مصاحبه شونده زمان مصاحبه

مباحث و گفتگوها در باره ی دور دهم ریاست جمهوری، به ترتیب تاریخ

     
پدرام فروهر Jun19,2009 1 -تهران،گزارشی ازآخرین اخبارورخدادهای ایران،ادامه اعتراضات وتظاهرات آرام،سرکوبها وپایداریها،مقاومتهاوخواستهای ملی ،سخنان خامنه ای دراینباره
پدرام فروهر Jun19,2009 2 - گزارشی ازآخرین اخبارورخدادهای ایران،ادامه اعتراضات وتظاهرات آرام،سرکوبها وپایداریها،مقاومتهاوخواستهای ملی ،سخنان خامنه ای دراینباره
پدرام فروهر Jun19,2009 3 - گزارشی ازآخرین اخبارورخدادهای ایران،ادامه اعتراضات وتظاهرات آرام،سرکوبها وپایداریها،مقاومتهاوخواستهای ملی ،سخنان خامنه ای دراینباره
پارسا بناب- یونس Jun19,2009 1 - رخدادهاورویدادهای چندروزاخیر ایران دراعتراض به تقلب درانتخابات،آیااین یک ترفند و جنگ زرگریست،یا قیام ملی وترکیبی ازمجموعه آن دو؟
پارسا بناب- یونس Jun19,2009 2 -شباهتهای این خیزش باانقلاب شکوهمند ملت ایران درسال 57،آیا میشودکه قیام توده ای وسیع خودجوشش نامید؟این قیام جمهوری اسلامی راکجامیبرد
پارسا بناب- یونس Jun19,2009 3 -آیااین قیام منجربه حاکمیت ملی درایران میشود؟سخنان خامنه ای دررداین تقلب بزرگ که همه جهان برآن واقف اند،راهکارخروج ازاین دوران تاریک
پارسا بناب- یونس Jun19,2009 4 -خامنه ای مرتب ازحمایت و حضور 40 میلیونی مردم درانتخابات ودرتائیدنظام  ولایت مطلقه فقیه یعنی خودش سخن میگویدوبعدهمین مردم راعامل بیگانه
علی آرا Jun19,2009 1 - آخرین اخبارورویدادهای ایران ، تظاهرات ومراسم برگزاری همدردی باخانواده های کشته شدگان،بیانیه ها دررایطه بااعتراض مردم به تقلب وکودتا درانتخابات و
علی آرا Jun19,2009 2 -آخرین اخبارروز ایران،سخنان خامنه ای درنمازجمعه،ردتقلب انتخابات باتوجه به اینهمه حقایق آشکار،پیشنهادهای هموطنان برای فردای مبارزات ملی مردم ایران
امین موحدی Jun10,2009 اگرشرکت دراین نمایش میتوانست تغییری دراساس این رژیم داشته باشد،این سئوال مهم مطرح میشودکه چرارهبری به این اندازه مشوق شرکت درآنست
علی اصغرحاج سیدجوادی Jun10,2009 1 - مسئله انتخابات رادرچارچوب قانون اساسی هرکشوری بایددیدوبررسی کرد،ترکیب  جمهوری اسلامی یعنی اسم رسمی نظام سیاسی ایران
علی اصغرحاج سیدجوادی Jun10,2009 2 -دومفهوم متناقض همدیگرند،درجمهوری مسئله اصلی حاکمیت ملی است،درهیچ یک ازجمهوریهای اروپاقید مذهب،جنسیت،نزادوقوم نیست
علی اصغرحاج سیدجوادی Jun10,2009 3 -اصل 57 قانون اساسی راجع به 3 قوه؟دردمکراسی هارئیس جمهوررئیس حکومت است اما درایران بنابراصل 113 اینچنین نیست
بنی صدر- ابوالحسن Jun10,2009 1 -مناظره های نامزدهای ریاست جمهوری،نامه رفسنجانی به خامنه ای وهشداروتهدیددرباره سرنوشت حکومت احمدی نژاد،آنچه امروزدرخیابانهای
بنی صدر- ابوالحسن Jun10,2009 2 -ایران میگذرددرواقع گویای آن هستندکه رژیم به خطرمرگ افتاده ونامه رفسنجانی نیزدرهمین رابطه است،سرمقاله روزنامه کیهان درباره تدارک
