قیمت منافع ملی،خون وفقرملتهای
2 -دیگرتمام شود،چرااستبدادهاهمواره ناپایدارند،سواستفاده مبارک ودولتهای آمریکابابزرگ کردن خطراخوان المسلمین،تغییرات ودگر گونیهای این سازمان ازتاسیس ودرحدود90 ساله
3 -وبارهادراساسنامه هاواطلاعیه هاگفته اندکه دنبال حکومت اسلامی نیستند،بااین همه قیامهای استقلال طلبانه وآزادیخواهانه عده ای بانام ایرانی کنفرانس برگزارمیکننددرکنگره آمریکا
4 -پایانش میدهندف،2 شرط آمریکابرای انتقال قدرت درمصر،دمکراسی وخشونت موردنظردولتمردان آمریکائی،درسهائی که که مردم کشورهای مسلمان ازجمهوری اسلامی گرفته اند ازآن
5 -پرهیزوهمینطورماموران امنیتی آنان برای سرکوب،تاثیرجنبش ایران براین خیزشها،شباهت گفته های دولتمردان آمریکا،اسرائیل وکودتاگران ایران درباره اسلامی بودن جنبش مصر
1 - وضعیت امروزایران باتوجه به تداوم خیزشهاوگسترش هرچه بیشترجنبش بزرگ ملت ایران ودررابطه باقیامهاوانقلابهای منطقه،همینطورشرایط سلطه گران وابزارهامثل اسرائیل
2 - اینکه جهان واردفازنوینی شده وبیگمان مابزودی شاهدثمره های آن خواهیم بود،انقلاب مصروتونس انقلابی بدون مرگ بر،همنوائی مثلث جمهوری اسلامی،اسرائیل وراستهای آمریکا
3 -برای اسلامی نشان دادن خیزشهای اخیر،چراتجزیه طلبان ومزدوران درس نمیگیرند،مایکل لدین هم برای رضاپهلوی وهم برای حسین خمینی وهم برای ملتهای ایران کنفرانس برگزار
 4 -میکند،این دمکراسی موردنظرغرب بویژه آمریکاچیست؟انقلاب بی رنگ مصردرمرحله اول پیروزشد،علت وحشت ودروغهای متجاوزین به حقوق مردم درایران ازاین انقلابهاوخیزشها
5 -تجربه جمهوری اسلامی برای کشورهای مسلمان وتلاش دردوری ازآن،ازجنبش ماچه آموختندوماازآنان چه باید بیاموزیم؟پیامدجنبش ایران،باتجربه 150 ساله مترقی تروریشه دارتر
1 -درمنطقه وجهان بویژه دربحرین ولیبی چه میگذرد؟زلزله وسونامی ژاپن وخبرهای غم انگیر،مراقبتهای ژاپن باآنهمه توانائی اینچنین ضایعاتی داشت،این هشدارکه درسرزمینمان بااین
2-همه ناتوانی ومدیریت جمکرانی چه رخ خواهدداد؟سونامی دمکراسی خواهی منطقه ازنظردیکتاتورها،دوران های دوران ساز،هراس دیکتاتورها وبرپادارندگانشان ازبیداری ملتها،بحرین
3 -جزیره ای که شاه به انگلیس بخشید،تعریف جناح احمدی نژادخطرآفرین دروغگوازفرهنگ باستانی ایران توهین به ایرانی وایرانیت است،تفاوت اعتراض درلیبی وبحرین ازدیدآمریکا
4-چرازمانی که همه افکارمتوجه سونامی ژاپن وکشتارقذافیست مزدوران عربستانی باکمک نظامیان شیخک شاه شده بحرینی مردم بحرین رابه خاک وخون میکشند،جنایتی درپرونده اوباما

شادباشهای نوروزی سال  1390

1 -مسئله لیبی ودخالت بشردوستانه،این پرسش اساسی که این دخالت بشردوستانه یعنی چه،آیادخالت بشردوستانه وجودداشته ویادارد،واگروجوددارداین دخالت بشردوستانه چگونه میتواند
