رادیو آزادگان                                                                              مهندس نورالدین غروی، از استانداران آذربایجان پس از انقلاب  

زمان پخش    

Jan04,2008
Jan04,2008
Jan04,2008
Jan21,2008
Jan21,2008
Jan21,2008
Jan21,2008
Jan28,2008
Jan28,2008
Jan28,2008
Jan28,2008
Jan28,2008
Feb04,2008
Feb04,2008
Feb04,2008
Feb11,2008
Feb11,2008
Feb11,2008
Mar03,2008
Mar03,2008
Mar03,2008
Mar07,2008
Mar07,2008
Mar07,2008
Mar19,2008
Mar28,2008
Mar28,2008
May02,2008
May02,2008
May05,2008
May05,2008
May16,2008
May16,2008
May16,2008
May21,2008
May21,2008
May21,2008
May21,2008
Jun14,2008
Jun14,2008
Jun14,2008
Jun14,2008

July02,2008

July02,2008

July02,2008

July02,2008

July12,2008
July12,2008
July12,2008
July12,2008
July19,2008
July19,2008
July19,2008
July19,2008
Aug02,2008
Aug02,2008
Aug02,2008
Aug02,2008
Aug10,2008
Aug10,2008
Aug10,2008
Aug10,2008
Aug23,2008
Aug23,2008
Aug30,2008
Aug30,2008
Aug30,2008
Aug30,2008
Sep05,2008
Sep05,2008
Sep05,2008
Sep05,2008
Sep13,2008
Sep13,2008
Sep13,2008
Sep17,2008
Sep17,2008
Sep27,2008
Sep27,2008
Sep27,2008
Oct04,2008
Oct04,2008
Oct04,2008
Oct04,2008
Oct11,2008
Oct11,2008
Oct11,2008
Oct11,2008
Oct18,2008
Oct18,2008
Oct18,2008
Oct18,2008
Oct25,2008
Oct25,2008
Oct25,2008
Nov02,2008
Nov02,2008
Nov02,2008
Nov02,2008
Nov21,2008
Nov21,2008
Nov30,2008
Nov30,2008
Nov30,2008
Nov30,2008
Nov30,2008
Dec13,2008
Dec13,2008
Dec13,2008
Dec13,2008
Dec13,2008
Dec28,2008
Dec28,2008
Dec28,2008
Dec28,2008
Jan04,2009
Jan04,2009
Jan04,2009
Jan04,2009
Jan04,2009
Jan25,2009
Jan25,2009
Jan25,2009
Jan25,2009
Jan25,2009
Feb02,2009
Feb02,2009
Feb02,2009
Feb02,2009
Feb02,2009
Feb15,2009
Feb15,2009
Feb15,2009
Feb15,2009
Feb15,2009

Mar16,2009

Mar16,2009

Mar16,2009

Mar16,2009

Mar29,2009
Mar29,2009
Mar29,2009
Mar29,2009
Mar29,2009
Apr05,2009
Apr05,2009
Apr05,2009
Apr05,2009
Apr05,2009
May03,2009
May03,2009
May03,2009
May03,2009
May03,2009
May10,2009
May10,2009
May10,2009
May10,2009
May10,2009
Jun08,2009
Jun08,2009
Jun08,2009
Jun08,2009
Jun08,2009
Jun28,2009
Jun28,2009
Jun28,2009
Jun28,2009
July30,2009
July30,2009
July30,2009
July30,2009
Aug03,2009
Aug03,2009
Aug03,2009
Aug03,2009
Aug08,2009
Aug08,2009
Aug08,2009
Aug08,2009
Aug08,2009
Aug17,2009
Aug17,2009
Aug24,2009
Aug24,2009
Aug24,2009
Aug31,2009
Aug31,2009
Aug31,2009
Aug31,2009
Sept07,2009
Sept07,2009
Sept07,2009
Sept07,2009
Sept07,2009
Sept25,2009
Sept25,2009
Sept25,2009
Sept25,2009
Sept25,2009
Oct06,2009
Oct06,2009
Oct06,2009
Oct06,2009
Oct13,2009
Oct13,2009
Oct13,2009
Nov02,2009
Nov02,2009
Nov02,2009
Nov02,2009
Nov10,2009
Nov10,2009
Nov10,2009
Nov10,2009
Nov26,2009
Nov26,2009
Nov26,2009
Nov26,2009
Dec13,2009
Dec13,2009
Dec13,2009
Dec13,2009
Dec13,2009
Dec24,2009
Dec24,2009
Dec24,2009
Dec24,2009
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه                                         لطفا جهت شنیدن مصاحبه ها تا تاریخ Mar,28,2008 روی تاریخ وپس از آن روی موضوع مصاحبه ها کیلک کنید                                                                              

1 - نگاهی به رخدادهای ایران وجهان درسال 2007 ، انتخاب اولین رئیس مجلس زن درآمریکا،فجایع جنگها وتداوم آن وهزینه های
2 - جنگ عراق وافغانستان وفزونی آن برجنگ ویتنام، پذیرائی خوب ازملوانان انگلیسی ودرمقابل زجروشکنجه آزادیخواهان درایران
3 - برخوردهای عوامفریبانه وفریبکارانه رهبران جهان، دولت احمدی نژاددردومین سال حرکت بسوی بحران اقتصادی وتشدیدسرکوب
1 - شرایط امروزایران، کمبودگازوضایعات ناشی ازآن ودیگراشکالات دراین هوای سردکه ناشی ازمدیریت بیمارحاکمیت است، انتخابات آینده
2 - شرایطی که شورای نگهبان ایجادکرده، اظهارات برخی باصطلاح اصلاح طلبان، انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکاونقش پول درآن
3 - دنباله بحث فرقه دمکرات آذربایجان،نفت وهژمونی، حرکتهای پان ترکیزم وشوونیست ترک امروزونقش پیشه وری درآن،بمناسبت21آذر
4 - این فرقه نه دمکرات بوده ونه برخاسته ازآذربایجان، گاهشماری بنابرارگانهای رسمی فرقه وبراساس اسناد کی جی بی وادارات وابسته
1 - عملکردوشرایط کاندیدادهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکادردوحزب دمکرات وجمهوریخواه،تشابهات آنهاوحمایت ازاسرائیل
2 - وضعیت انتخابات درپیش رومجلس هشتم،ردصلاحیتهاحتی نمایندگان مجلس کنونی وشباهتهای آن بامجالس رضاخانی دردور7و8
3 - دنباله بحث فرقه دمکرات آذربایجان ونقش پیشه وری درآن، پاسخ به پرسشها درباره ردصلاحیت پیشه وری ازنمایندگی مجلس
4 - پرسش درباره اقدامات بی نظیرفرقه دمکرات مانندتاسیس دانشگاه تبریز،اولین سازمان اتوبوس شهری،سیستم متمرکزروشنائی
