رادیو آزادگان   

زمان پخش

Apr 21, 2006

دکترهاشم آقاجری - ایران

Apr 21, 2006
Apr 28, 2006
Apr 28, 2006
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

1 - تهران ، گفتگوی دکتر هاشم آقاجری  با عرفان قانعی فرد ،بخش 1 -  روشنفکر دینی، دین و سیاست

2 - تهران ، گفتگوی دکتر هاشم آقاجری با عرفان قانعی فرد ،بخش 1 - روشنفکر دینی، دین وسیاست

1 - تهران ، گفتگوی دکتر هاشم آقاجری با عرفان قانعی فرد ، بخش 2-  روشنفکر دینی، دین و سیاست

2 - تهران ، گفتگوی دکتر هاشم آقاجری با عرفان قانعی فرد ، بخش 2-  روشنفکر دینی، دین و سیاست