رادیو آزادگان         

زمان پخش   

Oct 17, 2005

دکتر نعمت احمدی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه ها

  بحران انرژی اتمی و راهکار