5 - واینکه اینگونه اقدامات روبنائی وحداقلی مهم است یا باایجاد نهادهای مدنی ،آزادی واستقلال وحق حاکمیت ملی رابدست آوردن؟
1- گزینه ای وشرایطی ازاوضاع امروزایران وجهان،انتخابات درپیش رو مجلس هشتم ودرهمین رابطه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا
2 - دنباله بحث فرقه دمکرات آذربایجان،نفت وهژمونی آنروز،هویت طلبی شوونیسم ترک جدائی طلب،هژمونی ونفت امروزبه بهانه21آذر
3 - پاسخ به پرسشهائی درباره خدمات فرقه درآذربایجان،ایجاد جوترک وفارس،تحریف تاریخ هم درنظام پیشین وهم توسط تجزیه طلبان
1 - چراانقلاب شد،مردم ازانقلاب چه میخواستندوچراانقلاب شکوهمند ملت ایران به تاراج رفت وبدینجا کشید،بمناسبت 29 سالروز
2 -شرایط واوضاع واحوال ایران پس ازکودتای ننگین 28 مرداد،واینکه حاکم مملکت راملک شخصی میدانست وهرکاری که میکرد
3 - لطف به مردم بودوفضائی که شاه فرایزدیست،فشارها،ناملایمات ومحدودیتهای سیاسی،تبعیضات اقتصادی که منجربه انقلاب شد
1 - وقایع اسفندماه، 8مارس روززن،حرکت وقفه ناپذیرزنان بموازات دانشجویان درکنارآن دیگررخدادهاکودتای انگلیسی سوم اسفند1299
 2 - 14 اسفند سالروز درگذشت محمدمصدق درتبعیدگاه احمدآبادو29 اسفند سالروز ملی شدن صنعت نفت، ارتباط آنهابایکدیگردرارتباط بانفت
3 - نگاهی به تاریخچه قردادهای نفت ایران وانکلیس،اهداف درپی آن تاقرارداد 1933،مصدق نه تنهاچراغ راه ایرانیان بلکه همه جهانیان
1- آخرین وضعیت کاندیداهای ریاست جمهوری هردوحزب آمریکا،هزینه های این انتخابات توسط کدامین کمپانی هاتامین میشودوسخنهای آنان
2- نمایش انتخابات درپیش روی مجلس هشتم ایران، مشخص شدن وضعیت حدود200 حوزه بقول خودیهاورد وتائیدهادرگرم کردن این بازار
3 - دنباله قردادهای نفت بین ایران وانگلیس،تصویب قرداد1933بافرمان رضاخان، اقدامات وتلاشهای دکترمصدق دررابطه باملی شدن نفت
مهندس نوررالدین غروی -پیام نوروزی -  دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب ، صاحبنظر مسائل قومی و اجتماعی ایران
1 - دنباله بحث ملی شدن نفت،مصدق همه حرکتهای ملی شدن رابادرایت هرچه تمامتررهبری کردوبانجام رساندآنهم باآنچنان مجلسی وابسته 
2 - اگرهدف اصلی ملی شدن نفت استقلال ایران بود،هدف دیگرآن احیای اعتمادبنفس ایرانیان بود،که ما میتوانیم ،اندیشه وتوانائی آنراداریم
1 - اخبارومسائل جهان دررابطه باایران،انتخابات زیمبابوه وعدم اعلام نتایج آن، انتخابات نپال وبوتان ،پیشنهادپادشاه بوتان برجمهوریت
2 - شرایط انتخابات آمریکاووضعیت کاندیداهاونحوه نگرش آنها،سخنان یاوه هیلاری کلینتون سوابق وعملکرداو،بدست آوردن قدرت بهر قیمت
1 - آزادی ودمکراسی خواهی درامروز،یک خواست عمومی جهانی است وایران سابقه 150 ساله دراین راه دارد،اعتراض دانشجویان سهندتبریز
2 - انتخابات ایران برنده نداشت،باصطلاح اصلاح طلبان فقط درکسب قدرت خویشند،تداوم یاوه گوئیهای هیلری کلینتون درباره محوونابودی ایران
1 - ترجمه مصاحبه عبدالکریم سروش پس ازیکسال، واکنشها،بحثهاومقالاتی درایران وخارج،برخی باخشونت وسخت وبعضی تلاش برمنطقی بودن
2 - عقل یاخردگرائی مدهبی یک بحث تازه نیست وریشه در دهه های آغازین اسلام دارد،تفاوت خردگرایان مذهبی با معتقدین به وحی مطلق
3 - تحول درنگاه دینی سرراه ماهم میباشدوبهمین دلیل باتکیه برارزشهای خودبدون نادیده گرفتن تجربیات غرب میبایدراه خودراپیدا وانتخاب نمائیم
1 - سالروز راهپیمائی مردم تبریزدراعتراض به چاپ کاریکاتوری دریکی ازنشریات واینکه برخی ازعوامل بیگانگان بویژه سازمان سیاو موساد-
2 - تحت عناوینی چون ترک،پان ترکیست وهویت طلب، درباطن باهدف تجزیه طلبی به همراه جمعی فریب خورده،آن رادرسمت وسوی خودنامیدند
3 - درمقابل حاکمیت با دستگیری آنها قهرمان سازی میکند،مردم رشید وبالغ آدربایجان چون دیگر اقوام ایرانی ازاهداف این گروها بخوبی باخبرند
4 - ماتمامیتی داریم  ازمجموعه اقوام که درطول هزارها باهم زیسته اند،سرنوشت،اقتصاد  وفرهنگ مشترک دارند که نام آن ایران زمین است
1 - مقاله، باعنوان پیروزی هیلری کلینتون وذوق زدگی خانم عفت ماهباز،پاسخی درهمین رابطه،درآن مقاله دونوع شیفتگی دیده میشود،یکی ....
2 - پیروزی جنسیتی ودیگری متداول ومسری درباره آمریکا،اینکه اصولا سیاست آمریکاازدیربازباهدف سلطه واستعمارجهانی است
3 - مهم نیست جه کسی باچه جنسیتی وچه رنگی رئیس جمهورشود،دراین سیستم رسیدن به خواست مهم است نه فرد،سخنان هیلری کلینتون...
4 -که ایران رامحوونابود خواهدکرد،گفته های یک سیستم ونظام است، هدف تاراج درجهان وبویژه درکشورما،که حاکمیت درایران زمینه سازاست
1 - وضعیت انتخابات آمریکاوشرایط کاندیداها،تغییر مواضع آنهادرمراحل گوناگون وبویژه اوبامادرباره ایران ویکسانی در سیاستهای خارجی
2 - حضور5 نماینده ی کمپانیهای نفتی پس از30 سال درعراق وبه بهانه صدوربیشترنفت باتوجه به کشتارها،غارتهاودربدرشدن میلیونهاعراقی
3 - مسائل وشرایط بسیارنگران کننده امروزایران،اجماع جهانی علیه کشورماکه هرگزدرگذشته چنین نبوده است وانگیزه بوجودآورنده آن که...
