RadioAzadegan

 

 
 

 

آخرین پیام دکترمصدق به مردم ایران

 

 

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

کلنل محمد تقی خان پسیان

 

ایران و ایرانی را از

زبان اوبشنوید

معرفی کتابها

New Books

کمکهای مالی

Contributions

لینکهای رادیو

Links

تماس با ما

Contact Us

آرشیو رادیو

Archives

مقالات روز

Articles

خبرهای روز

News

 

صدايي براي استقلال ، آزادي و مردم سالاري در ايران

The Voice of Independence, Freedom, and Democracy in Iran 

صدای طرفداران صلح و دوستی و عدالت در جهان

A Voice for Supporters of Peace, Friendship, and Justice in the World 

برنامه های امروز راديو

دریافت کنید 

Youtube

FaceBook(sedayeazadegan)

Twitter

گفتگوهای رادیوآزادگان رامیتوانیدازطریق

 

محمد مصدق - گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

محمدرضا پهلوی - صدای انقلاب راشنید

منیر طه - سروده ، این خانه ما بود که ازپای  فکندند ، با کودتایِ ننگینِ 28 مرداد و آتش‌افشاني و آتش بازي درخانۀ مرد بزرگِ تاریخِ ایران

نعمت آزرم 1 - کودتای ننگین وخائنانه 28 مرداد توسط شاه ودربارمزدور،علمای فاسدبقول مصدق همچون کاشانی وبهبهانی،همراه اوباش وارازل ومدرک داران خودفروش چون  بقائی،مکی وبدستور آمریکا وانگلیس،

نعمت آزرم 2 - اگراین فاجعه درایران رخ نمیداد،مردم ما امروزدرچه مسیروجهتی راه می پیمودند،اگراین مجموعه حقارت،خفت وغارت نمیتوانست به اهداف خودبرسد وضعیت امروزایران،جهان ومنطقه چگونه بود،

نعمت آزرم 3 - چراقانون اساسی مشروطه ازدرخشانترین دست آوردهای ملی ایران درقلمروحقوق انسانی است،آیاستبداددیرپای تاریخی جامعه مابامشروطه پایان یافت یاهنوزادامه دارد،این کودتاخیلی پرده هاراکنارزد

نعمت آزرم 4 - جایگاه شعردرایران،شعرهنرهنرها وبارامانت تاریخی،فرهنگ وگذارتاریخ مارابدوش گرفته وتبلورچندهنری است که درایران اسلامی بدست متعصبان ممنوع ویکی ازمعیارهای شناخت پدیده های روزگارما

نعمت آزرم 5 - که درآن آشکاروپدیداروماندگار شده،صدمات کودتابه فرهنگ وتاریخ ایران،سروده های تسلی وسلام اخوان ثالث،برسنگفرش احمدشاملو،تفاوت،پائیزوکاج و این خانه مابودکه ازپای فکندند ازخانم منیرطه

نوالدین غروی 1 - سالروزهای بمباران اتمی شهرهای هیروشیما وناکازاکی ژاپن ازارتفاع بسیاربالا،آیا ژاپن باپرتاب بمبهای اتمی شکست خوردوتسلیم شد،چرااین بمبها انداخته شدوچراازارتفاع بلند،اسنادچه میگویند؟

نوالدین غروی 2 - چند تحلیل ونظرگاه به چرائی کاربردواستفاده آمریکا ازبمب اتمی،آیامنظورفقط ژاپن بودیا تهدید کشوری دیگر،پروژه منهتن وآگاهی شوروی،مک نامارا درباره جنگ جهانی دوم وعملکردآمریکاچه گفته

نوالدین غروی 3 - تعدادتلفات فاجعه باراین بمب اندازی اتمی جنایتکارانه وضدانسانی به شهرها ومناطق مسکونی وغیرنظامی که تاامروزهم ادامه داردچندصدهزارنفراست،تحریفات وتبلیغاتی که درجهت توجیح آن میشود

نوالدین غروی 4 - ارقام بودجه های نظامی کشورهای جهان،آمریکا اولین درطول تاریخ،جایگاه عربستان حتی بالاترازروسیه،کل این بودجه هادراین جهان فقرزده،هزینه سرانه بودجه نظامی درجهان ورتبه اولی عربستان

