رادیو آزادگان         

زمان پخش    

Feb 27, 2006
علی - بوکائی
Feb 27, 2006
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه  

1 - بحران اتمی

2 - بحران اتمی