رادیو آزادگان          

زمان پخش    

July 08,2005
 مهندس نورالدین غروی، از استانداران آذربایجان پس از انقلاب  

July30,2005

July30,2005

Aug08,2005

Aug22,2005

Aug22,2005

Dec16,2005

Dec16,2005

Dec16,2005

Dec26,2005

Dec26,2005

Dec30,2005

Dec30,2005
Jan 09,2006
Jan 09,2006
Jan 13,2006
Jan 13,2006
Jan 13,2006
Jan 20,2006
Jan 20,2006
Jan 20,2006
Feb 17,2006
Feb 17,2006
Mar 27,2006
Mar 27,2006
Jun 02,2006
Jun 02,2006
July10,2006
July10,2006
July14,2006
July14,2006
July26,2006
July26,2006
Aug03,2006
Aug03,2006
Aug09,2006
Aug09,2006
Aug18,2006
Aug18,2006
Aug25,2006
Sep01,2006
Sep01,2006
Sep08,2006
Sep08,2006
Sep25,2006
Sep25,2006
Oct06,2006
Oct06,2006
Oct18,2006
Oct18, 2006
Oct27,2006
Oct27,2006
Nov03,2006
Nov03,2006
Nov10,2006
Nov10,2006
Nov17,2006
Nov17,2006
Dec01,2006
Dec01,2006
Dec08,2006
Dec08,2006
Dec08,2006
Dec15,2006
Dec15,2006
Dec22,2006
Dec22,2006
Dec22, 2006
Dec29,2006
Dec29,2006
 
 
 

   موضوع مصاحبه                                                                  لطفا جهت شنیدن مصاحبه ها روی تاریخ کیلک کنید                                         