بنی صدر- ابوالحسن Jun10,2009 3 - قتل احمدی نژادازسوی مخالفانش همانطوریکه رجائی راازبین بردند،این سئوال که آیااحمدی نژادبدون توافق وهم آهنگی با خامنه ای میتوانست
بنی صدر- ابوالحسن Jun10,2009 4 -این اتهامات رابه دیگردستیارانشان بزند،تهدید بجنگ ایران توسط هیلاری کلینتون،آماریک موسسه آمریکائی درباره پیروزی احمدی نژاد
پارسا بناب- یونس Jun10,2009 1 -پاسخ به پرسشهائی درباره اسرائیل وفلسطین،ربط مذهب یهود باصهیونیست،سیاست اسرائیل درخاورمیانه وبویژه درفلسطین آیا مستقلانه است؟
پارسا بناب- یونس Jun10,2009 2 -آیاجنبش صهیونیزم جزوبنیادگرایان وارتجاعی است یامترقی؟چگونه وبچه علتی شاه حکم نخست وزیری مصدق راامضاواورامامورتشکیل کابینه
پارسا بناب- یونس Jun10,2009 3 - چراباصطلاح انتخابات ایران راباکشورهای پیشرفته مقایسه میکنیدونه باهمسایگان؟نگاهی به انتخابات لینان وتفاوتهای کمی وکیفی آن باایران
پارسا بناب- یونس Jun10,2009 4 -مردم وبویژه جوانان ایران چه تحریم بکنندوچه نکنندازانتخاب کاندیدای خودمحرومند،مناظره هاودرگیریهای نامزدهاآیاجنگ واقعی است یازرگری
پارسا بناب- یونس Jun10,2009 5 -نتایج مناظرات درشناخت این رژیم برای جوانان،سخنان اوبامادرمصرواینکه باکدام جناح گفتگوخواهدکرد،نقش رسانه های رژیم درایجاداین جو
بنی صدر- ابوالحسن Jun09,2009 هشدار از ابوالحسن بنی صدر به مردم ایران
مسعود افتخاری Jun08,2009 1 -پاسخ به پرسشهائی دررابطه بانمایش انتخاباتی وتاثیرات روحی وروانی آن درجامعه،مردمی که زیرتیغ دیکتاتورودرگیرمعیشت هستندمیتوان فهمید
مسعود افتخاری Jun08,2009 2 -چراعده ای که لباس مخالف واپوزیسیون رادارندمردم را به شرکت دراین انتخابات تشویق میکنند،آیااینهامنکرعزت وکرامت وآزادی انسان هستند و
مسعود افتخاری Jun08,2009 3 -آنهادارای چه کاراکتوری هستند؟دوستانی که حسن نظردارندومیگویندانتخابات بایددرایران نهادینه شودواین تمرین دمکراسی است،توجیهانی از این
مسعود افتخاری Jun08,2009 4 -قبیل،تحلیلهای نخبه گرایانه که مردم لایق دمکراسی نیستند،چرامردم فقیردرانتخابات بایدشرکت کنند؟احمدی نژادایران رادرمعرض تجاوزقرارداده
انقلاب اسلامی Jun06,2009 اگر مردم دستیار رزیم در فریب خود شوند
ج-پاک نژاد ـJun06,2009 حیات ملی و ولایت فقیه؟
مجامع اسلامی ایرانیان Jun06,2009 بیانیه مجامع اسلامی ایرانیان در تحریم انتخابات
م-مصطفوی Jun06,2009 چه کسی پیروز انتخابات است؟

فرید راستگو

Jun06,2009 با شرکت در رای گیری چیزی تغییر نمی کند
امیرحسین موحدی Jun05,2009 1 -مشگین شهر،آیابرگزاری این مراسم درایران بانام انتخابات، انتخابات است یانمایش آن،تفاوت آن حتی باکشورهای همسایه باتوجه به پیشینه ما
میرحسین موحدی Jun05,2009 2 - مناظره میرحسین موسوی بااحمدی نژادومتهم کردن یکدیگربه سواستفاده ودیکتاتوری،درگیری هواداران،فعال شدن تجزیه طلبان درآذربایجان و
میرحسین موحدی Jun05,2009 3 - بلوچستان،به آذری ترک گفتن،آیارژیم خواهان چنین برخوردهائیست؟وضعیت حقوق بشر،تحریم نه گفتن به زوروخودیک نافرمانی مدنی است
