رادیو آزادگان        

زمان پخش   

Mar19, 2005

دکترنعمت - آزرم  - شاعر ملی

May20, 2005
Jun15, 2005

July04, 2005

July04, 2005

Aug05, 2005

Aug24, 2005

Aug24, 2005

Sep16, 2005

Sep16, 2005

Nov18, 2005

Nov18, 2005
Nov28, 2005
Jan02, 2006
Jan02, 2006
May05, 2006
May05, 2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             موضوع مصاحبه ها                                   بر روی تاریخها کلیک کنید

29 اسفند روز ملی شدن نفت، نوروز، و سروده ای برای نوروز و مصدق
یکصدوبیست و سومین سالروز تولد دکتر محمد مصدق و سروده مصدق
انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری، تحریمها و مشروعیت انتخابات

1 - بر آمده  احمدی نژاد، رئیس جمهور دوره نهم ریاست جمهوری

2- بر آمده  احمدی نژاد، رئیس جمهور دوره نهم ریاست جمهوری

نودو نهمین سالگرد انقلاب مشروطیت ، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و اکبر گنجی

کودتای 28 مرداد، چگونگی کودتا، تاثیرات کودتا بر امروزو سروده هائی در این باره

کودتای 28 مرداد ، دکتر فاطمی ، قتلهای سیاسی و سروده

1 - سالروز در گذشت آیت اله طالقانی ، یادها و خاطره ها

2 - سالروز در گذشت آیت اله طالقانی ، یادها و خاطره ها

1 - پنجاه و یکمین سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی

2 - پنجاه و یکمین سالروز شهادت دکتر حسین فاطمی و سروده ای در این باره

نودویکمین سالگرد در گذشت ستارخان سردار ملی ، قتلهای سیاسی و سروده ستارخان
1 - ترور دکتر کاظم سامی ، خاطراتی از ایشان و طبیعت قدرت
2- ترور دکتر کاظم سامی ، خاطراتی از ایشان و طبیعت قدرت
1 - برنامه های یکصدمین سال بزرگداشت انقلاب مشروطیت ، برگزاری مراسم کلن
2 - برنامه های یکصدمین سال بزرگداشت انقلاب مشروطیت ، و سروده هائی در این باره