نوالدین غروی 5 - ودومی وسومی اسرائیل وآمریکا،تفاوت فاحش وغیرقابل باورهزینه های جنگ باصلح،برندگان جنگ باحضورداعش،بررسی تعداد گرسنه هاحتی درآمریکا،حرص وآز وخوی اهریمنی پایان ناپذیر

نوالدین غروی 6 -برابر رسانه های فکرسازوزنجیره ای چه کنیم،دررابطه با توافق هسته ای یا تفاهم درآمریکاچه میگذرد؟برخلاف ایران که فرمانها ازبالاصادرمیشوددرامریکا ازکجاصادرمیشود، کاندیداهای جنگ طلب

علی شاهنده 1- سخنرانی در، کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،تحت عنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

علی شاهنده 2- سخنرانی در، کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،تحت عنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

شهریار - سروده تاریخ ایران

 

گلهای تازه شماره130،گریه لیلی-باآوا وهمکاری محمودی خوانساری،اسداله ملک،فرهنگ شریف وناصرافتتاح،شعر سایه،تنظیم معروفی،گوینده فخری نیکزاد

تصنیف ای باغبان -آوا سپیده رئیس سادات،تار وسرپرست گروه حمید متبسم ،گروه مضراب، آهنگسازرامین عظیمیان ،آرمان سیگارچی،سه تارپژمان زاهدیان، نغمه فرهمند،سرآینده مهدی اخوان ثالث بیادمصدق

گلهای رنگارنگ 190 - مراعاشق وشیداتوکردی ، آوای بنان ، آهنگ سه گاه، آهنگساز علی تجویدی ، چندبیتی ازمتخلص به ایزد ، سروده منیر طه ، گوینده روشنک

پیراحمدآباد،تسلی وسلام - با آوای پویا اخواص،آهنگسازومقدمه مجیددرخشانی ، سروده ها باصدای سراینده مهدی اخوان ثالث

 

هشداربه هم میهنان وتمامی آزادگان جهان- امضا کنید

اعتراض به تهدید وتجاوز،جنگ وخشونت و سرکوب - متن بیانیه

گلها و یادها ، موسیقی ها وسروده ها 

 

گفتگوهای پیشین

منیر طه - سروده ، این خانه ما بود که ازپای  فکندند ، با کودتایِ ننگینِ 28 مرداد و آتش‌افشاني و آتش بازي درخانۀ مرد بزرگِ تاریخِ ایران

محمد مصدق - بخشی ازگزارش درباره لوایح قانونی واختیارات شش ماهه ازمجلس ،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی واجامر

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

محمدرضا پهلوی - صدای انقلاب راشنید

بهاره هدایت - پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دفترتحکیم وحدت، بهمین مناسبت محکوم به زندان طویل المدت ،حالا پس ازپایان دوره زندان همچنان دربند رژم ولایت فقیه میباشد وآزادنشده است

جمال درودی  1 - تهران،کودتای ننگین وخائنانه 28 مرداد،روززایش اهریمن وروزی که سیرتکاملی تاریخ ملت ایران راتغییرداد،چراوچگونه شدکه دشمنان قسم خورده وغارتگروخونخوارداخلی وخارجی مردم ایران،

جمال درودی 2 - شاه ودربار،آخوندها وعلمای فاسدبقول دکترمصدق وخودفروشان مدرک داربه دستورآمریکاوانگلیس وباهمراهی حزب توده به نهایت دراین روزنکبت موفق به اجرای نقشه های شوم ضد ایرانی انسانی

جمال درودی 3 - خویش گردیدند وملت ایران رابه این سرنوشت تلخ وسیاه دچارساختند،اثرات مخرب آن درجهان وبوژه درمنطقه تاهم امروز،توطئه کودتاعلیه دولت ملی ومصدق ازچه زمانی طرح وبرنامه ریزی شده بود

یونس پارسابناب 1 - انتخابات درپیش روی ریاست جمهوری آمریکا،دودیدگاه برآن،نگاهی ازبیرون سیستم،آیاامروزدرآمریکا دمکراسی است وانتخاباتش مشروعیت دارد،چقدر اصلیت وبه چه اندازه شعبده بازیست،