4 - براحتی قابل حل بوده،پاسخ به پرسشی که چگونه میشودفرق بین دروغ وراست راشناخت،تفاوت بین کسانی که راست یادروغ میگویندچیست
1 - اخبارروزایران وجهان درهمین رابطه امضا موافقت نامه استقرارپایگاه موشکی بین آمریکا وجمهوری چک ،مخالفت دولت روسیه
2 - سخنان وزیرامورخارجه آمریکادرباره این قرارداد،عکس العمل ایران وواکنشها، تشدیدسرکوبهاووخیمترشدن وضعیت اقتصادی ایران
3 - اعتراض مسئولین عراقی به قراردادتحمیلی آمریکا،برگزاری کنفرانس جی 8 درشمال ژاپن،وضعیت انتخابات درآمریکاوتغییرمواضع اوباما
4 - 2 تیرماه،به بهانه یکصدمین سالروزبتوپ بستن مجلس توسط محمدعلیشاه،آغازقیام تبریزبه رهبری ستارخان،تجربه آن روزها برای امروز
1 - استقرار سیستم موشکی آمریکادرجمهوری چک،مانورهای نظامی اسرائیل،مانورهای موشکی ایران،اظهارنظرهای سریع رایس دراینباره
2 - وتوی چین وروسیه درباره تحریم زیمبابوه،دروغهای بزرگ جهانی بقصدفریب افکارعمومی،چگونه میتوانیم مفاهیم ومنظورهارادرک کنیم؟
3 - وظیفه روشنفکران؟اعتراضات به تغییرروش وسخن اوباما، پوزش او، حرفهای احمدی نژاد درباره اینکه میخواهند اورا بدزدند
4 - نامه اعتراضی تقوائی،شوکت،امینی به منتقدین جبهه ملی درباره نفوذعوامل بیگانه،درهمین رابطه نگاهی به قیام ملی مردمی 30 تیر
1- اخبارومسائل ایران وجهان،تیراندازی نیروهای اسرائیل به تظاهرات فلسطینیهادرسالگرددیوارآپارتاید،لایحه عزل یوش درکمیته حقوقی کنگره
2 - سفراوبامابه آلمان،انگلیس وفرانسه درزمینه سازی سفراسرائیل،دخیل یستن وسخنان اوبرعلیه ایران واینکه این اعمال خرافی درداخل و
3 - خارج ازایران ریشه درباورداردیابابت نیرنگ وفریب برای قدرت ویاهردوست،علاقمندی هردوطرف برحربه تبلیغاتی بودن ایران درانتخابات
4 - نتایج کنفرانس ژنو، باافتخاراعلام میشودکه صادرات غیرنفتی به 5 تا7 میلیارد رسیدآیا شرم آورنیست درمقابل صادرات 150 میلیاردی ترکیه؟
1 - انقلاب مشروطه ونکات برجسته آن وچگونگی تاثیرات وتجربیات آن برشرایط امروزایران،دراینباره برخی بانگاههای تحقیقی  وبرخی با ..
2 - اطلاعات کم وهیاهوبسیاربویژه دراین روزهاسعی دارندحرکتهای بالنده مردم راوارانه و چهره شخصیتهای ضداستیدادوبیگانه رامختوش کنند
3 - درهمین رابطه برخی تلاش میکنندمشروطه رابه بیگانگان مربوط سازند،مشروطیت بازگشت آگاهانه به ایرانیت پس ازآرام کردن تلاطم تجاوزها
4 - ظلم وبیداد،استبدادبی اندازه،قردادهای ننگین گلستان وترکمانچای،جدائی یاآیرلیق،همه شرایط انقلاب مشروطه بود وشباهت آن باوضعیت امروز
1 - اخبارجهان درارتباط باایران،استعفا مشرف پس از8 سال واینکه گفته میشودتعدادافرادگمشده درزمان اوده هاهزارنفرکه خبرهائی مبنی بر..
2 - تحویل آنها به آمریکاست، آخرین خبردراینباره،خانم دکترعاطفه صدیقی، حمله نیروهای گرجستان به اوستیای وعکس العمل خشن روسیه
1 - اخبارروزمنطقه وجهان دررابطه باایران،چک وچانه زدن آمریکا برای ماندن بیشتردرعراق،طرح آمریکابرای احداث سفارت 10 میلیارددلاری
2 - وقایع پاکستان ،کشتارها ونقش طالبان،اعلام رسمی جنگ سرد بین آمریکاوروسیه دررابطه با حمله به گرجستان،اخبارشکنجه درآمریکا
3 - تصمیم پنتاگون درباره تحویل زندانیان به عربستان ومصر،ارتیاط روزی 2 بارساکاشویلی با مک کین،وضعیت انتخابات آمریکاودیگراخبار
4 - دنباله بررسی وتحلبلی برعلل حمله گرجستان به اوستیای جنوبی ودرمقابل پاسخ سریع وسخت وخشن روسیه ونتایج آن برکشورمان وجهان ؟
1 - اخبارروزایران وجهان،باصطلاح لایحه حمایت ازخانواده،اقتصادهیئتی ونذری ومقایسه آن باهمسایگان ودیگران،وزیرکشوربامدارک جعلی
2 - سخنان امام جمعه مهریز،آمار10 درصدی طرفداران احمدی نژادوادعای حاکمیت جهانی،بالا رفتن تنشهاوتهدیدآمریکاواسرائیل برای تجاوز
3 - یاوه های احمدی نژادپس ازسفرترکیه،جنگ روسیه وگرجستان پس ازبازی بزرگ انگلستان وروسیه درافغانستان وهندوستان برعلیه ایران
4 - گزارش انستیتوی استراتژیک جنگ آمریکا درسال1994 درباره نفت خزر،وضعیت خطوط انتقال نفت،زمینه سازیهای رژیم برای تجاوز
1- اخبارروزایران وجهان وتحلیلی برآن،طوفانهاوتاثیرات وخسارات متفاوت ناشی ازمدیریت وتکنیک،کنگره وکنوانسیونهای احزاب 2 گانه آمریکا
2 - دستگیری 400 نفردرآخرین روزکنکره جمهوریخواهان،انتخاب سارا پی لین،نقش رسانه های آمریکائی درشستشوی افکار،جنگ گرجستان
3 - تورم روزافزون ایران،زیرخط فقرقرارگرفتن هرچه بیشترطبقه کم درآمد،محکوم کردنهای فعالین وبرابری خواهان،شعارهای نابخردانه حاکمین
1- بحران مالی آمریکاوتاثیرات آن براقتصادجهان،طرح دولت آمریکاذرباره فروش 1000 یمب سنگرکوب به اسرائیل، دررایطه با تجاوزبه ایران
2 - اخراج سفیرآمریکاازونزوئلا وبولیوی،بی ثباتی پاکستان وتقویت طالبان،سخنان پی لین درباره روسیه،خبرهای ناگواراقتصادی وسیاسی ایران
1 - اخبارروزایران وجهان،بحران اقتصادی مالی آمریکا وورشکستگی چندکمپانی بزرگ آمریکائی وتاثیرات آن براقتصاد جهان،کمکهای دولت ..