2 -باشدوچگونه عمل کند،اینکه قدرتی یاقدرتهائی تصمیم به دخالت بگیرندکافیست یانه؟جنگی که هردقیقه 2 میلیودن دلارخرج برمیدارد،چرافردالیبی همان نشودکه امروزدرافغانستان است
3 -جنگ فرسایشی لیبی وجان انسانهاطعمه اول آن،وضعیت پناهنده هاوبرخورددولتهای فرانسه وایتالیا باآنها،آیاجان غیرنظامیان طرفدارقذافی باجان مخالفان غیرنظامی برابراست یاخیر
4 -چگونه خبررسانی هدفمندرسانه های وابسته دراینباره،منابع سرشارنفت مرغوب وگازلیبی،آمریکاوغرب متجاوزازلیبی چه میخواهند،آیافیس بوک باعث این قیامها وخیزشهابودیاوسیله
5 -سخنان برژینسکی،فاکس نیوزایستهای وطنی،چرااینهمه باامپریالیزیم ستیزی،ستیزمیشود،کارنامه دخالتهاوپاره پاره کردن کشورها،هم امروزلیبی،همینطوراهداف پلیدبرای کشورمان
1 -امروزدرایران چه میگذرد،بحث نبردیاجنگ قدرتی که عنوان میشود چیست وچگونه است،اثردمکراسی خواهی برایران وتاثیرجنبش برآن،دواتفاقی که میرودشارلاتانیزم ودروغگوئی
2 -نفوذحاکمیت ایران درمنطقه وخاورمیانه آشکارکند،شباهتهای سرکوب درایران وسوریه وتشابه محکوم کردن فلسطین بااسرائیل،این اعمال حاکمین وبویژه احمدی نژاد با برگزاری
3 -کنفرانس هولوکاست ویابرخورد اینچنینی بابحرین بلاهت است یاخیانت؟همگونی اقلیتی ازیهود باجمکرانیهای ایران که قراراست احمدی نژادفرمانده کل سپاه حضرت درظهورباشد
4 -جایگاه بزرگ مصدق در تاریخ جهان واین پرسش که درتاریخ ازاینان باچه نامی یادخواهدشد؟نهادن نام مصدق پاکدامن وشریف درکنارنام احمدی نژادجنایتکاروسخیف ،بی خردیست
1 -دنباله گفتاردخالتهای بشردوستانه،تروریافتل اسامه بن لادن،تحلیلهادرباره تروریست والقاعده باوجودکمبودتحلیلگر،خوش بحالی رسانه هادرجلب بیشترمشتری وتماشاگرپس ازعروسی
2 -نوه ملکه انگلیس،تبلیغات ومصاحبه های دوحزب دمکرات وجمهوریخواه،دونام جدیدبرای شکنجه،روانشناسان درخدمت شکنجه گر،نحوه برخورد اوباما پیش وپس ازریاست جمهوری
3 -تاثیراین رفتارهابرشکنجه گران قرچک واوین وبحرین،بنابه اظهارریاست سیاودیگرمسئولین دستورفقط کشتن بن لادن بوده،این دستورراچه مقامی صادرکرده وچرااورادستگیرنکردند
 4 -محاکمه کنندتا ناگفته هاگفته شود،بن لادن یکماه پس از11 سپتامبراعلام کردکه درآن نقش نداشته،فیلمهای هالیودی درراه،همزمانی این اتفاق بابهارعرب وآفریقا،ضیاالحق اولین مجری
5 -شریعت اسلام درپاکستان که چون طالبان ودیگرتندروان اسلامی نورچشمی آمریکاوغرب بودند،کارنامه متفاوت ودوگانه سازمان اطلاعاتی سیا پس ازکودتای ننگین 28 مرداد تاامروز
1 -دنباله گفتگوی دخالتهای بشردوستانه وارتباط آن بااستقلال،یکصدوبیست ونهمین زادروزتولدمصدق،مصدق یعنی استقلال واستقلال یعنی مصدق،سخنان آزادگانی چون سوکارنو،نهرو و