شاهین اسماعیل پور Jun05,2009 تهران،گزارشی ازمیدان ولیعصردرباره درگیری طرفداران احمدی نژادومیرحسین موسوی،آیا برخوردهاساخته وپرداخته رژیم است یاخودجوش
بنی صدر- ابوالحسن Jun05,2009 1 - دنباله بحث علائم نزدیک شدن یک رژیم یایک سازمان سیاسی بمرگ کدامهاهستند؟یکی ازاین علائم مکانیزم تقسیم به 2 وحذف یکی آنهااست
بنی صدر- ابوالحسن Jun05,2009 2 - هرچه زمان میگذرددایره تنگ قدرت محدودومحدودترمیشود،ناسازگاری استبدادبا استعداد،قدرت به جائی میرسد که نه تنها توانائی پرورش
بنی صدر- ابوالحسن Jun05,2009 3 - استعدادهای جدید راازدست میدهد بلکه استعدادهای خارج ازدایره قدرت راهم حذف میکند ، رژیم حاکم ازآغاز تاامروزهمچنان درحال حذف
بنی صدر- ابوالحسن Jun05,2009 4 - استعدادهای ایران است،این امرکه دافعه رژیم زیادمیشودوجاذبه اش به صفرمیل میکندعلامتی بسیارروشن ازنزدیکی رژیم به مرگ میباشد
پارسا بناب- یونس Jun05,2009 1 - دوطرح مهم ا و ب سیاست خارجی آمریکا وبویژه دولت اوباما درموردپاکستان که ازنظرسوق الجیشی ودررابطه باسلطه جهانی بسیارمهم است
پارسا بناب- یونس Jun05,2009 2 - طرح یاراه کار1 و2 چیست،طرح 2 تحت چه عنوانی شروع شد،نقش تجزیه طلبهادراین طرح،ارتباط بالکانیزه کردن پاکستان بابلوچستان ایران
پارسا بناب- یونس Jun05,2009 3 - عدم موفقیت سازمانهای اطلاعاتی آمریکادرعراق وموفقیت آنهادریوگسلاوی بابهانه زبان وملیت،کشف،اثبات واستخراج نفت وگازدربلوچستان و
پارسا بناب- یونس Jun05,2009 4 - حضورکمپانیهادرآنجا،گزارش تشویق تجزیه طلبان توسط سازمانهای اطلاعاتی انگلیس وآمریکا،آنجه این طرحها راقابل اجرامیکندنبودحاکمیت
پارسا بناب- یونس Jun05,2009 5 - ملی است،درساختارحکومتی بانام جمهوری اسلامی حاکمیت ملی مقدورنخواهدبود،4کاندیدای ازنظرمخالفت باحاکمیت ملی هیچ اختلافی باهم ندارند
علی آرا May31,2009 1- آیااین نمایشها که درایران انجام میشود انتخابات است،آیارژیم به این نمایشها احتیاج دارد،چرااین نمایشات حضورمردم درحوزه ها برای رژیم مهم است؟
علی آرا May31,2009 2 -چرایکی ازعلل مهم تداوم رژیم حضورمردم درانتخاباتست،انتخاب بین بدوبدتروپناه آوردن به کمی بدترنه انتخاب،اجباریست که رژیم به مردم تحمیل میکند
علی آرا May31,2009 3 - شرکت دراین انتخابات توهین بخود،هموطنان وحقوق بشراست،آیاحضور مردم دراین نمایشهاآنهارابه اهدافشان خواهدرساندیامثل همیشه یسوی قهقراست؟
محمدبرقعی May31,2009 1 - به یکباره چرخش سیاست خارجی اسرائیل وایران رامسئله اصلی جنگ ودعواهاواختلافات با فلسطین مطرح کردن،پیونددادن این مسئله علتش چیست؟
محمدبرقعی May31,2009 2 - آیااین بهانه ربط چندانی به موضوع وموضع گیریهای سران جمهوری اسلامی مثل خامنه ای یااحمدی نژاددارد؟حدود 5 سال است که عده ای درحاکمیت
محمدبرقعی May31,2009 3 - آمریکا مثل کارتروبرژنیسکی بحث هائی مطرح میکنند که منافع اسرائیل مهم است،منتهامنافع اسرائیل نبایدمنافع آمریکاراتحت الشعاوزیرنظرقراردهد
محمدبرقعی May31,2009 4 - چه کسانی ازحماس ویا ازعباس حمایت میکنند،نتایج تندرویهاوعملکردخشونت بارنیوکانها،حمله آمریکابه افغانستان وعراق،تجاوزات اسرائیل به غزه
