RadioAzadegan

 

 

آخرین پیام دکترمصدق به مردم ایران

 

 

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

ایران و ایرانی را از زبان

کلنل محمد تقی خان پسیان بشنوید

معرفی کتابها

New Books

کمکهای مالی

Contributions

لینکهای رادیو

Links

تماس با ما

Contact Us

آرشیو رادیو

Archives

مقالات روز

Articles

خبرهای روز

News

 

صدايي براي استقلال ، آزادي و مردم سالاري در ايران

The Voice of Independence, Freedom, and Democracy in Iran 

صدای طرفداران صلح و دوستی و عدالت در جهان

A Voice for Supporters of Peace, Friendship, and Justice in the World 

برنامه های امروز راديو

دریافت کنید 

Youtube

FaceBook(sedayeazadegan)

Twitter

گفتگوهای رادیوآزادگان رامیتوانیدازطریق

 

 

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

محمدبرقعی 1-درباره دومقاله باعنوانهای مرگ دمکراسی باترفندهای دمکراتیک ونادرستی سرنگونی حکومتهای منتخب مردمی ازطریق تظاهرات خیابانی،آیا جمعیت جلوی دوربین نشانگروبیانگرخواستهای اکثریت مردم یک کشوراست یایک جوسازی،ایا اعتراضات خیابانی نادرست است؟

محمدبرقعی 2 - آیا مسائل فرهنگی روزمره است یانیازبه زمان دارند؟دستگاه های اطلاعات جمعی پدیده جدیدقرن،کنترل کامل خبری جهان بدست چهاریاپنج کمپانی بزرگ،صحنه سازی های عجیب وغریب ودروغ باپوشش آنچنانی برای فریب ودرکنترل احساسات مردمی که آنها را باوردارند

محمدبرقعی 3 - امروزدیگرنیروهای نظامی تعیین کننده نیستند،جایگزینی آن ،دزدی وانحراف جنبش ها،خیزشهاوانقلابهای مردمی توسط قدرتهای چپاولگروعواملشان بااستفاده ازجنایتها وسرکوبهای رژیمهای مستبد ودیکتاتورحاکم براین کشورهادرمنطقه،دمکراسی واقعی وبحث حق اکثریت

محمدبرقعی 4 - وضعیت شترگاوپلنگ حکومت ایران،شعاردخالتهای بشردوستانه مزدوران ووابستگان وناچیزهای تجزیه طلب،مقایسه جنبش آزادیخواهانه واستقلال طلبانه ملت ایران باشورش برنامه ریزی شد ه اوکراین نهایت بی خردی است،چرائی ناتوانائی دشمنان داخلی وخارجی درایران

محمدبرقعی 5 - وضعیت شترگاوپلنگ حکومت ایران،شعاردخالتهای بشردوستانه مزدوران ووابستگان وناچیزهای تجزیه طلب،مقایسه جنبش آزادیخواهانه واستقلال طلبانه ملت ایران باشورش برنامه ریزی شد ه اوکراین نهایت بی خردی است،چرائی ناتوانائی دشمنان داخلی وخارجی درایران

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

یونس پارسابناب 1 - جهان درتلاطم،وقایع اوکراین،رفراندوم شبه جزیره کریمه،نگاهی کوتاه به تاریخچه آن،ازچه زمانی چراوچگونه ازروسیه جداشده،برای بدست گیری حکومت دراوکراین کدامین گروه ها ودستجات باهم ائتلاف کرده اند،خبرهای رسانه های غرب وبویژه درآمریکادراینباره

یونس پارسابناب  2 - جهان درتلاطم،وقایع اوکراین،رفراندوم شبه جزیره کریمه،نگاهی کوتاه به تاریخچه آن،ازچه زمانی چراوچگونه ازروسیه جداشده،برای بدست گیری حکومت دراوکراین کدامین گروه ها ودستجات باهم ائتلاف کرده اند،خبرهای رسانه های غرب وبویژه درآمریکادراینباره

یونس پارسابناب 3 - جهان درتلاطم،وقایع اوکراین،رفراندوم شبه جزیره کریمه،نگاهی کوتاه به تاریخچه آن،ازچه زمانی چراوچگونه ازروسیه جداشده،برای بدست گیری حکومت دراوکراین کدامین گروه ها ودستجات باهم ائتلاف کرده اند،خبرهای رسانه های غرب وبویژه درآمریکادراینباره

یونس پارسابناب 4 - جهان درتلاطم،وقایع اوکراین،رفراندوم شبه جزیره کریمه،نگاهی کوتاه به تاریخچه آن،ازچه زمانی چراوچگونه ازروسیه جداشده،برای بدست گیری حکومت دراوکراین کدامین گروه ها ودستجات باهم ائتلاف کرده اند،خبرهای رسانه های غرب وبویژه درآمریکادراینباره

یونس پارسابناب 5 - جهان درتلاطم،وقایع اوکراین،رفراندوم شبه جزیره کریمه،نگاهی کوتاه به تاریخچه آن،ازچه زمانی چراوچگونه ازروسیه جداشده،برای بدست گیری حکومت دراوکراین کدامین گروه ها ودستجات باهم ائتلاف کرده اند،خبرهای رسانه های غرب وبویژه درآمریکادراینباره

بوی نوروز - با آوای ایرج بسطامی ، اجرا گروه دستان ، موسیقی حمید متبسم ، مقدمه ، موسیقی وآواز ، ترانه بوی نوروز

خانه 109 - باآوای مینا رضوانی ، آهنگساز فریدون کامرانپور ، تنظیم فریبرز لاچینی ، سروده غوغا خلعتبری

پیراحمدآباد،تسلی وسلام - با آوای پویا اخواص،آهنگسازومقدمه مجیددرخشانی ، سروده ها باصدای سراینده مهدی اخوان ثالث

 

هشداربه هم میهنان وتمامی آزادگان جهان- امضا کنید

اعتراض به تهدید وتجاوز،جنگ وخشونت و سرکوب، متن بیانیه

گلها و یادها ، موسیقی ها وسروده ها 

 

گفتگوهای پیشین

نوروز1393

خجسته نوروزباستانی این پیام آوربهاران وسرزندگی ، چیره گی روشنائی

بر سیاهی، به هم میهنان وتمامی آزادگان جهان شاد و پیروزباد

محمد مصدق - گزارش به ملت(بخش2)دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران، متن پیشنهادی تصویبی بانام سعادت ملت ایران وبمنظورتامین کمک به صلح جهانی،عیوب قردادهای1933والحاقی، چرائی پذیرش نخست وزیری،نیرنگها،دسیسه هاوفریبهای انگلیس،آمریکاوعوامل مزدورداخلی

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 1 - دردنباله گفتگودرباره کتابهای ایشان بانام های ازسپیده تاشام ودیگری ازکجا تا ناکجا،وضعیت وتلاشهادرپیش ازسالهای  57 تاانقلاب وهمینطوردرپس ازآن،تشکیل کمیته هاوجریانهای امنیتی ضدمردمی ازطرف نظام پیشین ورژیم فعلی پس ازرسیدن بقدرت

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 2 -بوجودآمدن وسرکوب حرکتها وتشکیلاتها،سازمان ها ونهادها،گروه جنبش وتعطیلی آن،تابستان خونبارسال 1359،جنایتها،خشونتها،فریبها ودروغگوئی های خمینی ویاران ورهروان او،بازداشتها وچگونگی محاکمه گروه فرقان، همچنین دیگرافراد وگروه ها

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 3 -گروگانگیری وآزادی آنها،مقالات ونوشته هادرباره آن ودیگررفتارهای ضدایرانی وضدبشری رژیم ولایت فقیه،مسعود رجوی دررابطه با  گروگانگیری به علی اصغر حاج سیدجوادی چه گفت،نقش مخرب حزب توده واکثریتی ها درهمکاری باخمینی وایجاد آن فضا

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 4 -گروگانگیری وآزادی آنها،مقالات ونوشته هادرباره آن ودیگررفتارهای ضدایرانی وضدبشری رژیم ولایت فقیه،مسعود رجوی دررابطه با  گروگانگیری به علی اصغر حاج سیدجوادی چه گفت،نقش مخرب حزب توده واکثریتی ها درهمکاری باخمینی وایجاد آن فضا

سیروس بینا 1 - اسفند،ماه پرماجراوپرازفراز ونشیب،کودتای سوم اسفند،9 اسفند طرح قتل مصدق باهمکاری شاه وکاشانی،14 اسفند سالروزدرگذشت مصدق درتبعیدگاه احمدآبادکه همچنان ادامه دارد،22اسفندروزبازداشت دکترحسین فاطمی وزیرامورخارجه دولت ملی وچندماه قبل ازتیرباران او

سیروس بینا 2 - 29 اسفند سالروزپرافتخارملی شدن صنعت نفت ایران،برای درک درست امروز،می بایدازگذشته وحداقل ازجنبش مشروطه باتوجه به رهنمودهاوراهکارهای تاریخ تحلیلی به آن نگریست،بعدازآن چه میشود؟هدف های توامان جنبش مشروطه،کودتای خائنانه سوم اسفند 1299

سیروس بینا 3 - رضاخان سیدضیا وبه دستور انگلیس ها،چارچوب وسرچشمه واینکه این کودتا ازکجا می آید؟قرارداد 1907،قرارداد دارسی، دخالت انگلیس درقراردادنفت ایران وانگلیس،جنگ جهانی اول وپیروزی انگلیس با نفت ایران،جریان وثوق الدوله وآرمیتاژ،قرارداد کذائی 1312 و

سیروس بینا 4 - پرتاب کردن قرارداد دارسی به داخل بخاری توسط رضاشاه،قرارداد گس گلشائیان،بدهی های نداده واضافه کردن ناچیزی به قیمت نفت،نقش مصدق دراین دوران،پذیرش نخست وزیری،ملی کردن صنعت نفت ایران،مقاومتها وایستادگیهادربرابر دشمنان وکودتای ننگین 28 مرداد

سیروس بینا 5 - تاریخ نگاری به سبک طالبان پهلوی وآخوندیزم،پروش یافته گان مکتبهای شیخ وشاه دردرون وبرون مرزودررسانه های ساخته وپرداخته بیگانگان ومستبدان،باشرکت کنندگان شاه تراش وبازی گردانان وخیمه شب بازی سازانی چون فروزنده ها وباشعارکذب جمهوری خواه

سیروس بینا 6 -ومیلانی هاوغیرو،همینطورمسافران تهران لندن همچون مجتهدزاده هاوتفرشی ها،ونادرست زشت بیانی بانام صادق زیباکلام،ودیگربی مایه هائی مثل محمدقوچانی اصلاح طلبان دولتی که داریوش آشوری روشنفکرروزنامه نگارش نامیده،همه دست دردست هم وهمسوبا ناسزاو

سیروس بینا 7 -نیرنگ،تهمت ویاوه ودروغ برای رضایت اربابان برمصدق میتازند،اینان چرا بوجودمی آیندودرجهت تامین منافع کدامین جریانهایند،جاسازی وبزک رژیمهای عقب مانده منفورضدایرانی وضدبشری،،پوپولیست کیست وبه چه مفهوم است؟چه کسانی ازجهل وبی دانشی مردم با

سیروس بینا 8- ریا وعوام فریبی استفاده میکنند،چه کسانی همه کوششان درراه آگاهی است،خمینی متحجرهرچه غرب آرزوداشت کرد،باکوچک کردن و تخریب مصدق گندابهای متعفن اصلاح نمیشوند،یکقرن مبارزه درپس 14 اسفند،مصدق کاری کردکارستان،خلیل ملکی عظمت آنرامیدانست

سیروس بینا 9 - مصدق آئینه واسطوره صدسال مبارزه مردم ایران،پدیده ای که اثرحرکت اودرمجموعه حرکتهای جهانی،درراستای دستیابی وحفظ منابع ومعادن ملتها،راهکارهای سیاسی ،تاثیربسزای آن درحقوق بشر،چرارژیمهای واپسگروغارتگران ازشبح واستخوان های پوسیده اومیترسند

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

آناهیتا ترکمان - ایران پاک ترین خاک من

 محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

هما ارژنگی - نیایش نوروزی

 شادباشهای نوروزی

ادیب برومند

سیروس بینا

یونس پارسا بناب

جمال درودی

حسین شاه حسینی

نورالدین غروی

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی

 سخنان نمادهائی اززندانیان سیاسی ودادخواهی ها

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاوسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

گوهر عشقی - مادرستاربهشتی ، بخشی ازسخنان دردادخواهی ازاین بیداد

 اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرها هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرها هفته

 

بوی نوروز - با آوای ایرج یسطامی ، اجرا گروه دستان ، موسیقی حمید متبسم ، مقدمه ، موسیقی وآواز ، ترانه بوی نوروز

خانه 109 - باآوای مینا رضوانی ، آهنگساز فریدون کامرانپور ، تنظیم فریبرز لاچینی ، سروده غوغا خلعتبری

پیراحمدآباد،تسلی وسلام - با آوای پویا اخواص،آهنگسازومقدمه مجیددرخشانی ، سروده ها باصدای سراینده مهدی اخوان ثالث

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش درباره لوایح قانونی واختیارات شش ماهه ازمجلس ،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی واجامر

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

یونس پارسابناب 1 - دراوکراین چه میگذردوتفاوت آن بادیگرکشورهاهمچون افغانستان وسوریه و؟هرروزبیشترآشکارشدن ازدست دادن قدرت آمریکابعنوان تک ابرقدرت،استفاده ازبنیادگرایان سکولارفاشیست درنبودسلفیستها

یونس پارسابناب 2 - چراپوتین درمقابل اوباما ایستاده وآمریکارابه چالش میکشد،آیااودنیای بهتری برای مردم تحت ستم وزحمتکش میخواهد؟دونهادمهم دست نخورده ومانده ازاتحادجماهیرشوروی،سناتورهای آمریکائی دراوکراین

یونس پارسابناب 3 - آینده آنجا،جداازمزدوران،بی دانشان سیاسی که درکناربی بی سی وغیروانقلاب اوکراین به رخ مردم ایران میکشند،اهداف آمریکاازاین تجاوزات وغارتها،وضعیت سوریه،وظیفه ماوپروژه ملی تنها راه رهائی

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

علی شاهنده 1- سخنرانی در، کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،تحت عنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

علی شاهنده 2- سخنرانی در، کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،تحت عنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

هالو ( عالی پیام ) - حواله به دیکتاتورها

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

گوهر عشقی - مادرستاربهشتی ، بخشی ازسخنان دردادخواهی ازاین بیداد

حسین شاه حسینی 1 - تهران،چهل وهفتمین سالروزدرگذشت دکترمحمدمصدق درتبعیدگاه احمدآباد،پس ازکودتای ننگین وخائنانه 28 مردادومحکومیت به سه سال حبس انفرادی وتبعیدتاپایان عمردربیدادگاه نظامی فرمایشی بیگانگان

حسین شاه حسینی 2 -ناکامی دشمنان ومزدوران ازهمان دوران تاامروزباتمامی حیله هاوترفندها درساختن نقطه ضعف مالی وسواستفاده،نامه مصدق به مردم وهمسرش برای آگاهی،ملی کردن نفت برای چندشیلینگ وچندریال نبود

حسین شاه حسینی 3 -راه مصدق راه رهائی ونجات بشریت ازشرایط ووضعیت وخیمی است که برجهان وبویژه دراین روزگاران دچارشده،،مکرمت انسانی درراستای صلح، آزادی وعدالت اجتماعی،مصدق درمحاصره اقتصادی کامل

حسین شاه حسینی 4- بدون فروش بشکه ای نفت وبااقتصادتولیدمحورایران راباحفظ منافع زحمتکشان به پیش میبرد،وضعیت احمدآباد،امسال هم همان امکان اجرای مراسم درفضای شدیدامنیتی راندادند،مصدق همچنان دربندوتبعید

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

آناهیتا ترکمان - ایران پاک ترین خاک من

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاوسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

کیان  کاتوزیان حاج سیدجوادی 1 - درباره دوکتاب ایشان باعنوانهای ازسپیده تاشام وازکجاتا ناکجا،بخشهای آن ازسالهای 1352 تا1357،وقایع ورخدادهاتاانقلاب،نامه های هشداردهنده،پاگیری وشکل گیری جمعیتهاوکانون ها

کیان  کاتوزیان حاج سیدجوادی 2 - آنچه درخانه من اتفاق افتاد،بازگوئی واقعیتهائی ازرویدادهای آن روزگاران وبرگی ازتاریخ انقلاب وپس ازآن،ماجرای قتل سرهنگ وجدانی ولجن پراکنی های تلویزیونهاورسانه های لوس آنجلسی

کیان  کاتوزیان حاج سیدجوادی 3-چاپ نامه بانام مستعار احمد رشیدی مطلق درروزنامه اطلاعات وتغییر مسیر حرکت انقلاب از محیط ها ی دانشجوئی وتحصیلی و روشنفکری به مساجدوحوزه ها،استقبال ازجنبش وسرمقاله های آن

کیان  کاتوزیان حاج سیدجوادی 4-چاپ نامه بانام مستعار احمد رشیدی مطلق درروزنامه اطلاعات وتغییر مسیر حرکت انقلاب از محیط ها ی دانشجوئی وتحصیلی و روشنفکری به مساجدوحوزه ها،استقبال ازجنبش وسرمقاله های آن

یونس پارسابناب 1-پیام وراه مصدق بویژه برای این روزهای پرازخشونت،آشوب،جنگ وسرسپردگی،گذارمصدق ازایران وجایگاه جهانی اودربین ملتهای زیر یوغ استبداد،استعمارواستثمار،جامعه شناسان سیاسی امروزهمان راه

یونس پارسابناب 2-وهمان تزرابرای رهائی مردمان کشورهای پیرامونی که 80 درجمعیت ومحدوده جغرافیائی رادارندپیشنهادمیکنند،ملت ایران باتوجه به تجربه تاریخی پروژه ملی،باحفظ استقلال،آزادی،عدالت اجتمای وافتخارخلع ید

یونس پارسابناب 3 -حرف بسیاردارد،این ارثیه ما است،نیازهرچه بیشتربه بازسازی آن بویژه درشرایط امروزجهان،این آشوبهای امروز برای چیست،نقش غرب به رهبری آمریکا،دراوکراین چه گذشت،جایگاه مهم استراتژیکی آن

یونس پارسابناب 4 - هدف نهائی دررابطه با روسیه وچین،آمریکادراوکراین موفق به تغییررژیم شدکه هیچ رابطه ای باحقوق بشر وآزادی ندارد،بزرگترین منابع مالی این آشوبها  ،اوکراین به چه سرنوشت هائی میتوانددچارشود؟

یونس پارسابناب 5 - چگونه این شورشها برپامیشود،دراوکراین سلفیست نبود وفاشیست ونازیهای نوبسیج شدند،شباهت عجیب باسوریه،شبیه سازی این شورش ساخته شده باجنبش خودجوش ایران نهایت بی خردی سیاسی است

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

هیلا صدیقی - زن ایرانی

 

دختردانشجو22 ساله 1- گواهی وشهادت برفاجعه تجاوز وشکنجه درسیاهچالهای رژیم جهل وجنون وخون ودروغ جنایتکاران حاکم برایران

دختردانشجو22 ساله 2- گواهی وشهادت برفاجعه تجاوز وشکنجه درسیاهچالهای رژیم جهل وجنون وخون ودروغ جنایتکاران حاکم برایران

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

نورالدین غروی 1 -دراوکراین چه گذشت ومی گذرد،چرااین اتفاقات درآنجارخ داد؟نگاهی کوتاه به موقعیت جغرافیائی،تاریخی،اقتصادی وسیاسی آنجا،انقلابهای رنگین درکشورهای مستقل شده ازشوروی،لزوم وجودسایکاشویلی،

نورالدین غروی 2 - خط لوله نفت باکو،تفلیس،جیحان،اعتراضات بچه مناسبتی آغازشد،وضعیت خقوق بشردراوکراین،اسلحه های مورداستفاده معترضین وحرکت بسمت ملایمترسوریه،سخنرانی سناتورمک کین جنگ طلب  برای

نورالدین غروی 3 - تظاهرکنندگان وتشویقشان به ادامه مخالفت،ترکیب اپوزیسیون ازنئونازیها،فاشیستهاواولتراناسیونالیستها،حضورناتوباسلاح های اتمی درهمسایگی روسیه،دروغ بزرگ پیروزی بردیکتاتور،هزینه 5 میلیاردی،

نورالدین غروی 4 -ملتهای جهان درمحاصره رسانه های جمعی زنجیره ای کمپانیهاودولتها،پنهان سازی حقیقت،اعتیادوخیانتهای همه روزه،تحقیروتوهین به خردانسان،چرادر جمهوری باکوانقلاب رنگی نمیشود،دمکراسی عربستان

نورالدین غروی 5 - نگاهی بفرمان اقتصادمقاومتی،آیابدون لوازم کاروایجادزمینه های آن،باوجوداین شرایط تاسف باروشرم آورخفقان،دارودرفش،بندوبست وحصر،این فسادهای بی سابقه درتاریخ ایران طرح آن چیزی غیراز

نورالدین غروی 6 -عوام فریبی وخیالبافی است،چه کشورها،گروه هاوافرادی دربرون ودرون مرزمایلند مذاکرات به نتیجه نرسدوبشدت مخالف هرگونه صلح ودوری ازخشونت اند،  نرمش قهرمانانه که نه،معمولی دربرابر ملت ایران

هالو ( عالی پیام ) - حواله به دیکتاتورها

هما ارژنگی - بامن ازایران بگو

 

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

گوهر عشقی - مادرستاربهشتی ، بخشی ازسخنان دردادخواهی ازاین بیداد

حسین شاه حسینی 1 - تهران،چراانقلاب شد،ایااین انقلاب اجتناب پذیربود؟آیا راهی دیگرجزانقلاب بود؟چراتمامی تلاشهاوکوششهای نیروهای مسئول مردمی و مخالف خشونت برای بازگشت به اصول مشروطه واجرای قانون اساسی،