2 -نکرومه درپس کودتای ننگین وخیانت بار28 مرداد،سخنان مصدق به نخست وزیرمصردراستقبال 2 میلیونی مردم مصر،لایحه پیشنهادی مصدق وندادن امتیازبه بیگانگان،ملی کردن نفت
3 -نقطه عطفی درابعادجهانی وداخلی،اگراین کودتای ننگین نمیشدوضعیت امروزایران،منطقه وجهان چگونه بود؟باوجودرهبران بزرگ درجهان این مصدق کیست که پس ازده هاسانسورو
4 - این هجوم تبلیغاتی مسموم هرروزچهره اش درخشانترمیشود،این پرسش که چرادیکتاتورها،غارتگرها،ریگ به کفش داران ومزدوران ازاواینهمه درهراسند؟تفاوت دمکراسی ناب تاب
5 - دوران مصدق با دمکراسیهای امروزجهان،چراغنی نژادها ملی کردن نفت را لطمه به ایران زدن وزیباکلامهااحمدی نژادرابامصدق برابرمیکنند،توهین به مصدق توهین به ایرانی است
1-یادبودزنده یادمهندس عزت اله سحابی،خبراین بودکه سحابی رفت،آزاده ای ایران دوست که بیش از 15 سال درزندان وتبعید دو رژیم دیکتاتوری واستبدادی ودرراستای اهداف نهضت
2-ملی ایران به رهبری مصدق بود،مبارزات ورنجهای انسانی باآنهمه پاکی روح واخلاق،عشق بی پایان به تمامیت میهن ومردمش،2 سکته درزندان این رژیم،نقش همسرشجاع وفداکارش
3 -شهادت هاله سحابی  وبانگاهی به این جهان ، چگونه ممکن است درایران ماچنین نامردمیهای شرم آور،غیرقابل باوروچنین ددمنشی های توسط ارازل اوباش تعلیم دیده روی دهد
1 -موضوع 3 نشست وگفتگو،نیمه پنهان چالشگران راه استقلال وآزادی،چه کسانی بارنیمه دیگرمبارزات رابردوش دارندودم برنمی آورند،خیلی کمتردیده میشوندوشایدهم هیچ وقت،یکی از
2 -آنان خانم زری عطائی سحابی همسرزنده یادعزت اله سحابی ومادرشهیدهاله است،دولتهای اسرائیلی هم تشیع کنندگان فلسطینی را بگلوله بسته اندامااینهمه جنایت نکرده اند،همسران و
3 -مادرانی که دراین راه بزرگ انسانی دردکشندوبردبار،این ازخودگذشتگیهاوجانفشانیهاتداوم راه بیش ازیکصدسال پیکاربرای دستیابی به حاکمیت ملی وحکومت قانون است،عرفان زمینی
4 -سه ستاره وسه سمبل،استقلال،آزادی وبرابری،کتاب رابرت گیتس واظهارات برژینسکی درباره آموزش وپرورش طالبان،پرسش ننگین باصطلاح یک ایرانی درباره بمب باران ایران

1 -30-تیراین روزبزرگ ونماداستقلال وآزادیخواهی ملت ایران وروزگزینش اولین برگزیده ملت درمیان خون وآتش چراوچگونه بوقوع پیوست،گفته های انگلیسی هاوآمریکائی هادرباره اهمیت نفت واینکه پیروزهای

2-جنگهای آینده قدرتهای صاحب نفت هستند،بانفت ایران دردوجنگ پیروزشدند،استعمارخودراگسترش دادندودوکودتادرایران کردند،یکی با سیدضیاورضاخان ودیگری درنهضت ملی ایران، 2 مشگل ملت ایران ومصدق
3-استبدادوواستعمار،دخالتهای شاه درانتخابات بافرماندهی ارتش،دولت مصدق تنهادولت دمکراتیک ایران توسط رژیمهای مدعی دمکراسی وعوامل مزدورسرنگون گردید،مردم درمصدق دمکراسی،افتخارملی و آزادگی