آذربایجان و بابک خرم دین

اکبر گنجی

نامه سر گشاده به انصافعلی هدایت و آذربایجان

خانواده گنجی-مشروطیت تا به امروز

1 - چرا کودتا شد؟

2- نقش وابستگان به بیگانگان در کودتا و تاثیر آن در امروز ایران

1-  تاریخ آذربایجان و پیش زمینه  21 آذر

2-  تاریخ آذربایجان و پیش زمینه  21 آذر

3- تاریخ آذربایجان و پیش زمینه 21 آذر

1 - تاریخ آذربایجان و پیش زمینه 21 آذر 2

2 - تاریخ آذربایجان و پیش زمینه 21 آذر 2

1 - تاریخ آذربایجان و پیش زمینه 21 آذر 3

2 - تاریخ آذربایجان و پیش زمینه 21 آذر 3
1 - مروری بر تاریخ آذربایجان و عوامل بوجود آمدن 21 آذر
2 - مروری بر تاریخ آذربایجان و عوامل بوجود آمدن 21 آذر
1- مروری به تاریخ معاصر آذربایجان و 21 آذر
2- مروری به تاریخ معاصر آذربایجان و 21 آذر
3- مروری به تاریخ معاصر آذربایجان و 21 آذر
1 - مروری بر تاریخ آذربایجان ، چگونگی 21 آذر و اسناد کی جی بی
2 - مروری بر تاریخ آذربایجان ، چگونگی 21 آذر و اسناد کی جی بی
3 - مروری بر تاریخ آذربایجان ، چگونگی 21 آذر و اسناد کی جی بی
1 -  آذربایجان، 21 آذر، فرقه دمکرات ، و وقایع پس از آن
2 -  آذربایجان21  آذر، فرقه دمکرات ، و وقایع پس از آن
1 - کودتای 29 اسفند 1299و نقش انگلیس درآن
2 - کودتای 29 اسفند 1299 ، رضا خان وقایع ورخدادهای پس از کودتا
 1- دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب - وقایع اخیر آذربایجان و نقش آذربایجان در تاریخ ایران
 2 - دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب - وقایع اخیر آذربایجان و نقش آذربایجان در تاریخ ایران
1 - بابک کیست و اندیشه های بابک خرمدین چه بوده است 
2 - بابک کیست و اندیشه های بابک خرمدین چه بوده است 
1 - شیخ محمد خیابانی کیست ، چگونه اقکاری داشته و چه رابطه ای با پان ترکیزم داشته ؟
2 - شیخ محمد خیابانی کیست ، چگونه اقکاری داشته و چه رابطه ای با پان ترکیزم داشته ؟
1 - تجاوز اسرئیل به لبنان ، قیام ملی 30 تیر 1331
2 - وقایع آذربایجان، حرکت ملی آذربایجان و سیاست های تجاوزگرانه آمریکا در ایران
1 - شعارهای تجزیه طلبان آذربایجان ، حرکت ملی آذربایجان،ربط  آیت اله شریعتمداری و حزب خلق مسلمان 
2 - شعارهای تجزیه طلبان آذربایجان ، حرکت ملی آذربایجان،ربط  آیت اله شریعتمداری و حزب خلق مسلمان 
1 - افکار واهداف آیت اله شریعتمداری وحزب خلق مسلمان ، نبرد قدرت
2 - جگونگی درگیری ها و وقایع و اتفاقات آنروزها
1 - شعارهای تجزیه طلبان وپان ترکیستها در وقایع اخیر آذربایجان مبنی بر حرکت ملی آذربایجان
2 - حزب خلق مسلمان و چگونگی پایان وقایع آنروزگار
نقش آذربایجان در انقلاب مشروطه ، سخنرانی در سمینارواشنگتن ودر صدمین سالگرد انقلاب مشروطه
1 - مقدمه ای بر انقلاب مشروطیت وچگونگی شرایط واوضاع ایران در زمان انقلاب مشروطیت
2 - مقدمه ای بر انقلاب مشروطیت وچگونگی شرایط واوضاع ایران در زمان انقلاب مشروطیت
1 - مقدمه ای برانقلاب مشروطیت، نگاهی به تاریخ ایران پس از اسلام
2 - مقدمه ای برانقلاب مشروطیت، نگاهی به تاریخ ایران پس از اسلام تا سلطنت فتعلیشاه
1 - مناظره ، نگاهی بر اعمال ، رفتارو کردار  احمدی نژاد وبوش و سخنان آنها
2 - مناظره ، نگاهی بر اعمال ، رفتارو کردار  احمدی نژاد وبوش و سخنان آنها
1 - صدمین سالروز گشایش مجلی شورای ملی ، مقدمه و شرایط اوضاع ایران در  پیش از آن مجلس
2 - صدمین سالروز گشایش مجلی شورای ملی ، دستاوردها  وتاثیرات آن
1 - مقدمه ای  برشرایط واوضاع ایران پیش از قردادهای ننگین گلستان وترکمانچای
2 - مقدمه ای  برشرایط واوضاع ایران پیش از قردادهای ننگین گلستان وترکمانچای ، وصیت نامه پیتر یا پطرکبیر
1 - نگاهی به نقش آذربایجان درانقلاب مشروطبت وپیش زمینه های آن ، عهدنامه ننگین گلستان
2 - نگاهی به نقش آذربایجان درانقلاب مشروطبت وپیش زمینه های آن ، عهدنامه ننگین گلستان
1 - نگاهی به نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت ،  عهدنامه ننگین  ترکمن چای
2 - نگاهی به نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت ،  عهدنامه ننگین  ترکمن چای
1 - نقش آذربایجان درانقلاب مشروطیت،  شرایط و اوضاع ایران پس از عهدنامه های ننگین گلستان وترکمن چای
2 - نقش آذربایجان درانقلاب مشروطیت،  شرایط و اوضاع ایران پس از عهدنامه های ننگین گلستان وترکمن چای
1 - زندگی ، مبارزات وافکار و اندیشه های ستارخان  ، بمناسبت سالروزدرگذشت سردارملی ایران
2 - زندگی ، مبارزات وافکار و اندیشه های ستارخان  ، بمناسبت سالروزدرگذشت سردارملی ایران
1 - تاثیرات، اوضاع وشرایط اقتصادی،اجتماعی وروانی مردم ایران پس از عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمن چای
2 - تاثیرات، اوضاع وشرایط اقتصادی،اجتماعی وروانی مردم ایران پس از عهدنامه های ننگین گلستان و ترکمن چای
1 - 16 آذر، روز دانشجو وتداوم آن تابه امروزو21 آذر، اهداف فرقه دمکرات ونقش پیشه وری 
2 - 21  آذر، اهداف فرقه دمکرات ونقش پیشه وری درآن
3 - 21  آذر، اهداف فرقه دمکرات ونقش پیشه وری درآن
1 - شرایط اجتماعی، اقتصادی وروانی ملت ایران پس از عهدنامه های ننگین گلستان وترکمن چای ودراستانه جنبش تنباکو
2 - شرایط اجتماعی، اقتصادی وروانی ملت ایران پس از عهدنامه های ننگین گلستان وترکمن چای ودراستانه جنبش تنباکو
1 -  شرایط ایران پیش از جنبش تنباکو،  روحانیت چقدردر احقاق حقوق، جنبش ها و مبارزات مردم ایران نقش داشته است ؟
2 -    روحانیت چقدردر احقاق حقوق ، جنبش ها و مبارزات مردم ایران نقش داشته است ؟
3 -    روحانیت چقدردر احقاق حقوق ، جنبش ها و مبارزات مردم ایران نقش داشته است ؟
1 - برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران  ورابطه آن با کتاب سوزان در مناطق آذری نشین
2 - برگزاری کنفرانس هولوکاست در تهران  ورابطه آن با کتاب سوزان در مناطق آذری نشین