حسین شاه حسینی 2 -آنهم باتوجه به شاهی که علیه نخست وزیر ملی وقانونی دکترمصدق بدستوربیگانگان وباهمکاری عوامل داخلی کودتای خائنانه کرده بود،همواره بابن بست روبرو میشد؟دیکتاتوری وجنایت،فسادوچپاول وخیانت

حسین شاه حسینی 3 -آنهم باتوجه به شاهی که علیه نخست وزیر ملی وقانونی دکترمصدق بدستوربیگانگان وباهمکاری عوامل داخلی کودتای خائنانه کرده بود،همواره بابن بست روبرو میشد؟دیکتاتوری وجنایت،فسادوچپاول وخیانت

حسین شاه حسینی 4 -آنهم باتوجه به شاهی که علیه نخست وزیر ملی وقانونی دکترمصدق بدستوربیگانگان وباهمکاری عوامل داخلی کودتای خائنانه کرده بود،همواره بابن بست روبرو میشد؟دیکتاتوری وجنایت،فسادوچپاول وخیانت

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

شهریار - سروده تاریخ ایران

ابوالحسن صبا - زندگی وآثارباصدای استادصبا ، بهمراه قطعه ای از نوازندگی تا رتوسط درویش خان و آواز طاهرزاده

مصطفی  بادکوبه ای - امروز دلم یکدله با فتنه گران است

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

محمدرضا پهلوی - صدای انقلاب راشنید

روح اله خمینی - سخنرانی درپاریس ودرباره حکومت قانون،پیش ازانقلاب وسپس درتهران با پشیمانی واظهارتاسف ازقلع وقمع کامل نکردن مخالفین، درعصرطلائی

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

نعمت آزرم 1 - چراانقلاب شد،چرا وچگونه شدکه انقلابی آنچنان باشکوه وبی نظیردرگستره مردمی،صلح آمیزومدنی که میتوانست ملت ایران رامستقل وآزادودرراه رشد وتوسعه وتولید محوری قراردهد،پس ازپیروزی به دست

نعمت آزرم 2 - تبه کارترین وسیاه کارترین نیروهای ارتجاعی ازاعماق قرون برخواسته،که براین انقلاب مسلط شدند و بافروش نفت وغارت وچپاول درآمدآن برمردم حکومت میکنند منتهی شد،آیا این انقلاب اجتناب پذیربود؟

نعمت آزرم 3 - وضعیت اقتصادی وسیاسی وبرخوردبا اندیشه های آزادیخواهانه درآن رژیم،تاریخ سازی وروایت سازی دوجناح،یکی حاکمین واژگون شده ودیگری برجای آنان نشسته،چگونگی دریافت خبرهاواطلاعات درست

نعمت آزرم 4 - سرکوب آزادیها وفساددربعدازکوتای ننگین وخائنانه 28 مرداد،یک پرسش بنیادی اینکه،برجامعه ایران پس ازانقلاب مشروطیت ونهضت ملی چه گذشته که به این روزگاران پرازدرد ونکبت وآشفتگی دچارشده

نعمت آزرم 5 - انقلاب ایران یک پرونده بازو گشوده،دوچهره خمینی،یکی نامه به شاه ودراعتراض به حق رای زنان،دیگری مخالفت با کاپیتالاسیون پس ازدریافت اسنادی که مظفر بقائی تهیه کرده وبه اوداده بود،جنبش روشنفکری

نعمت آزرم 6 -خشونت گریز درآغازانقلاب،پرتاب پرچم مبارزه ملی ازدانشگاه به فیضیه باچاپ نامه احمدرشیدی مطلق به دستورشاه،ناچاری غرب دربرابرانقلاب وحمایت ازخمینی درمقابل نیروهای ملی،نقش تبلیغات چون بی بی سی

نعمت آزرم 7 -چرانیروهای مردمی چهره واقعی خمینی ویارانش،که روی دیگرکودتا بودند رانتوانستند ببینند،سوداگران سیاسی که بساط خرده فروشی خودرابافضولی طبقه کارگردرزیرحرمت درخت ملی وچپ پهن کرده بودند

نعمت آزرم 8 -امروزبادریوزگی درکارگاه سرمایه داری جهانی درتلاش لکه گیری ازچهره دیکتاتوری پهلوی هاودرپرونده سازی علیه دکترمصدق باهم مسابقه میدهند،گزافه آخوندجلوافتادوباسوادهادنبالش،بازنگری رسانه های رژیم،

نعمت آزرم 9 -آنان که ازآزادی ونیکبختی ملت دررژیم گذشته،دررسانه های سبک لوس آنجلسی ساخته بیگانکان دادسخن میدهند چرابه سخنان شاه که هم صدای انقلاب شنیدوهم سازش نامقدس فسادسیاسی واقتصادی گوش نمیدهند

نعمت آزرم 10-نظام موسوم به جمهوری اسلامی قارچی است مسموم که دربسترفسادوعفونت رژیم پهلوی روئیده،این انقلاب ادامه نهضت ملی وآنچه ملت باچنگ ودندان وجانفشانی بدست آورده ربطی به نظام ندارد،سروده نابهنگامی

اکبر روحانی 1 - مجموع خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموع خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموع خبرهای هفته

 

محمدرضا پهلوی - صدای انقلاب راشنید

روح اله خمینی - بخشهائی ازسخنرانی دربهشت زهرا ،درباب حق تعین سرنوشت ،مرفه کردن زندگی معنوی ومادی وآب وبرق مجانی

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاوسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

یونس پارسابناب 1 -چراانقلاب شدوچرااین انقلاب شکوهمندصلح آمیزکه پیروزی گل برگلوله اش مینامیدندومیتوانست ملت ایران رابه استقلال،آزادی،برابری،عدالت اجتماعی واقتصادی تولیدمحورتبدیل کند،به این روزگاران پراز

یونس پارسابناب 2 -خشونت وسیاه،همراه با چپاول وغارت ونفت فروشی رسید؟چراانقلاب سال 57 یکی ازبزرگ ترین رویدادهای قرن اخیر جهان است،این انقلاب هم چون انقلاب مشروطه ربوده ودزدیده شد،تاثیرآن درخارج مرزها

یونس پارسابناب 3 - این یک انقلاب مردمی ،بدورازهرگونه تاثیر چه ازبیگانگان یاگروهائی ازهیئت حاکمه،یا وجودهرشخص وهرفردخاص و پاسخی دندان شکن به تمامی کودتاچیان داخلی وخارجی حکومت ملی دکترمحمد مصدق

یونس پارسابناب 4 -اسناداین روزهادرباره گوادالوپ وتصمیم آن؟فسادها،دزدیها وسرکوبهای امروز درست شبیه همان غارت ها واختناقهای آن دوران و بالارفتن قیمت نفت توسط خاندان واشرف ودیگرسردمداران،گواه سخنان شاه

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

نورالدین غروی 1 - دنباله گفتگوی مهمترین رخدادهاورویدادهای سال 2013 وآیا اینکه تغییری نسبت باسالهای گذشته داشته است؟آیادراین جهان درهم ریخته وحشی وپرتلاطم نشانه واثری ازخردومعرفت درراستای رسیدن به

نورالدین غروی 2 - کرامت وانسانیت دیده میشود،وضعیت مذهب دراین سال،استعفای غیرمنتظره واستثنائی پاپ بندیکت ،جانشینی پاپ جدید آرژانتینی،ویژه گیهای او،چرائی این استعفا،افشااسنادبسیارمحرمانه فساددرواتیکان

نورالدین غروی 3 -سخنان جسورانه پاپ فرانسیس وواکنشها وتهدیدهای تندروها،درصد رشدمذاهب وباورهای مردم جهان،مقایسه باورمندیهای دینی بین ادیان درکشورهای مختلف ،الهیات رهائی بخش،یهودیت دین یانژادپرستی؟

نورالدین غروی 4 - نقش فقهای شیعه درکشورمان ودراین شرایط حساس،این سالهای پرازدردورنج واستبدادوتولیدجنگ بین شیعه وسنی ،آیا فقط همچون ناصرمکارم شیرازی، فتوادادن درپی آشکارشدن چندتارموی یک خانم است

نورالدین غروی 5 - نقش فقهای شیعه درکشورمان ودراین شرایط حساس،این سالهای پرازدردورنج واستبدادوتولیدجنگ بین شیعه وسنی ،آیا فقط همچون ناصرمکارم شیرازی، فتوادادن درپی آشکارشدن چندتارموی یک خانم است

نورالدین غروی 6 - نقش فقهای شیعه درکشورمان ودراین شرایط حساس،این سالهای پرازدردورنج واستبدادوتولیدجنگ بین شیعه وسنی ،آیا فقط همچون ناصرمکارم شیرازی، فتوادادن درپی آشکارشدن چندتارموی یک خانم است

 

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

محمدرضا پهلوی - صدای انقلاب راشنید

روح اله خمینی - سخنانی درپاریس ،درباره حکومت قانون وحق تعین سرنوشت طبق اعلامیه حقوق بشرو هیچی

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

سیروس بینا 1 - پاسخ به این پرسشها،که آیا ملت ایران میباید انقلاب میکردیا این انقلاب اجتناب پذیر بود،وچراانقلابی باانهمه شکوه علیه شاهی کودتاچی و خائن وستمگربه چنین روزگاران برزخی،پرازتاریکی وخواری تبدیل شده

سیروس بینا 2 - ریشه های سیاسی،اقتصادی وایدئولوژیک آن،همینطورزمینه های سیاسی اقتصادی وفروپاشی پاکس آمریکانا ،همزمانی آن بافروپاشی رژیم کودتائی شاه،شکست آمریکادرویتنام،بی اعتباری دکترین نیکسون

سیروس بینا 3 - پایان یک دوره وآغاز یک دوره برزخ،تحول ارضی،انقلاب باصطلاح سفیدو پولاریزاسیون طبقاتی میان شهرو روستا،نقش ذخیره نیروی کار برتعویض چهره اقتصادی طبقاتی،پیونداقتصاد ایران باپاکس آمریکانا

سیروس بینا 4 - قیام 15 خردادوآشکاری چهره ضدمشروطه خمینی،دودیدگاه درمورد اصلاحات ارضی ودرهم فشردگی رژیم شاه،تبدیل ساواک به تنهاحزب سیاسی ایران،نقش مبارزات مسلحانه،دلیل عدم اعتنامصدق به سخنان خمینی

سیروس بینا 5 - نقش درآمدنفت،نقش آمریکادرکنفرانس گوادالوپ وتوافق برسرچراغ سبزدادن به خمینی وااطرافیانش،چرا این سازش شد وهدف ازانتخاب این گروه تندروی مذهبی زمخت مرتجع به رهبری خمینی چه بود؟دوعامل

سیروس بینا 6 -تثبیت کننده این حکومت،جایگزینی استبداد ولایت فقیه به جای رژیم دیکتاتوری کودتائی شاه،چرادرآن مقطع تاریخی راه حل دیگری نبود؟اعتلای قبلی به زعم رضاپهلوی دوران  فاشیستی رستاخیزی ساواکی است؟

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

اکبر روحانی 1 - مجموع خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموع خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموع خبرهای هفته

یونس پارسابناب 1-پاسخ به این طرح وپرسش که ایشان دربرنامه ها گفته اند،پیشرفت درکشورهاتوسعه نیافته ی پیرامونی یاجهان سومی درچارچوب نظام جهانی حاکم ازطریق تعبیه سیاستهای (کچ آپ) یعنی رسیدن به آنها

یونس پارسابناب 2 -ازطریق سبقت توهمی بیش نبوده وبه کلی غیرممکن است،درصورتیکه ما شاهدیم کشورهای درحال عروجی چون چین که دربخش جنوبی یاپیرامونی قراردارندازطریق سبقت موفق به کسب توسعه گشته اند

یونس پارسابناب 3 -حال اگرفکرمیکنید که این توسعه ها وپیشرفتها دم بریده ولمپنی بیش نیستند،پس راه حل برای توسعه وپیشرفت درکشورهای پیرامونی ونیمه پیرامونی مثل ایران،ترکیه ومصرچیست،اصل رشدناهمگون،

یونس پارسابناب 4 -موقیعت کشورهای درحال عروج،تقسیم جهان به شمال وجنوب،چراسودان تجزیه شده سرنوشت شوم سومالی رادارد،بنابر اسناد،سیا به جای کاشانی وبقائی ودیگران فکرمیکرد،ساخت کامیونهای انتحاری،

یونس پارسابناب 5 -آریل شارون نماینده صهیونیزم،علیه مردم فلسطین،خاورمیانه وکردهای ایران،هیاهووتبلیغات رسانه های فرمانبرآمریکابرای او،ودریغ ازگفتاری درباره امیری باراکا شاعربزرگ سیاه پوست آمریکائی

هالو ( عالی پیام ) - حواله به دیکتاتورها

 

محمد مصدق - گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه با صدای دکتر محمد مصدق

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

حسین شاه حسینی 1 -تهران ،چهل وششمین سالروز بزرگداشت مرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضا تختی،دراین مراسم چه گذشت وچگونه برگزار شد،رشد جسمی وفکری همراه باهم ودرخدمت یگانگی مردم،پیام تختی چیست

حسین شاه حسینی 2 -تهران ،چهل وششمین سالروز بزرگداشت مرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضا تختی،دراین مراسم چه گذشت وچگونه برگزار شد،رشد جسمی وفکری همراه باهم ودرخدمت یگانگی مردم،پیام تختی چیست

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

نورالدین غروی 1- جهان درسال 2013،آیا این سال تغییراتی با سالهای گذشته داشت،آیادر این جهان پرآشوب،درهم ریخته وحشی دیوانه نشانی وآثاری ازخرد ومعرفت، مهرو محبت برای رسیدن به کرامت وانسانیت دیده میشود

نورالدین غروی 2 - رای مردم آمریکا و غرب درمخالفت باحمله به سوریه وتاثیرآن درمجالس  آنجاوهمینطوردردولتهای اروپا،تصمیم خردمندانه رئیس جمهوربرزیل،رای های مردمی درانتخابات کشورهای آمریکای جنوبی

نورالدین غروی 3 - درنیکاراگوئی که همزمان با ایران انقلاب کردچه میگذرد،خبرهای خوب وکوچک درکوشه وکنارجهان وهمینطورخبرهای بد،تظاهرات وآشوبهای خبرساز،هنرو ورزش درسراشیبی سقوط،آیاجنس مشوقین

نورالدین غروی 4 - بابازیگران ورزشکاران یکیست،اشاره ای کوتاه به رویدادهای جهان،نوع خبررسانی وتفسیرهاهادررسانه های گروهی کورپریشنی  بویژه بی بی سی ورسانه های آمریکا،بزرگنمائی خشونت ترورسیتهای

نورالدین غروی 5 - اسلامی وکم رنگ نمودن جنایات مسیحیان درهمین رابطه،ایجاداختلاف بین شیعه وسنی،بیرون آمدگان سرفرازومستقل وآزادازمحورلعنتی مرکزپیرامونی که باگامهای بلند بسوی پیشرفت وترقی حرکت میکنند،

نورالدین غروی 6 - اسلامی وکم رنگ نمودن جنایات مسیحیان درهمین رابطه،ایجاداختلاف بین شیعه وسنی،بیرون آمدگان سرفرازومستقل وآزادازمحورلعنتی مرکزپیرامونی که باگامهای بلند بسوی پیشرفت وترقی حرکت میکنند،

 

محمد مصدق - بخشی از گزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

گوهر عشقی - مادرستاربهشتی ، بخشی ازسخنان دردادخواهی ازاین بیداد

حسین  شاه حسینی 1 - تهران، رازجاودانگی وماندگاری جهان پهلوان غلامرضا تختی بمناسبت سالروزمرگ مشکوک او،چه آموزه هاوپیامهاازرفتاروکردارش برای امروزبویژه برای جوانان دراین بحران اخلاقی میتوان یافت،

حسین  شاه حسینی 2 - تختی آموزگار،نماداخلاق وادب،بازآورنده ارزشهای ایرانی انسانی درپس کودتای خائنانه وننگین 28 مرداد باآنهمه آلودگی وفسادی که برجامعه تحمیل وتزریق شده بود،لقب جهان پهلوان هدیه ملت به او

حسین  شاه حسینی 3 -یاوروخدمتگزارمردمان چه عملی چه فکری وهمچون کوه استواردربرابر ظالمان،چگونه برخورداو باشاه دیکتاتور،هرچه کردبرای اعتبار واعتلای ایران کرد،اوآبروی ایران ورزش،هم ازنظراخلاق ورفتار

حسین  شاه حسینی 4 -هم اندیشه،چه شغلها و وعده وعیده ها دادند که پس زدو نپذیرفت،باور،دلبستگی و وابستگی اوبه طبقه جوان وبه ویژه دانشجویان درراستای دانش،تندرستی وشادابی،تختی یکی ازراه نشانهای تاریخ ایران

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

شهریار - سروده تاریخ ایران

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

ادیب برومند - تهران ، باور و اهداف وبرنامه های جبهه ملی  درراستای برقراری حاکمیت ملی درایران

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

یونس پارسابناب 1 - بخشی ازوقایع ورخدادهای مهم سال 2013،تداوم شدت یافته آشوبهاواغتشاشات،نابرابری ها،بی عدالتی ها واعتراضاتی که ازسال بحران آغازشده بود،تابوشکنی ها،حملات فرانسه به مستعمرات سابق

یونس پارسابناب 2 - استعفا ی پاپ قدیم وانتخاب پاپ جدید،بمب گزاری سلفیست های چچنی،خبرسازیهای رسانه های فرمانبر،مرگ بیش ازهزارکارگر،انتخابات ایران، پدیده اسنودن،آژانس امنیت ملی آمریکاچگونه سازمانی است

یونس پارسابناب 3 - این شعار وبهانه که تمام این اقدامات امنیتی برای مبارزه باتروریست است چقدر صحت دارد،پیروزی برد برد ملتهای ایران وآمریکا،ناکارائی آمریکادرسوریه ودرجهت حفظ منافع صهیونیست درفلسطین،

یونس پارسابناب 4 - بی ثباتی نظام جهانی وتلاطمهای جهانی،اردوغان جنایتکارجنگی یارهبر سازنده ومعتدل اخوان المسلمین،جنگهای ساخته وپرداخته بین شیعه وسنی،جنگهای زبانی،چرائی تجزیه سودان ودرگیریهای پی درپی

 

هما ارژنگی - یلدا

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

سیروس بینا 1 - بمناسبت 16 آذرروزدانشجو،تبلورتابناک جنبش مشروطه درپس آمدکودتای ننگین آمریکائی،انگلیسی،شاه ودربار،کاشانی واوباش،پیشینه تاریخی این روزفرخنده، پژواک جنبش مشروطه درگرماگرم ملی کردن نفت

سیروس بینا 2 - نفت و مهار استقلال وآزادی ایران،شکل گیری قدرت درفرایندجهان پس ازجنگ دوم،مصدق استثنابزرگ بایاران کم،نهادهای دانشجوئی درایران تاتشخیص نهادهای واقعی وقلابی دست ساز در جمهوری اسلامی،

سیروس بینا 3 - تبدیل دانشگاه به نه دانشگاه وتبدیل زندان به دانشگاه،کنفدراسیون جهانی دانشجویان ونقش آن دررابطه تنگاتنگ بامبارزات دانشجوئی وحرکتهای مردم ایران، 16 آذرنشان زنده وتبلورارزنده جنبش ناکام مشروطه

سیروس بینا 4- تبدیل دانشگاه به نه دانشگاه وتبدیل زندان به دانشگاه،کنفدراسیون جهانی دانشجویان ونقش آن دررابطه تنگاتنگ بامبارزات دانشجوئی وحرکتهای مردم ایران، 16 آذرنشان زنده وتبلورارزنده جنبش ناکام مشروطه

سیروس بینا 5 - تبدیل دانشگاه به نه دانشگاه وتبدیل زندان به دانشگاه،کنفدراسیون جهانی دانشجویان ونقش آن دررابطه تنگاتنگ بامبارزات دانشجوئی وحرکتهای مردم ایران، 16 آذرنشان زنده وتبلورارزنده جنبش ناکام مشروطه

سیروس بینا 6 - تبدیل دانشگاه به نه دانشگاه وتبدیل زندان به دانشگاه،کنفدراسیون جهانی دانشجویان ونقش آن دررابطه تنگاتنگ بامبارزات دانشجوئی وحرکتهای مردم ایران، 16 آذرنشان زنده وتبلورارزنده جنبش ناکام مشروطه

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

نورالدین غروی 1 - درسالروزهای 21 آذر،روزی که فتنه هاازسرایران گذشت،درآن روزها چه گذشت،زندگینامه ،فعالیتها ی سیدجعفرجوادزاده بعدها پیشه وری،پیشه وری که بود وچه میخواست، حضور او درایجادفرقه دمکرات

نورالدین غروی 2 - اوپان ترکیست بودیامارکیست لنینیست استالینیست،تجزیه طلب بود یاخیر،اسناددراین باره چه میگویند،چگونگی انتخابات ورای گیری،نقش کنسول  وکامیونهای ارتش شوروی درآنجا،دستورات ازکجاصادرمیشد،

نورالدین غروی 3 - سرهنگ قلی اف در20 آذربه اوچه گفت، چرامردم ازاوحمایت نکردند،چرا این روزها مایکل لدین باآن پیشینه وجیمز ولسی رئیس سابق سیا اینهمه علاقمندبه زبان مادری آذربایجان وبزرگداشت پیشه وری اند

نورالدین غروی 4 - سرهنگ قلی اف در20 آذربه اوچه گفت، چرامردم ازاوحمایت نکردند،چرا این روزها مایکل لدین باآن پیشینه وجیمز ولسی رئیس سابق سیا اینهمه علاقمندبه زبان مادری آذربایجان وبزرگداشت پیشه وری اند

نورالدین غروی 5 - سرهنگ قلی اف در20 آذربه اوچه گفت، چرامردم ازاوحمایت نکردند،چرا این روزها مایکل لدین باآن پیشینه وجیمز ولسی رئیس سابق سیا اینهمه علاقمندبه زبان مادری آذربایجان وبزرگداشت پیشه وری اند