2 - آمریکا برای یهیوداوضاع،وضعیت اقتصادی شتابان برخی ازکشورهای جهان،تصمیم کره شمالی وازسرگیری فعالیتهای اتمی وتاثیرآن برایران
3 - امضاتقسیم قدرت بین موگابه ورقیبش واینکه آفریقائیها مسئله خودراحل کردند،اخبار انتخاباتی آمریکا ووضعیت کاندیداهای دوحزب
1 - اخبارروزجهان دررابطه باایران، یحران مالی آمریکا وتاثیرآن براوضاع اقتصادی جهان،تصویب طرح بودجه 700 میلیارددلاری درکنگره آمریکا
2 - انتخابات آمریکاونقش شرکتهای بزرگ وکورپریشنهادرآن،تجاوزات آمریکابه افغانستان وعراق و تاثیرآن درایجاد بحران مالی چگونه بوده است
3 -اشتباهات عظیم آمریکا،نخوت بیش ازحدآمریکائیها،مناظره کاندیداهای معاونت ریاست جمهوری،واقیت فاجعه بارآسان پسندی افکارعمومی جامعه
4- تصویرخطرناک روحیه نظامیگری مک کین وپی لین وتهدیدمخالفین به حمله حتی روسیه،سخنان بایدن وپی لین درباره ایران واسرائیل وفلسطین
1 - بحران مالی آمریکا وتاثیراقتصاد قمارگونه درجهان،بی اثری تزریق 700میلیارددلاری مصوبه کنگره،آزادی 15 زندانی گوانتاناموبدستورقاضی
2 - امضاموافقت نامه آمریکاوهندپس ازموافقت چین وسارکوزی دررابطه باایران،سفراحمدی نژادبه نیویورک،مصاحبه های تلویزیونی ورسانه ای
3 - دیدارها،موافقین وتظاهراتی دراینباره،حضوراحمدی نژاددرسخنرانی بوش وعدم حضور بوش،کرزای،طالبانی،محمودعباس و... درسخنرانی او
 4 - سخنان احمدی نژاددرباره عدالت،آزادی،اخلاق،اقتصاد وروندظلم وستم درجهان،ایکاش این سخنان رابه خود وحاکمیت منتظرتعجیل ظهورمیگفت
 1 - اخبارروزایران وجهان،ادامه بحران مالی آمریکا وپذیرش مسئولین بررکوداقتصادی،تاثیرآن درجهان،تائید ضمنی بوش برچندجانبه گرائی
2 - قطعنامه چهارم،همراهی چین وروسیه وبرخورداستراتژیک باایران،تاثیرات شرایط جنگی واین بحران برقیمت نفت،اثرات آن براقتصاد ایران
3 - سخنان بی خردانه احمدی نژاد،رحیم مشاعی ،کردان وفیروزآبادی،محرومیت ایران ازشورای امنیت،مناظره کاندیداهای رئیس جمهوری آمریکا
4 -پاسخ پرسشی که انتخاب مک کین بنفع مامیباشدیا اوباماومک کین باحمله به ایران رژیم راسرنگون خواهدکرد،تبلیغات بیگانگان ومزدورانشان
1 -دنباله بحث بحران جهانشمول،سقوط مجدد سهام،سونامی اعتبارات قرن،تائیدمقامات انگیس مبنی بررکوداقتصادی،تاثیرش درکشورهای گلوبالیزه
2 -تاثیرآن برقیمت نفت ودرنهایت براقتصادایران،اثرکم 5 درصدی افزایش قیمت نفت پس ازتصویب اپک،بی اثری بحران برسرمایه داران آمریکائی
3 -تحلیلهادرباره آن وضایعات آن برمردم زحمتکش،برخلاف گفته های حاکمان ایران آمریکابااین بحران ازهم نمیپاشد،بازارگرم انتخابات آمریکاو..
1 - انتخابات آمریکا،تب تندتبلیغات وهیجانات درگرانترین انخابات جهان،گفته های اوبامادرباره پیشینه اش،ایران وروسیه وبازسازی بیشترارتش
 2 -اظهارعلاقه جوانان به اوباما،طرح برادلی،همعقیده گی طالبلن پهلوی،مجاهدین،تجزیه طلبان درحمایت ازمک کین وهمراهی ضمنی حاکمین درایران
3 - ایران امروزازنظراقتصادی،رفاه،آموزشی والگوبودن چگونه میبایدومیتوانست بود؟بحران مالی آمریکا،تاثیرآن برجهان ونفت وبراقتصادایران
4 - نشست گازی اوپک،استمدادخانواده بنی یعقوب برای دادخواهی،آیا حاکمین درایران بایاوه هاومانورها درپی نجات نیوکانها،مثل ریگان هستند؟
1-اخبارایران وجهان،بحران اقتصادی کم سابقه آمریکاوجهانی شدن آن،کنفرانس جی 20 ،عدم نتیجه قطعی،ضرورت نگرش دقیق به علل این بحران
 2 - جنگ کنگو،قتل وتجاوزبه زنان وبی خانمانی صدهاهزارنفروحمایتها،جایگاه امروزایران وچگونه میبایست میبود،توافقنامه امنیتی آمریکاوعراق
1 - انتخابات آمریکا،انتخاب باراک اوبامابه ریاست جمهوری آمریکا،این انتخابات واین انتخاب راچگوته میتوان دید وچگونه میتوان آنراتحلیل کرد؟
2 - تاثیراین انتخاب برشرایط پیجیده کنونی جهان وآیاتاثیرچندانی خواهدداشت،بویژه بروضعیت بحرانی ایران باتوجه به تحریکات جناح حاکم؟
3 - انتخابات آمریکاازلحاظ آماری باانتخابات گذشته چندان تفاوتی نداشت ولی بصورت یک شوک،یک اتفاق بزرگ دوران سازدرآمریکاوجهان منعکس
4 - باتوجه به ساختارآمریک اآیا اوباما میتواندعملکردی خارج ازاین ساختارداشته باشد؟انتخابهای کابینه ورفتارهای اونشانگرچنین خواستی نیست
 5 - اوباما اگربخواهد به تغییری که قولش راداده عمل کند نیازمندچگونه کارهائی است وچه نکاتی را میباید درآغاز مطرح کرده واقدام به انجام نماید؟
1 -سالگرد 21  آذر،واقعه آذربایجان،حذف ودفع فرقه دمکرات ساخته وپرداخته شوروی،پیشه وری که بود،چراکاربه آنجاوپایانش چگونه بود؟
2 - چه کسانی آن روزرا بزرگ وپیشه وری راشهیدمینامند؟چرابرخی نشریات داخل ایران ازاینان بااحتیاط بعنوان هویت طلب یادمیکنندوازآن بالاتر
3 - برخی نشریات دانشجوئی وباصطلاح حقوق بشری مطلب درباره بازداشت ودستگیری ترکهادرایران می نویسندونه ترک زبان؟چراآنان خودرا ..
