رادیو آزادگان   

زمان پخش
Mar31,2010
Mar31,2010
پروین آزاده
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

1 - وضعیت پرستاران این قشرزحمتکش وموثرکشورمان درخدمات درمانی،بهداشتی وبهزیستی،ضرورت مبرم به فرهنگسازی دررابطه باشناخت هرچه بیشتراز

2 - نقش واثراین بخش جامعه که ازرژیم پیشین تاامروزدچاربی مهریست،ساختارمدیریتی وچگونگی شرایط وتخصص مسئولان،فاجعه کمبودانسان وتجهیزات