بازگشت به صفحه اول        

 زمان پخش

February 25,  2005

 

 

قانعی فرد عرفان

February  25,  2005

February , 28  2005

March 07, 2005
March 14, 2005

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه

     جوانان در ایران
ّ   مصاحبه با مصطفی هجری

مصاحبه با محسن سازگارا

  گفتگو با نادری

کردهای عراق - ایران