محمدبرقعی May31,2009 5 - آیاموضع گیریهای احمدی نژادکه مورد تائیدرهبراست مستقلانه واتفاقی است؟اینکه باتغییر رئیس جمهور آیا تغییری هم درسیاست خارجی داده میشود؟
مسعودافتخاری May31,2009 1 -پاسخ به این پرسش که چرابرخی ازباسوادان جامعه ما علیرغم شناخت ماهیت رژیم ونیزآشنائی باحقوق فردی ملی بازهم دراین بازی شرکت میکنند
مسعودافتخاری May31,2009 2 - درفرصت نمایش انتخابات مردم به داوری چندسال پیشین خودبنشینند،چرابخشی ازمردم پس از30 سال تجربه شرکت درانتخابات بازهم به استبداد
مسعودافتخاری May31,2009 3 -تن میدهند ومهرتائید برجنایات رژیم میزنند؟ترس،منفعت وجهل سه عامل عمده،تن دادن به استبداد راتوضیح میدهند،چرامعیارهای اخلاقی تلاشگران
مسعودافتخاری May31,2009 4 -سیاسی درپیش  ودرپس ازانقلاب تااین میزان تغییرکرده است،این توجه که دربسیاری مواردبین رژیم وبخشی ازمخالفان اشتراکاتی ذهنی وجوددارد
محمود دلخواسته May28,2009 معنای دعوت به مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری جیست ؟ نوشتاری
مسعود افتخاری May24,2009 1 - پاسخ به پرسشهادرباره اینکه این نمایشها وبازیهای انتخاباتی،اینهمه دروغ ونیرنگ،اینهمه فریب آنهم درسطوحی اینچنین گسترده ووسیع
مسعود افتخاری May24,2009 2 - چه تاثیرانی برروح وروان افرادجامعه وبویژه جوانان،همینطوربرمردم کشورمان ازامروزتافرداهای دورخواهدداشت،آسیب شناسیهای اجتماع
مسعود افتخاری May24,2009 3 -این اعمال و رفتارها،به اعتمادمردم آسیب های تاریخی وطولانی مدتی زده که بسختی میتوان بذراعتماد وبویژه درداخل کشوردردل مردم کاشت و
مسعود افتخاری May24,2009 4 -امیددادکه آینده ای دیگروایرانی دیگرممکن است،تحول 2 ویژه گی دارد،اینهمه ترس وتاکیدرژیم برحضورگسترده مردم بروشنی گواه اهداف
ژاله وفا May24,2009 1 - هدف رژیم ازبرگزاری نمایشهای انتخاباتی چیست؟نیازمندی نظامهای استبدادی دربرابرافکارعمومی جهان به مستحکم ومشروع بودن،شرایط خامنه ای
ژاله وفا May24,2009 2 - برای انتخابات به نقل ازعسگراولادی،حفظ نظام ازهدفهای اصلی باصطلاح اصلاح طلبان،رژیم نه به آرا مردم بلکه به صفهای طولانی درایران احتیاج دارد
ژاله وفا May24,2009 3 - تناقضهای رفتاری واعمالی موسوی وکروبی با ادعاهای انتخاباتی،چرائی توجیح شرکت درانتخابات ازسوی برخی باصطلاح روشنفکران واپوزیسیون
ژاله وفا May24,2009 4 - مسئولیت روشنفکرآنست که نه تنهاخودراازمدارهای بسته تحمیلی برهاندبلکه روشهای برون رفت رابه جامعه بنمایاند،گسترش فسادومقاومتهای قهرمانانه
فریدون صراف May24,2009 1 -نمایشهای گوناگون انتخاباتی درایران وبویژه دهمین دوره ریاست جمهوری درپیش رو،تفاوتهای فاحش باکشورهای پیشرفته،شباهتهابادیکتانوریها
فریدون صراف May24,2009 2 -  با یک سوادمتوسط میتوان دریافت که درکشورهائی مثل کوبا،سوریه وبویژه ایران انتخابات اصلا معناندارد،چه کسانی دراین نمایش شرکت میکنند؟
فریدون صراف May24,2009 3 -چه کسانی کاندیدامیشوند،چه کسانی وبچه دلیلی رای میدهندیاتائید میکنند،چه کسانی تحریم وچراتحریم همگانی نمیشود،چراازمصدق به احمدی نژاد؟
