بازگشت به صفحه اول        

زمان پخش

Apr24,2004

 اکبر گنجی

Jun22,2005
July01,2005
July23,2005

Mar24,2006

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

فریاد گنجی در بیدادگاه جمهوری اسلامی

سخنرانی در کنفرانس برلین

نامه از زندان اوین به آزادگان جهان

نامه اکبر گنجی به آیت اله منتظری

گنجی پس از آزادی