یونس پارسابناب 2 - آیاامروزدرآمریکا جناح چپ داریم،اینهمه تضادوبی ربطی،این همه شعارهای بی محتوا وجنگ طبانه وخشونت باردرآنجاوبویژه دراین انتخابات نشان ازچه وضعیت وشرایطی دراین کشوردارد؟

یونس پارسابناب 3 - خرد ورزی درسروده های فردوسی،ارزش وجایگاه انسان خردمند واندیشه او دردوری ازطمع وآز وتفاوتش با انسان گونه ها،آیااوضدعرب یاترک بوده،چه جریانهائی اینگونه فکرسازی کرده اند؟

یونس پارسابناب 4 - یمن امپراطوری آشوب  وبهانه ای برای توجیه تجاوزات،داعش بهترین زاده وساخته آن،وضعیت امروزترکیه،چرائی ایجادمنطقه امن درسوریه توسط ترکیه وآمریکاوناتو،اینکه داعش ازهرنظریک

یونس پارسابناب 5 - سازمان فاشیستی است،شباهتهای آن با صیهونیزم وتفاوت عمده آن با واپسگرایان مذهبی،ضرورت وجود ی داعش دراین زمان،خفقان رسانه های تحت فرمان غرب و وظیفه رسانه های مستقل وملی،

یونس پارسابناب 6 - ،ایااین تفاهم نامه یاتوافقنامه ایران باگروه کشورهای 5+1 موردتائید مجلس های آمریکا قرارخواهدگرفت وآیا اجرای آن به سودملتهای ایران وآمریکا دردوری گزینی ازجنگ وخونریزی است یاخیر؟

علی شاهنده 1- سخنرانی در، کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،تحت عنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

علی شاهنده 2- سخنرانی در، کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،تحت عنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

شهریار - سروده تاریخ ایران

 

نورالدین غروی 1 - توافقنامه ایران وکشورهای گروه 5+1،زیانهاویا امتیازهای آن،دشمنان درونی وبیرونی بویژه درآمریکا،نگاهی کوتاه به آن،نکات ریز قابل توجه ،پرسشها وپاسخهادرمجلسهای نمایندگان وسنا،

نورالدین غروی 2 - باحضوروزرای انرژی،دفاع،خزانه داری وفرمانده کل نیروهای نظامی آمریکا،ایکاش میشدکه این گفتگوهارابطورگسترده درهمه جهان پخش کرد،خون آشامان وتشنه گان جنگ وخشونت وویرانی

نورالدین غروی 3 - شریرانه ترین دروغها ونیرنگها،پیروزی ازدیدگاه این افراد به چه مفهومی است،دراین تجاوزات نابودکننده بازندگان وبرندگان آن کدامین بخش های جامعه بوده اند،دونمونه های ان درآفریقاومنطقه

نورالدین غروی 4 - خریدوحشتناک اسلحه عربستان وشیخ نشینهای خلیج فارس وشانه به شانه شدن بانتانیاهو برعلیه ایران،چراجهان بایدبشدت نگران بقدرت رسیدن این کاندیداهاباشد، سقوط اخلاقی غیرقابل باور

نورالدین غروی 5 - آیااین حرفها ناآگاهانه ویا آگانه وریشه درذهنیت گوینده دارد،چگونه است هرکه بیشترراست راناراست کندبالاترین آراراکسب میکندوچرادر23 تیرهنگام امضاتوافقنامه درصدبالائی ازافکارعمومی

نورالدین غروی 6 - آمریکاموافق بودوبناگهان به 52 درصد مخالف رسید،این پرسش که چه جریانهائی ذهنیت مردم رابه این آسانی تغییرمیدهند،نقش امپراطوری رسانه های تولیدکننده فکرومغزشوی،برده داری نوین

نورالدین غروی 7 - دنیای غرب وباطلاقهائی که میکربهائی ایچنین درآن رشدمیکنند،وضعیت این توافق دربدترین شرایط برخورد نمایندگان مجلسهای آمریکا باآن،جهان دیگری که درحال شکل گیری وبوجودآمدن است

سیروس بینا 1 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت

سیروس بینا 2 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست ازشهریار

سیروس بینا 3 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت

سیروس بینا 4 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست ازشهریار

سیروس بینا 5 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت

سیروس بینا 6 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست ازشهریار

هیلا صدیقی - زن ایرانی

 