4 - ترک مینامندو چهرهای تاریخی منطقه راترک حساب کرده وبلافاصله پان ترکیست وجدائی طلب؟درمناطق مرزی ایران مثل آذربایجان،کردستان، ..
5 -خوزستان وبلوچستان بنابراعترافات رسانه های بیگانگان توطئه هابرپامیکنند،داستان چیست چه طرحهائی درپی است، باتوجه به استبدادحاکم..
1 - جهان درسال 2008،بررسی ونگاهی به رخدادهای این سال،ویژهگیها،خوب وبدسالهای پیشین،امادرباره این سال بعدهابخوبی یادنخواهندکرد
2 - بحران اقتصادی که دراین سال اثراتش رابوضوح دیدیم درس بزرگی برای جهانیان بودکه علیرغم تبلیغات میان تهی وادعاهای رهبری جهانی
3 - واینکه هرچه کردیم وگفتیم درست بودوبی عیب،شماهم اگرمیخواهیدبه سعادت برسیدباید به دنبال مابیائد،توهمات واهی و بیهوده ای بیش نیود
4 -بمانندسخنان حاکمین واحمدی نژاددرایران،جنایات اسرائیل،این سال درس بزرگی بودبرای آنان که همه چیزرادرغرب وحقارت رادرخودمیدیدتد
1 - درباره حمله اسرائیل  به غزه ، علل وبهانه های آن، فاجعه انسانی هولوکاست فلسطینی ها،زوایا وگوشه هائی که کمتر به آن پرداخت شده است
2 - نحوه بشدت غیر اخلاقی وغیرانسانی اخبار  درباره این جنایات هولناک بشری وبهمین دلیل رسانه های عمدتا غربی،همچنانکه ازگذشته آلوده بودند
3 - حالا نشان دادند  تاکجا باقدرتهای دیکتاتوری رسانه ادقام شده وهستند ، تاکجا میتوانند منافع  کورپریشنها وقدرتها رادنبال کنند ودرپی آن باشند
4 - حتی به قیمت زیرپاگذاشتن تعهدات حرفه ای واخلاقی کارشان،اینکه این عمل خونباروخشونتباربا حمایت وتائید کدامین دولتهاونیروها همراه است
5 - اهداف این حمله دراین آخرین روزهای حکومت بوش ونیوکانهاچیست؟آیا این حمله میتواند زمینه ساز تجاوز اسرائیل درپناه آمریکا به ایران باشد
1 - کین آمدن ورفنم ازبهرچه بود،بوش رفت وارثیه 8 سال ریاست جمهوری اوچیست؟ بوش یک نیوکان نیست  بلکه یک مذهبی وبقول خودش و
2 -باصطلاح راست مسیحی تازه متولدشده،بانیوکانها درکابینه اش نزدیک وهمگام همکاری میکرد،نیوکانهاچه کسانی وازچه گروهائی تشکیل شده اند
3 -همینطورصهیونیستهای مسیحی،چگونه می اندیشند،نقش رسانه های وابسته به آنها در جهان؟کلیساهائی که باتجارت الماس بشرراهدایت میکنند
4 - 8 سال دروغ،حمله نظامی به افغانستان،عراق وهم اکنون پاکستان زمینه چینی تجاوزبه ایران،ناامنی منطقه و وضعیت بدبحران اقتصادی وسرایت
5 -آن به جهان،شکنجه هادرزندانها،بیشترشدن فاصله کشورهای آمریکای جنوبی باآمریکا،مشت آهنین بجای گفتگو،تجاوزبه حریم خصوصی افراد و
1 -اوباما باارثیه های برجای مانده ازبوش چه بایدبکند،آیامیخواهدیامیتواند؟مراسم سوگندخوردن،استقبال مردم و ازپربیننده ترین برنامه های جهان
2 - شعارهای انتخاباتی،سخنرانی هاومقالات وانعکاس آنها،تاثیراین انتخابات برروحیه مردم آمریکاوبسیاری دیگرمردم جهان،مقایسه اوباما با ماندلا و
3 - مارتین لوترکینگ،عملکردونحوه نگرش وتفاوتهاباتوجه به اعمال،مطالب ومقالاتی که مطرح میکند، آیااوهم سیاست چماق وهویج رادنبال میکند؟
4 - مارتین لونرکینگ اعتقادداشت که درجهان 3 شیطان وجوددارد،نژادپرستی،مادی گرائی ونظامیگری،اوباما باتیمی که انتخاب کرده آیاقادرخواهدبود؟
5 - بحرانهای درپیش روی اوباما،به چه جهانی احتیاج داریم؟بخشی ازآخرین سخنان دکترحسین فاطمی به افسران دقایقی قبل اعدام ناجوانمردانه اش
1 -شرایط ووضعیت مردم ایران در30سال پس انقلاب،بطورتقریبی دوسوم جمعیت ایران درزمان انقلاب بدنیانیامده،یاتازه بدنیاآمده ویاکودک ودبستانی
2 - که نه تنهاتجربه ای ازشرایط آشفته واسفبارپیش ازانقلاب وهمینطورازآغازانقلاب،تلاشهاوکوششهابرای به ثمررساندن آن ندارند،فقط چیزهائی
3 - شنیده یاخوانده اندکه این دریافتهابیشتردریک فضای اختناق وفریب داخلی،یاتبلیغات دروغین ومسموم عوامل رژیم پیشین ودشمنان پخش گردیده
4 - نگاهی کوتاه به تاریخ ایران،تجاوزات وتهاجمات دشمنان وبیگانگان،آیااینکه گفته میشودمردم ایران حافظه تاریخی خوبی ندارنددرست است یاخیر؟
5 - بی عدالتی درایران وجهان،وظیفه این اکثریت جوان دراین شرایط چه میباشد، برای زندگی درصلح ودوستی برابری چگونه بیاندیشیم وعمل کنیم
1 - روز زن،تاریخچه این روز،چگونگی وعلل انتخاب 8 مارس بعنوان روززن،آماردرصدی شرکت زنان درمقامات دولتی،شرکتهای بزرگ وکوچک و
2 - تفاوتهای آن درکشورهای جهان،مقایسه ارقام شرکت زنان ومردان دراموراجتماعی واقتصادی،بلایاوفجایع ضدانسانی که بردختران وزنان میرود
3 - تاثیرات مخرب کشف حجابهای اجباری وحجابهای زوری درآن جوامع،درصدفاجعه باررابطه زنان بایکدیگروهمینطورمردان درجمهوری اسلامی
4 -زنان مبارزی که خودجوش وبدون وایستگی به بیگانگان وبجای پرداختن به ابتذالات،جانبرکف ودرآرامش برای برابری تلاش میکننددرزندانند
1 - بی اطلاعی حتی همان حداقلی ازاخبارایران بعلت تعطیلات نوروزی وبسته بودن روزنامه ها،وضعیت اقتصادی جهان،تاثیربحران مالی آمریکابر
2 - جهان وبویژه برچین،پیشنهادچین برای جایگزینی ارزدیگری به جای دلار،نیازشدیدجهان پس ازفروپاشی شوروی به ایجادساختاروتغییرات جدید
3 -که انجام نشد،وضعیت اقتصادی واجتماعی امروزجهان،اینکه دیگرهیچ قدرتی بتنهائی قادربه سلطه گری وهژه مونی طلبی نخواهدبود،چارچوب جدید
4 -به ادبیات وتغییرات جدیدنیازمنداست،پیام نوروزی اوباماکه بخشی ازآن خوب وقابل تامل وبخش دیگرآن نادیده گرفتن تروریست اسرائیل،آمریکاو..