نورالدین غروی 6 - سرهنگ قلی اف در20 آذربه اوچه گفت، چرامردم ازاوحمایت نکردند،چرا این روزها مایکل لدین باآن پیشینه وجیمز ولسی رئیس سابق سیا اینهمه علاقمندبه زبان مادری آذربایجان وبزرگداشت پیشه وری اند

نورالدین غروی 7 - سرهنگ قلی اف در20 آذربه اوچه گفت، چرامردم ازاوحمایت نکردند،چرا این روزها مایکل لدین باآن پیشینه وجیمز ولسی رئیس سابق سیا اینهمه علاقمندبه زبان مادری آذربایجان وبزرگداشت پیشه وری اند

فضائل عزیزان 1 - درباره بازداشت مادر وپدر

فضائل عزیزان 2 - درباره بازداشت مادر وپدر

 

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

عماد هاشمی 1 - ویژه نامه 16 آذر  روز دانشجو،خبرها و گفتگو با مهدی عربشاهی

عماد هاشمی 2 - ویژه نامه 16 آذر  روز دانشجو،خبرها و گفتگو با مهدی عربشاهی

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

یونس پارسابناب 1 - درگذشت نلسون ماندلا،مراسم بزرگداشت ،زندگی،مبارزات و ویژگیهای انسانی،حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی قدیمی ترین حزب جهان سوم،نقطه عطف آن،قتل عام بزرگ،نقش سی آی ا دردستگیری ماندلا

یونس پارسابناب 2 -درسهائی که میتوان ازاوآموخت،اینهمه شیفتگی ودلدادگی درغرب وبویژه درآمریکابرای چیست،دوروئی هاواشک تمساح ها،سخنان ومواضع اوباما،بوش وکلینتون ها درزمان فرمانداری وسناتوری وزندان او

یونس پارسابناب 3 - حکم وسخنان ریگان درکمپین دانشجویان برکلی،هم تروریست وهم کمونیست،نام اودرفهرست سازمان سیا تاسال 2008،نقش رسانه های جاری گروهی آمریکادرفریب ودروغ و مسموم کردن اذهان مردمی

یونس پارسابناب 4 - قراردادامنیتی بین آمریکاوافغانستان،دوشرط کرزای چیست وچراآمریکا نمی پذیرد،آیاآمریکا بنابرتجربیات تاریخی نیروهای خودراازافغانستان خارج خواهدکرد؟چرائی ناکامیهای آمریکادرجهان،خاورمیانه و

یونس پارسابناب 5 -همینطوردرایجاد دوکشورفلسطین واسرائیل،تفاوت مصدق با ماندلا،چراغرب ومزدورانشان ودیکتاتورها اینهمه ازمصدق وحشت دارند،عظمت مصدق درعجین کردن عدالت اجتماعی بادمکراسی واستقلال ایران

 

محمد مصدق - بخشی از گزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

نعمت آزرم 1 - 16 آذر وبمناسبت 60 مین سالگردآن،چرا این روز راروز دانشجونامیدندوچرااین روزبلندماندگار تاریخ شد؟ویژه گیهاودر آن روزچه گذشت؟برخورد رژیم کودتا  درآن جووحشت ونظامی بادانشجویان چگونه بود

نعمت آزرم 2 -مصطفی بزرگ نیا،احمدقندچی،مهدی شریعت رضوی،سه آذراهورائی،سه قطره خون قربانی به پیش پای نیکسون،همانندی با جنایتها وسرکوبهای امروز،اولین خیزش واعتراض مدنی جدی پس از کودتای خائنانه

نعمت آزرم 3 - تبانی آشکاردولتهای استعماری انگلیس وآمریکاباشاه وعلمای فاسد،نقش دانشگاههاوکانون های آزادیخواه در رژیمهای مستبد وسرکوبگر،مضحکه پیام بزرگداشت کشتارکنندگان،دانشگاه بازوی اجرائی جبهه ملی

نعمت آزرم 4 -دنباله گفتگودرباره قتلهای سیاسی موسوم به قتلهای زنجیره ای،شادروان دکترکاظم سامی ازاولین مبارزین استخوانبندی نسل جوان نهضت ملی  درپس ازکودتای ننگین 28مردادتوسط شاه ودربار،کاشانی واوباش

نعمت آزرم 5 -و به دستوربیگانگان،گرایش نحله ای ازمبارزین ملی به مذهب وسوسیالیزم،پیشنهاد درمان رایگان ونارضایتی مافیای قدرت وخمینی،دستورکنارگذاشتن ازهیئت دولت،ایده برپائی شوراهاوتلاش درپی گیری طرح

نعمت آزرم 6 - شرکت همگانی درسرنوشت خویش دردولت موقت ودرپس نابودی آیت الله طالقانی،رودر روئی ومخالفت آن باطرح ولایت مطلقه فقیه،موردتائیدآیت الله منتظری بودن،تاریخ نزدیک جنایت باآخرین دیداروعزلشان

نعمت آزرم 7 - دررنجنامه احمدخمینی درگلایه ازمنتظری دراینباره به چه نکاتی اشاره میشود،گفته های دکترسامی درباره تصویب نامه هیئت دولت برای منحل کردن مجلس خبرگان پس ازپایان دوره آن بهمراه عباس امیرانتظام،

نعمت آزرم 8 - چراوچگونه شدکه این مصوبه اعلام واجرانشد،4 وزیری که امضانکردند،چگونگی برخوردخمینی دراین رابطه،رژیم چاره ای جزحذف اونداشت،سناریوهادرباره این جنایت، دوسروده روزبلند  16 آذر و ایران سرود

اکبر  روحانی 1 - مجموعه خبرها ی هفته

اکبر  روحانی 2 - مجموعه خبرها ی هفته

 

محمد مصدق - گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه با صدای دکتر محمد مصدق

پروانه فروهر - ازآخرین سخنان وپیامها پیش ازدشنه آجین شدن بدست جلادان رژیم ولی فقیه درباره وضعیت نابسامان میهن ، نمایشی با نام انتخابات وچه میبایدکردها

داریوش فروهر - ازآخرین سخنان وپیامها پیش ازدشنه آجین شدن بدست جلادان رژیم ولی فقیه درباره وضعیت نابسامان میهن ، نمایشی با نام انتخابات وچه میبایدکردها

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

نورالدین غروی 1 - موافقت نامه مرحله اول نشست  5+1 پس از5 روز،متن برنامه اقدام مشترک،جزئیات ورخدادها،تمایلات وخواستها،بازدارنده گی ها،چگونگی عملکردتیم ایرانی ودیگرگروه های شرکت کننده،تفاوت آن باگذشته

نورالدین غروی 2 -رضایت سازیهای طرفین ونتایج،تبلیغات بسیارپرسروصدای اسرائیل وباندهایشان همچون مجاهدین،طالبان پهلوی،تجزیه طلبها،بویژه درآمریکاودررسانه های ساخته پرداخته شان،چرانتانیاهواینهمه هیاهومیکند

نورالدین غروی 3 -جان کری ودیگران درپی آن چه گفتند وچرا؟موضع بشدت خصمانه رسانه های زنجیره ای آمریکا وبدترازمواضع(ای پک)،درایران چه گفتندوچگونه تبلیغ کردند،خط ونشان کشی ها،نقش رسانه هادرافکارعمومی

نورالدین غروی 4 - تهدیدها وتلاشهابرای بازداشتن وبه کجا میتواندمنتهی شود،وضعیت تحریم ها،بحران شدید واستثنائی بین دوحزب حاکم آمریکاوآیا این به خاطر رنگ پوست اوباماست؟ افشای هم نوائی اسرائیل و عربستان

نورالدین غروی 5 - این باصطلاح پیروزی درواقع،تلاش درمتوقف کردن شکستی است که این رژیم وگروه مافیای ایران ستیزایران برباد ده برمردم ماتحمیل کرده،مقاومتهاوپایداریها نه فقط تحریمها،نشان ازباوربه صلح ودوستی

یونس پارسا بناب 1 - توافقنامه ایران باکشورهای گروه 1+5،رئوس اصلی وجزئیات،نقاط ضعف وقدرت،بازندگان برندگان درراستای احقاق حقوق مردم ایران وآمریکا،پی آمدها آن در خاورمیانه وجهان،اتفاق مهم این رخداد دراین

یونس پارسا بناب 2-حدود 35 سال،منبع سوم خبری یارسانه های جدیداجتماعی باامکان دستیابی به خبرهای درست وجداازمنابع خبری کلاسیک جاری قدرتمندان،امکان زیست وبزرگترشدن فقط درفضای ناآرام وپرآشوب،همکاریها

یونس پارسا بناب 3 -وهمراهیهای اسرائیل وعربستان درسوریه،فلسطین ودرباره مخالفت باتوافق،شباهتها بایکدیگر،آیانتایاهووصهیونیستها تعیین کننده سیاست آمریکادر خاورمیانه ومنطقه اندیادرخدمت منویات الیگارشیهای آنجا

یونس پارسا بناب 4 -نشانه هاازخواست توافق دولتهای ایران وآمریکا دراثرمبارزات مردمی،مخالفت مردم آمریکا باتجاوزبه ایران وبرای اولین بار پیش ازهرگونه اقدام آشکار،نقش ایرانیان آزاده وشرافتمند در درون وبیرون مرز

هالو ( عالی پیام ) - حواله به دیکتاتورها

 

محمد مصدق - بخشی از گزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

حسین شاه حسین 1 - تهران،دکترحسین فاطمی  یارشجاع ووفاداردکترمصدق که بود،چه کرد وچراجاودانه شد،بمناسبت سالروزشهادت سرداربزرگ نهضت ملی ایران،بنیاد وریشه دشمنی وحسادت حتی برخی ازفعالین درنهضت،

حسین شاه حسین 2 - انتقادها ازاوبه مصدق وپاسخ به آنها،شایعات شبانه روزی بیشرمانه، ناتوائی شاه وهمکاران درهمراه کردن اویا بازدارندگی ازمبارزات،اولین مقاله درزمان رضاشاه،چراانگلیس به این اندازه ازاوکینه داشت

حسین شاه حسینی 3 -خاطرات آیت اله رضازنجانی،فاطمی درکنارمصدق به جهانیان نشان دادکه وقتی دولتهابا پشتیبانی وحمایت ملتها به صحنه می آیندچگونه میتوانندغارتگرانی همچون پیر کفتارانگلیس رابه زانودرآورند

نعمت آزرم 1 - چراقتلهای سیاسی زنجیره ای ازدوران رضاخان،فرزنداومحمدرضاشاه ووهمینطور دررژیم جمهوری باصطلاح اسلامی حاکم برایران وحشیانه تروخشونت بارترهمچنان ادامه دارد،چرااین چرخه خون وخونریزی

نعمت آزرم 2 - ازدیربازها تاامروز را پایانی نیست،ریشه های آن،شباهتهای این رژیم باحاکمیتهای قرون اول ودوم هجری وبویژه حجاج وجنایتهایش،سروده های فردوسی درشناخت وشناسائی درک اوضاع واحوال آن روزگاران

نعمت آزرم 3 -تیرباران واعدام دکترحسین فاطمی وزیرامورخارجه دولت ملی مصدق بمناسبت سالروزاین جنایت،چرابایدباتوجه به تجربه تاریخی باردیگر اسیرحکومت خلافتی میشدیم موزه عبرت ودروغهاوتبلیغات شرم آورآخوندی

نعمت آزرم 4 - دوباورونگاه،یکی دین پیشگی وکفرانگاری همچون امام محمدغزالی وتکفیر سه تن ازبزرگان ایران،دیگری ملی ومردمی چون فردوسی،ناصرخسرو،سعدی وحافظ،،دوجریان فکری حاضر درفرهنک تاریخی کشورمان

نعمت آزرم 5- ایران همیشه موردتجاوزکوچ نشینان،سیاستهای ریاکارانه وتجاوزکارانه انگلیس وروس دررابطه باتجزیه ایران،ایران تنهاودرحساس ترین منطقه جهان،یادی ازاستادفرهیخته دکترمحمدعلی اسلامی ندوشن

نعمت آزرم 6 - مفهوم ملت وهویت بنابرتعریف ونظرات نوین جامعه شناسی سیاسی امروز،نقشه خاورمیانه بزرگ واقدام به پیاده کردن طرح آن، بیشتراززمان جورج بوش،وکلای فضولی ملتهابقول خودشان،پیداشدن خلقهای جدید،

نعمت آزرم 7 - فتنه های اسرائیل،عربستان،برخی همسایگان، وهمه حقیقت اینکه حاکمین  تهران شریک واقعی آنهابرای ویرانی وتکه پاره کردن ایرانند،دشمنی بدترازفاتحان وسرداران بیگانه دربخاک وخون کشیدن ایران

نعمت آزرم 8 -خرافه هاودروغهای مذهبی  تولیدشده ی بیش ازهرزمان،هم میهنان سنی یک مسجددرتهران ندارند،این تاکیدکه جامعه ایران تجربه زیست ملی چندگانه رادر هزاره وهزاره ها راپشت سرگذاشته،سروده خون وخاطره

 

محمد مصدق - گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه با صدای دکتر محمد مصدق

حسین فاطمی 1 -  سخنرانی شهید بزرگ نهضت ملی ایران باعنوان تاثیر مطبوعات درملی شدن صنعت نفت،وظیفه روزنامه نگارچیست، بمناسبت سالروزشهادت

حسین فاطمی 2 -  سخنرانی شهید بزرگ نهضت ملی ایران باعنوان تاثیر مطبوعات درملی شدن صنعت نفت،وظیفه روزنامه نگارچیست، بمناسبت سالروزشهادت

سعید فاطمی1 - چگونگی تیرباران وشهادت دکترحسین فاطمی،آخرین سخنان،مصاحبه مطبوعاتی آزموده دادستان بیدادگاه درباره این قتل همچون امروز،انعکاس این جنایت در

سعید فاطمی 2- نشریات جهانی،عنوان چند سرمقاله درباره حاکمیت دزدهاوجاسوسهادرایران،آخرین مقاله در27 مرداد،فرازهائی ازسخنان برای افسران دقایقی پیش ازتیرباران

سعید فاطمی 3- نشریات جهانی،عنوان چند سرمقاله درباره حاکمیت دزدهاوجاسوسهادرایران،آخرین مقاله در27 مرداد،فرازهائی ازسخنان برای افسران دقایقی پیش ازتیرباران

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

محمد برقعی 1 - دنباله بحث فرهنگ ستیزان،چه کسانی وباچگونه باوری باملت ایران وفرهنگ آن سرستیزدارند؟چرافیلم سیصد ساخته میشود وچه اهدافی درپی آن است؟تاثیراینگونه برخوردهای خصمانه وتبلیغات هدفمند

محمد برقعی 2 - دررسانه های بیگانه ساخته،ضایعات فاجعه باروتخریبهاوناکارائیهای اجتماعی،بنیان گذاری اولین امپراطوری درجهان بعنوان یک سیستم اجتماعی قدرتمند وتوانا،تقلیدازآن تابه امروزحتی دریونان قدیم

محمد برقعی 3 - تاثیراندیشه های ایرانی درایجادسیستمهای حکومتی جهان،عقل گرائی درغرب،عقل گرائی همراه با احساس درشرق،الگونمائی دمکراسی یونان  نه آتن! آنهم باتوجه به وضعیت زنان وحاکمیت برده داری آنجا

محمد برقعی 4 - تفاوت دودستاورد، یکی اندیشه های فلسفی برای نخبگان،دیگری اندیشه های اجتماعی فلسفی برای همگان ونقش آن درتحولات اجتماعی،بی ارتباطی دمکراسی امروز با دمکراسی که،ازآن دریونان یادمیکنند

محمد برقعی 5 - آیا دمکراسی فقط عامل رشد دراروپا بود ؟ چرا ملتی را وادار به حقیر بودن وناچیز بودن میکنند ،آیا این مردم دیگرباوربه  زیست دررشد وپیشرفت وگذاراز موانع وسدها ی درپیش رو را خواهند داشت؟

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 

 

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

یونس پارسابناب 1 - پاسخ به این پرسش ها،باتوجه به افشاگریهای گسترده درباره عملیات آژانس امنیت ملی که حتی بااعتراض وشکایت دوستان نزدیک آمریکاروبروشده این چگونه سازمانی است،جای آن درسیستم حکومتی

یونس پارسابناب 2 - آیا یک نهادمستقل است،سابقه وحوزه فعالیتی آن؟نقش اسنودن دراین افشاگری،عملکردیکسان سازمانهای اطلاعاتی واینکه قدرتهای سلطه گردوست ودشمن ندارند،چرا پیام وایمیل میلیونهاانسانی که هیچگونه

یونس پارسابناب 3 - فعالیت سیاسی نداشته اندضبط وشنیده شده،چرابعداز گذشت بیش ازدوسال ونیم،جنگ سوریه همچنان بقوت خودباقیست وچون دیگرکشورها،افغانستان وعراق ولیبی پس ازچندروز سقوط نکرده؟عامل داخلی

یونس پارسابناب 4 - چرابی بی سی وصدای آمریکا سعی برنقش تعیین کننده حضورلشگرهای ایران درسوریه دارند،چرااسرائیل روزبعدازاعلام انهدام تسلیحات شمیائی،به سوریه وبه آن منطقه حمله کرد،اشباع استثماروسرکوب

یونس پارسابناب 5 -منظورازجهان پرتلاطم چیست وچه تفاوتی باگذشته دارد؟درگیریهای خونین دربلوچستان توسط نیروهای مسلح شده وبرخوردوحشیانه وانتقام جویانه رژیم با ازدیاد اعدامهای سراسری،پس ازانتخاب روحانی

یونس پارسابناب 6 - فعالیتهای همگون نیروهای جنگ طلب داخلی وخارجی،رابطه سنی های بلوچستان با طالبان،سه گروه طالبان درافغانستان وپاکستان،فکروبرنامه ازغرب وعمل ازآنها،نقش رژیمهای فاسدوبی لیاقت ووابسته

هیلا صدیقی _ دوباره سبز

 

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

گوهر عشقی - مادرستاربهشتی ، بخشی ازسخنان دردادخواهی ازاین بیداد

حسین شاه حسینی 1 - تهران، زندگی ومبارزات محمدحسن شمشیری بمناسبت سالروزدرگذشت او،چهره ای به مفهوم واقعی انسان،ازتبارنیکان ووارث فرهنگ آنان،خودساخته وبخشنده،پرکاروبی توقع،بافضیلت ومیهن دوست

حسین شاه حسینی 2 -ازعاشقان مصدق وراه او ومردم ایران،چگونه رفتارواندیشه اوبا دانش پژوه هان،دانشجویان وخادمین میهن ،شمشیری هرچه کردبرای مردم کردوهرچه درتوان داشت دراین راه گذاشت،شجاع ومقاوم واستوار

حسین شاه حسینی 3 - قهرمان قرضه ملی،معلم عملی جامعه،بزرگداشت واحترام وسخنان دکترصدیقی درباره اوجایگاهش،یادداشت واطلاعیه  دکتر مصدق در دعوت به برگزاری مراسم ختم اوازتبعیدگاه احمدآباد،سروده حیدررقابی

محمد  برقعی 1- حوادث ورویدادهای خونباربلوچستان،درآنجا چه میگذردوچراچنین شده،آیا این اتفاقات تلخ ودرد بار توسط ویا به دستوربیگانگان است،درچه هنگامی بیگانگان وسرسپردگانشان امکان ایجاداختلال وتوطئه می یابند

محمد  برقعی 2 - حاکمین بی لیاقت،دشمنان ملت وبخشی های خائن،زمینه سازهای فتنه هاو دخالتها،پیوندعمیق فرهنگی مردم بلوچستان بامردم سایرنقاط ایران،فقیرترین بخش فراموش شده ایران هم درنظام پیشین وهم باتغییراتی

محمد  برقعی 3- درپس ازانقلاب،نقش قوی مذهب باتوجه به همسایگان،دکان امام زمانی،تحقیروتحمیل افکارخرافی،نقطه آغازاین وضعیت وگاهشمارآن،نقش استانداران وماموران دولتی،پیدایش جندالله،عملیات انتحاری طالبانی

محمد  برقعی 4 -آخرین اطلاعیه  جندالله در تسویه حساب باایران وسوریه،نشانه های نقش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا،عربستان،انگلیس واسرائیل،حملات جنایتکارانه اشرارمسلح شده وانتقام گیرهای وحشیانه کوررژیم بااعدامها

هما ارژنگی - بامن ازایران بگو

 

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

یونس پارسابناب 1 - نشست دولتمردان ایرانی وآمریکائی درجلسه 5+1،شواهدو نشانه هائی درباره ادامه آن درآینده،عقب نشینی هائی ازهردوطرف،علت اصلی وریشه های آن،تفاوت نظرات ودیدگاهای امروزمردم آمریکا

یونس پارسابناب 2 - نسبت به دوران بوش دررابطه باتجاوزات وجنگها،بویژه حمله به ایران وسوریه، مبارزات فعالین وآزادگان ایران وآمریکاهریک به شیوه خوددر تغییربه شرایط روز،به ستوه آمدن مردم ونشانه های آن

یونس پارسابناب 3 - درتلاطمات جهانی،دستیابی وایجادزمینه های رشد وآگاهی،گسترش مبارزات مردمی برای رهائی دربرابر دشمنی جهانی،تعطیلی  موسسات فدرال دولتی درآمریکا،منظورازمقروض بودن دولت فدرال چیست؟

یونس پارسابناب 4 - بدهی اصلی وعمده آمریکا بغیرازچندکشورخارجی به کدامین شرکتها وکمپانیهای فراملی آمریکائی است،برای چه وچگونه هزینه شده ومیشود؟فرمان حمله به سوریه یادیگرکشورها برای  رضایت آنهاست؟

یونس پارسابناب 5 - نقش رسانه های همگانی آمریکا وجهانی دربی اطلاع نگه داشتن مردم،همانندی جنگهای زرگری ایران باشعبده بازی دوحزب بی تفاوت آمریکا،همه روزه بیشترشدن فاصله  بین فقیروغنی درایران بلازده

