رادیو آزادگان          

زمان پخش   

Jun04,2009

شاهین اسماعیل پور

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه ها

 تهران،گزارشی ازمیدان ولیعصردرباره درگیری طرفداران احمدی نژادومیرحسین موسوی،آیا برخوردهاساخته وپرداخته رژیم است یاخودجوش