بنی صدر- ابوالحسن May21,2009 1 - پاسخ به پرسشی که این رژیم تاچه وقت بجای میماندواصولا چگونه میتوان عمریک رژیم رامحاسبه کرد؟ یکی ازاساسی ترین حقوق انسانی و
بنی صدر- ابوالحسن May21,2009 2 - حقوق ملی ایرانیان حق حاکمیت آنهادرحاکمیت کشوراست،358 میلیارد دلاردرآمدارزی درزمان احمدی نژاد،ترک صحنه خاتمی بدستورخامنه ای
بنی صدر- ابوالحسن May21,2009 3 - دکترین سیاسی مافیای نظامی مالی حاکم،ایران رادرمعرض یک حالت جنگی فوق العاده قرارداده است،دکترین سیاسی شاه سابق،دکترین جنگهای
بنی صدر- ابوالحسن May21,2009 4-چهارگانه مافیا حانم کدامها هستند؟60درصدموادغذائی ازخارج واردمیشود،کوشش نیروهای مستقل مخالف،ایران راازخطرحمله آمریکاحفظ کرده
پارسا بناب- یونس May21,2009 1 - رخدادهای مهم خرداد،تصویب لایحه مجازات مقدمین علیه امنیت،سالروزمرگ خمینی چندرورپس ازپایان جنگ ونوشیدن جام زهر،قیام15 خرداد
پارسا بناب- یونس May21,2009 2 -سفرنیکسون،کیسینجربه ایران ودادن لقب ژاندارم منطقه به شاه،اجرای قانون خلع یدازانگلستان،چراقانون خلع یدنامیدندوپیام مصدق ویاران درآن
پارسا بناب- یونس May21,2009 3 - اهداف مشخص ومحدود،پایداری ابدی ونامحدود،یاجهان سرجنگ نداریم برعکس امروزو..،پیام انتخابات مردم هندچه بود،سفرنتانیاهوبه آمریکا
پارسا بناب- یونس May21,2009 4 -آیاسیاست آمریکادرمنطقه رااسرائیل تعین میکندیامجری طرح است؟نمایش انتخابات ایران،برخی تحصیلکرده هامعتقدنداین انتخابات نهادینه شده و
پارسا بناب- یونس May21,2009 5 -فرمایشی وکاذب نیست ومردم بایدشرکت کنندتا عادت کنند،چراتحریم درایران معنی دارد،نگاه حقارت آمیزبه ملت،نقش تخریبی زورمداران در تحریم
نعمت آزرم May17,2009 1 - مراسم بزرگداشت 29 اردیبهشت سالروزتولد دکترمحمدمصدق رهیرنهضت ملی ایران و نماد استقلال طلبی وآزادگی  دراحمدآباد، سروده پیمان آزادی
نعمت آزرم May17,2009 2 - انتخاب چیست وانتخابات بچه منظوری وباچه شرایطی انجام میشود ،آیااین بازی که درایران انجام میگیرد انتخاب است یا نمایش ویاانتخاب انتصابات
نعمت آزرم May17,2009 3 - درجامعه ولایت فقیهی که مردم راصغیروناتوان میپندارددیگرانتخابات چه مفهومی دارد،تحمیل این نمایش انتخابات بیشترین توهین به ملت ایران است
نعمت آزرم May17,2009 4 -درسراسرادبیات ایران،شاهنامه وحتی متون عربی ایرانی برابرآزاده است،پاسخ به آنان که تحریم راعمل منفعلانه میدانند،جنبش ملی انتخابات آزادچیست
نعمت آزرم May17,2009 5 - وظایف ما،همواره پایه ظلم برجهل استواراست،رژیم ایران یاحکومت پاپها،آخوندک وروباه صفت ،نگرانی رژیم ازعدم شرکت مردم،سروده خلیج فارس
ژاله وفا May17,2009 1 -انتخابات چه مفهومی داردوتفاوت انتخابات کشورهای آزادبااین نمایش انتخابات درایران،درمفهوم انتخاب استقلال رای،آزادی تشخیص وگزینش نهفته است
ژاله وفا May17,2009 2 - آیاانتخابات حق حاکمیت ملت است یاوسیله ای برای اعمال این حق،وقتی حق حاکمیت ملت نقض شده است انتخابات یعنی پذیرفتن تجاوزبه این حق میباشد