محمد مصدق - سخنی کوتاه باره علل استعفا در 26 تیر،قیام وخیزش مردم در30 تیر واثرآن برنتیجه دادگاه لاهه

محمدرضا عالی پیام(هالو) - من دارم میرم اوین

بهاره هدایت - پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

ادیب برومند 1 - تهران، 30 تیر آئینه عبرتی برای همه دورانهای تاریخ که وقتی مردمی خودجوش وبدون احتیاج به شعارها وتحریکات برای بدست آوردن خقوق حقه خویش یعنی استقلال،آزادی وبرایری

ادیب برومند 2 - باباور به رهنشان ورهبری آگاه که خود برگزیده اندبپاخیزندهیچ قدرقدرت خودکامگه مطلقه ای نمیتوانددربرابرآنها مقاومت کند،چراقیام اصفهان خونین نشد، نقش سرهنگ بخردی

یونس پارسابناب 1 - پایان نشست مذاکرات هسته ای وعواقب  وپی آمدهای آن،نتایج این توافق واینکه مردم ایران وآمریکا چه میخواستند؟رسانه های تحت فرمان ودروغ های آنان،جامعه بین المللی که میگویند کدام است

یونس پارسابناب 2 - پایان نشست مذاکرات هسته ای وعواقب  وپی آمدهای آن،نتایج این توافق واینکه مردم ایران وآمریکا چه میخواستند؟رسانه های تحت فرمان ودروغ های آنان،جامعه بین المللی که میگویند کدام است

یونس پارسابناب 3 - پایان نشست مذاکرات هسته ای وعواقب  وپی آمدهای آن،نتایج این توافق واینکه مردم ایران وآمریکا چه میخواستند؟رسانه های تحت فرمان ودروغ های آنان،جامعه بین المللی که میگویند کدام است

یونس پارسابناب 4 - یونان ووضعیت ویژه آن آیابایدازهم اکنون درباره دولت آنجا قضاوت کنیم یادرآینده،درترکیه چه میگذرد،جنایت سروچ آیا فقط بدست داعش بودیابااجازه ترکیه،چرابه کردهادرسوریه حمله میکنند

یونس پارسابناب 5 - یونان ووضعیت ویژه آن آیابایدازهم اکنون درباره دولت آنجا قضاوت کنیم یادرآینده،درترکیه چه میگذرد،جنایت سروچ آیا فقط بدست داعش بودیابااجازه ترکیه،چرابه کردهادرسوریه حمله میکنند

یونس پارسابناب 6 - یونان ووضعیت ویژه آن آیابایدازهم اکنون درباره دولت آنجا قضاوت کنیم یادرآینده،درترکیه چه میگذرد،جنایت سروچ آیا فقط بدست داعش بودیابااجازه ترکیه،چرابه کردهادرسوریه حمله میکنند

 

محمد  مصدق - سخنانی کوتاه درباه خیزش  و جنایات 30  تیر

جمال  درودی 1 - تهران، درباره قیام 30 تیر،خاطراتی ازآن روز، خشونت ها وخونریزیها ،پایداریها وایستادگیها ،حرکت خودجوش مردمی  باتوجه به آگاهی وشناخت از راه نشان ورهبری ، پیامها ودرسهای آن

جمال  درودی 2 -  تهران، درباره قیام 30 تیر،خاطراتی ازآن روز، خشونت ها وخونریزیها ،پایداریها وایستادگیها ،حرکت خودجوش مردمی  باتوجه به آگاهی وشناخت از راه نشان ورهبری ، پیامها ودرسهای آن

خسروشاکری زند  1 - مقاله نخستین پیام دکترمصدق ازرادیوتهران به ملت ایران،درجایگاه نخست وزیری وبمناسبت اول ماه می، پخش 11 اردیبهشت 1330،اول مه 1951

خسروشاکری زند  2 - اولین وآخرین دولت دمکراتیک ملی حامی حاکمیت ملی،دکترمصدق نخستین برگزیده ملت ایران دررفراندوم خون وآتش  30 تیر ،تجربه ای گرانبها،