5 - بایستها وشرایط نوینی که درجهان بوجودآمده،سیاستهای غلط حاکمین ایران،حمایت ازعمرالبشیرسودانی،بایستهای ایران برای مذاکره باآمریکاو
1 -توضیح شنوندگان درباره نحوه تفکروبرداشت هموطنان داخل کشورنسبت به غزه باتوجه به اینکه حماس پس ازاعدام صدام اعلام عزای عمومی
2 -صدامی باآنهمه جنایت وفجایع درایران،همینطوردشمنی رژیمهای عربی بامنافع ملی،این پیش زمینه های فکری باعث برخورددیگری به غزه میشود
3 -این پرسش که نگاه مابه حقوق انسانهاوحقوق بشرباتوجه به این مشگلات چگونه بایدباشد،پرسشی درباره چگونگی روایط سیاسی ایران وروسیه
4 - نشست کنفرانس یکروزه گروه 20 برای اهداف بلندمدت ونجات جهان ازبحران اقتصادی،ساختاروچگونگی تشکیل این گروه،تیمهاوگروه بندیها
5 -اعتراضات درداخل وخارج،تصمیمات این گروه،فاصله اقتصادی آمریکاواروپا،آمارفاصله طبقاتی درآمریکا،نتایج حاصله این کنفرانس چه بود؟
1 - بزرگداشت روزکارگر،اول ماه می،راهپیمائیهادراکثرکشورهای جهان،تلاش برای یزرگداشت آن درایران،سرکوب توسط نیروهای امنیتی وانتظامی
2 - مسئله شکنجه،خبربسیارموردتوجه جهانیان دراین روزهاکه اکثرمردم منتظرنتایج تحقیقات وبررسیهادراینباره هستند،وضعیت شکنجه درآمریکاو
3 - کشوری که سالهاادعای رهبری جهان رادارد،تصاویرشکنجه عراقیهاپس ازتجاوزآمریکابه عراق،تائیدبسیاری ازسران ودست اندرکاران دراینمورد
4 - اوبامائی که باشعارتغییرآمده پاسخ اوبه پرسشی درباره شکنجه چیست،انتظارات بوجودآمده مردم آمریکادرباره جنگ وخشونت وشکنجه درجهان
5 - یکی ازبزرگترین جنایتهااعمال شکنجه توسط کشورهای به نسبت ازادمثل آمریکاست که مجوزی وبهانه ایست یرای دولتهای خودکامه مثل کشور
1 - چنگ ودرگیریهای پاکستان باطالبان،آیادولتهائی دراین نزاع نقش دارند،طالبان ساخته وپرداخته کدام کشورهاهستندواینهمه سلاح ازکجامی آورند؟
2 - تبلیغها درباره امکان دستیابی آنان به سلاحهای اتمی، پاگیری2 نیروی فاشیست دردوسوی ایران،نبودحاکمیت ملی وگفتگوهای زورمدارانه درجهان
3 - شرکت وسخنان احمدی نژاددرکنفرانس ضدنژادپرستی سازمان ملل،دعای ظهوراوکه باعث خوشحالی صهیونیستهای مسیحی ونیوکانها مسیحی شد
4 - موعظه های اوواینکه  شرکت اوبسودفلسطینیهابودیابه زیان آنها،کشورهای غربی تحریم کننده این کنفرانس آیاازکشتارفلسطنیان شرم نمیکنند؟
5 -وضعیت رکساناصابری،امید که سرنوشتی جون زهرابنی یعقوب نداشته باشد،داستان بازیهای ورزشی کشورهای اسلامی وتوهین شیخکهابه ایران
1 - اخبارروزایران وجهان،بیستمین سالگرد کشتارمیدان تیانمن پکن،سفرنماینده بوش پدربه چین درآن زمان وتاکیدبرتداوم قردادهای تجاری فیمابین
2 -انتخابات هندوتعدادبینظیرشرکت کنندگان،کاندیداهاازاکثرطبقات جامعه بدون احتیاج به رد یا تصویب شورای نگهبان،مقایسه حکومتهای چین وهند
3 - دومین آزمایش اتمی کره شمالی،بحث شکنجه درآمریکا،تصمیم گیری های جدید اوباما درمورددادگاههای نظامی وضعیت نامعلوم زندان گوانتانامو
4 -جلوگیری ازانتشارتصاویرشکنجه هادرعراق،تصویب قانون جدیدپارلمان اسرائیل،محکومیت کسانی که انکاریهودی ودمکراسی بودن اسرائیل کنند
5 -سفراوبامابه عربستان،مصروآلمان،سخنرانی اودرمصرواستفاده ازآیات قرانی،گفتن نیمی ازحقیقت ونگفتن بخش دیگر چندان تفاوتی بادروغ ندارد
1 - آیا این قیام افتخارآفرین میتواندمنتهی به خواسته های ملت درآغازانقلاب شود؟هرگونه سازشی جامعه راازاین خیزش وحرکت روبجلو بازنخواهدداشت
2 - سخنی چند بامیرحسین موسوی وکروبی،آنهائیکه درنقطه عطف زندگیشان هستندوآن نقطه رابانقطه عطف ملت ایران پیوندبزننددرفردای تاریخ سربلندند
3 - سخنی چند بامیرحسین موسوی وکروبی،آنهائیکه درنقطه عطف زندگیشان هستندوآن نقطه رابانقطه عطف ملت ایران پیوندبزننددرفردای تاریخ سربلندند
4 - برخی عناصر شناخته شده جنگجوی غربی مثل مک کین ادعای حمایت از مبارزات ملت ایران رابنا به خواهش برخی باصطلاح اصلاح طلبان دارندکه شرم
1-اعتصاب غذای گوگوشی یاچامسکیی؟تاریخجه پرچم درایران،نگاهی به نقش شیروخورشیدبرروی پرچم،جه کسانی وباچه اهدافی درپی سودچوئی هاهستند؟
2 -اعتصاب غذای گوگوشی یاچامسکیی؟تاریخجه پرچم درایران،نگاهی به نقش شیروخورشیدبرروی پرچم،جه کسانی وباچه اهدافی درپی سودچوئی هاهستند؟
3 -اعتصاب غذای گوگوشی یاچامسکیی؟تاریخجه پرچم درایران،نگاهی به نقش شیروخورشیدبرروی پرچم،جه کسانی وباچه اهدافی درپی سودچوئی هاهستند؟
4 -اعتصاب غذای گوگوشی یاچامسکیی؟تاریخجه پرچم درایران،نگاهی به نقش شیروخورشیدبرروی پرچم،جه کسانی وباچه اهدافی درپی سودچوئی هاهستند؟