یونس پارسابناب 6 - آیامسئله آمریکا،ترکیه،عربستان،شیخهای خلیج فارس وبویژه اسرائیل بشاراسد یا خامنه ایست؟نیروهای نظامی وامنیتی اسرائیل درکردستان عراق،مسئله انهدام تسلیحات شمیائی دردست جنگجویان سوریه

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

شهریار - سروده تاریخ ایران

 

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

نورالدین غروی 1 - انتخابات رئیس جمهوری باکو ی به غلط آذربایجان نامیده،بحثها وگفتگوهاوچگونگی برگزاری یکی دیگرازانتخابات سلسله خاندان علی اف،سومین انتخاب الهام علی اف رئیس جمهور دائمی پس ازپدر

نورالدین غروی 2 - لباس دوخته باهمکاری همه جانبه آمریکاوغرب برای درقدرت ماندن او،تغییر قانون اساسی،چگونگی برگزاری این نمایش،اعلام نتیجه یک روزپیش ازرای گیری وگامی فراترازانتخاب دوردوم احمدی نژاد

نورالدین غروی 3 - شرایط ویژه پس ازسقوط شوروی ومشگل بزرگ هویتی،استخراج چاه های نفت وامتیازدادن ها،سیاستهای ضدایرانی رژیم حاکم برکشورمان،تحریم های کلینتون واجرای پروژه های غیر برگشت فاجعه بار

نورالدین غروی 4 -چرااین انتخابات به نسبت ازدوره های پیشین آرام تربودوچرادرآنجا انقلاب رنگین نمیشود،امروزازاین انتخابات کمپانیهای نفتی ونظامی آمریکا وبویژه اروپائیها رضایت دارند، گروگانگیری نخست وزیر لیبی

نورالدین غروی 5 -چراهاوچگونگی،لیبی دو تکه ملوک الطوایفی،آخرین دمکراسی ساخته آمریکاباانگلیس وفرانسه،نوع خبررسانی کورپریشنها،اسلحه وتروریست صادرات لیبی به مالی وسوریه،دمکراسی های دروغین نفتی

اکبر روحانی  - مجموعه خبرهای هفته

امین اله حسین - زندگینامه آهنگسازبزرگ ایرانی باصدای هنرمند ،این گفتگو در بیش از40 سال پیش انجام شده ،همراه باسنفونی باشکوه وماندگار پرسپولیس یاخرابه های تخت جمشید

 

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

اکبر روحانی  - مجموعه خبرهای هفته

یونس پارسابناب 1 - توافق آمریکا وروسیه برای به جریان اندازی کمیسیون سازمان امتناع استفاده ازسلاحهای شیمیائی یاکنفرانس ژنو 2 برای سوریه،موانع برسرآن بویژه ازطرف جنگجویان،ساختارحدود 100 هزارنفری

یونس پارسابناب 2 - جنگجویان مسلح بااکثریت 70 درصدی که ازخارج به سوریه آمده اند،تقسیم بندی این حدود 100گروه،سازمان وجبهه که حتی رابطه معمولی بایکدیگرندارند،35 سازمان وتشکل سلفیستهای بنیادگرای تکفیری

یونس پارسابناب 3 - ومهمترین آنها شاخه النصره،بخش یاشاخه القاعده بانام حکومت اسلامی عراق وشام،احرارشام،سلفیستهائی که عضو القاعده نیستند،سلفیستهای باصطلاح معتدل اخوان المسلمینی شبیه ترکیه ومصر یا ائتلاف

یونس پارسابناب 4 - اپوزیسیون سوریه،آیاغرب به رهبری آمریکا،اسرائیل،ترکیه،عربستان وقطردرسوریه بدنبال صلح هستند؟چراآمریکا نمیتواندبطورآشکاربه سوریه حمله کند؟حضورروحانی درسازمان ملل ونرمشهای قهرمانانه

یونس پارسابناب 5 -هردوطرف،آیابااینگونه نرمشهای قهرمانانه مشگلات حل خواهدشد؟آیااین حکومتهابرای رفاه مردمشان ویابراثرتهدید وتحریمها ازخشونتها کاسته اند،یابخاطر مبارزات وتلاشهای بی امان وخستگی ناپذیر ملتهای

یونس پارسابناب 6 - ایران وآمریکا ،آیا این عقب نشینی واین تعویق زمان جنگ بااینهمه دشمنان دائمی است؟ورشکستگی دولت آمریکا،شعبده بازیهای نتانیاهو،همکاری پنهانی اسرائیل،ترکیه،عربستان وشیخ نشینهای خلیج فارس

هالو ( عالی پیام ) - حواله به دیکتاتورها

 

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای ایران در هفته گذشته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای ایران در هفته گذشته

نورالدین غروی 1 - بررسی ونقدسخنرانی های اوباما و روحانی درمجمع عمومی سازمان ملل،حواشی های بسیار درپیش وپس ازآن،هنر رسانه های زنجیره ای  در ارائه وپخش نوع  خبر،سخنان خانم روسف رئیس جمهور برزیل

نورالدین غروی 2-تاثیرافشاگریهای اسنودن درتائید بحث جامعه اورولی این فاجعه جدید جهانی،تفاوت دومتن،یکی گفته های اوباماو دیگری برگردان آن  درصدای آمریکا،تکنولوژی که قراربوددرخدمت بشر باشد وسیله قتاله شده

نورالدین غروی 3 - دوسخنرانی منسجم وحساب شده،تاکیدهای اوبامادررابطه باایران که مقداری متفاوت ودشمنانه نبود،نگاه هاواشارات اودربسیاری ازبخشهامستقیم وغیر مستقیم با ایران بود،اقرار صریح به امپریالیست بودن و

نورالدین غروی 4 - درامنیت بودن دوستان زیرفرمان باهرنوع حکومت غیرانسانی،سرنوشت محتوم واعلام شده آمریکابرای رهبری کشورهای آزادجهان ،سخنان درباره وضعیت روبه رشدو ثبات وامنیت درجهان،واقعیتها چیست ؟

نورالدین غروی 5 -تکرارچندین باره جمله دولت یهودی اسرائیل،گفتمان  مای پیشرفته وعقب ماندگان،تاکیدها وتکیه گاها ومواضع روحانی ،شانس اوبدلیل حضورش پس ازاحمدی نژاد،گزینه نظامی روی میز به چه  معنی است

نورالدین غروی 6 - درکشورهای تجاوزشده چه میگذرد ،داستان فرهنک چماق وهویج، ذهنیتی بانشان ازعهد ودوران غارت،چپاول وتجاوز اسکندری وچنگیزی،مشگل ومسئله اصلی چیست؟رهبر فرزانه فقط ملت ایران است

فریدون مشیری - سروده گرگ

شهریار - سروده ی آذربایجان

 

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

یونس پارسابناب 1 - چرااخباروگزارش رویدادهای جنگ سوریه واحتمال حمله نظامی آمریکابه آنجا این اندازه چشمگیرتر وجهانگیرترازوقایع 10 سال گذشته شده،پاسخ به این پرسش که این افراداعزامی ازخارج برای جنگ و

یونس پارسا بناب 2 -کشتارتعداشان چقدر وازکدامین مرزهاواردمیشوند،روابط ودرگیریهای این گروه های 100هزارنفری تروریستی باهم،دست بدست شدن شهرها درجنگهای خونین بین آنها،بخشهای سه گانه واصلی آن القاعده

یونس پارسا بناب 3-چگونه مقامات آمریکائی میگوینداستفاده ازسلاح شمیائی توسط سوریه بوده وچراتابحال پخش نشده؟چراآمریکاتاکنون موفق نشده به سوریه حمله کند،نقش مهم مردم آمریکاوجهان درشرایط بحرانی امروز

یونس پارسابناب 4 - واین پرسش که ماایرانیهاچقدرمیتوانیم به پوتین اعتماد کنیم وعملکردضدجنگ اوراتحسین کنیم واینکه آیانیروهای استقلال طلب وآزادیخواه میتوانندبه نیروهای بیگانه بویژه قدرتها حاکم برجهان اطمینان کنند

یونس پارسابناب 5 -تشکیل کنگره هاتوسط سلطه گران جهانی برای تقسیم کشورها،چرادرآمریکاودرزمانی که این بحثها مطرح است اموال ایران مصادره میشود؟عقابهای کبوتر شده،اسرائیل،ترکیه،عربستان وقطر چه میخواهند

یونس پارسابناب 6 -اینکه اینروزها عده ای زوراندیش بطورمرتبااینطورمطرح میکنندکه دیدیدتحریمها وتهدیدها کاراست وباعث عقب نشینی رژیم شد،این تغییررفتارآیابهمین علت بوده یابراثرایستادگی وپایداری ملت وآزادگان ایران

ابوالحسن صبا - زندگی وآثارباصدای استادصبا ، بهمراه قطعه ای از نوازندگی تا رتوسط درویش خان و آواز طاهرزاده

هالو(عالی پیام) - ترسو

 

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

اکبر روحانی -  مجموعه خبرهای اجتماعی ، سیاسی ، کارگری وحقوق بشری هفته

نورالدین غروی 1 - روزهای پرتنش،حساس ونفس گیردرجهان ومنطقه وبویژه درسوریه،اجماع جهانی مردمی درضدیت باجنگ،نگاهی کوتاه به تاریخچه وپیشینه سیاسی سوریه درصده اخیر،چرامیبایداین شورشها ایجادمیشد

نورالدین غروی 2 - طرحهای ترکیه،عربستان وقطروبی اثری آنها،بهانه استفاده ازبمبهای شمیمیائی درباره دوستان ودررابطه بااسرائیل ،گفته های رئیس سابق ناتودرباره طرح تعویض رژیم 7 کشورمنطقه وهمینطور

نورالدین غروی 3 - سخنان وزیرامورخارجه سابق فرانسه،استفاده غیرانسانی ازرنج مردم سوریه،امپریالیزم رسانه ای ونقش آنهادرفکرسازی،چراآمریکا بناگهان تصمیم به حمله آشکار گرفت،ملیتاریزه ترین دیپلماسی جهان

نورالدین غروی 4 - ذهنیت وعملکردچکشی ،سخنان چرچیل درزمان بمباران شمیائی عراق وتوهینهاویاوه های او،بمبهای شمیائی وناپایم بکاربرده آمریکا،آیاجان کری اینهارانمیداندیادروغ میگوید،ماشین جنگ همچنان درحرکت

نورالدین غروی 5 - چراارسال اسلحه به جنگجویان ومزدوران باتوجه به قبول شرایط توسط اسدبیشترشده،قرادادهای 150 میلیارددلاری فروش اسلحه به عربستان،قطروامارات،سخنان اوباما به پوتین درکنفرانس سران 20کشور

نورالدین غروی 6 -بازی اسلحه بازور،اردوغان باهمان سرعتی که اجازه استقرارموشکهای علیه ایران رادادبهمان سرعت بیاری جنگجویان درسوریه باتوجه به دوستی که بااسدداشت رفت،مقاله پوتین،برنده وبازنده اصلی کیست

شهریار ، محمدحسین بهجت تبریزی - زندگینامه واقعی همراه با سروده ها وبا صدای خودشاعر

هما ارژنگی - بامن ازایران بگو

 

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

نسرین ستوده - وکیل زندانیان سیاسی که دربیدادگاه رژیم ولی فقیه بجرم حق گوئی به 6 سال حبس و10 سال محرومیت ازوکالت محکوم شد

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی 4 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشری هفته

یونس پارسابناب 1- تلاطم ودرهم ریختگی،پیری وفرتوتی نظام جهانی،علائم هر روزبیشترآشکارآن درسوریه ومنطقه،این شعار حمله کوتاه مدت چقدرحقیقت دارد؟جامعه بین المللی  که اینها میگویندچه نوع جامعه ایست؟

یونس پارسابناب 2- بمباران شیمیائی که آمریکاوبرخی ازمتحدانش میگویند سوریه بکاربرده واسنادش رافقط آمریکادارد،هدف ازاین بهانه وشباهتهای آن با تجاوزات دیگر، نظرمردم آمریکا دررابطه بااین حمله درپیش ازآغازآن

یونس پارسابناب 3 - سخنان کارتردرباره دمکراسی امروز آمریکا،اوباما ودولت اوازکجا تغذیه میشوند،حمله هوائی آمریکا درخدمت چه گروه های قرارخواهدگرفت؟26 گروه سلفیست درسوریه وچگونگی  روابط آنهابایکدیگر

یونس پارسابناب 4 - چراآمریکاتصمیم گرفته  دراین روزها ضربه هوائی به سوریه واردکند؟چراعربستان وقطر وترکیه ،ونه  درآشکاراسرائیل ازآمریکامیخواهندهرچه زودتر به سوریه حمله کند،آیا جنگ سوریه مثل افغانستان

یونس پارسابناب 5 - وعراق محدودخواهدبود؟درصورت حمله آمریکاومعدودمتحدانش چه وقایع واتفاقاتی میتواندرخ بدهد،ادامه آن به کجاکشیده خواهدشد؟پاسخ به این پرسشها که چرابرای برکناری مرسی،آمریکا وارتش مصر

یونس پارسابناب 6 - وبرخی مخالفین به توافق رسیدندواین کودتا انجام شد،وچرادرایران شناخت مردم ازماهیت رژیم بیش ازدوسال طول کشید؟پدیده افشاگر ها همچون اسنودن درامپراطوریهای درحال ریزش وسقوط

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 

محمد مصدق - بخشی از گزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

نعمت آزرم 1 - شصتمین سالگردکودتای ننگین وخائنانه 28 مردادبه دستورآمریکاو انگلیس،توسط شاه ودربار،علمای فاسدبه رهبری کاشانی وبهبهانی،خودفروشانی چون بقائی ومکی،ارازل واوباش باحمایت بخش ضدملی ارتش

نعمت آزرم 2 - چرااین کودتاشد وآیا اجتناب ناپذیربود،ملاقاتهای خمینی باشاه ازطرف بروجردی وحوزه،کاشانی نیا ورهبررژیم فعلی حاکم برایران،مصدق محصوردرمیان چند ضلعی بیگانگان،همه مزدوران ومقامات داخلی و

نعمت آزرم 3 - احزاب راست وباصطلاح چپ وابسته،آنان که میگویندمصدق لجبازبودبرای چه میگویند،چه جماعتی جداازمزدگیران وقلم بمزدان بسیاری مواقع اینچنین بی پایه وسطحی وکاسبکارانه درباره این حرکت بزرک ملی

نعمت آزرم 4 - می نویسندومیگویند،آیا اینها عظمت این جنبش وخواست  مردمی آن رامیفهمند؟ اصل مصدق بازیافت هویت ،شرافت ،حاکمیت ملی وغرور ملی باحضورهرچه بیشترمردم وشرکت آنهادرسرنوشت خودشان بود

نعمت آزرم 5 - مصدق میدانست چه میکندوبه کجامیرود،بهمین دلیل درنوشته وگفته ها تاکید به آنهامیکرد،آموزه ها وبعدفرهنگی راه مصدق،واردکردن اخلاق درفرهنگ سیاسی یک انقلاب جهانی بود،مصدق وفاداروپایبندبه عهد

نعمت آزرم 6 - مصدق مظهر ایرانیت ونمادفرهنگ آن،چرامصدق فراخوان نداد، مصدق مردتاریخ نه تقویم،اوآرش گونه به میدان آمد وسیاوش گونه ازدریای آتش پلیدی ،نیرنگ وخیانت ودروغ با پاکی گذشت،3 سروده کوتاه

نعمت آزرم 7 - مصدق مظهر ایرانیت ونمادفرهنگ آن،چرامصدق فراخوان نداد، مصدق مردتاریخ نه تقویم،اوآرش گونه به میدان آمد وسیاوش گونه ازدریای آتش پلیدی ،نیرنگ وخیانت ودروغ با پاکی گذشت،3 سروده کوتاه

نعمت آزرم 8 - مصدق مظهر ایرانیت ونمادفرهنگ آن،چرامصدق فراخوان نداد، مصدق مردتاریخ نه تقویم،اوآرش گونه به میدان آمد وسیاوش گونه ازدریای آتش پلیدی ،نیرنگ وخیانت ودروغ با پاکی گذشت،3 سروده کوتاه

نورالدین غروی 1 - درمصرچه میگذرد، قربانی کردن بهارعربی،اجرای پروژه قرن نوین آمریکا،چگونگی اجرای آن باتوجه به وجودکشورهائی همچون عربستان،شرایط فاجعه باروکشتارهای همه روزه،ناکامی ها درعراق،

نورالدین غروی 2 -افغانستان ودیگرکشورها،رشددیکتاتورها،به بیراه کشیدن خیزشها وقیامها،کشتارها باماشینهای مثل بازیهای کامپیوتری،دمکراسی های مهندسی،کنترلی وکورپریشنی،پروژه عربستان امارات ورضایت اسرائیل

نورالدین غروی 3-افغانستان ودیگرکشورها،رشددیکتاتورها،به بیراه کشیدن خیزشها وقیامها،کشتارها باماشینهای مثل بازیهای کامپیوتری،دمکراسی های مهندسی،کنترلی وکورپریشنی،پروژه عربستان امارات ورضایت اسرائیل

نورالدین غروی 4-افغانستان ودیگرکشورها،رشددیکتاتورها،به بیراه کشیدن خیزشها وقیامها،کشتارها باماشینهای مثل بازیهای کامپیوتری،دمکراسی های مهندسی،کنترلی وکورپریشنی،پروژه عربستان امارات ورضایت اسرائیل

نورالدین غروی 5-افغانستان ودیگرکشورها،رشددیکتاتورها،به بیراه کشیدن خیزشها وقیامها،کشتارها باماشینهای مثل بازیهای کامپیوتری،دمکراسی های مهندسی،کنترلی وکورپریشنی،پروژه عربستان امارات ورضایت اسرائیل

نورالدین غروی 6-افغانستان ودیگرکشورها،رشددیکتاتورها،به بیراه کشیدن خیزشها وقیامها،کشتارها باماشینهای مثل بازیهای کامپیوتری،دمکراسی های مهندسی،کنترلی وکورپریشنی،پروژه عربستان امارات ورضایت اسرائیل

 

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

گوهر عشقی -  مادرستاربهشتی ،  بخشی ازسخنان  دردادخواهی  ازاین بیداد

حسین شاه حسینی 1-تهران،شصتمین سالگردکودتای ننگین 28 مردادبه دستورآمریکاوانگلیس،توسط شاه ودربار،علمای فاسدواوباش،خودفروخته گانی چون بقائی،مکی وغیرو،چراوچگونه این کودتا شد،درآن روزها چه گذشت

حسین شاه حسینی 2 -کردارها وسیاست های پدروپسرساخته وپرداخته بیگانگان درباره ایران وملتش،عده ای هم نه ازطالبان پهلوی،گفتنداینان اصلاحات کرده اند،قبولاندن اصل ملی شدن نفت به مجلس شاهانه باپشتیبانی ملت

حسین شاه حسینی 3-هدف مصدق از ملی کردن نفت,مبارزه در راستای مخالفت بااستعمارواستبدادوبرپائی حاکمیت ملی،ناتوانائیها وناکارائیهای شاه ودیگرقدرت طلبان داخلی وخارجی درحذف مصدق ازراه های فریب مردم یاقتل او

حسین شاه حسینی 4 -مصدق تنها بااندک یاران هم پیمان ،دشمنی ها،کارشکنی های زیرکانه وبهانه سازیهای حزب توده،قتل افشارطوس رئیس شهربانی،پیام رادیوئی فرزند کاشانی ودیگران،پیامدهای این روزشوم تاامروز

اکبر روحانی 1 - خبرهای سیاسی ،اجتماعی ، کارگری وحقوق بشر

اکبر روحانی 2 - خبرهای سیاسی ،اجتماعی ، کارگری وحقوق بشر

اکبر روحانی 3 - خبرهای سیاسی ،اجتماعی ، کارگری وحقوق بشر

یونس پارسابناب 1 - شصتمین سالگردکودتای خائنانه انگلیسی آمریکائی ،شاه ودربار،کاشانی وبقائی ،مکی واوباش در28مرداد،9 منطقه استراتژیک جهان واهمیت ویژه خاورمیانه درراس آن،ایران قلب خاورمیانه ،چراطرفداران

یونس پارسابناب 2 - آمریکامثل کاشانی وبقائی بعداز30 تیرمخالف مصدق شدند؟دعوای انگلیس وآمریکاوتبدیل انگلیس به شریک مطیع،عملیات آژاکس نام مخفی کودتای 28 مردادکه آغازکودتاهای فلاکت باردر26 کشورجهان شد

یونس پارسابناب 3 - عواقب وپیامدهای نکبت زای این کودتای وحشیانه ضدایرانی وضدبشری بر مردم ایران وخاورمیانه وجهان تا امروز،فاجعه ملی ومسئولین آن،کسانیکه ازپشت به مصدق خنجرزدند،نابود وسرکوبهای فیزیکی،

یونس پارسابناب 4 - انحلال تمامی سازمانهاوگروه های ملی گراومردمی ودمکراتیک،صحرای سوزنده اندیشه وآگاهی وفضای ضدانسانی این کودتا،جایگاه بعدی بنیانی رشدکرم ها ئی با  نام پایگاهای بنیادگراهای باصطلاح اسلامی

یونس پارسابناب 5 - دوگفتمان حاکم مسجدی،ومردمی ضداستعماری واستبدادی،هجویات وتوهینهای اصلاح طلب مطرودحکومتی سیدابراهیم نبوی وچرا،درمصرچه میگذرد؟کانال سوئز وحساسیت سوق الجیشی آن،جایگاه مصردر

یونس پارسابناب 6 - درکشورهای عربی وآفریقا،آیابهارعربی به پایان رسیده؟وضعیت امروزوآینده مصر،آیاامکان جنگ داخلی وجوددارد؟جنگ سوریه که حدود 80 درصد جنگجویان  سوریه ای وعرب هم نیستند،داستان استفاده

یونس پارسابناب 7 - سلاح شمیائی درسوریه، آمریکاودولتهای زیرفرمان چون ترکیه وعربستان ودیگران درپی چه هستند؟آیاآمریکامیخواهدبه سوریه حمله کندیادرپی تقویت سلفیستهاومهاجمین است،آمریکاوتنهافاکتورنظامی