خسروشاکری زند  3 - توضیحی تاریخی پیرامون پذیرش هماوردی مصدق ،دعوت به نخست وزیری ،حقیقت عملکردحزب توده بنابراسناد،جدل وزدبندهای آمریکا وانگلیس

خسروشاکری زند  4 - برسرمنابع ایران وقرارباشوروی قبل ازکودتای ننگین توسط دربارمزدورکاشانی،نتایج آن درشرایطامروزایران وجهان ،وضع مشکوک کیانوری

خسروشاکری زند  5 - برسرمنابع ایران وقرارباشوروی قبل ازکودتای ننگین توسط دربارمزدورکاشانی،نتایج آن درشرایطامروزایران وجهان ،وضع مشکوک کیانوری

سیروس بینا  1 -  کنفرانس کالچ کلرمونت جنوب کالیفرنیا با تیتر ،بسوی تمدنی هماهنگ بامحیط زیست ،سخنرانی دربخشی ازموضوع صلح باعدالت درجهان وچگونگی آن درمناطق حساس جهان

سیروس بینا  2-  بویژه ایران،رابطه ایران وآمریکا،دخالتهای آنهادرایران ودردورانهای مشخص ،درنهایت تله ودام ونتایج حاصله ازآن، آیاهیاهوهای بحران هسته ای وایران اتمی واقعیت دارد  یا

سیروس بینا  3 - فقط یک بهانه است؟ چرائی وچگونگی تداوم وماندگاری دشمنیها وخصومتهاولاینحل بودنشان،یادآوری وبزرگداشت هواردباسکرویل که جان خودرادرانقلاب مشروطه

سیروس بینا  4 - ودرتبریزودرکنارستارخان برای آزادی ایران فداکرد،چرابایک گل بهارنمیشود،گناه اولیه وخطای آمریکادرایران باکودتای 28 مرداد برعلیه دولت ملی ومنتخب مردمی،

سیروس بینا  5 -  این گناه اولیه همچنان درایران ودیگرکشورها تکرارشد،ازدیگرآنها  حمایت ازخمینی ویاران درسال 57  ودرراستای کشتارونابودی آزادی خواهان واستقلال طلبان عدالتخواه

سیروس بینا  6 - وتبدیل انقلاب به ضدانقلاب ، آیا آمریکا میتواند بااینهمه ستم وفاجعه ای که برملت ایران تحمیل کرده و مسیرتاریخشان را تغییرداده ،اندکی راجبران نموده ویااز درد ها بکاهد

یونس پارسابناب  1 - بازهم درجهان پرآشوب،قتل عام سیاهان باورمند به حقوق مدنی درکلیسای قدیمی چارلستون،نوع خبرها واطلاع رسانی دراینباره،نژادپرستی رادرآمریکا چه قدرتها و

یونس پارسابناب  2 - جریانهائی اعمال وحقنه میکنند،نقش رسانه های زنجیره ای تحت فرمان وهمینطور درکشورهای سرکوبگر درایجادتفرقه ودشمنی برای زمینه سازی جنگ وخشونت وکشتار

یونس پارسابناب  3 - آیا شیعه یا سنی کشی یک واقعیت است یا ساخته های قدرتها وعواملشان ،تاریخچه آن واینکه ازچه زمانی آغازشده،3 هدف وخواست درارتباط با نتیجه رسیدن گفتگو و

یونس پارسابناب  4 - توافقنامه بین ایران وکشورهای معروف به 5+1،خواسته های مردم ایران ، وهمینطورنظام حاکم برجهان وحاکمیت ولایت فقیه،تحریمها وفجایع آن کمرچه کسانی راشکست؟

یونس پارسابناب  5 - دریونان چه میگذرد ؟ پیشنهادهای دولت آنجا،برنامه های حاکمیت غرب ونگرانی آنها ازگسترش مدل یونان،پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا هنوز هم ازداعش حمایت میکند

آناهیتا ترکمان - ایران پاک ترین خاک من

 

محمد مصدق 1 - گزارش به ملت ایران دردومین سالروز ملی شدن صنعت نفت درباره نبردبا انگلیس وکمپانی بی پی،توطئه هاودسیسه ها،فریب هاونیرنگهای بیگانگان وعوامل مزدورشان،پایداریهاواستواریها هم میهنان

