دکتر سیروس بینا                                                              رادیو آزادگان                                            

زمان پخش
Mar19,2008
July28,2008
July28,2008
July28,2008
July28,2008
Oct29,2008
Oct29,2008
Oct29,2008
Oct29,2008
July18,2009
July18,2009
July18,2009
July20,2009
July20,2009
July20,2009
July20,2009
Dec09,2009
Dec09,2009
Dec09,2009
Dec09,2009
Dec24,2009
Dec24,2009
Dec24,2009
Dec24,2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه                                  لطفا جهت شنیدن مصاحبه ها روی موضوع مصاحبه کیلک کنید

دکتر سیروس بینا - پیام نوروزی - استاد ممتاز اقتصاد دانشگاه مینوسو تا و متخصص بحران اقتصاد نفت
1 - 30 تیرچه بودودرروابط بین المللی چگونه ،رابطه آن باامروزچیست؟ 30 تیراستمرارجنبش مشوطیت وباخواستهای همگون،استقلال وآزادی
2 - درباورمصدق ارتش نهادیست تابع مردم ونه عاملی برای سرکوب آنها، مراجعه مستقیم به مردم یکی ازوالاترین ابزارتبلورمردمسالاریست
3 - طنزتلخ،درمجموعه مردم یکعده هستندکه بااصول انقلاب مشروطه مخالفت میکنند،آمریکا درکنارایران جمهوری اسلامی عراق وافغانستان میسازد
4 - آمریکاباجمهوری اسلامی مخالف نیست،ازمهمترین عوامل شکست جنبشهای ایران همکاری نیروهای وابسته به بیگانه همراه با فریب مردم است
1 - بحران مالی آمریکاوسرایت فراگیرآن درعرصه جهانی،یک پدیده نوسرمایه داری،علل وریشه های این بحران،تاثیرخطرخبرروابط اجتماعی گلوبالیزم
2 - این بحران نشان دادتفکرگروهی که آمریکاراقدرت مطلق وجهان دنباله میدانند غلط وغیرواقعیست،اینکه نه تنهامالی واقتصادی، نتایجش سیاسی است
3-ربط این بحران با گلوبالیزه شدن ونقش شرکتهای فراملیتی وسرمایه های مالی درآن،حیطه سرمایه مالی وسرمایه صنعتی وآیا سرمایه مالی تفوقی دارد
4 - تاثیر این بحران برقیمت نفت،حیطه قیمت گزاری نفت،چهارعامل تعین کننده قیمت لحظه ای بازار،اثرات این بحران بروضعیت اقتصاد فلج کشورمان
سیروس بینا ، شعر امید ،نوشتاری
Petroleum and Energy Polic in Iran     
The hot summer of Defiance:The student protests for Freedom and Democracy In Iran 
1 - پنجاه وهفتمین سالروزقیام ملی 30تیر،علت این قیام چه بود،مجموعه های 30تیرومستبدان،چرابرخی حتی ازبیان خبرآن درسایتهاشان بشدت وحشت دارند ؟
2 - آیا اهدافی راکه مصدق به نمایندگی ازملت درپی آن بود بپایان رسیده وتمام شده است،درسهای 30 تیربرای امروزما باتوجه به خیزش پرشکوه ملت ما چیست؟
3 - آیا اهدافی راکه مصدق به نمایندگی ازملت درپی آن بود بپایان رسیده وتمام شده است،درسهای 30 تیربرای امروزما باتوجه به خیزش پرشکوه ملت ما چیست؟
4 - آیا اهدافی راکه مصدق به نمایندگی ازملت درپی آن بود بپایان رسیده وتمام شده است،درسهای 30 تیربرای امروزما باتوجه به خیزش پرشکوه ملت ما چیست؟
1 - وضعیت امروزایران دررابطه باجنبش شجاعانه وغرورآفرین ملت ایران،16 آذرجوابی بوده به حکومت کودتای ننگین 28 مردادشاه وولینعمت او نیکسون
2 - خونی که آنروزریخت تاامروزمیخروشدواعتراض به همه کودتاهاست،روزی راکه میبایدبزرگش بداریم،باهموطنان باباتوم،سرکوب،شکنجه و..برخوردمیشود
3 - تجاوزعراق یکی ازعلل ثبات رژیم،تحلیلی دراینموردکه این رژیم چیست،چرااین کودتاوچرااین تضادغیرقابل حل بین پایه گزاران این نظام بوجودآمده است؟
4 - چراحکومت ودانشگاه شبه نظامی شدوبچه منظور،سیاستهای آمریکا درمقابل ایران وهدف اصلی ازمسئله اتمی،پیامهای حضورپرشکوه مردم ایران در16 آذر
1 - چگونگی برخوردنیروهای چپ بعنوان یک طیف وسیع ونه فقط مارکسیستهابه مفهوم امپریالیست،اینکه گروهی تحت عنوان چپ ازاین رژیم حمایت میکنند
2 -آنهم رژیم شبه نظامی که باکودتاسرکارآمده،تعریف لنین ازامپریالیست،تفاوت تفکرلنین بامارکس درموردرقابت درسرمایه داری،فروپاشیها ازداخل آغازمیشود
3 -کشف اتم ازافتخارات دانش بشراست که میتوان هم ازآن بهره درست وصحیح گرفت وهم نادرست وغلط،،اساس کارمسئله اتمی رژیم اینست که بدانیم برای چه
4 -غنی سازی میکند،یک طرف قضیه رژیم وطرف دیگراسرائیل ومسئله فلسطین،امریکاچه میخواهد،کفتگوبا رژیم کودتائیکه همه روزه مردم نفی اش میکنند