 

محمد مصدق - گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه با صدای دکتر محمد مصدق

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

ادیب برومند 1 - تهران،شصتمین سالگردکودتای ننگین وخائنانه انگلیسی آمریکائی،شاه ودربار،کاشانی وبهبهانی،مزدورانی چون بقائی ومکی،اوباش وارازل در28 مرداد 32،ناتوانائیهاوناکارائیهای دشمنان درتضعیف مصدق

ادیب برومند 2 - درگیریهای همه وقته حزب توده وتوده نفتی هاباپان ایرانیستها،آشفتگی وآشوبهابویژه بعدازکودتای شکست خورده25 مرداد،خیانت اطرافیان،آیامیشوداین روزرافراموش کرد،پیامدهاوضایعات روحی وروانی فاجعه

ادیب برومند 3 -مصدق تنهاوبااندک یاران درمبارزه ای بی امان باتمامی ستمگران وغارتگران داخلی وخارجی،چه کسانی به قهرمان ملی ناسزامیگویند،تبعات وضایعات این بلا  وصفحه سیاه میهنمان بعدهابه تفسیردرتاریخ خواهدآمد

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر هفته

علی شاهنده 1- سخنرانی در، کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،تحت عنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

علی شاهنده 2- سخنرانی در، کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،تحت عنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

عماد هاشمی - خبرهای دانشجوئی

سیروس بینا 1 - شصتمین سالگردکودتای خائنانه آمریکائی انگلیسی،شاه ودربار،علمای فاسدکاشانی وبهبهانی ،مزدورانی چون مظفربقائی ومکی واوباش،نگاهی به پیشینه ملی کردن نفت ،زنجیره کودتاها،ازکودتای محمدعلیشاه

سیروس بینا 2 - تاکودتای انگلیسی،رضاخان سیدضیا،قراردادننگین 1919 وثوق الدوله،تخت سلطنت انگلیسی ساخته خانواده پهلوی،امضا قراردادنفت 1312،نقش امپراطوری انگلیس وروسیه تزاری پیش ازجنگ دوم جهانی،

سیروس بینا 3 -اشغال ایران توسط نیروهای انگلیس،شوروی وآمریکا،ایران پل پیروزی!،تمام شدن تاریخ مصرف رضاشاه وتوافق بر جابه جائی بافرزندش محمدرضا،پس آمدهای جنگ جهانی دوم،قحطی،نابسامانی،پیدایش گریزگاه

سیروس بینا 4 - برای تنفس سیاسی،گردهمائی،اندیشه گری وزشت شماری استبدادواستعمار،انتصاب جناب اشرف قوام السلطنه به نخست وزیری وانتخاب دووزیرازحزب توده درکابینه، نفت شمال واستخراج از5 استان شمالی

سیروس بینا 5 - موازنه مثبت درمقابل موازنه منفی،مسئله نفت وچگونگی لایحه الحاقی گاس گلشائیان،مضحکه 50/50 وتاریخ آن ومسئله 50/50،آمریکادرایران چه میخواست وچراآنها نیزخواهان سرنگونی دولت مصدق بودند،

سیروس بینا 6 -وآیابواقع  آمریکا مایل به حل معضل انگلیس علیه ایران بود؟ملی کردن درمقابل نفت کنترل شده استعماری،سیستم جهانی پس ازجنگ پاکس آمریکانا وبندتاف سیاست خارجی آمریکابه کارتلهای عظیم نفتی در جهان

سیروس بینا 7 -نفت علت اصلی کودتا ،آیااین کودتا اجتناب ناپذیربود؟جنگ سردبعنوان کاتالیزر،جبهه ملی وحزب توده بعنوان دو ارگان نیرومند سیاسی ،سر بزنگاهای تاریخی وموضع گیریها درمقابل باصطلاح انقلاب سفید،

سیروس بینا 8 - 15 خرداد ویا انقلاب سال57،زمزمه ملی کردن نفت رامصدق آغازکرد،او یک استثناتاریخی که بااندک یاران چون دکترحسین فاطمی درتاریخ  جاودان شدند،آنان پدیده ای در ایران وگوشه ای ازتاریخ جهان اند

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

 

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاهها وسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

گوهر عشقی -  مادرستاربهشتی ،  بخشی ازسخنان  دردادخواهی  ازاین بیداد

نعمت آزرم 1 - از مشروطیت تا 30 تیر، تاثیرسیلی های محکم قراردادهای ننگین ترکمانچای وگلستان باروسیه،قطع پلهای ارتباطی هزاران ساله بااروپا،جدائی بخشهای شمالی وشرقی میهنمان بادسیسه هاوحمله انگلیس

نعمت آزرم 2 - عوامل عقب ماندگی جوامع،یک جلد بحارالانوارو هزارسال عقب ماندن یک ملت ،بیداری تاریخی، الگوئی و سرآغازی انقلاب مشروطه درعرف انقلابهای مدنی ومسالمت آمیز،بزرگترین برخوردسنت وتجدد

نعمت آزرم 3 - طرح تزجدائی دین ازدولت برای اولین بارتوسط اندیشمندانی چون فتحعلی آخوندزاده،هشیاری نیاکان ما دربرپائی وبرجائی این انقلاب  باتوجه به جامعه 80 درصدی ایلاتی وروستائی، قانون اساسی مشروطه،

نعمت آزرم 4 -  برای نخستین بارمردم ایران درتاریخ درازمدت چندهزارساله خود دارای حقوق قانونی انسانی وسیستم اداری دولت ملت میشود،مثلث قدرت درایران،نقش آنها ،حضوربخشهائی ازاین نهادها درمشروطیت

نعمت آزرم 5 - مطالبات انباشت شده هزاران ساله ملت ایران،ممانعت وجلوگیری ازآشکاری ویابه بحث گذاشتن رویدادهای مهم و واقعی تاریخی توسط استبدادچکمه ونعلین وقدرتهای استعماری،چگونه برخورد شخصیتهای

نعمت آزرم 6 - آن روزگاران بامتحجرین ومستبدین،انقلاب مشروطه ازبزرگترین پدیده های تاریخ ایران،این ساقه نوپا از آغازبا دو قدرت مهیب ایران، سلطنت مطلقه وولایت مطلقه آخوند مرتجع دست وپنجه نرم کرده و

نعمت آزرم 7 - بیشترامکانات نیزدردست این دوگروه بوده ،قانون اساسی ایران عملا باخون مجاهدین سنگرهای محله امیرخیز ستارخان امضاشد،ستارخان ویاران برای استقلال ویکپارچگی ایران جنگیدند،مشگل شخصیتی،

نعمت آزرم 8 -وکلای فضولی ملیتهادرایران بقول خودشان،این نمایندگی راازکه گرفته اند،پاسخ بزرگان آذربایجان همچون شهریاربه خائنین وفریب خوردگان،درهم آمیختگی مفهوم ایرانیت درتار وپوداین ملت،سروده ستارخان

شهریار - سروده تاریخ ایران

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای اقتصادی ، اجتماعی ،کارگری وحقوق بشر هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای اقتصادی ، اجتماعی ،کارگری وحقوق بشر هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای اقتصادی ، اجتماعی ،کارگری وحقوق بشر هفته

خسرو شاکری زند 1 -  نخستین پیام دکترمصدق ازرادیوتهران به ملت ایران،ازجایگاه نخست وزیری وبمناسبت اول ماه می، پخش 11 اردیبهشت 1330،اول مه 1951

خسرو شاکری زند 2 - مصدق  نخستین  برگزیده ملت ایران درمیان خون وآتش 30 تیر،اولین وآخرین دولت دمکراتیک ملی حامی حاکمیت ملی ،این تجربه ایست گرانبها

خسرو شاکری زند 3 - مدارک وتوضیحی تاریخی پیرامون پذیرش  پیشنهاد نخست وزیری مصدق،حقیقت وچگونگی عملکردحزب توده بنابراسناد،جدل وزدبندهای آمریکا و

خسرو شاکری زند 4 - انگلیس برسرمنابع ایران وقرارباشوروی قبل ازکودتای ننگین توسط دربارمزدورکاشانی،نتایج آن درشرایطامروزایران وجهان،وضع مشکوک کیانوری

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

اکبر روحانی 1 - خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر

اکبر روحانی 2 - خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر

اکبر روحانی 3 - خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر

یونس پارسابناب 1 - شصت ویکسال پس ازقیام  30 تیر،یکی از4 روز بزرگ وعزیزتاریخ ایران دریکصد وپنجاه سال اخیر،چه عواملی باعث رخداداینروزشد؟وچرادرپی آنروزبودکه چهره طرفداران واقعی ملی شدن نفت آشکارشد

یونس پارسابناب 2 -وهمینطورهدف آنانکه به ظاهر خودرا طرفدارقطعی ملی شدن نفت نشان میدادند؟منظورآنان ازملی شدن نفت چه بود؟علت دشمنی کاشانی،بقائی ومکی بعداز30 تیربامصدق؟یکی ازپیروزیهای ایران درآنروزگاران

یونس پارسابناب 3 -این بودکه نخستین برگزیده مردم وتنهانخست وزیربرای اولین باردرتاریخ معاصر بااستقلال فکروبامغزخودش فکرمیکرد،مصرورویدادهای آن،علل سرنگونی مرسی که باصطلاح بطوردمکراتیک انتخاب شده بود

یونس پارسابناب 4 - مرسی باران رحمت آمریکا،چرانظامیان علیه اوشدند؟اخوان المسلمین وسلفیستهای سه گانه،شاخه های آن درکشورهای اسلامی وایران،معضل بزرگ بنیادگرائی درمنطقه که برخی آنرا اسلام سیاسی مینامند

یونس پارسابناب 5 -درسوریه چه میگذرد،افزایش نیروی های خارجی غیرعرب،نتایج تحقیقات درمورداستفاده ازسلاح شمیائی؟،تاراج وغارت موزه ها وکلیساهاهمراه جنایتها، علائم وآثار آگاهی وامیدواری درکنار تاریکیهای جهان

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر هفته

نورالدین غروی 1 - دوباره خیزش مردمی درمصر،کودتای ارتش وسرنگونی مرسی، درمصرچه رخداد؟رویدادهای مصرعقب گردی خطرناک ،اثرگذاربرجنبش دمکراسی آنها وکشورهای دیگرعربی،آیاارتش مصرمنجی مردم است؟

نورالدین غروی 2 -نقش  ارتش دراقتصادآنجا،ساختاروارتباطات وروابطش باآمریکا،چراوچگونه اخوان المسلمینی که موردتوجه آمریکابودندوتعهدهائی بسیارمهمی هم داده بودنداینچنین برکنارشدند،آینده مصرووعواقب این اتفاق

نورالدین غروی 3 - این پرسش که چرا افراد وگروهائی،بویژه برخی هم میهنان  دربرخورد بااین رویدادابراز شادی وشادمانی کردند؟حالت انتظارامروزایران،پافشاری وتاکیدحسن روحانی برقولها ووعده ووعیدهای داده شده

نورالدین غروی 4- دوپرسش درباره انجام وعمل به آنها،سفر2 سناتورجنگ طلب به اسرائیل وشعارها ،آیا این تحریم های پشت سرهم پاسخ به خواسته های آزادیخواهانه مردم ایران است؟پیشنهادی چندبرای دولت جدید ایران

نورالدین غروی 5 -آیاآمریکادرپی حل مسائل باایران است؟آشکاری هرچه بیشترچهره واقعی پرازدروغ وتزویروریای غرب درباره مکرمت انسان وحقوق بشردربرخورد بارئیس جمهوربولیوی،سیمای زشت وشرم آلودحاکمین جهان

امین اله حسین -زندگینامه آهنگسازبزرگ ایرانی باصدای هنرمند،این گفتگو در بیشتراز40 سال پیش انجام شده است،همراه با سنفونی باشکوه خرابه های تخت جمشید یا پرسپولیس

 

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

نعمت آزرم 1 - مصدق کیست وچه کرده که تمامی زورگویان ومستبدان ،غارتگران ومزدورانشان همه باهم دردشمنی وتلاش درحذف اوباتحریف تاریخ،توهین ودروغ یک برنامه مشترک دارند واینهمه همگونند وهم رای

نعمت آزرم 2 - انقلاب مشروطیت،فراسوی کامیابی ملی برای آن روزنیاکانمان، بازگردانیدن شرف ،هویت وغرورانسان ایرانی بزرگترین کاری که مصدق بافدا کاری ویاران  همراه توانست انجام بدهد ،سربلندی کشور

نعمت آزرم 3 - ازرهگذربیدارکردن وجدان ملی،فرهنگ آزادی،مصدق آزادی را باورداشت ومیفهمید وبه آن احترام میگذاشت،این سخن بزرگ اوکه دشمنان ایران استبدادپرور و دیکتاتورپرورند،دوسروده پیمان آزادی وستاره جاوید

عماد هاشمی - خبرهای دانشجوئی هفته

محمد برقعی 1 - انتخابات ریاست جمهوری ایران وانتخاب حسن فریدون روحانی بعنوان رئیس جمهور ایران،چرا هم میهنان بطوروسیع درآن شرکت کردند، انتظارها وخواسته های آنان،آیاروحانی قادربه انجام آنهاست؟

محمد برقعی 2 - اوضاع داخلی ووضعیت وخیم امروزایران درمنطقه وجهان،درصد بالای آرای شرکت کنندگان درشهرهای مرزی کشورحامی کدامین پیام هابرای مااست ودر پاسخ چه جریانها وچگونه طرح هائی میباشد

محمد برقعی 3 - همه روزه ضعیف ترشدن پایگاه اجتماعی جناح تندرو،چوب حراج بردارائی های ملی،حضورمردم وآموزه ها،دومعضل بزرگ داخلی وخارجی واینکه آیا این مشگلات قابل حل است،کلید بازگشائی،و 2 نه

محمد برقعی 4 - همه روزه ضعیف ترشدن پایگاه اجتماعی جناح تندرو،چوب حراج بردارائی های ملی،حضورمردم وآموزه ها،دومعضل بزرگ داخلی وخارجی واینکه آیا این مشگلات قابل حل است،کلید بازگشائی، و2 نه

اکبر روحانی 1 - خبرهای سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشرهفته

اکبر روحانی 2 -خبرهای سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشرهفته

 

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

یونس پارسا بناب 1- تداوم تلاطمات بزرگ،امواج خروشان بیداری ورهائی ملتهادرسراسر جهان واین روزها ازترکیه تابرزیل،آیا این قیامها سراسری سابقه ای درتاریخ دارد؟علل وریشه های آن،توسعه درجهت منافع

یونس پارسا بناب 2- گروهی خاص یا یک درصدی ها، نقش جوانان دراین جنبشها بویژه درمیدان تقسیم ترکیه،اختلاف درهیئت حاکمه ترکیه وهمینطور جبهه گیری اقلیتها،خشونتهای بسیار،تفاوت برخورد بامعترضان

یونس پارسا بناب 3- توسط دولت نسبتا مردمسالارمثل برزیل با دولت خودمحوربین اردوغان،نقش سیاست های رودروقراردادن ملت ترکیه باهمسایه ها بعلت دخالتهادراین اعتراضات،تابوشکنی ها،طرح مسئله اقتصادی

یونس پارسا بناب 4-  وهرچه بیشتر اجتماعی دربین مردم  بویژه جوانان جهان،خودکشی،افشاگریها وفرارهای مامورین نظامی اطلاعاتی بازگوکننده چگونه شرایطی درآمریکاست؟،انتخاب بین بدوبدتر یا  بدتروبدترین

یونس پارسا بناب 5 -حضورگسترده مردمی درباصطلاح انتخابات،چرائی این شرکت وخواستهای مردم،آیا روحانی قادربه انجام میباشد؟نبود آلترناتیو مورداطمینان ،معتبر ،بایک ستاد وجمع رهبری،دونه بزرگ ویک پیام

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی  ، کارگری وحقوق بشر هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی  ، کارگری وحقوق بشر هفته

 

محمد مصدق - گزارش چگونگی اقدامات برای ملی شدن صنعت نفت ،قراردادهای تحمیلی 1933 والحاقی،اسارت های اقتصادی وسیاسی، متن پیشنهادی ملی شدن صنعت نفت بر 2 پایه منافع ملی وصلح جهانی

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

نسرین ستوده - وکیل زندانیان سیاسی که دربیدادگاه رژیم ولی فقیه بجرم حق گوئی به 6 سال حبس و10 سال محرومیت ازوکالت محکوم شد

نورالدین غروی 1 -نمایش یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وانتخاب حسن فریدون روحانی بعنوان هفتمین رئیس جمهور،2 نمایش به موازات هم،نمایش آگاهی سیاسی واراده وتوان میهن دوستی مردم ایران،

نورالدین غروی 2 -تحسین کشورهای جهان غیرازاسرائیل وکانادا،دورباطل بد وبدتر یابد وبدترین،آیاروحانی گزیده نخست خامنه ای بود،طرح وبرنامه ای که ریخته شده بود وحرکتی سنجیده وبه موقع درمقابل آن،

نورالدین غروی 3 -دوخطرداخلی وخارجی، نقش مردم درشعارها وعده هائی که داده شد،آیاروحانی قادربه انجام قولهائی که داده میباشد واگرآری چگونه میتواند،آیااوهم به راه خاتمی واحمدی نژادخواهدرفت؟

نورالدین غروی 4 - عقب نشینی که مردم تحمیل کردند،برنده اصلی مردم ایران بودند،نتیجه این انتخابات شایدکم تقلب چگونه گواهی میتواندباشد برنتایج انتخابات خرداد88 ،دو نه بزرگ ویک پیام به اپوزیسیون درتوهم رهبری

نورالدین غروی 5 - عقب نشینی که مردم تحمیل کردند،برنده اصلی مردم ایران بودند،نتیجه این انتخابات شایدکم تقلب چگونه گواهی میتواندباشد برنتایج انتخابات خرداد88 ،دو نه بزرگ ویک پیام به اپوزیسیون درتوهم رهبری

فخرالدین عظیمی 1 - نخست وزیری مصدق، حوزه امکانات ومحدودیت ها، سخنرانی دردانشگاه ایلینوی شیکاگو وبمناسبت پنجاهمین سالگرد دولت ملی مصدق

فخرالدین عظیمی 2 - نخست وزیری مصدق، حوزه امکانات ومحدودیت ها، سخنرانی دردانشگاه ایلینوی شیکاگو وبمناسبت پنجاهمین سالگرد دولت ملی مصدق

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

دختردانشجو22 ساله 1- گواهی وشهادت برفاجعه تجاوز وشکنجه درسیاهچالهای رژیم جهل وجنون وخون ودروغ جنایتکاران حاکم برایران

دختردانشجو22 ساله 2- گواهی وشهادت برفاجعه تجاوز وشکنجه درسیاهچالهای رژیم جهل وجنون وخون ودروغ جنایتکاران حاکم برایران

نورالدین غروی 1 - نمایش انتخابات درایران، اهمیت آن دراین دوره باتوجه به حساسیتی که حاکمین بوجودآورده اند،چگونه ائتلافها، باتوجه به این شرایط نتایج چگونه میتواندبشود،سناریوها دراینباره، وضعیت امروزایران،

نورالدین غروی 2 - ردصلاحیت ها چه برنامه ها وهدفهائی رابیان میکند،تحلیل ها دراین رابطه،شعارهای تائیدشدگان و وعده ووعیدها،اینکه آیا قابل اجرااست، آیاروحانی بعنوان یک دمکرات آزادیخواه شرکت کرده است،

نورالدین غروی 3 - ردصلاحیت ها چه برنامه ها وهدفهائی رابیان میکند،تحلیل ها دراین رابطه،شعارهای تائیدشدگان و وعده ووعیدها،اینکه آیا قابل اجرا است، آیاروحانی بعنوان یک دمکرات آزادیخواه شرکت کرده است،

نورالدین غروی 4 -تحریم،نه گفتن به زورو خود یک عمل فعال است،تظاهرات ترکیه،بحث بزرگ منطقه وجهان،علل این خیزش واعتراضها،سیاستهای زیاده طلبی وتنش زائی،جنگ وزمینه سازی دخالت درکشورهای همسایه

نورالدین غروی 5 - تحریم،نه گفتن به زورو خود یک عمل فعال است،تظاهرات ترکیه،بحث بزرگ منطقه وجهان،علل این خیزش واعتراضها،سیاستهای زیاده طلبی وتنش زائی،جنگ وزمینه سازی دخالت درکشورهای همسایه

نورالدین غروی 6 - تحریم،نه گفتن به زورو خود یک عمل فعال است،تظاهرات ترکیه،بحث بزرگ منطقه وجهان،علل این خیزش واعتراضها،سیاستهای زیاده طلبی وتنش زائی،جنگ وزمینه سازی دخالت درکشورهای همسایه

سیروس بینا 1 -مصدق که بود،چگونه می اندیشید وچه کردکه تمامی ستمگران،زورگویان وغارتگران داخلی وخارجی  باهمه عوامل ومزدورانشان دریک مورد مشترکند وآنهم دشمنی و حذف مصدق،حتی اگررودرروی هم باشند،

سیروس بینا 2 - نکته مهم نوشته ها وگفته ها ی قلم بمزدان وگویندگانشان درتحریف تاریخ ،دروغ ، توهین وتهمت آنچنان شبیه است که گوئی  ازقلمی وحنجره ای یگانه برآمده است،این پدیده چه بود وچه گفته اند

سیروس بینا 3 - گزافه های چپ گرایان یک بعدی،یاوه های راستگرایان سلطنتی طالبان پهلوی وعکس برگردان های آن،مصدق ستیزهای جمهوری اسلامی ولایت فقیه،اهداف توامان جنبش مشروطه،پدیده مصدق وجنبش ملی

سیروس بینا 4 - انتقادازمصدق ومسئله طبقاتی ، بحث  پنجاه  پنجاه   و مضحکه پنجاه پنجاه ، درچارچوب حرکت بین المللی مصدق یک رهبر بزرگ جهانی ، ملی کردن نفت یک کاربزرگ وازآن بزرگترتاثیرات مهم آن درجهان

