دکتر سیروس بینا                             رادیو آزادگان        

زمان پخش
Feb 03, 2006
Feb 03, 2006
Feb 03, 2006
Mar10, 2006
Mar10, 2006
Mar13, 2006
 Mar13, 2006
Mar31, 2006
Mar31,2006
Apr 10, 2006
Apr 10, 2006
July14, 2006
July14, 2006
July21, 2006
July21, 2006
Aug11, 2006
Aug11, 2006
Aug18, 2006
Aug18, 2006
Oct06, 2006
Oct06, 2006
Oct13, 2006
Oct13, 2006
Oct27, 2006
Oct27, 2006
Nov03, 2006
Nov03, 2006
Dec01, 2006
Dec01, 2006
Dec15, 2006
Dec15, 2006
Jan05, 2007
Jan05, 2007
Feb09, 2007
Feb09, 2007
Feb19, 2007
Feb19, 2007
Mar20, 2007
Mar30, 2007
Mar30, 2007
May18, 2007
May18, 2007
May18, 2007
May18, 2007
July20, 2007
July20, 2007
July20, 2007
July27, 2007
July27, 2007
Aug31, 2007
Aug31, 2007
Aug31, 2007
Nov12,2007
Nov12,2007
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه                                 لطفا جهت شنیدن مصاحبه ها روی موضوع مصاحبه کیلک کنید

1 - خلاصه تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت ، بخش 5
2 - خلاصه تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت ، بخش 5
3 - خلاصه تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت ، بخش 5
1 - خلاصه تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت  بخش 6
2 - خلاصه تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت  بخش 6
1 - مصدق کیست و بعنوان نماینده یک حرکت مردمی ، ضداستعماری وضد استبدادی چه کرده
2 - مصدق کیست و بعنوان نماینده یک حرکت مردمی ، ضداستعماری وضد استبدادی چه کرده
1 - تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت بخش 7 ، ملی شدن صنعت نفت
2 - تاریخ و اقتصاد سیاسی نفت بخش 7 ، ملی شدن صنعت نفت
1 - برگزاری مراسم صدمین سال انقلاب مشروطیت ایران درشیکاگو ، 5 تا 8 آوریل
2 - انقلاب مشروطیت ، ایران در آستانه تجسم جهانی
1 - تاریخ تحلیلی  واقتصادسیاسی  نفت ،  بخش 8 ملی شدن صنعت نفت
2 - تاریخ تحلیلی  واقتصادسیاسی  نفت ،  بخش 8 ملی شدن صنعت نفت
1 - تاریخ تحلیلی واقتصاد سیاسی نفت بخش 9 ، بررسی قراردادهای پیشنهادی
2 - تاریخ تحلیلی واقتصاد سیاسی نفت بخش 9 ، بررسی قراردادهای پیشنهادی
1- تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت ، کودتای 28 مرداد ، امپریالیزه کردن مجدد نفت
2- تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت ، کودتای 28 مرداد ، امپریالیزه کردن مجدد نفت
1 - تاریخ تحلیلی واقتصاد سیاسی نفت بخش 11، چگونگی تاسیس اوپک  ، کمپانیهای نفت
2 - تاریخ تحلیلی واقتصاد سیاسی نفت بخش 11، چگونگی تاسیس اوپک  ، کمپانیهای نفت
1 - تاریخ تحلیلی واقتصادسیاسی نفت ، بخش 12 نگاهی به اوپک وفروپاشی کارتلها
2 - تاریخ تحلیلی واقتصادسیاسی نفت ، بخش 12 نگاهی به اوپک وفروپاشی کارتلها
 1 - تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت ، قسمت 13 تحولات درونی دربخش نفت جهان 
2 - تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت ، قسمت 13 تحولات درونی دربخش نفت جهان 
1 - تاریخ تحلیلی واقتصادسیاسی نفت بخش 14، تحولات اقتصادی سیاسی جهان پیش ازبحران جهانی نفت دردهه 60 تا 70
2 - تاریخ تحلیلی واقتصادسیاسی نفت بخش 14، تحولات اقتصادی سیاسی جهان پیش ازبحران جهانی نفت دردهه 60 تا 70