ژاله وفا May17,2009 3 - دردورانی که اکثرکشورهاحداقل آزادی هارارعایت میکنندگرفتاری ملت ما درچنبره نظام ولایت فقیه یک تراژدی کمدی است،نظرجامعه شناس کوبائی درباره
ژاله وفا May17,2009 4 - انقلاب ایران،اعتراف ضمنی خاتمی به تقلب انتخابات سال 1384،نقدنظرسروش درباره تحریم انتخابات،بررسی ونقدبرخی نظرات باصطلاح اصلاح طلبان
ژاله وفا May17,2009 5 - نظامهای استبدادی همواره ازتهدیدوتحقیرمردم برای شرکت  آنها درانتخابات استفاده میکنندوسعی میکنند روحیه درماندگی،بندگی وفریب راگسترش دهند
بنی صدر- ابوالحسن May14,2009 1-اقتصادتولیدمحورومصرف محور،ولایت مطلقه فقیه همه ابعادواقعیتهای اجتماعی،سیاسی وفرهنگی رافراگرفته،اعتراف شفاف موسوی خوئینی ها
بنی صدر- ابوالحسن May14,2009 2 - به تضادشدیدولایت مطلفه فقیه باحق،فلج عقلی وناتوانی رژیم دراندیشیدن،چرادراین نظام نمیتوان اقتصادمصرف محوررابه تولیدمحورتبدیل کرد
بنی صدر- ابوالحسن May14,2009 3 -تورم مزمن روبه افزایش،بودجه دولت ازمهمترین عوامل تورم مزمن،فرارمغزهاودفع نیروهای محرکه ای که دراقتصادایران نمیتوانندعمل کنند
بنی صدر- ابوالحسن May14,2009 4 - بیکاری مزمن بیش از50 درصدی،خصوصی سازی وتعطیل واحدهای تولیدی،سیستم تقلبی که مافیای نظامی مالی برای انتخابات درپیش رودارد
پارسا بناب- یونس May14,2009 1 - مهمترین خبرروزبین المللی،حرکت اوباما درموردکشورافغانستان و پاکستان،اقدام غیرمنتظره تعویض فرمانده کل نیروهای نظامی آمریکا در
پارسا بناب- یونس May14,2009 2 -افغانستان بعلت عدم بکاربری خشونت کافی،وضعیت منطقه،اهداف آمریکا و  اوبامادررابطه با شرایط جدید،بررسی فعل وانفعالات نمایش وبازی
پارسا بناب- یونس May14,2009 3 - انتخابات درپیش روی ایران،تفاوتهای آن حتی باکشورهای همسایه مثل پاکستان،آیا رئیس جمهوردرایران دراموراساسی نقشی دارد،تصمیم گیر
پارسا بناب- یونس May14,2009 4 - نهائی درایران چه کسی است،رژیمی که تحمل یک تدارکاتچی راندارد آنوقت ازانتخابات میگوید؟تحریم یعنی  نه گفتن وایستادن دربرابر زور است
مصطفوی- مهران May10,2009 1 -انتخابات جیست وبرای چه برگزارمیشود،نمایش انتخابات ریاست جمهوری درایران،درکشورهای دمکراتیک انتخابات چگونه وچراانجام میشود
مصطفوی- مهران May10,2009 2-انتخابات درایران تنهاوسیله مشروعیت بخشیدن به نظام ولایت مطلقه فقیه درتجربه 30سال میباشد،نقدرویکردهای کوناگون برای شرکت درانتخابات
مصطفوی- مهران May10,2009 3 - وعده های سرخرمن نامزدهای انتخاباتی،گروهای ضددمکراتیک ووابسته به بیگانه نمیتوانندخواستارتحریم باشند،آنان خواستار جابجائی هستند،و
بنی صدر- ابوالحسن May07,2009 1 - روشهای مبارزه بااعتیادبه اطاعت ازقدرت،مبارزه بابی تفاوتی،غافل بودن بی تفاوتهاازحقوق فردی وملی،واینکه وسیله کارقدرتمدارهامیشوند
بنی صدر- ابوالحسن May07,2009 2 - معرفت برحقوق انسانی ،حقوق ملی وعمل به آنهاست که فرهنگ استقلال وآزادی رامیسازد،توضیح وتبلیغ جدائی ناپذیری استقلال وآزادی از..