سیروس بینا 5 - مصدق یک پدیده نه فقط ایرانی ومنطقه ای که جهانی ،بهمین دلیل باهیچ انگی نمیتوان اورا تخریب کردیا زدود ،جایگاه مصدق درتاریخ وجای دشمنانش،این پدیده یک سنگ قبر درزادگاهش ندارد،ننگشان باد

سیروس بینا 6 - مصدق یک پدیده نه فقط ایرانی ومنطقه ای که جهانی ،بهمین دلیل باهیچ انگی نمیتوان اورا تخریب کردیا زدود ،جایگاه مصدق درتاریخ وجای دشمنانش،این پدیده یک سنگ قبر درزادگاهش ندارد،ننگشان باد

هالو ( عالی پیام) - منکه میرم رای میدم

 

 

محمد مصدق - گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه با صدای دکتر محمد مصدق

هاله سحابی - گفتگودرشب قبل ازشهادت بهنگام سوگ پدروتدارک خاکسپاری،خبردروغ صداوسیمادراین باره،گواهی شاهدعینی حامدمنتظری وتشخیص پزشک معاینه کننده دررابطه بااین جنایت

عماد هاشمی - خبرهای دانشجوئی

ادیب برومند 1 ایران، پاسخ به این پرسش که مصدق چگونه می اندیشید،وچه کرده که تمامی ستمگران،زورگویان ومتجاوزین به حقوق ملتهادر یک نقطه دشمنی وحذف اومشترک اند، حتی اگرباهم درمواردی  رودر رویند

ادیب برومند 2 - چراتلاش های شبانه روزی سازمانهای اطلاعاتی بهمراه عوامل قلم بمزد ومزدورناکام وناکارااست ، ملی کردن نفت درراستای استقلال ویک عمل فرا قهرمانی ، الگوی دمکراسی مصدق دردوره حاکمیت ملی

یونس پارسا بناب 1 - نمایش انتخابات ایران وابعادداخلی وخارجی آن، تلاش رژیم برای چذب نیروهای مردمی به ستوه آمده،آیاتفاوتی بنیانی وریشه ای ازنظرذهنیت وفکری بین این کاندیداها وجوددارد؟نتیجه وتاثیرات این انتخابات

یونس پارسا بناب 2 - امتیازدهی های رژیم ولایت فقیه به دیگرقدرتها ،آیاآنان باشرکتهای آمریکائی سهیم نیستند؟ اختلاف بخشهای حاکمیت برسرچیست؟بن بست رژیم،نبودیک بدیل ویک جریان متشکل مستقل،آزادیخواه وعدالتجو

یونس پارسا بناب 3 - هشیاری وآگاهی مردم ایران باتوجه به تجربیات درایران وکشورهای منطقه وهمسایه ها،شرکای آمریکاودرواقع رهبری وسرپرستی باکیست؟اجماع واشنگتن ،جنبه های مختلف وابعاد داخلی وخارجی آن،

یونس پارسا بناب 4 - چه جریانهاوجه قدرتهادرپس آن قراردارند،نظرمردم آمریکادرباره حمله به ایران،،علل آن،تغییرات ناتوازگذشته تاحال،رژیم ولایت فقیه باران رحمتی برای آمریکاوحضورایران خطرناک توجیه گرفروش اسلحه

یونس پارسا بناب 5 - دولبه ودوسره بودن بنیادگرایان دینی  وتروریستی بهترین بهانه برای ناتوانائی هاوناکارائیهای اجتماعی واقتصادی ،دیگری استفاده ازوجودآنهابرای تسخیر وتصاحب کشورها مثل سوریه،چه میتوان کردها

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای انتخاباتی ، سیاسی ، کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای انتخاباتی ، سیاسی ، کارگری وحقوق بشری هفته

هیلا صدیقی _ دوباره سبز

 

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

نسرین ستوده - وکیل زندانیان سیاسی که دربیدادگاه رژیم ولی فقیه بجرم حق گوئی به 6 سال حبس و10 سال محرومیت ازوکالت محکوم شد

نورالدین غروی 1 - نمایش انتخابات درایران،ردصلاحیتها وبویژه ردصلاحیت هاشمی رفسنجانی، انعکاس وتاثیرآن درخبرها ، واکنشها وتحلیلها،حساسیت این دوره ازانتخابات، فروش اسلحه های بسیارپیشرفته و

نورالدین غروی 2 - هواپیماهای سوخت گیربه دستوراوباما به اسرائیل ودولت نتانیاهودرسفروزیر دفاعی که ادعای ضدجنگ بودن دارد،قربانیان اصلی این فجایع تابه امروز درجهان ،بویژه در کشورهای منطقه وهمسایگان،

نورالدین غروی 3 - چرابحث های هویت وهویت طلبی وزبان پرستی ازسوی تجزیه طلبان درایران بعدازطرح ها ونظرات تئوریسین های سازمانهای اطلاعاتی غرب ومتجاوزین به میهنمان مطرح میشود،

نورالدین غروی 4 - حاکمیت ایران به کدامین سمت وسو میرود، این تهدیدات واین آثاروشواهد بشدت نگران کننده که دیده میشود میتواند فاجعه آفرین وباعث به خاک وخون کشیده شدن میهن وهم میهنان گردد،

نورالدین غروی 5 - دراین شرایط وبااین سناریواز پیش ساخته حاکمیت برای بوجودآوردن حماسه سیاسی،نیروهای ملی و مردمی چه نقشی میتوانند اجرا کنند؟سخنی چندبا اصلاح طلبان حکومتی دراین باره

شهریار - سروده تاریخ ایران

اکبر روحانی 1 - خبرهای انتخاباتی ، سیاسی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی 2 - خبرهای انتخاباتی ، سیاسی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی 3 - خبرهای انتخاباتی ، سیاسی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته

ناصر پاکدامن 1- سخنرانی کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران ، بمناسبت پنجاهمین سال تشکیل دولت ملی باعنوان مصدق پیش ازمصدق ، مصدق پس از مصدق

ناصر پاکدامن 2 - سخنرانی کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران ، بمناسبت پنجاهمین سال تشکیل دولت ملی باعنوان مصدق پیش ازمصدق ، مصدق پس از مصدق

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

حسین شاه حسینی 1-تهران،باور وخواستگاه ومشکلات بازخوانی اندیشه مصدق،بمناسبت یکصدوسی ویکمین سالگردتولدانسانی پاکنهاد،نماداستقلال،آزادی،برابری ونخستین برگزیده ملت ایران،چگونه برخوردمسئولین برای مراسم

حسین شاه حسینی 2-تهران،باور وخواستگاه ومشکلات بازخوانی اندیشه مصدق،بمناسبت یکصدوسی ویکمین سالگردتولدانسانی پاکنهاد،نماداستقلال،آزادی،برابری ونخستین برگزیده ملت ایران،چگونه برخوردمسئولین برای مراسم

حسین شاه حسینی 3-تهران،باور وخواستگاه ومشکلات بازخوانی اندیشه مصدق،بمناسبت یکصدوسی ویکمین سالگردتولدانسانی پاکنهاد،نماداستقلال،آزادی،برابری ونخستین برگزیده ملت ایران،چگونه برخوردمسئولین برای مراسم

اکبر  روحانی  1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر هفته

اکبر  روحانی  2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر هفته

اکبر  روحانی  3 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر هفته

علی شاهنده 1- سخنرانی در، کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،تحت عنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

علی شاهنده 2- سخنرانی در، کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،تحت عنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

نسرین ستوده - وکیل زندانیان سیاسی که دربیدادگاه رژیم ولی فقیه بجرم حق گوئی به 6 سال حبس و10 سال محرومیت ازوکالت محکوم شد

یونس پارسا بناب 1- رویدادهاواتفاقات درسطح جهان بویژه درمنطقه وخاورمیانه رونداوضاع درسوریه راپیچیده ونامعلوم ترساخته،بنوعی ارتباط این رخدادها ازآمریکا تاسوریه نه توسط رسانه های جاری فرمانبرکه بین خودمردم

یونس پارسا بناب 2 - نقش جناح النصریکی ازشاخه های القاعده درسوریه،سلفیستهای تکفیری ومعتدل،آموزشهای دینی نظامی وکمکهای مالی؟تفاوت جنگهای داخلی باجنگ سوریه،این جنگ جویان متعلق به کدام کشورهاهستند؟

یونس پارسا بناب 3 -حملات هوائی وبا راکت ارتش اسرائیل به سوریه برای چه هدفی است؟گزارش رابرت فیسک دراینباره،جنگهای مرئی ونامرئی آمریکاکه رسانه هاگزارش نمیدهند،داستان سلاح شیمیائی واستفاده سوریه ازآن

یونس پارسا بناب 4-این جنگجویان سلاح های شمیائی ازکجاآورده اند؟دیدارهای نتانیاهو،اردوغان والهام علیف دررابطه با اوضاع سوریه ومنطقه وایران،جای خالی عدالت جهانی،آیاکنفرانس صلح موردتوافق به نتیجه خواهدرسید؟

یونس پارسا بناب 5 - مضحکه ونمایش کمدی انتخابات درایران،تفاوت توسعه درایران وبرزیل،جایگاه بالاترازهمه کشورها درخصوصی سازی،توسعه لومپنی وتاریخچه آن ازپس کودتای ننگین 28مرداد،دمکراسی لومپنی ومعیوب

اکبر روحانی  1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ،کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی  2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ،کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی  3 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ،کارگری وحقوق بشری هفته

هالو ( عالی پیام ) - دوسروده

هما ارژنگی - بامن ازایران بگو

 

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

عماد هاشمی  - خبرهای دانشجوئی

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری

نورالدین غروی 1 -انتخابات این دوره ریاست جمهوری واهمیت حیاتی آن، تغییرات درمنطقه وبویژه درکشورهای همسایه،تنش وجنگ شیعه وسنی ورشدتصاعدی آن درکشورهای اسلامی وعربی،باحمایت ورهبری عربستان سعودی

نورالدین غروی 2 -کشتارهمه روزه وعمدتاشیعیان،ملک عبداله شاه عربستان انتخاب اول فورین پالسی برای درایت ومدیریت،فتوای حکم جهادمفتی سنی لبنان علیه شیعیان،امکان درگیری وبرخوردویرانگروخونین بین شیعه وسنی

نورالدین غروی 3 - بهارعربی عراق وسرکوب خشونت باربهارعربی بحرین درسکوتی کامل،برخورد گزینشی دررابطه بادمکراسی وبهار عرب، عراق درآستانه تلاشی وتبدیل به 3 کشور،جدائی رسمی اقلیم کردستان عراق

نورالدین غروی 4 - تاثیر آن برایران، روابط امروز کردستان عراق با آمریکا، ترکیه واسرائیل،سخنان اوبامادرباره حمله اسرائیل به ایران وفروش ده هامیلیارد دلار اسلحه پیشرفته وفوق مدرن به اسرائیل ،عربستان،امارات وقطر

نورالدین غروی 5 -سوریه آخرین خاکریز ایران،وقایع ورخدادهای آن،ایران درآسیب پذیرترین شرایط ممکن،طرح فاشیستی عفت عمومی،این انتخابات به کدام سمت وسومیرود وچه تاثیری میتوانددرشرایط امروز وآینده داشته باشد؟

هیلا صدیقی - شب آئینه ها

شهریار - سروده تاریخ ایران

 

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

نسرین ستوده - وکیل زندانیان سیاسی که دربیدادگاه رژیم ولی فقیه بجرم حق گوئی به 6 سال حبس و10 سال محرومیت ازوکالت محکوم شد

اکبر روحانی 1 - مجموع خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشر

اکبر روحانی 2 - مجموع خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشر

اکبر روحانی 3 - مجموع خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشر

یونس  پارسا بناب 1 - جهان امروز پرازتلاطم است،درهمین راستا وضعیت وخیم ایران چه ازنظرداخلی وچه خارجی دررابطه با کشورهاوقدرتهای جهانی،فقدان وکمبود دارو برای بیماریهای سخت درمان وخطرناک باتوجه به

یونس  پارسا بناب 2 - عدم تحریم دارو، آماروارقام دراینباره،علت نبود وکمبود آنها،نقش آقاها وآقازاده هاوعوامل داخلی دراین بحرانها ، آیا تحریم ها به زیان حکومتهاست یا مردم جامعه بویژه زحمتکشان وناداران؟پدیده تحریم

یونس  پارسا بناب 3 -سابقه تحریمها علیه ایران واولین آن درچه سالی بوده؟بمب گذاری بوستون یا پایتخت فرهنگی آمریکا،ریشه یابی های آن،ملیت اکثرجنگجویان سوریه؟کمک آمریکابه جبهه نصرت یکی ازشاخه های القاعده

یونس  پارسا بناب 4 -آموزش های نظامی وکمکهای آمریکابه جنگجویان سوریه وهمینطورارسال سلاح های پیشرفته وضدهوائی توسط  ترکیه،عربستان وقطربا اجازه وفرمایش آمریکا، سوریه وچگونه امکان سرنگونی آن

یونس  پارسا بناب 5 -انتخابات ایران ودرگیری جناحهای حاکم،تریبونال برتراندراسل وتفاوت آن با تریبونالهای ساخته بیگانگان ومزدورانشان برای ایران،وظیفه مادراین شرایط پرآشوب جهان وایران؟به چگونه بدیلی نیازاست؟

هالو(عالی پیام) - ترسو

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 

دختردانشجو22 ساله 1- گواهی وشهادت برفاجعه تجاوز وشکنجه درسیاهچالهای رژیم جهل وجنون وخون ودروغ جنایتکاران حاکم برایران

دختردانشجو22 ساله 2- گواهی وشهادت برفاجعه تجاوز وشکنجه درسیاهچالهای رژیم جهل وجنون وخون ودروغ جنایتکاران حاکم برایران

اکبر روحانی 1 - مجموع خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشر

اکبر روحانی 2 - مجموع خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشر

اکبر روحانی 3 - مجموع خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشر

عماد هاشمی - خبرهای دانشجوئی

محمد برقعی 1 - فرهنگ ستیزی،نوشته ها ومطالب وگفته هائی درباره بی فرهنگی وبی پایگی اندیشه مردم ایران، چرااینان اینهمه به هویت وفرهنگ ایران می تازند ویا آنرا دینی وعقب مانده معرفی میکنند؟

محمد برقعی 2 -  تحقیر ، تهمت وتوهین به ملت ایران ، چرا اینگونه تحریف های بی خردانه وبی پایه فرهنگی وتاریخی میکنند؟ چرا عده ای تاریخ وبویژه تاریخ معاصر راآنطورکه میخواهند بازگوئی کرده ومی نویسند

محمد برقعی 3 - وتمامی خیزشها ،قیامها وجانفشانیهای مردم ایران ،چون انقلاب مشروطه ، نهضت ملی وانقلاب سال 57 رانمی بینند یا نمیخواهند ببینند وآنرا به ارازل واوباش ولاتها چون شعبان بی مخ هانسبت میدهند؟

محمد برقعی 4 -  چرااینان  در طول تاریخ ایران یک نقطه روشن نمی بینند وبه تمام شخصیتهای پاک اندیش وخدمتگذارایران چون مصدق ناسزا میگویند؟خود زنی های مکررونگاه حقارت آمیز به مردم،

محمد برقعی 5 -  چرا آنان که ویژه گی های ملت ایران رادروغگو ئی وبد کرداری برمیشمارند خودتحریف تاریخ کرده وبیش ازهمه دروغ میگویند؟زیان اینگونه تبلیغات مخرب وفاسد درجامعه بویژه برجوانان ؟

 

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

نسرین ستوده - وکیل زندانیان سیاسی که دربیدادگاه رژیم ولی فقیه بجرم حق گوئی به 6 سال حبس و10 سال محرومیت ازوکالت محکوم شد

عماد هاشمی - خبرهای دانشجوئی

حسین شاه حسینی 1 - تهران ، اشاره ای چند به زندگی ، تلاشها وخاطراتی از زنده یاد احمد صدر حاج سید جوادی ازمبارزان دیرپای وخستگی ناپذیر نهضت ملی ایران وراه مصدق ، چگونگی برگزاری مراسم

حسین شاه حسینی 2 - اشاره ای چند به زندگی ، تلاشها وخاطراتی از زنده یاد احمد صدر حاج سید جوادی ازمبارزان دیرپای وخستگی ناپذیر نهضت ملی ایران وراه مصدق ، چگونگی برگزاری مراسم

یونس پارسابناب 1 -نگاهی به وضعیت ایران درسال گذشته،بحرانهای ناشی ازتحریمهای آمریکاومتحدان وانعکاس بحرانهای جهانی،دعوای جناح های مختلف حاکمیت برسرچیست؟ مقایسه بودجه های حوزه های دینی بامدارس

یونس پارسابناب 2 -آمارهای سرسام آورفسادهای دولتی،نتایج فاجعه باری که تحریمها میتواننددرآینده رقم بزنندوباعث ازهم پاشیدگی گردند؟متغیرهای داخلی،چراتحریمهای ازاین بدتردردولت محبوب ملی مصدق به ضدخودبدل شد

یونس پارسابناب 3 - تحریم ها یک سلاح دولبه ،چراین رژیم ناکاراوناتوان همچنان درحاکمیت قراردارد، 9 منطقه بزرگ ژئوپولتیکی جهان ومهمترین آنها،مرگ چاوز،خدمات وتاثیرات ونقش اودرونزوئلا وآمریکای جنوبی

یونس پارسابناب 4 -انتخاب پاپ جدید،زیرسئوال بردن اودررابطه باسابقه اش دردوران حکومت سرهنگهاوتفاوتها،سفراوباما به اسرائیل وتنها رئیس جمهوری که برسرقبرتئودور هرتسل بنیانگذارسازمان جهانی صهیونیستی رفت

یونس پارسابناب 5 - بظاهرآشتی دادن نتانیاهوواردوغان،بازهم هیاهوی ایران اتمی خطریست برای منطقه وجهان وچرا؟طرح های آینده وسرنوشت شوم سوریه پس ازسقوط حکومت آن،بقایای القاعده افغانستان درکنارسلفیستهای

یونس پارسابناب 6 -عربستان وقطر،طرح کردستان بزرگ،رسانه های جاری گروهی فرمانبر،همکاری عربستان وقطرباترکیه واسرائیل درجنگ سوریه وهمینطوررابطه تنگاتنگ باجمهوری باکودرزمینه سازی تجزیه وتجاوزایران

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری

نورالدین غروی 1 - بحث روزخبرتهدیدهای کره شمالی باحمله اتمی درآغاز به کره جنوبی وبخشهائی وسپس همه جای آمریکا ،تکرارهزارباره کلمه ، بی رحمانه آمریکا راخواهیم کوبید اززبان رهبرمعظم کره شمالی درآمریکا

نورالدین غروی 2 - نقش رسانه های کورپریشن دراین نوع خبررسانی ها،این پرسش مردم آمریکا که بایدبترسند ونگران باشندیاخیر? یکی ازروشهای جذب مشتری برای این رسانه ایجادچگونه فضائی است ؟

نورالدین غروی 3 - چرادرآمریکا به چنین هیاهوهائی دامن زده وتبلیغ میشود،چراکره شمالی این شعارها رامیدهد،آیاکره شمالی توانائی چنین حمله های نظامی رادارد؟ درچه چارچوبی میتوان به کره شمالی نگریست؟

نورالدین غروی 4 - رهبر بزرگ وعظیم الشان درکره شمالی وشباهت های آن باایران،خط قرمز توافق 5+1 با ایران خط قرمز اسرائیل! ، بحثها وشعارها دراین جهان پرازدروغ ونیرنگ وعملکردهای ظالمانه ودیوانه وار

محمد برقعی 1 -زندگی،ویژه گیها ومبارزات زنده یاددکتراحمدصدرحاج سیدجوادی از رهروان نهضت ملی وراه مصدق در80 سال،استواروپایداردربرابرتمامی ستمگران ،زیست درصداقت،پاکدامنی ودراستقلال وآزادی وعدالت باوری

محمد برقعی 2 -زندگی،ویژه گیها ومبارزات زنده یاددکتراحمدصدرحاج سیدجوادی از رهروان نهضت ملی وراه مصدق در80 سال،استواروپایداردربرابرتمامی ستمگران ،زیست درصداقت،پاکدامنی ودراستقلال وآزادی وعدالت باوری

 

 

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی ، کارگری وحقوق بشری هفته

سیروس بینا 1 - پاسخ به این پرسشها،که برخی دردرون وبرون مرزهدفمنداینطورمطرح میکنندکه مصدق زیاده طلب بودوهمصبرنکرد،ویا برخی دیگراینگونه ابراز میکنندکه اگراو بامتانت عمل کرده بود کارها به انجام می رسید

سیروس بینا 2 - پاکس آمریکانادرچه چارچوبی بودواین کودتای خفت بارشاه ودربار،کاشانی واوباش به دستوانگلیس وآمریکاچگونه ودرکجای آن جامیگیرد،روشهای طرح پرسش وپاسخ،علمی وتاریخی،تلویحی وسیاسی،پرسش

سیروس بینا 3 -به مثابه نعل وارونه زدن ومنحرف کردن ذهن،هدفهای توامان مشروطه،مسئله استعماروخودکامگی،عقب گردایران باکودتای ننگین رضاخان وسیدضیابفرمان انگلیسها،ملی کردن نفت درراستای اهداف مشروطه

سیروس بینا 4 - الغا کاپیتالاسیون وبازگشت به قانون اساسی،افول امپراطوری انگلیس وعروج نظام پس ازجنگ پاکس آمریکانا،اعمال 3 مهار جهانشمول توسط آمریکا،الف- مهارشوروی ب- مهارمبارزات ملی وضدامپریالیست

سیروس بینا 5 - پ -مهارمبارزات دمکراتیک وکارگری درآمریکا،چه کسانی ازبازنگری تاریخهای تحریف وسانسورشده وحشت دارندواینهمه می ترسند؟خط قرمز چگونه افرادی وباچه بینشی کودتای خائنانه 28 مرداداست وچرا؟