1 - پخش اعترافات درصداوسیمای دروغ،این دادگاه ازابتداتاانتها نمایشی ازابتذال است وشباهت بسیارآن بامحاکمه نیکلا بوخارین دربیدادگاهای استالینیستی
2 - جنبش عظیم مردم ایران یک حرکت ملی ومستقل است که به هیچ سازمان گروه وفرد وابسته نیست،نگاهی به شرایط ایران پیش ازمشروطیت ودرآن زمان
3 - شکستهای پی درپی ازبیگانگان وبویژه 2 عهدنامه ننگین گلستان وترکمانچای،استبدادهای طولانی،حاکمان تهی مغزعیاش،وضعیت بشدت نابسامان مردم
4 -شرایطامروز پس ازکودتاهای نظام پیشین واین رژیم تابازشدن دربها،درسهای آن برای امروزما،بزرگداشت مشروطیت هرچه باشکوهنردرسراسرکشور
 1-نمایشهای مستهجن اعتراف گیری،گزارش پولیتزبوروی حزب پادگانی پس ازکودتای انتخاباتی وآزردگی روح بوخارین،هیتلر،گوبلزوماکیاول ازاین وقاحت
2 - دنباله چراانقلاب مشروطه شد،چه گروها وصنفهاوافرادی درآن بیشترنقش داشتند،اوضاع وشرایط آنروزهاوروزهای انقلاب،دستاوردهای آن برای امروز
3 - دنباله چراانقلاب مشروطه شد،چه گروها وصنفهاوافرادی درآن بیشترنقش داشتند،اوضاع وشرایط آنروزهاوروزهای انقلاب،دستاوردهای آن برای امروز
4 - دنباله چراانقلاب مشروطه شد،چه گروها وصنفهاوافرادی درآن بیشترنقش داشتند،اوضاع وشرایط آنروزهاوروزهای انقلاب،دستاوردهای آن برای امروز
5 - دنباله چراانقلاب مشروطه شد،چه گروها وصنفهاوافرادی درآن بیشترنقش داشتند،اوضاع وشرایط آنروزهاوروزهای انقلاب،دستاوردهای آن برای امروز
1 - پدیده شوم وپلیدخشونت کثیف تجاوزبه هموطنان بیگناه بویژه زنان وجوانان دردخمه ها وسیاهچالهای رژیم وحشی ددمنش توسط عوامل وآمران بیمار
2 - این قربانیان شنیع ترین شکنجه هاقهرمانان واقعی ملت اندوبایدکه دهان بازکنندوزبان بگشایندتاجنایتکاران رارسواترکنند،وظیفه مادربرابراین عزیزان
1 - نقش زنان درمشروطیت،مقدمه ای بروضعیت زنان درپیش ازمشروطه،فعالین زن درآن دوره،چهرهای نام آور،مبارزات وتلاشهای بی وقفه زنان تاامروز
2 - نگاهی باین مسئله بسیارمهم وحیاتی درجامعه مان که همواره یک نقش تعین کننده  داشته ودارد،حرکتهای قهرمانانه وشجاعانه دختران وزنان زندانیان
3 - که هیچگونه هراسی به دلشان راه نمیدهتدبشدت ستایش برانگیزاست ، همه اینهاعلامت نه فقط سپیده بلکه درخشیدن آفتاب آزادی درکشورعزیزمان است
1 - دنباله بحث مشروطیت ورابطه آن باشرایط امروز ایران باتوجه به خیزش افتخارآمیزملت ایران،شرح ووروداصطلاح ایرانیش کنیم درزبان انگلیسی
2 - اولین کودتای پس ازمشروطیت توسط محمدعلیشاه،بمباران مجلس شورای ملی،ارسال نامه های انجمن تبریزبه دیگرانجمن های ایالتی ولایتی ایران
3 - ایا درآن زمان ودراوج مبارزات مردم آذربایجان هیچ نشانه یااثری ازترک وفارس بودن ویاشوونیزیم پان ترکی و بحثهای تجزیه طلبانه یافت میشده؟
4 - مقاومت مردم تبریزدرمقابل کودتای محمدعلیشاهی باعث حفظ سنت پارلمانی حتی باکودتاهای رضاخانی وفرزندش شد،آغازقیام تبریزبه رهبری ستارخان
1 - دنباله بحث انقلاب مشروطیت ودرسها وآموزه های آن برای امروزکشورمان باتوجه به خیزش افتخارآفرین وحماسی ملت ایران باشعاراستقلال،آزادی و
2 -جمهوری ایران،اولین کودتای پس ازمشروطیت،کودتای 22 خردادمحمدعلیشاهی،بتوپ بستن مجلس شورای ملی وکشتارآزادیخواهان درتهران وشهرستانها
3 - درانقلاب 11 ماهه تبریزبارویدادی نوینی ازآموزش،تاکتیک،حمایت،پشت جبهه،مدیریت،فداکاری وجانفشانی وبسیاری دیگرارزشهای ملی ایرانی روبرو
4 -هستیم که نشانگریک الگوی تمام عیاربشدت خودآگاهی که برای آزادی واستقرارحکومت قانون درایران حاضربه پرداخت هرنوع بهائی وهزینه ای میباشد
5 -قیام بهنگام وحساسیت وهشیاری ودلنگرانی مردم تبریزنسبت به محمدعلیشاه بجه علت بود؟پاسخ ستارخان به پاختیانوف درباره مشروطیت وپرچم روس
1 - سفر رئیس جمهورتقلبی به نیویورک وسازمان ملل،تاملی برسخنان اوبامابعنوان میهمانداروفرازهائی ازآن،صحبتها ورفتارجنون آمیزقذافی رهبرلیبی
2 - سخنان احمدی نژاددرپایان روزاول،اوج عوام فریبی،اوج دروغ،اوج رذالت وبدنهادی پلیدی،درگزارش مربوط به کمیسیون حقوق شورای امنیت هم
3 -تائیدتجاوزدرکهریزک شده امافقط به آنهائی حمله شده که دراینمورد افشاگری کرده اند،این شکنجه وآزاروجنایت برای اندیشه واعتراض به خیانت دررای
4 -نویسنده ایتالیائی میگویداکثریت ملت ایران حاضرند جان رافدای تغییرکنند،چامسکی میگویدایرانیهاباروش مبارزه خوددرس دمکراسی به جهانیان میدهند
5 -چراجنبش امروزایران صد درصد مستقل وخودکفاست ونمیتواند چشم امید به بیگانگان داشته باشد،پیام بزرگ خیزش شکوهمند ملت ایران استقلال وآزادی