4-میدیدند،تظاهرات راهپیمائی میکردند،پلیس حافظ جان وامنیت آنهابودنه قاتل وجانی،چه کسانی میگویند باگلوبالیزه شدن مرزهاازبین رفته واستقلال معنی ندارد،تهدیدبه سرکوب در 27 تیرتوسط محمدرضاپهلوی
1 -صدوپنجمین سالگردانقلاب مشروطه،چراانقلاب مشروطه شد،آیا به یکباره رخداد،خواستهای مردم چه بودوآیااین خواستهابرآورده شدیاتاهمین امروزهم ادامه دارد؟چراتلاش میشودمیراث های ملی مارابی ارزش کنند ؟
2 -سخنان ومطالب نادرست،چرااینهمه اتفاق برای ایران رخداده ،انقلابهای جهان وتاثیرآن بریکدیگر،انقلاب فرانسه فصلی نوین که درقانون اساسیش برای اولین بارازحقوق بشریادمیشود،نقش زنان درمشروطه،سالهای
3 -انقلاب وسال 1848،وضعیت ایران درآنزمان،دوران پادشاهان قجر،تجزیه بخشهائی بزرگ ومهم کشومان ازقاجارهاتاپهلویها،قراردادهای ننگین گلستان وترکمانچای،پیش زمینه مشروطیت از160 سال پیش،شبنامه ها
4 -واعلامیه هاکه حتی به اندرون شاه وبدست اومی رسید،جنبش تنباکودر15 سال قبل ازمشروطیت،حرکتهای خودجوش مردمی 3اعلامیه آنهابه شاه،علماودیگرافراد،کتابها،نوشته ها،جلسات،آگاهیهای فعالان وروشنفکران
5 -مشروطه،توپ بستن مجلس بدستورمحمدعلیشاه،قیام مردم تبریزبه رهبری ستارخان وباقرخان،مقاومت تبریزوآوازه ستارخان،اعلام آمادگی بسیاری ازمبارزان جهان برای شرکت درآن،بخش خونین انقلاب درآذربایجان
6 -هم خودجوش،مردمی،ازپائین ترین طبقات،مستقل،توانست روی پای خودبایستدتامحمدعیشاه واربابانش راشکست دهد،سپهدارتنکابنی وسوابق،امیراسدبختیاری،مقاله رفسنجانی درباره مشروطیت وشیخ فضل الله نوری
1 -خشک شدن دریاچه ارومیه واعتراض هموطنان آذری،چرااین فاجعه ملی بوجودآمده وچرااین فجایع درسرتاسرایران ازخوزستان گرفته تاسیستان ویاازآذربایجان تا بلوچستان،کردستان،شمال وخراسان رخ داده ومیدهد

2-نگاهی به دریاچه ارومیه ازنظرتاریخی واقتصادی،درجه حوزه آبریزآن درکل خاورمیانه وجهان،نظرکارشناسان متخصص فرانسوی درباره پیدایش بکرآغازآفرینش،آنچه دراین دریاچه رخ میدهد، این تخریب درکنار

3 -دیگرتخریبها انسان را بیادطالبانی می اندازدکه هرروزبودا را در بامیان منفجر میکنند،احمدی نژاد وکمکهای اوبه اسرائیل،دست دردست هم حرکت کردن تجزیه طلبان وابسته ورژیم،اعمال خشونتها وشادمانیهای دشمنان
4 -درلیبی چه میگذرد؟کنفرانس پاریس بادعوت ساکوزی،نخست وزیر انگلیس وحضور 60نماینده کشورهای جهان،کنفرانس روزبعد درپشت درهای بسته وباشرکت روسای کمپانیهای نفت،نوشته ها وگفته های برخی از
5 -استالیننیستهای ایران ودیگرنقاط،کشف اسنادارتباط مستقیم قذافی با سیا وام آی 6،زندانهای مخفی درلیبی وسوریه حتی شکنجه باحضورمامورین سیا،نقش ارتش مصردرراستای خواستهای آمریکاواسرائیل،شخصیت
6 -جیوه ای قذافی،جاپای ماموران اطلاعاتی وبرنامه ریزی آمریکادرلیبی،تلاشهای بازیگران،سلطه گران برای منحرف کردن جنبشهاوقیامهاباتوجه بحضوردیکتاتورهای حاکم مثل لیبی،سوریه وایران که هموارکننده راهند