بنی صدر- ابوالحسن May07,2009 3 -ارزشهای مهم مبارزه بااعتیادبه اطاعت ازقدرتست،چندمثال روشن درتوضیح فقدان استقلال سیاسی درحاکمیت مطلقه فقیه،نیازجامعه برای درمان
بنی صدر- ابوالحسن May07,2009 4 -این اعتیادوراه رهائی ازآن چیست؟تلاش برای برطرف کردن تبعیضها،بویژه زنان وکودکان درخانوادهاازمهمنرین روشهای این ترک اعتیاداست
زربخش- مجید May07,2009 1 - انتخاب یاگزینش چیست وانتخابات به منظوری انجام میشود،آیااین نمایشی که درایران انجام میشودانتخابات است وآیابایددراین بازی شرکت کردیانه؟
زربخش- مجید May07,2009 2 -اهداف حاکمیت ازاین نمایشهاچیست وبدنبال چه منافعیست،آیادرجائی از قانون اساسی این رژیم حق انتخاب کردن وانتخاب شدن برای ملت رعایت شده
زربخش- مجید May07,2009 3 - شرکت دراین نمایش برای هرکسی که کمترین آگاهی ازحقوق انسانی  داشته باشدپذیرش یک تحقیربزرگ واعلام صرفنظرازحق انسانی وشهروندیست
زربخش- مجید May07,2009 4 - دراین ساختاررئیس جمهوروظیفه ای جزاجرای منویات ولی مطلقه فقیه ندارد،نظرات افرادی درنظام وخارج ازنظام درتشویق یه شرکت درانتخابات
بنی صدر- ابوالحسن Apr30,2009 1 - زنده یادنصرت اله امینی،نامه منتظری به خمینی درباره بی کفایتی قوه مجریه درزمان نخست وزیری میرحسین موسوی،10 روش بکاربردنی
بنی صدر- ابوالحسن Apr30,2009 2-برای ترک اعتیادبقدرت،یادآوری مداوم به انسان که قوه رهبری داردتادراستقلال وآزادی زندگی کند،نظام سیاسی برای مردم است ته مردم برای آن
بنی صدر- ابوالحسن Apr30,2009 3-هرشخصی که دراین نظام عمل کنددرتضاددائمی میان حق وقدرت گرفتارمیشود،آنانکه جبرزیستن درولایت فقیه راتبلیغ میکنندبهمان میزان افق
پارسا بناب- یونس Apr30,2009 1 - ربودن،شکنجه وبقتل رساندن سرتیپ افشارطوس رئیس شهربانی مصدق توسط آمریکاوانگلیس،محمدرضاشاه ،کاشانی،اولین گام نظامی کودتا
پارسا بناب- یونس Apr30,2009 2 - کودتای ننگین 28 مردادالگوی دیگرکودتاهای جهان،تغییرنوع شکنجه های قدیمی درایران وپس ازکودتا،مشابهت آن باکشورهای آمریکایلاتین و
پارسا بناب- یونس Apr30,2009 3 - اصل وجایگاه آن کجاست،تداوم آن تاامروزدرایران،تصمیمهای کتفرانس باندونگ وجریان کشورهای غیرمتعهدریشه درایران وطرح مصدق بود
پارسا بناب- یونس Apr30,2009 4 -کتابهای تاریخی که درایران چاپ وتحریف میشوند،رفتارمتناقض حاکمین ایران بادولت اوباما،آیا هردورژیم محتاج بحران وتشدیدآن هستندوچرا؟
پارسا بناب- یونس Apr30,2009 5 - اوباماوغرب میدانندکه تصمیم گیرنده اصلی خامنه ایست وانتخابات فقط نمایش است،نه گفتن به زوروزورگوخودگامی بزرگ برای خودباوری و
صراف - فریدون Apr26,2009 1 - دنباله بحث پاسخ به پرسشی که چراایرانیان بابیش ازیکصدسال مبارزه و3 انقلاب برای دستیابی به مردمسالاری وحاکمیت ملی همچنان ناموفق اند