1 - وضعیت وشرایط امروزایران،اخبارنشست گروه 5 + 1 با نمایندگان ایران،تحولات پیش آمده،بحثهای جنبی آن،میزگردها ومناظرات بویژه دردنیای غرب
2 - زیرسئوال بودن مشروعیت دولت کودتاکه بانام ایران مشغول مذاکره است،واقعیت اینست دردنیائی زندگی میکنیم که پرازفریب،دروغگوئی وجهل است
3 - مسئله منافع ملی وامنیت ملی ازطرف زورگویان وسلطه گران چه مفهومی دارد؟سردبیرتایمزمینویسد احمدی نژاددرچشم آدمها نگاه میکند ودروغ میگوید
4 - برخوردهای دوگانه درجهان،تحلیلها درباره آینده این نشستها،دوگزینه برای نمایندگان کودتاچیان دراین مذاکرات،ایرقدرت واقعی جهان روزبه روزبزرگتر
1 -جایزه نوبل گرفتن اوباما،مطالب ومیزگردهائی دراینباره،وبژه گی اینباراین جایزه،سخنان اوباماپس ازدریافت آن، بهترین برخوردوتعریف چه کسانی کردند
2 -برخوردهای مخالفین منجمله درایران،چندنفرازروسای جمهورآمریکاجایزه نوبل رادریافت کرده اند وآیاهمه این افرادلایق دریافت چنین جایزه ای بوده اند؟
3 -آیادرامریکاباعوض شدن رئیس جمهورسیاستهای سلطه گرانه وغارتگرانه تغییرمیکند،درآمریکافردعمل میکندیاسیستم،اروپاچرااین جایزه رابه اوباما داد؟
1 - وضعیت جنبش،آسیب شناسی ورهبری آن،ایا این نظریه که جنبش پس ازگذشت 5 ماه وسرکوب شدیدباخشونت غیرقابل باوروبظاهرمسلطی که کودتاگران
2 -ایرازمیکنندضعیف شده یااینکه هرروزقویتروابعادگسترده تری پیدامیکند،اگررفسنجانی به جنبش می پیوست جای تعجب ونگرانی بود،نوشته اودرکتابش
3 -رهبری فعلی یک تاکتیک است،مادراینده بامسئله رهبران واقعی،شبیه وتصادفی آن روبروخواهیم بود،سخنان عبداله نوری،سخنرانی مهاجرانی درآمریکا
4 - ورهنمودها به جنبش سبز،ازانتقادنپرهیزیم باکمال شهامت حقیقت رابگوئیم،مبارزه بادیکتانوری دریک کشور جدااز مبازه بادیکتاتوری جهانی نیست
1 -شرایط امروزباتوجه یه جنبش حماسی مردم کشورمان،چه بایدکردهاوچه نبایدکردها،آسیب شناسی جنبش؟انتخابات افغانستان وتقلب فاحش درآن مثل ایران
2 -عملکردهشیارانه عبداله عبداله درافشای فریب یزرگ بانام دمکراسی،آیامیبایدباآمریکاارتباط برقرارکردیااینکه درجایگاه مرگ براین وآن مانندسابق ایستاد
3 - سوابق حمیدکرزای وروابطش باکمپانیهای آمریکا،آیا بمب خوشه ای دمکراسی می آورد،خط لوله های گازونفت که ازدست ایران رفت وزیانهای ناشی ازآن
4 -درسهای 13 آبان،جنبش سبزدنبال خشونت نیست،خشونت بسودکیست،تائیدکنندگان اشغال سفارت،ایران شایسته ترین کشوربرای دستیابی به دمکراسیست
1 - وضعیت امروزجنبش شکوهمندملت ایران،آیااین جنبش به سکون رسیده ویا درجزرو مدها چون تمامی جنبشهاقرارداردوراه خودرامی پیماید؟نشانه هاوآثار
2 -گروهی معتقدند بایددرچارجوب این رژیم راهی پیداکردوباخواست حداقلی دریک فضائی که بتوان امتیازاتی بدست آورد تلاش کردوجنبش سبزدراین راهست
3 - نگاهی دیگرکه این رژیم باتجربه 30 ساله اصلاح پذیرنیست وراهی بجزسرنگونی قهرآمیز آن نیست،این همه خشونت واحکام صادره نشان ازهم پاشیدگی
4 - رژیم کودتاست،شباهتهای این روزها بابهمن سال56،آیااین جنبش حماسی  خشونت طلب است یاخشونت گریز،پیشنهادهائی برای دستیابی یه حاکمیت ملی
1 - پیام 16 آذرامسال حجت بودبرای کسانیکه هنوزنسبت به آینده جنبش تردیدهائی دارندویااینکه برخی نسبت به آگاهیهای جنبش ابراز شک می کردند
2 - رژیم ضدزن وزن ستیزباتقلب وپریشانی احوال تصاویرفعالان راباچادروروسری پخش میکندتابه خیال بیمارگونه خویش آنان راتحقیرکند،تصاویرمردانی
3 - که باافتخارباسرکردن روسری این رژیم ذلیل عصرحجری رابه تمسخرمیگیرند،پاسخ به پرسشی که چرابرخی مردم کشورشان راناسپاس وپست می بینند
4 - ریشه این حقارت کجاست؟جایزه صلح اوباماو بحثهاوپیشنهادهادرباره پس دادن آن،جنایات وکشتارهاتحت عنوان صلح طلبی،امنیت و.. توسط جنایتکاران
5 -جهان،لجن پراکنی رژیم کودتادرتهران وسواستفاده ازحقایق،نگاهی کوتاه به رخداد21 آذر،نهادن عکس ستارخان درکنار پیشه وری توهین به هویت ملیست
1 -مقاله ایشان باعنوان مگرنه اینکه شب یلدانوید طلوع خورشیدمیدهددررابطه بادرگذشت آیت اله منتظری،آدمها چنددسته اند،یکی آنان که وقتی میروندمردمان
2 -نفس راحت میکشند وانگارلکه کثیفی زدوده شده،دسته دیگروقتی میروندآب ازاب تکان نمیخورد،دسته سوم وقتی رفتندجای پای ژرفی ازخودبجای میگذارند
3 -منتظری ازآن گروه بود،سخنی چندبامجتهدان نظاره گرستم،کنفرانس کپنهاگ دررابطه باچگونگی مواجهه باآلودگی هوا وضخیم ترشدن لایه اوزون وگازها
4 -گلخانه ای که باعث تغییرات اقلیمی درجهان شده است،وظیفه یکایک ما انسانها درروی کره زمین اینستکه درهرکجامسئولانه برای پاکسازی محیط بپاخیزیم