1 -سخنرانی باعنوان،جنبشهای خاورمیانه وشمال آفریقاوتاثیرمتقابل جنبش ایران،انقلابهای رنگین وانقلابهای بیرنگ،تاثیرجنگ سردبرآنها،تعدادوسرنوشت دیکتاتورها
2 -ازانقلاب ایران وازسقوطمحمدرضاپهلوی تاامروزواینکه چرادرسی برای دیگردیکتاتورهانمیشود،آمارهای وحشت انگیزازخشونت وازکمتریابیشترکشته شدن،سرنوشت
3 -لیبی بااین اسلحه های دست مردم،حمله آمریکابه عراق به بهانه انتقامجوئی،تفاوت حاکمین ایران واحمدی نژادبا رابرت موگابه،نتیجه انقلاب رزگرجستان ازدست دادن
4 -بخشی ازکشوروتنهاجابجائی الیگارشی،حق رای ملک عبداله به زنان عربستان انعکاس آن دررسانه های آمریکاوواقعیت آن،سواستفاده حاکمین ایران ازکمک کنندگان به
5 -انقلابهای رنگین برای محکوم کردن خیزش ملت،انقلابات بیرنگ وغافلگیرشدن آمریکاوغرب وهمینطوربهمراه جنایتکاران حاکم برایران درجنبش ایران،قربانی کردن
6 -مبارک باچه هدفی، جانیان حاکم ایران ادعای دمکراسی دارند،چراانقلاب رنگین درجمهوری آذربایجان نه،اسلحه ها برای بحرین،میگوینداستقلال معنی گذشته راندارد
1 -جنبش تسخیروال استریت وجهانی شدن آن درمدتی کوتاه،چرااین جنبش بوجودآمد،چه عواملی درپیدایش وخیزش آن مهمتربود،چه میگذردوچرابااینهمه اهمیت وگستردگی انعکاس وپخش
2 -خبرهای آن دررسانه های عوام پسندقطره ایست؟بزرگترین خدمت به آن توسط پلیس نیورک بادستگیری 700 تظاهرکننده وپاشیدن اسپری فلفل بچشم دوزن،شنبه 15 اکتبراعلام روزخشم
3 -وشرکت صدهاهزارنفری در1500 شهرجهان وحدود100شهردرآمریکا،خواستهای مردم چیست؟نگاهی به این جنبش درجهان وآمریکا،وضعیت امروزجهان اززبان آمارهای رسمی جهانی،
 4 -مقایسه وتفاوت وحشت انگیزدرآمدکشورهای ثروتمندباباکشورهای فقیروهمینطورثروتمندان وفقرا،چراکنگواین یکی ازکشورهای غنی جهان اینچنین درفقروجنایت است،الماسهای خونین
5 -شباهت جنون وارکشیش صهیونیست آرماگدانی آمریکائی باجمکرانی های ایران،چه برسرکارگران وزحمتکشان درجهان،بویژه کشورهای فقیرمیاید،آنچه کورپریشنها برسرجهان میاورند
6 -شگردامپریالیزم رسانه ای درخدمت آنها،بن بست اقتصادبازارآزادوبرنامه های وال استریت،داستان کودکانه وآبکی ترورسفیرعربستان که بدردهیچ فیلم هالیوودی نمیخورد،درسهای ماازآن
1 -دنباله گفتمان دخالتهای بشردوستانه قدرتها،بحث لیبیائی کردن یالیبیائیزه کردن ایران،اهمیت مسئله لیبی،نگاهی به کارنامه وتاریخ این نوع مداخلات،چه دولتهائی وارداین عرصه میشوندوانگیزه آنهاچیست وچرا،
2 -میوه ونتایج برآمده ازآن،مهمترین عامل ایجادبهانه برای انگیزه این تجاوز،جماعت فاکس نیوزیست یانیوکانهای ایرانی،بالاترین درصدگمراه شدگان اطلاعات،یا اطلاعات غلط داده شده،تاریخچه امپریالیست،تاکید