سیروس بینا 6 -ملی کردن نفت یک اشتباه یا ضرورتی جهانشمول تاریخی،درطولانی مدت مصدق برنده مبارزه ودومطلقی راکه اوشکست،آیا مسئله استقلال دراین زمان وبااین جهانی شدن بیهوده است یابیش ازهرزمان بایسته؟

شهریار - سروده تاریخ ایران

هالو (عالی پیام) - وا اسلاما

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 

نعمت آزرم  1 -نوروزازبزرگترین وکهن ترین یادمان وآئین های ملی ایرانیان،نوروز درگذرروزگاران،نه تنهادرجغرافیای سیاسی امروزکه درجغرافیای فرهنگی ایران بزرگ،سروده های 4 سخنگوی فرهنگ ایران و7 سین نوروزی

نعمت آزرم  2-نوروزازبزرگترین وکهن ترین یادمان وآئین های ملی ایرانیان،نوروز درگذرروزگاران،نه تنهادرجغرافیای سیاسی امروزکه درجغرافیای فرهنگی ایران بزرگ،سروده های 4 سخنگوی فرهنگ ایران و7 سین نوروزی

نعمت آزرم  3 -نوروزازبزرگترین وکهن ترین یادمان وآئین های ملی ایرانیان،نوروز درگذرروزگاران،نه تنهادرجغرافیای سیاسی امروزکه درجغرافیای فرهنگی ایران بزرگ،سروده های 4 سخنگوی فرهنگ ایران و7 سین نوروزی

نعمت آزرم  4 -نوروزازبزرگترین وکهن ترین یادمان وآئین های ملی ایرانیان،نوروز درگذرروزگاران،نه تنهادرجغرافیای سیاسی امروزکه درجغرافیای فرهنگی ایران بزرگ،سروده های 4 سخنگوی فرهنگ ایران و7 سین نوروزی

نعمت آزرم  5 -نوروزازبزرگترین وکهن ترین یادمان وآئین های ملی ایرانیان،نوروز درگذرروزگاران،نه تنهادرجغرافیای سیاسی امروزکه درجغرافیای فرهنگی ایران بزرگ،سروده های 4 سخنگوی فرهنگ ایران و7 سین نوروزی

 

شادباشها وتبریکات نوروزی

ادیب برومند ، ایران

سیروس بینا

یونس پارسا بناب

جمال درودی ، ایران

نورالدین غروی

خسرو سیف ، ایران

حسین شاه حسینی ، ایران

حمید رضا مسیبیان ، ایران

محمدعلی مهرآسا

نسرین ستوده - وکیل زندانیان سیاسی که دربیدادگاه های رژیم ولایت فقیه بجرم حق گوئی به 6 سال حبس و 10سال محرومیت ازوکالت محکوم شد

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

عماد هاشمی - خبرهای دانشجوئی

اکبر روحانی 1 - مجموع خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر

اکبر روحانی 2 - مجموع خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

علی صارمی - آخرین گفتگو از زندان درباره ابلاغ حکم اعدام بیدادگاه رژیم دروغ وجهل وجنون وخون وخرافات

یونس پارسا بناب 1-روزهای مهم اسفندماه،سوم اسفندکودتای ننگین رضاخان سیدضیابدستورانگلیسی ها،9 اسفندروزیکه معلوم شدشاه وکاشانی وبهبهانی وباهمراهی سفیرآمریکاقصدقتل مصدق راداشتند،14 اسفنددرگذشت مصدق

یونس پارسا بناب 2 - 29 اسفند روزملی شدن صنعت نفت ایران به رهبری مصدق،آیا فقط ملت ایران روزهای مهم وتاریخی خودراپاس میدارندیا همه ملتها چنین میکنند،چرادرصدمخالفان حمله آمریکابه ایران روبه افزایش است

یونس پارسا بناب 3 - گفتگوهای مخفی وپشت دربهای بسته،بی اطلاعی مردم،تاثیرهای مخرب وخانمانسوزتحریمها،درجهان چه میگذرد؟سفرواظهارات جان کری،القاعده دریک مکان تروریست ودرمکانی دیگرمتحدورهای بخش

یونس پارسا بناب 4-نقش رسانه های گروهی جاری فرمانبردرایجادآشفتگی ذهنی وفکری مردمان جهان،اوضاع سوریه،کمک های بزرگ به سلفیستها،وهابی هاوالقاعده،دیگرمنابع قاچاق دختران جوان،موادمخدروغارت موزه ها

یونس پارسا بناب 5 -کمپانیهائی که نباید ازایران نفت خریداری کنندچه میکنند،تحریم ایران بنفع کدام بخش ازحاکمیت آمریکاست،چراایران ازترکیه به خاطر مرکز پان ترکیزم،پایگاهای موشکی وهمکاری بااسرائیل انتقادی هم نمیکند

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری و حقوق بشری

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری و حقوق بشری

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری و حقوق بشری

نورالدین غروی 1 - دراسرائیل ودررونددائمی اشغال چه میگذرد؟بهانه ایران اتمی وهمراهی رژیم ولایت فقیه،همسوئی احمدی نژادبا نتانیاهودرراستای سیاست گریز ازصلح اسرائیل،مذاکرات ایران وگروه 5+1،نقشه درحال ترسیم

نورالدین غروی 2 -ژئوپلتیک منطقه،شباهت هادرایران وآمریکادرمخالفت مذاکرات،بشدت سخت بودن آن،مترومعیارهای حاکمین ایران،درسوریه چه میگذرد،وضعیت مردم آنجا،مراسم اسکاروبرندگان جوایزآن،آیااسکارسیاسی است

نورالدین غروی 3-چرادیکتاتورهاازتاریخ وحتی از رخدادهای اخیر درس نمی گیرند،چراگروگان گیران بااینهمه ضربات وفجایعی که به ملت ایران ومنافع ملی وارد کرده اند اعتراف به حقایق نمی کنندو تقاضای بخشش نمی نمایند؟

آناهیتا ترکمان - خلیج فارس

 

محمد مصدق - گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه با صدای دکتر محمد مصدق

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

گوهرعشقی (مادرشهید ستاربهشتی)1 - تهران ، پاسخ به این پرسشها که روند پیگیری پرونده ستاربهشتی چگونه است؟آیاازمحتویات پرونده اطلاع دارند؟دیدارباقاتل،چگونگی آن واوچه گفته؟چراپرونده به دادگاه ارسال نمیشود؟

گوهرعشقی 2 -علی مطهری چه قولی دادندوآیابه آن عمل کردند؟بروجردی گفته این پرونده مختومه است آیا صحت دارد؟آیا پیشنهاد رضایت ویادیه داده شده؟آیاتحت فشاروتهدید هستید،خواست شماازمسئولین درباره این جنایت؟

عمادهاشمی - خبرهای دانشجوئی

حسین شاه حسینی 1 - تهران ،14 اسفند سالروزدرگذشت دکترمحمد مصدق قهرمان استقلال وآزادی و نمادی برای رهائی انسانهای زیرستم،اقدام برای دریافت مجوزبرگزاری مراسم،چگونگی برخوردهاوفراترازرفتاررژیم شاهی

حسین شاه حسینی 2 - پیش بینی مصدق به نقل ازدکترصدیقی بهنگام آتش زدن خانه اش توسط اوباش وارازل،مصدق درهمه عمرباظلم وستم وبی قانونی مبارزه کرد،چراتابحال اجازه خاکسپاری بنابروصیت مصدق داده نشده؟

حسین شاه حسینی 3 - راستگوئی،تقوی،حقیقت طلبی،دوری ازفریب و ریاومکردرمصدق ودولت او،مصدق به مردم راست گفت،باآنها با درستی عمل کرد،وهرچه کردباآنان درمیان گذاشت،چراتحریمها درزمان نهضت ملی کارا نبود

اکبرروحانی 1 - مجموعه خبرهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشری

اکبرروحانی 2 - مجموعه خبرهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشری

نورالدین غروی 1 - سالروزدرگذشت دکترمصدق درتبعیدگاه احمدآباد،سروده لوح تاریخ،شرایط واوضاع ایران درروزهای پیش از نهضت ملی ودر زمان نهضت،چگونگی رویاروئی مصدق باانگیس قدرت برترآنروزبدون خشونت

نورالدین غروی 2-مصدق صلح طلب،تبلورشکوه وعظمت ایران وتبلوراجرای آرمانهای مشروطیت،آیاامروزبادیدن وضعیت کشورهائی چون سوریه،لیبی،مصر,عراق وافغانستان احساس نیازهرچه بیشتربه اندیشه های مصدق نمیکنیم

نورالدین غروی 3-جایگاه مصدق درفضای آکادمیک غرب،اولین کشوری که درمنطقه دمکراسی راستین،اصیل وخالص برقرارکردایران زمان مصدق بود،اگرکودتای ننگین نشده بودامروز جهان چگونه بود؟نهادن نام اودرکنارنامهای

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

نسرین ستوده - وکیل زندانیان سیاسی که دربیدادگاه رژیم ولی فقیه بجرم حق گوئی به 6 سال حبس و10 سال محرومیت ازوکالت محکوم شد

نعمت آزرم 1 - 14 اسفند سالروزدرگذشت دکترمحمدمصدق درتبعیدگاه احمدآباد،تفاوت مصدق بادیگرشخصیتهای ملی بزرگ ایرانی وجهانی؟تبارشناسی مصدق وعلت ماندگاریش درتاریخ،چرا همچنان جاری است وراهش ادامه دارد؟

نعمت آزرم 2 - ازاصول اولیه قانون اساسی مشروطیت درباره متساوی بودن حقوق همه اهالی ایران،ملت ایران باانقلاب مشروطیت دارای چگونه حقی شدندودولتهای مستبد وسرکوبگروکودتاگربویژه درانقلاب اسلامی باآن چه کردند؟

نعمت آزرم 3 -ایران سازان،مردمانی باخاطرات تلخ وشیرین وزیست درهمدلی فراترازهمزبانی درهزاره هاوصده ها،بزرگداشت مصدق بعنوان نمادیک راه وروش برای دستیابی به آزادی،استقلال واقعی، حاکمیت ملی وسربلندی ملتها

نعمت آزرم 4-چراجنبش ملی شدن صنعت نفت یکی ازجلوه های تحقق حاکمیت ملیست؟تاریخ زدائی،تحریف تاریخ وآشفته کردن ذهن مردم بادروغ وفریب توسط غارتگران وزورگویان وعوامل، دوسروده  اندوه گزاری  وچکامه بهمن

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، کارگری و حقوق بشری

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، کارگری و حقوق بشری

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، کارگری و حقوق بشری

پیراحمدآباد،تسلی وسلام - با آوای پویا اخواص،آهنگسازومقدمه مجیددرخشانی ، سروده ها باصدای سراینده مهدی اخوان ثالث

 

محمد مصدق - گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه با صدای دکتر محمد مصدق

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

هوشنگ کشاورزصدر - سخنرانی درکنفرانس پنجاهمین سالگردتشکیل دولت مصدق،  اخلاق درسیاست

عماد هاشمی - خبرهای دانشجوئی

نورالدین غروی 1 - وضعیت امروزایران وجهان واینکه دراین جهان پرآشوب چه میگذرد؟اوضاع وخیم سوریه،سخنان خائنانه آخوند طائب وزمینه های آن درنظام حاکم،شرایط  مالی وبویژه این روزها،آینده مصر

نورالدین غروی 2 - تفاوت سفراحمدی نژادبه مصرباسفرمرسی به ایران،مصاحبه با منشی مرسی وبرخورد وبداخلاقی شیخ مفتی الازهر،اظهارنظروحرفهای بیهوده او،لغو روادیدیکطرفه  وتبعاتی که میتواندداشته باشد

نورالدین غروی 3 - سخنان اوپس ازبازگشت وندیده گرفتن حیثیت مردم ایران چون همیشه،این پرسش که چراوبه چه دلیل کسی باعنوان رئیس دولت به جائی میرود وخودش را درمعرض چنین شرایطی قرارمیدهدوفاجعه بارتر

نورالدین غروی 4 -که این مطالب یاوه رابیان میکند تاباعث ناسزاگوئی به ملت ایران گردد،ظرفیت اندیشگی این حاکمان؟نگاه امپریالیسی درجهان ونگاه شبان رمه ای درحاکمیت ولایت فقیه،،افشاگری درمجلس وداستان دزدیها

نورالدین غروی 5 -بلبشوی بزرگ،دستگیری خبرنگاران ورژیمی که این اندازه میترسدچگونه رژیمی است؟تفاوت سفردورئیس دولت به مصریکی مصدق بهنگام بازگشت ازلاهه ودیگری 60 سال بعدسفررئیس دولت کودتا

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ،  اقتصادی ، کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ،  اقتصادی ، کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ،  اقتصادی ، کارگری وحقوق بشری هفته

فروغ فرخزاد وگروه کامیار

سنفونی رستم وسهراب ، آوای دریا داور، میلاددیاتری،باهمراهی ارکسترفیلارمونیک ارمنستان،موسیقی ورهبرارکستر آهنگسازبزرگ ایرانی لوریس چگنواریان

 

روح اله خمینی - پشیمانی واظهارتاسف ازکشتاروسرکوب کم ، اندکی پس ازانقلاب ودرعصرطلائی امام

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

نسرین ستوده - وکیل زندانیان سیاسی که دربیدادگاه رژیم ولی فقیه بجرم حق گوئی به 6 سال حبس و10 سال محرومیت ازوکالت محکوم شد

عماد هاشمی - خبرهای دانشجوئی

یونس پارسا بناب 1 - پاسخ به این پرسشها که ،آیا خیزش وقیام ملت ایران درسال 57 یک انقلاب بود، واگربودچرا؟مفهوم ومقوله انقلاب،نیروهای موافق ومخالف درگیر،اوضاع  ایران درزمان وقوع انقلاب،دست آوردها ی آن

یونس پارسا بناب 2 - چرااین انقلاب شکوهمند وخشونت گریز که پیروزی گل برگلوله نام گرفته بود به چنین روزگاران سیاه وتباه وپرازخواری رسید؟درسها وآموزه های ماازاین  رویدادهای تلخ پس ازمنحرف شدن آن برای

یونس پارسا بناب 3 -امروز وآینده بدانگونه که مصدق درنهضت ملی ازتجربه مشروطیت استفاده کرد،اهمیت بیشتریافتن 3 خواست اصلی ملت ایران ازمشروطیت وپیش ازآن  باتوجه به شرایط امروزجهان ووضعیت رژیم ولی فقیه

یونس پارسا بناب 4 -پیشتازی وپیشینه مبارزاتی ملت ایران وتجربه ای برای کشورهای منطقه،آیادمکراسی بدون استقلال مفهومی داردویا استقلا ل بدون آزادی،آنان که شعار  دمکراسی توسط بیگانگان میدادندامروز نه دمکراسی

یونس پارسا بناب 5 -دارند ونه امنیت،نقش دوعامل خارجی وداخلی درانحراف انقلاب،هماهنگی وحمایت راست ترین عوامل بیگانه ازمذهبی های ارتجاعی،سرکوب نیروهای مستقل وبرابری خواه پس ازرژیم سلطنتی

یونس پارسا بناب 6 - چرانیروهای مستقل وآزاده نتوانسته اند تشکیلات وسازمانی گسترده بوجودآورند؟اوضاع فعلی جهان درارتباط باایران،تاثیر خانمان برانداز تحریمهاورنج ودرد بیماران،کودکان،ناداران وزحمت کشان

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشری هفته

هالو(عالی پیام) - بخشنامه

 

محمدرضا پهلوی - صدای انقلاب راشنید

روح اله خمینی - نه تنها مجانی کردن آب، برق ، اتوبوس وخانه سازی ، که مرفه سازی معنویت

روح اله خمینی  - غیرقانونی بودن سلطنت بعلت مخالفت  مردم باحکومت و حق تعیین سرنوشت

دختردانشجو22 ساله 1- گواهی وشهادت برفاجعه تجاوز وشکنجه درسیاهچالهای رژیم جهل وجنون وخون ودروغ جنایتکاران حاکم برایران

دختردانشجو22 ساله 2- گواهی وشهادت برفاجعه تجاوز وشکنجه درسیاهچالهای رژیم جهل وجنون وخون ودروغ جنایتکاران حاکم برایران

سیروس بینا 1 - پاسخ به این پرسشها،که آیا ملت ایران میباید انقلاب میکردیا این انقلاب اجتناب پذیر بود،وچراانقلابی باانهمه شکوه علیه شاهی کودتاچی و خائن وستمگربه چنین روزگاران برزخی،پرازتاریکی وخواری تبدیل شده

سیروس بینا 2 - ریشه های سیاسی،اقتصادی وایدئولوژیک قیام،همینطورزمینه های سیاسی اقتصادی وفروپاشی پاکس آمریکانا ،همزمانی آن بافروپاشی رژیم کودتائی شاه،شکست آمریکادرویتنام،بی اعتباری دکترین نیکسون

سیروس بینا 3 - پایان یک دوره وآغاز یک دوره برزخ،تحول ارضی،انقلاب باصطلاح سفیدو پولاریزاسیون طبقاتی میان شهرو روستا،نقش ذخیره نیروی کار برتعویض چهره اقتصادی طبقاتی،پیونداقتصاد ایران باپاکس آمریکانا

سیروس بینا 4 - قیام 15 خردادوآشکاری چهره ضدمشروطه خمینی،دودیدگاه درمورد اصلاحات ارضی ودرهم فشردگی رژیم شاه،تبدیل ساواک به تنهاحزب سیاسی ایران،نقش مبارزات مسلحانه،دلیل عدم اعتنامصدق به سخنان خمینی

سیروس بینا 5 - نقش درآمدنفت،نقش آمریکادرکنفرانس گوادالوپ وتوافق برسرچراغ سبزدادن به خمینی وااطرافیانش،چرا این سازش شد وهدف ازانتخاب این گروه تندروی مذهبی زمخت مرتجع به رهبری خمینی چه بود؟دوعامل

سیروس بینا 6 -تثبیت کننده این حکومت،جایگزینی استبداد ولایت فقیه به جای رژیم دیکتاتوری کودتائی شاه،چرادرآن مقطع تاریخی راه حل دیگری نبود؟اعتلای قبلی به زعم رضاپهلوی،دوران  فاشیستی رستاخیزی ساواکی است؟

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ،اقتصادی ، کارگری و حقوق بشری

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ،اقتصادی ، کارگری و حقوق بشری

 

روح اله خمینی - بخشی ازسخنان دربهشت زهرا ودرباره تعیین سرنوشت وحق حاکمیت مردم ، دعوت ازارتشیان

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

نسرین ستوده - وکیل زندانیان سیاسی که دربیدادگاه رژیم ولی فقیه بجرم حق گوئی به 6 سال حبس و10 سال محرومیت ازوکالت محکوم شد

عماد هاشمی - خبرهای دانشجوئی

نورالدین غروی 1 - چرا سال 57 درایران انقلاب شد، آیااین انقلاب اجتناب پذیربودیانه؟ وچرا انقلاب پرشکوه وخشونت گریز ملت ایران برعلیه رژیم شاهی کودتاگر،ستمگرو وابسته به چنین روزهای تاریک وسیاهی تبدیل شد ؟

نورالدین غروی 2 - آیاهسته اصلی این انقلاب باکودتای ننگین وخائنانه 28 مرادکاشته نشد؟استبدادوخودکامگی ازپهلویها تا ولی فقیه ها،فضای بشدت بسته واختناقی،نوشتارهای نزدیکان شاه درباره آنروزهاوعملکرداوچه میگویند

نورالدین غروی 3 - تنها مکان برای حضورمردم،روزهای بسیاربد درمصروبهاربه خزان نشسته،پیش داوری عجولانه برخی هم میهنان درآغازاین جنبش،تحلیل ونظرغلط خامنه ای درباره بهارعربی که ادامه انقلاب ایران است

نورالدین غروی 4 -شادی وپایکوبی مردم شمال مالی پس ازفرارتندروهای اسلامی،حمله اسرائیل به سوریه وچگونه برخوردآمریکا وغرب به آن،نکاتی چنددراین باره،کمبود نان درسوریه ،صف های طویل وچگونه عملکردگروهای

نورالدین غروی 5 - مخالف ودرگیرجنگ دراین رابطه ، دولت جدید اوباما، چندوزیر ومدیر مهم آن،نگاهی گذرا به پیشینه ومعرفی های وزرای خارجه و دفاع ورئیس سیا،رویکرد دورجدید دولت اوباما باایران چگونه خواهدبود؟

نورالدین غروی 6 -دستگاه دفترتنظیم،مغزشوئی وهدایت،عدول ازمواضع توسط وزیرجدید،پیمانکاران سازندگان اسلحه،پرسش بی پاسخ خبرنگاران درباره شکنجه های اعمال شده، وهمینطوربمباران وکشتارهای مردم عادی بیگناه

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 

محمد مصدق - بخشی ازسخنرانی دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران،اشاره به متن پیشنهادی تصویبی بانام سعادت ملت ایران وبه منظورتامین کمک به صلح جهانی،عیوب قردادهای1933والحاقی واهداف استعماری

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

محمدرضا پهلوی - صدای انقلاب راشنید

روح اله خمینی - سخنانی درپاریس ،درباره حکومت قانون وحق تعین سرنوشت طبق اعلامیه حقوق بشرو هیچی

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

عماد هاشمی - خبرهای دانشجوئی

یونس پارسا بناب 1 - تلاطماتی بی نظیر،مثبت ومنفی درجهان ودراین حدودیکصد وپنجاه سال اخیر،خبررسانیها ورسانه ها،بحرانهای ساختاری،علل ومسئولان آن،واکنشهای مردم بستوه آمده، ریاضت کشی زحمتکشان درکشورهای

یونس پارسا بناب 2 - جهان اول وجنگ خونریزی درکشورهای جهان سوم وبویژه درخاورمیانه وآفریقا،کشتارمردم بی دفاع وغیرنظامی باهواپیماهای بی خلبان،جهان برسردوراهی کدامین راه رابرخواهدگزید؟دوران پس ازجنگ سرد