صراف - فریدون Apr26,2009 2 - درانقلاب اول یامشروطه حمله دونهادارتجاعی سلطنت ودینی به مردم باهمکاری ارتجاع خارجی انگلیس،درنهضت ملی یورش همین دونهادارتجاعی
صراف - فریدون Apr26,2009 3 - باهمراهی آمریکاوانگلیس به انقلاب مردم وسرکوب آن،درانقلاب سال 57 یاانقلاب سوم نهاد دینی بابیان روشنفکرانه باتحصیلکرده هاائتلاف کرد و
صراف - فریدون Apr26,2009 4 -بقدرت رسید،نهادهای ارتجاعی دینی وسلطنت جاذب چه گروه هاوباچه طرزفکری هائی درجامعه هستند،مفهوم انتخابات دراین رژیم استبدادی چیست؟
پارسا بناب- یونس Apr23,2009 1 -رویدادهای مهم اردیبهشت،سالروزتشکیل دولت ملی مصدق،ربودن وبقتل رساندن سرتیپ محمودافشارطوس توسط عوامل آمریکا،درباروکاشانی
پارسا بناب- یونس Apr23,2009 2 -کنفرانس ضدنژادپرستی سازمان ملل درژنوکه ازسالهاقبل برگزارمیشدواکثرا موفق بوده مثل حضوریاسرعرفات وتصویب لایحه صهیونیزیم درآن
پارسا بناب- یونس Apr23,2009 3 - سخنان احمدی نژاددرآنجاکه ازنظرعلم تاریخ وعلوم سیاسی غلط ونادرست است،آیااحمدی نژادهاویادیگررئیس جمهورهادراین رژیم نقشی دارند
پارسا بناب- یونس Apr23,2009 4 - آیاهیچکدام ازنظرمحتواباهم تفاوتی دارند،انتخابات دررژیم ولایت مطلقه چه معنائی داردوهدف آنهاازاین تهدیدهاوبازداشنهادرمقابل آمریکاچیست؟
بنی صدر- ابوالحسن Apr23,2009 1 - پاسخ به پرسشی که آیاکوشش برای ایجادتغییرهای تدریجی درجامعه وتغییرنظام سیاسی که  اصلاح طلبان ادعای آنرادارندانقلاب است یااصلاح؟
بنی صدر- ابوالحسن Apr23,2009 2 - اصلاح درچارچوب ساختاریک نظام برای بهبودکارایی آن صورت میگیرد،مدعیان اصلاحات بایدتوضیح دهندکه چرا مردم درانتخابات شرکت کنند
بنی صدر- ابوالحسن Apr23,2009 3 - انقلاب نیزتدریجی است ویکی دوشبه صورت نمی گیردوبه ضرورت نیزخشونت زدائی است،زیرازمانی رخ میدهدکه خشونت غیرقابل تحمل باشد
بنی صدر- ابوالحسن Apr23,2009 4 - کناره گیری خاتمی ازنامزدی انتخابات وتغییرسیاست حکومت اوباما؟تلاشهای مافیای نظامی مالی برای مقابله باعادی کردن روابط باآمریکا ونیز
مصطفوی- مهران Apr19,2009 1 -تبلیغات وهیاهوهای حاکمین ووابستگان درباره نمایش انتخابات ریاست جمهوری درپیش رو،مفهوم انتخابات چیست وبچه منظوری انجام میگیرد؟
مصطفوی- مهران Apr19,2009 2 -درتمام کشورهای دمکراتیک انتخابات وسیله ایست که یک ملت ازآن استفاده میکندتااعلام حاکمیتش رابکند،این انتخابات بطورآزاد،درشرایط برابر
مصطفوی- مهران Apr19,2009 3 - عادلانه وبدون قیدوشرط،شرکت کننده نامزدهائی راکه مناسب خواسته هایش میباشدانتخاب میکند،درایران این نمایش انتخابات هیچ معنائی ندارد
مصطفوی- مهران Apr19,2009 4 - هدف رژیم ازاین نمایش همواره به این جهت بوده که بگویدطرفداردارد، مامیخواهیم چگونه نقشی دراین نمایش داشته باشیم بازیگرتماشاگرویا