3-مکررمتفکران نیوکانهاوچهره های سرشناسشان برامپریالیست بودنشان،بهانه های مهم آمریکابرای تجاوزبه عراق که پس ازیکسال آنهاراردکرد،آماروارقام درباره لیبی وحکومت قذافی امروزچه میگویند؟تلفات
4 -وویرانی های وحشتناک انسانی ومادی چگونه جبران خواهدشد؟کشتن فاجعه بارقذافی وده هااسیردست بسته،صف طولانی چندروزه برای گرفتن عکس باجسداو،آیابااینهمه وحشیگری وانتقامجوئی میتوان به
5 -دمکراسی رسید؟آیا دیکتاتوری درلیبی بدترازعربستان،یمن وبحرین بود،نگاه کوته اندیشان به دیکتاتورومتجاوزخوب وبد،فرومایگان وبیوطنانی که بااینهمه کشتاروویرانی وشومی،خواستارلیبیائی شدن ایران اند
1-دنباله گفتگوی دخالت بشردوستانه،کارنامه این دخالتهاواتفاقاتی که افتاده،انگیزه هاوانجام آنها،چرااین مداخله های دوستانه بایدنظامی باشدواصلا چه کسانی به اینهااجازه دخالت داده است؟ این مداخله گران
2 -کیستندچه میخواهند،آیااین تنهاراهست؟بحث لیبیائیزه کردن ایران،دمکراسی که ازلایه هاوازدرون جامعه بیرون نیایدهرگزبه نتیجه نخواهدرسید،حضورجدی القاعده درلیبی،انتقام گیریهاوشباهتهاباعراق،آمارهای
3 -درآمدناخالص وسرانه لیبی،آیاملت لیبی ازقیامشان اینرامیخواستند؟واقعا چرااین اتفاق افتاد،آیا وجدان زیادی انسان دوستانه فرانسه،انگلیس،ایتالیاوآمریکاتنهابخاطررنج مردم لیبی تحریک شد،نفتی هاواسلحه
4-سازان وچگونگی  قراردادهای آینده،افزایش دوبرابرتولیدنفت،نگاهی به ریشه وتباردخالت کنندگان،نیوکانهای وطنی سخت پیروطرح خاورمیانه بزرگ که بادمشان گردومیشکنند،هنگام حمله بعراق مسعودبهنود
5 -نوشت آمریکادر20کشوردمکراسی آورده حالاعراق ویکی هم ایران،قلم بمزدان وسرسپردگان،دخالتهای بشردوستانه آمریکاازفیلیپین تاامروز،تجربه تلخ ملت ایران ازاین دخالتهاکودتای ننگین وخائنانه 28 مرداد
1 -دنباله گفتگوی دخالتهای بشردوستانه،بحث لیبیائیزه کردن ایران وحرفهاومطالبی که برخی قلم بمزدان وساده لوحان چون میرفطروسهادراینباره مطرح میکنندوازدشمن دعوت میکنندبه ایران تجاوزکنندومیهنمان
2 -رابخاک وخون کشند،وقتی میگوئیم دخالت بشردوستانه،یعنی کاروعملی برمبنای بشردوستی،یعنی انجام دهنده خصلت بشردوستانه داردوقصدخدمت وکمک به دیگرمردمان،آنهم بدون کوچکترین چشم داشتی بح
3 -وحقوق مردم ونه غارت وچپاول آنها،چراین دخالتهای بشردوستانه بایدنظامی باشدوچراچنین شکلی بخودگرفته،اگراین جنگهانباشدکمپانیهای اسلحه سازی تولیدات خودرابه که بفروشند، بشرکجابیشتررنج میبرد
4 -کاریکاتوردمکراسی درعراق وکاریکاتورترباچهره خونین درافغانستان،ارقام وحشتناک بمبارانها،تلفات فاجعه بارانسانی وبویژه غیرنظامیان،هزینه های نجومی غیرقابل باور، حاصل این تجاوزهای بشردوستانه
5 -آیاراههای دیگری هم هست که بتوان باهزینه ای کمترونتایج دهاوصدهابرابر درستترازدردرنج ومرگ بشرکاست،این راههاکدامند،این تجاوزهابااین عناوین یک فریب است،این دخالتها،امپریالیستی وسیاسی است