1 - تاریخ تحلیلی واقتصادسیاسی نفت بخش 15، بحران وتحول نفت در اوایل  دهه 1970
2 - تاریخ تحلیلی واقتصادسیاسی نفت بخش 15، بحران وتحول نفت در اوایل  دهه 1970
1 - تاریخ تحلیلی واقتصادسیاسی نفت بخش 16، نفت درسالهای پسابحرانی1970 تااواسط سالهای 1980
2 - تاریخ تحلیلی واقتصادسیاسی نفت بخش 16، نفت درسالهای پسابحرانی1970 تااواسط سالهای 1980
1 - مروری بر فروپاشی نظام پس از جنک بین الملل دوم ، نظام پاکس آمریکاناو پیامدهای جهانشمول ودوران سازآن
2 - مروری بر فروپاشی نظام پس از جنک بین الملل دوم ، نظام پاکس آمریکاناو پیامدهای جهانشمول ودوران سازآن
1 - تاریخ تحلیلی واقتصاد سیاسی نفت بخش 18، بازنگری به فورماسیون قیمت گذاری نفت دربطن فراملی شدن سرمایه
2 - تاریخ تحلیلی واقتصاد سیاسی نفت بخش 18، بازنگری به فورماسیون قیمت گذاری نفت دربطن فراملی شدن سرمایه
1 - وضعیت بحرانی امروزایران، اهداف نیوکانها واسرائیل در خاورمیانه بزرگ وبویژه ایران ، عملکرد حاکمیت درایران
2 - وضعیت بحرانی امروزایران، اهداف نیوکانها واسرائیل در خاورمیانه بزرگ وبویژه ایران ، عملکرد حاکمیت درایران
1 - تاریخ تحلیلی واقتصادسیاسی نفت بخش 19 ، نگاهی به منابع علمی مهم نفت ازدیدگاه اقتصاد سیاسی نفت
2 - تاریخ تحلیلی واقتصادسیاسی نفت بخش 19 ، نگاهی به منابع علمی مهم نفت ازدیدگاه اقتصاد سیاسی نفت
پیام نوروزی  سال 1386
1 - ملی شدن صنعت نفت، اصل ملی و اینکه آیا قردادهای پیشنهادی درراستای اصل ملی شدن بود
2 - ملی شدن صنعت نفت، اصل ملی و اینکه آیا قردادهای پیشنهادی درراستای اصل ملی شدن بود
1 - تاریخ تحلیلی واقتصاد سیاسی نفت بخش پایانی ، جمع بندی ونتیجه گیری بخش نفت وجهانی شدن آن
2 - تاریخ تحلیلی واقتصاد سیاسی نفت بخش پایانی ، جمع بندی ونتیجه گیری بخش نفت وجهانی شدن آن
3 - تاریخ تحلیلی واقتصاد سیاسی نفت بخش پایانی ، جمع بندی ونتیجه گیری بخش نفت وجهانی شدن آن
4- تاریخ تحلیلی واقتصاد سیاسی نفت بخش پایانی ، جمع بندی ونتیجه گیری بخش نفت وجهانی شدن آن
1 - تشدید سرکوب نیروهای اجتماعی ، نگاهی به وضعیت ایران، منطقه، جهان وروایط ارگانیک آن باهم، تحلیلهای سنتی
2 - تشدید سرکوب نیروهای اجتماعی ، نگاهی به وضعیت ایران، منطقه، جهان وروایط ارگانیک آن باهم، تحلیلهای سنتی
3 - تشدید سرکوب نیروهای اجتماعی ، نگاهی به وضعیت ایران، منطقه، جهان وروایط ارگانیک آن باهم، بحران اتمی
1 - پنجاه وپنجمین سالگردقیام خودجوش ملی 30 تیر ودرسهائی که میتوان از تجربه های آن اموخت
2 - مقلات وکتابهائی که این روزها در رداین روز ونهضت ملی ایران نوشته میشود واهدافی که درپی آن است
1 - کودتای 28 مرداد ، سخنان ومقاله ها وکتابهائی دررد این کودتا ، دوران مصدق وچگونه میتوان مصدق را به عنوان یک استثا دید
2 - بررسی کودتا 28 مرداد وکودتادرچارچوب جهانی ، چرا کودتا نه اشغال درآنزمان ؟ وچرا اشغال بی پرده نه کودتا دراین زمان؟
3 - تضاد گلوبالیزاسیون بانهادپوسیده پاکس آمریکانا،استیصال جمهوری اسلامی، دروغگوئی وتناقض گوئی، آب به آسیاب دشمن ریختن
1 - یادی ازدکترحسین فاطمی سردار آزادی ایران و حرکات استثنائی زمان مصدق، چگونگی رجعت به عصر شعبده بازی
2 - جایگزینی استعمارنوین بجای استعمارکهن، آمریکاموافق دمکراسی نبوده ونیست، عملکردحاکمیت درزمینه سازی تجاوزبه ایران