یونس پارسا بناب 3 -همانندی کیفیتی نظامهای استبدادی سکولارگذشته بارژیمهای جدیدباصطلاح دینی صلح طلب جایگزین،کودتاوحذف رژیمهای دمکرات همچون حکومت ملی مصدق که تن به سازش ندادندوسرنوشت آنهاکه

یونس پارسا بناب 4 -سازش کردند،سرمایه داری انحصاری گسترده ترشده،چراحکومت سوریه تابحال سقوط نکرده؟تندروهایمذهبی،سلفیستهاو وهابیها درسوریه،دخالت نظامی فرانسه باحمایت بی دریغ آمریکابه مالی، چراافراد و

یونس پارسابناب 5 -جریانهای بی آبروباوجوداینهمه آگاهی باانتخاب میشوند؟جایگاه هرچه مهمتراستقلال راستین درجهان امروز،جهانی شدن وپیامدهای آن،شکافهای عمودی وافقی،تجزیه وتقسیم کشورهابنابرخواست نظام سلطه

یونس پارسا بناب 6-همکاری نزدیک علی اف،اردوغان ونتانیاهو،هماهنگی شیوخ خلیج فارس وعربستان وسلفی ها،چراهرگاه باآشکاری وایستادگی نیروهای مستقل وآزاده ضرب تجاوزکم میشودمزدوران برطبل تجزیه بیشترمیکوبند

اکبرروحانی 1 - مجموعه خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،کارگری وحقوق بشری هفته

اکبرروحانی 2 - مجموعه خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،کارگری وحقوق بشری هفته

اکبرروحانی 3 - مجموعه خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،کارگری وحقوق بشری هفته

هالو(عالی پیام) - ترسو

 

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

نسرین ستوده - وکیل زندانیان سیاسی که دربیدادگاه رژیم ولی فقیه بجرم حق گوئی به 6 سال حبس و10 سال محرومیت ازوکالت محکوم شد

عماد هاشمی - مجموعه خبرهای دانشجوئی

نورالدین غروی1-درجهان چه میگذرد؟استراتژی نوین پاسفیک آمریکا،تغییروتحولات منطقه درپی بهارعرب وآفریقا وبیگانگان،آسیبهاوفجایع وارده برکشورمان توسط حاکمیتهای سرکوبگرضدایرانی،تفاوت فاحش اقتصادی سیاسی

نورالدین غروی 2 - ونزوئلاباچاوزواحمدی نژادوحاکمین ایران،دوگونه نگرش به جهان ویکسویه نگری،اوضاع کشورمالی وفجایعی که درآنجارخ میدهد،اعزام نیرو نظامی به مالی توسط فرانسه استعمارگرپیشین،اهداف غرب درآنجا

نورالدین غروی 3 - نگاهی کوتاه به امپراطوری مالی ازدیدگاه علمی اقتصادی ووضعیت امروزآن،خط انرژی افقی وعمودی،اهمیت حیاتی حوزه های انرژی،شورش مالی توسط چه گروه هائی آغازشد،منابع انرژی درآفریقاوشمال آن

نورالدین غروی 4 - تلاش غرب بامرکزیت آمریکا برای بازدارندگی چین ورهبریت جهان،درسوریه چه میگذرد؟علنی شدن جنایتهای ارتش آزاد وابسته وگرایشات به نیروهای طرفدارحکومت اسلامی،خطراتی که ایران تهدید می کند

اکبر روحانی 1 - خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی 2 - خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی 3 - خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی 4 - خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته

 

محمد مصدق - گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه با صدای دکتر محمد مصدق

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان بلخ

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

حسین شاه حسینی 1 - تهران،چهل وپنجمین سالروزمرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضا تختی،بزرگی وویژه گیهای انسانی اودرسی برای جوانان وجامعه بشری باتوجه به نیازهرروزبیشتر،آموزه های او ازمردم وورزش پهلوانی

حسین شاه حسینی 2-ودرخدمت آنها،اورهروراستین راه مصدق ونهضت ملی ایران که همواره به آن افتخارمیکرد،تختی فروتن وخدمتگزار،یارویاورستمدیدگان ودردمندان،سرسخت ومقاوم دربرابرزورگویان،دروغگویان وستمکاران

عماد هاشمی - خبرهای دانشجوئی

یونس پارسابناب 1 -رخدادها ورویدادهای مهم سال 2012،ادامه بحرانهای ساختاری،تلاطمات بزرگ درجهان،تداوم بهار عرب وآفریقا باهمه افت وخیزها،ادامه جنگها،عوامل وتداوم آنهادرآینده،ریاضت کشی درکشورهای خودی و

یونس پارسابناب 2-جنگ برا ی غارت درکشورهای دیگر،دوپیروزی مردم فلسطین،دوبرنامه نظام سرمایه داری،شکااف بندی های مصنوعی وافقی،ازدیادفاصله فقروثروت،آیا این امکان وجوددارد درآینده بسوی جهانی بهتربرویم

یونس پارسابناب 3 -سلفیستها،القاعده،اخوان المسلمین وپیروان ولی فقیه،سلفیستهاچندنوع اند،چگونه فکرمیکنندوریشهدرکجادارند؟سلفیستهای تکفیری وآیاماهم ازاینهادرایران داریم؟چرافدائیان اسلام ریختن خون دکترفاطمی را

یونس پارسابناب 4 - حلال میدانستند،ذهنیت سلطان عربستان وشیخ نشینها درباره منابع طبیعی کشورشان وتشابهات باصاحبان سرمایه درغرب،بعدازفجایع دولتهای سکولاراستبدادی دست نشانده موقع رفتن چه نوع حکومت اسلامی

یونس پارسابناب 5 -جایگزین میشود،جریان انحرافی حجتیه وضدیت بابهائیت درزمان نهضت ملی،وضعیت سوریه وطرح های تجزیه آن،اختلاف نظراردوغان بانتانیاهوبرسرآنجاوتوافقشان باعلی اف برسر ایران،بند4 هشداروآگاهی

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته

فریدون مشیری - سروده گرگ

 

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

نسرین ستوده - وکیل زندانیان سیاسی که دربیدادگاه رژیم ولی فقیه بجرم حق گوئی به 6 سال حبس و10 سال محرومیت ازوکالت محکوم شد

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

عماد هاشمی - مجموعه خبرهای دانشجوئی

نورالدین غروی1 - جهان درسال 2012، پشت سرفضائی پرازآشوب واغتشاش،توام بابی خردی وبی منطقی بااصالت برزور و دروغ وفریب،جهانی پرازتنش هم ازلحاظ سیاسی وهم اقتصادی واجتماعی همراه بارگه هائی ازانسانیت

نورالدین غروی 2 -انتخابات کشورهای تاثیرگذاربرسیاستهای جهان چون روسیه،فرانسه،چین،آمریکاوونزوئلا،چگونگی آنها،بازی پوتین مدودوف وتقلید احمدی نژاد،انتخابات نمایندگان مطیع بی چون وچرای ولی فقیه مجلس ایران

نورالدین غروی 3 - فرق بنیانی وریشه ای چاوز واحمدی نژاد،وضعیت اقتصادی جهان وبیشترشدن تفاوت بین فقیروغنی،کودتاهای این سال،جنایتهادرکنگو،درسوریه چه میگذرد،کشتارها،چه نیروهاوقدرت هائی درآن نقش دارند

نورالدین غروی 4 - ارتجاع منحصربفردعربستان،قربانی شدن اپوزیسیون ضدخشونت سوریه،نقش تحریمهادرمرگهای سوریه وهمینطوردرشرایط فاجعه بارایران،توطئه تکه پاره کردن ایران وزمینه سازیهای رژیم جنایتکارحاکم

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشرهفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشرهفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشرهفته

یادواره فروغ - همراه با دو سروده با صدای شاعر ، ترانه هابا آوای انیس و کامیار ، بمناسبت سالروز فروغ فرخزاد

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

ایران - با آوای حسین سرشارهمراه باگروه کر، آهنگساز ارسلان کامکار

 

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان بلخ

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

اکبر روحانی 1 - خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، کارگری وحقوق بشری هفته

اکبر روحانی 2 - خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، کارگری وحقوق بشری هفته

نعمت  آزرم 1 - یلدا،تولد میترا،پیروزی نوربرتاریکی،تاریخچه این جشن وپیامهای آن ازدیرگاهان تاامروز وفرداها ،جایگاه زنان درایران باستان برای رهبری جامعه

نعمت  آزرم 2 - این یادآوری که این جشن واین زادروزمیترا ومهر،ازفرهنگ ایرانی درتجاوز ازهزاره هاپیش سفرکرده ودررم باستان چندین قرن پیش ازتولدمسیح وچندقرن

نعمت  آزرم 3 -  پس ازآن آئین رسمی رم باستان بوده،مهرآبهای موجود،همانی زاد روزتولد میترا ایزدبانوی روشنی ومهر با عیسی مسیح پیام آورصلح ودوستی ،سروده یلدا

عماد هاشمی - مجموعه خبرهای دانشجوئی

 

هما ارژنگی - یلدا

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

نسرین ستوده - وکیل زندانیان سیاسی که دربیدادگاه رژیم ولی فقیه بجرم حق گوئی به 6 سال حبس و10 سال محرومیت ازوکالت محکوم شد

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری ونقض حقوق بشردرهفته گذشته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری ونقض حقوق بشردرهفته گذشته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری ونقض حقوق بشردرهفته گذشته

یونس پارسابناب 1 - لایحه پیشنهادی با امضایک سوم نمایندگان مجلس ایران درباره کمیسیون نظارت به روندانتخابات،آیا اختلافهای این گروه هاجدی است یا ظاهری وسطحی؟آیا تحریمها به زیان رژیم آست یا مستقیمابرعلیه مردم

یونس پارسابناب 2 - باتوجه به ساختاروتجربه ازاین رژیم مذاکراتی اگرانجام گیردبطورحتم مخفی وغیرآشکارخواهدبود،مرسی واساسنامه به رفراندوم گذاشته ی بامحتویات اخوان المسلمینی اش،دوروئی نظامهای سلطه گرفرتوت

یونس پارسابناب 3 - خواست نظام جهانی سلطه،حاکمیت مطلق وتسلط کامل برخاورمیانه بزرگ وتمامی منابع ونفت وگازآن،درسوریه چه میگذرد؟فلسطینی های پناهنده غیرازسوریه آیادردیگرکشورهای عربی حق مالکیت دارند؟

یونس پارسابناب 4 - گزارش دوروزنامه نگارمستقل ومعتبردرباره کشتارهاومرگ های میرهای مردمان بیگناه وبی دفاع سوریه،چه درصدی براثرتحریمهاوچه تعدادی توسطجنگجویان سلفی وارداتی ازبین رفته اند،سانسورهای خبری

یونس پارسابناب 5-دراینباره حتی دررسانه های باصطلاح سبز،استقرار ضدموشکهادرترکیه وتحلیل صاحبنظران ضداسددراینباره که خطرمتوجه ایران است یاسوریه؟چه رابطه ای بین حمله اسرائیل به غزه وکاربرداین موشکهاست

یونس پارسابناب 6 -آیابی اجازه آمریکاکشوری میتواندبه ایران حمله کند؟دیکتاتوری سفاک ووابسته ترازصدام درکردستان،تجزیه طلبان منطقه ای وتجزیه طلبان کل ایران،پیروزی فلسطینها وارزش روزافزون استقلال،بند3 هشدار

ابوالحسن صبا - زندگی وآثارباصدای استادصبا ، بهمراه قطعه ای از نوازندگی تا رتوسط درویش خان و آواز طاهرزاده بمناسبت پنجاهمین سالگرددرگذشت

هیلا صدیقی - شب آئینه ها

 

شهریار - دوسروده آذربایجان وتاریخ ایران با صدای شاعر

دختردانشجو22 ساله 1- گواهی وشهادت برفاجعه تجاوز وشکنجه درسیاهچالهای رژیم جهل وجنون وخون ودروغ جنایتکاران حاکم برایران

دختردانشجو22 ساله 2- گواهی وشهادت برفاجعه تجاوز وشکنجه درسیاهچالهای رژیم جهل وجنون وخون ودروغ جنایتکاران حاکم برایران

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

نورالدین غروی 1 -سالروزواقعه 21 آذر،مقدمه وپیش درآمدی بررویدادهای راستین براساس مدارک واسناد،پاسخ به تحریف هاودروغ های وقیحانه زبان پرستان تجزیه طلب بدستوراربابان غارتگروهمینطوریاوه گویان پریش

نورالدین غروی 2 -نان به نرخ روزخور،تشابه عملکردحزب کمونیست شوروی درزمان استالین بابرنامه های امروزموسادوسیا،برنامه ریزی انتخابات ونظام نامه مجلس وافتتاح و..همه چیزازچه زمانی وبدستورچه کسی بود

نورالدین غروی 3 -درسوریه چه خبراست وچه میگذرد،واقعیت رخدادهای آن؟وجدان عمومی جهانی ناراحت از رنج های مردم سوریه،موفقیت هرروزبیشترکورپریشنهای رسانه درتولیدفکروجهت دادن به آن،چرادیگرخبری ازلیبی

نورالدین غروی 4 - پخش نمیشود؟مخالفین وباصطلاح اپوزیسیون اسدازچه گروه هاومردم هائی تشکیل شده اند،اینهمه تجهیزات نظامی پیشرفته ومنابع مالی اینچنینی توسط کدامین کشورهاتامین میشوند وچرا؟تفاوت اوباما بابوش

نورالدین غروی 5 -و ریگان،داستان وخبرامکان استفاده اسدازسلاح شمیائی برای کشتن مخالفین،زنده کننده خاطرت زمان پیش ازحمله آمریکابه عراق وصدام حسین،وضعیت این دونیروی درحال جنگ،نوع جدید دخالت خارجی

نورالدین غروی 6 -طرح خاورمیانه بزرگ درزمان بوش،که زمان دیکتاتورهابسرآمده وبایدحکومتهای دمکراتیک برقرارشوند،تفکروایده توسط کدامین گروها وچهره هابود؟شکست اسدوتاثیرآن برهمسایگان ومنطقه وبویژه ایران

امین اله حسین  - زندگینامه آهنگسازبزرگ ایرانی باصدای هنرمند ،این گفتگو در بیشتراز35 سال پیش انجام شده است ،همراه با سنفونی پرسپولیس یاخرابه های تخت جمشید

هالو ( عالی پیام ) - دوسروده

 

محمد مصدق - گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه با صدای دکتر محمد مصدق

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

نعمت آزرم  - سروده روزبلند 16 آذر باصدای سراینده

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان بلخ

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

سیروس بینا 1 - 16آذرروزتاریخی ،روزشهادت وبخاک وخون کشیده شدن 3 دانشجودرصحن دانشگاه وبهنگام سفرنیکسون معاون رئیس جمهورآمریکابه ایران،چندماهی پس ازکودتای ننگین وخائنانه انگلیسی آمریکائی 28 مرداد

سیروس بینا 2-توسط شاه ودربار،کاشانی واوباش ومدرک داران مزدورووابسته وتداومشان تا امروزهمچون بقائی هاومکی ها،آیت ها ومیرفطروس ها تا بیسواد پرادعای بورسیه شاهنشاهی وحامی احمدی نژادبانام فیروز مجتهدزاده

سیروس بینا 3-نقش دانش وبینش درجنبشها،وظیفه امروزدانشجویان باتوجه به شرایط ویژه ایران،اوضاع امروزچه پیامی ازجهانی شدن دارد؟باصطلاح اپوزیسیون سرگردان وسردرگم،سکولارهای سبز،سبزهای شریک حکومت

سیروس بینا 4 - سلطنت طلبان وعوامل چرکین رژیم پیشین تامدعیان تجزیه ایران بانام کردها،ترکها،عربها وبلوچها،مواضع چپ نمایان وبریدگان، ومجاهدین دراین آش شله قلمکار،رضا پهلوی چه میگوید وچه میخواهد،چاکران و

سیروس بینا 5-مزدوران ادباردم دست،آمریکای قدرقدرت نظامی ازخانی افتاده،آیا حمله اسرائیل به غزه جنگ بودیا کشتاریکطرفه وحشیانه مردمان بی دفاع؟آیامردم اسرائیل حامی اینگونه جنایتهایند؟پشتیبانی دولت مستاصل اوباما

سیروس بینا 6 - قطبی شدن مبارزات خودانگیخته مردمی،اجلاسیه مجمع عمومی سازمان ملل بابه رسمیت شناختن فلسطین بعنوان یک کشورناظربی طرف بااکثریت آرای ملل جهان،آرامخالف وممتنع،این مجموع آرا بماچه میگویند؟

ستاره تهران (اشرف علیخانی) ، نوشتار 16 آذر برای یاردبستانیم باصدای نویسنده

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 ایران - با آوای حسین سرشارهمراه باگروه کر، آهنگساز ارسلان کامکار

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

نسرین ستوده - وکیل زندانیان سیاسی که دربیدادگاه رژیم ولی فقیه بجرم حق گوئی به 6 سال حبس و10 سال محرومیت ازوکالت محکوم شد

یونس پارسابناب 1 -پاسخ به پرسشها،چرامسئله فلسطین این اندازه مهم ویکی ازبزرگترین مسائل وخبرهایش همه خبرهای جهان راتحت تاثیرقرارمیدهد،پدیده اشغال درجهان،چرا معضل اشغال فلسطین تابحال حل نشده وآیااین تسخیر

یونس پارسابناب 2 -فقط جنبه نظامی سیاسی داردیاهمراه بانژادپرستی وفرهنگی هم هست،روزنکبت درتاریخ مردم فلسطین،هزینه های گزاف موشکی وضدموشکی توسط کدامین دولتهاو ازجیب مردم ها ایست ووهمینطورچه کمپانیها

یونس پارسابناب 3 - وباپول چه کشورهائی خرابیهای ناشی ازبمبارانهاساخته میشود؟جنگ های فرمایشی شیعه وسنی توسط دولتهای فرمانبرودست نشانده حاکم برمنطقه،کارنامه سازمان الفتح،سابقه وچگونه بوجودآمدن حماس

یونس پارسابناب 4 - امروزازایجاد دوکشوری که میگویندغیرازاسرائیل دیگری کدام است،تحلیل متفکردانشگاهی اسرائیلی،که امروزبعلت نبودبدیل مردم سالار ودمکرات درایران واسرائیل پرچم حفظ تمامیت ارضی ومنافع ملی در

یونس پارسابناب 5 - دست حاکمین جنایتکارجنگ طلب است،آیااین حمله بدون اجازه اوباماممکن بود،اهداف این حمله چه بود،آیابرای آزمایش سپرموشکی ضدموشکی درپس تجاوزبه ایران نبود؟توهم نیوعثمانی وموشکهای ناتو

نعمت آزرم 1 -  دنباله گفتگوی درباره کشتارها واعدامهاودشنه آجین شدنهای بهترین فرزندان ایران زمین  توسط رژیمهای استبدادی وسرکوبگروابسته دراین حدود یک صدسال اخیر، تداوم مبارزه باراه فرهنگی ایرانی وبواقع مدنی

نعمت آزرم 2 -نقش مزدوران وسرسپردگان،دست نوشته های بسیارمهم دکترحسین فاطمی اززندان برای آیت اله زنجانی  درباره سرمقاله های تاریخی 25 تا28 مرداد،فاطمی قبل اعدام دوبارترورشده بود،چرامیگویندمصدق السلطنه

نعمت آزرم 3 -زندان هادراین رژیمهابخشهای کوچکی ازجامعه هستند که فضای جغرافی آنهاعوض شده،روی کارآمدن اسلام سیاسی وگرانترین تجربه ملت،روشنفکرکیست وچگونه می اندیشد،حق تعین سرنوشت یکطرفه زوری

نعمت آزرم 4 - قتل عام فرهنگی ازکجاشروع شدودرپی اش قتل عام فیزیکی،حاکمین وعوامل رژیم ازروزاول باحکم شرعی همه نوع جنایت حتی درروی پشت بام هم کردند،چرامامورین اطلاعاتی رژیم گذشته مخفی ازمردم محاکمه و

نعمت آزرم 5 -سپس کشته میشدندوچرااطلاعات آنهانبایدبهم میهنان میرسید؟دست باز شکنجه گران،قتل ها دونوع اند یکی برنامه ریزی شده وسازمان یافته ودیگری امری عادی که پیش می آید،اعترافات سعیدامامی وقتل احمدخمینی

نعمت آزرم 6 -بدنه جامعه ایران ازقرن دوم به اینسوبااسلام به مثابه دیانت مشگلی نداشت ومشگلش بااسلام به مثابه هویت بوده وهست،مبارزات وخاطراتی ازفروهرها،سروده های خون خاطره برای فاطمی،کاج وازبابک تافروهرها

امین اله حسین ، آهنگسازبزرگ جهانی - زندگینامه باصدای خودهنرمند ،این گفتگو در حدود 40 سال پیش انجام شده است ، همراه با یکی اربزرگترین وباشکوه ترین ساخته های او، سنفونی پرسپولیس

 

شهریار - سروده ی آذربایجان

بوی نوروز - با آوای ایرج یسطامی ، اجرا گروه دستان ، موسیقی حمید متبسم ، مقدمه ، موسیقی وآواز ، ترانه بوی نوروز

 برای گفتگوهای پیشین لطفا به آرشیو رادیو مراجعه بفرمائید

پخش زنده

Live Broadcast

 

ای مردم آزاده کجائید کجائید

آزادگی افسرد بیائید بیائید

بنمود  مصدق تان آن نعمت وقدرت

کاندرکف تان هست ازآن سرمگرائید

گیریدهمه ازدل وازجان راه مصدق

زین ره درآئید اگر مرد خدائید

علی اکبردهخدا

پاسخ علامه علی اکبردهخدابه

صدای آمریکا

مهاتما گاندی

درد من تنهایی نیست،بلکه مرگ

ملتی است که گدایی را قناعت

بی عرضگی را صبر،وبا تبسمی برلب

این حماقت را حکمت خداوند می نامند