1 -سالگرد21 آذر،نگاهی کوتاه به تاریخچه ورویدادآن،آیا تشابهاتی بین آنروزوامروزباتوجه به این بحثها،تبلیغات وتهدیدهاوجوددادرد؟آیا آیت الله شریعتمداری وحزب خلق مسلمان پان ترکیست ودرخط وراه وروش
2 -سیدجعفرجوادزاده معروف به پیشه وری بودند؟ استراتژی یکسان وتاکتیک متفاوت،تکرارتاریخ،درد ورنج وعذاب مردم عراق درزمان جنگ حتی درفیلمهای هالیودی ساخته زیرنظرپنتاگون، وضعیت افغانستان
3 -جنگ عامل نابودی وفجایع غیرقابل جبران،درحال شکل گیری جغرافیای نوین سیاسی،مدارک واسناد کی جی بی روسیه شوروی ودیگرکشورهادرباره این چه میگویند؟این فرقه چقدرمستقل بود،هزینه وبودجه
4 -وفرامین وراهکارها ازکجامیامد،وهمینطوربرنامه ریزیها؟پروژه آمریکائی بالکانیزه کردن ایران حدود 2 ماه پس ازانقلاب،کتاب وجزوات ونقشه دراینباره،به نقل ازمامورسیادرموردتعلیم دیدگان هویت طلب و ،
 5 -ادبیات مامورین سیاوعوامل نئوکانها،رایج شدن وبکاربردن آن توسط تجزیه طلبان یا افرادی که تجزیه طلب نیستندویادرنشریات باصطلاح اصلاح طلب داخل کشور،هویت طلب،حرکت ملی آذربایجان،ملتهای ایران
6 -زبان مادری استراتژیک و تاکتیک،تشکیل کمیسیونهاوکنفرانسها مثل ایپک لابی اسرائیل وراهکارها ی آن،سرکوبگران وحاکمان ایران چه میخواهند،این مشابهت هابه ما چه هشدارهائی میدهندووظیفه ماچیست؟
1 - دنباله گفتگوی واقعه 21 آذر،فرقه دمکرات،وسیدجعفرجوادزاده معروف به پیشه وری،مشابهات آنروزباامروزباتوجه به تهدیدات وتوطئه های بیگانگان وعوامل داخلی،آیا آیت الله شریعتمداری وحزب خلق مسلمان
2 -درراه وروش پیشه وری بودند؟میزان خسارات مادی عراق نه انسانی بگفته منابع آمریکائی،ذخائرثبت شده منابع نفتی عراق که فراترازعربستان هم میتواندباشد،استقراربخش بزرگی ازنیروهای نظامی آمریکادر
3 -کویت پس ازخروج ازعراق،کم شدن هزینه های جنگی ورهاشدن نیروها،افزایش تولیدوصادرات نفت عراق وعربستان وهمینطورلیبی دربرابربحران نفت ایران،این شعارهائی که مدتهاست درآمریکاعلیه ایران اتمی
4 -مطرح میشود،درمقابل یاوه هاومانورهای حاکمین ایران،این خبرهاچه نتایج تلخی دربردارند،مشابهت اهمیت مسئله تمامیت ارضی وفرقه دمکرات  باجریانهای وابسته به آمریکا واسرائیل،تشکیل فرقه ونگاهی به
5 -سوابق پیشه وری،نهادن نام اودرکنارستارخان وخیابانی خیانت بزرگیست،نامه استالین درپاسخ پیشه وری وناگفته هائی که آشکارمیشود،اسنادومدارک کی جی بی درباره این رخدادها،دستورهای خدمات ازکجابود؟
6 -شریعتمداری مخالف فرقه وپیشه وری وپیشنهادمعافی طلبه هابه شاه درتبریز،چرااین دروغهارامیگویند؟احتیاج آمریکابجنگ نه برای تقسیم جهان که برای تسخیر واحتیاج حاکمین ایران چندسال بیشتردرقدرت است