محمد مصدق 2 - گزارش به ملت ایران دردومین سالروز ملی شدن صنعت نفت درباره نبردبا انگلیس وکمپانی بی پی،توطئه هاودسیسه ها،فریب هاونیرنگهای بیگانگان وعوامل مزدورشان،پایداریهاواستواریها هم میهنان

پرویز  ورجاوند - گفتگوی با رادیو آزادگان در اردیبهشت 1384،پیش ازاینکه تمام ساختارغرب فریاددمکراسی خواهی دروغین درشرق راسردهند دولت ملی مصدق درعمل یک نمادراستین آنرا به جهانیان نشان داد

بهاره هدایت - پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

یونس پارسا بناب 1-جلسه فوروم چپ نیویورک(چپ به معنی عام یعنی مجموعه نیروهای مستقل مخالف نظام سلطه گرجهانی)باشعار تاعدالت نباشدصلحی بوجود نخواهد آمد،طرح مسئله یمن، سوریه,عراق،نشست 5+1

یونس پارسا بناب 2-موضوع سخنرانی بنیادگرائی صهیونیست،سلفی ووهابی،ولایت فقیه،جریانهای سیاسی بانام مذهب،چرابسیاری فکرمیکنندبنیادگرائی فقط دراسلام است،تفاوت اصولی جنبشهای مذهبی دوران پیشین

یونس پارسا بناب 3-چرامودی نخست وزیرهند،دالائی لاما،شاه عربستان،نتانیاهونخست وزیر اسرائیل،ابوبکربغدادی،محمدعمر،رجب طیب اردوغان،خامنه ای ورفسنجانی بهترین نمایندگان بنیادگرائی دینی ومذهبی هستند

یونس پارسا بناب 4-آیااین طرح تئوری تلاقی تمدنهادرباره یمن واقعیت دارد،نکات مشترک بین بنیادگرایان وطرفداران تلاقی تمدنهادرآمریکا وانگلیس،اگربنیادگرائی ازدرون ادیان است چرادرآمریکا وانگلیس نیست

نعمت آزرم 1-مصدق کیست وچه کرده که تمامی ستمگران،مستبدین،غارتگران داخلی وخارجی وهمه دشمنان استقلال وآزادی ایران ازفراسوی راست تا چپ همواره وبویژه پس ازکودتای ننگین وخائنانه 28 مرداد،

نعمت آزرم 2-توسط شاه ودربار،علمای فاسدی که رهروانشان هم امروز درحکومت اند،ومدرک داران خودفروش به دستورآمریکا وانگلیس،بااودرجنگ وستیزند، چرااومربوط به گذشته نیست،میزبانان ومیهمانان تاریخ

نعمت آزرم 3-معدوددولتمردان فرهنگ آفرین،مصدق دراین جهان سیاست آلوده که همه پایه هایش برفریب،دروغ،دوروئی،بازیگری وخدعه است میخواست چگونه مکتبی را بنیان گزارد،باوراوبه نسل جوان وجوانگرائی

نورالدین غروی1-آیاتشدیدعملیات وتجاوزات داعش ازیکسووتجهیزوتقویت جیش الفتح وگروهای دیگر،یعنی هماهنگی بین اخوان المسلمین والقاعده توسط ترکیه وعربستان درادلب سوریه، سناریوی جدیدی در

نورالدین غروی2-راستای ناموفقی موافقتنامه یادرگیری ایران دراین تله ودام است،وظیفه ماوبزرگترین اشتباه مادربرابربنگاهای سخن پراکنی جهانی،گزارشهای برگزیده وساختن تصاویردلخواه،نامگذاریهای هدفمند

نورالدین غروی3-چرادراین حدود شش ماه بااینهمه بمباران هوائی،هم به تعدادوهم به منطقه تحت تصرف وهم زیرنظرتروریستهاچون داعش افزوده شده،چگونه است که کاروان طولانی ی حرکت داعش درروزروشن

نورالدین غروی 4-دریک جاده مهم بیابانی،درساعتهای طولانی و فیلمبرداری هم میشود،ازسوریه به الرامادی میرود،آنجارافتح میکندو مزاحمی هم ندارد،گزارش اسناد سازمان امنیت آمریکا سیاودیگراسناددراین باره

نورالدین غروی 5-چرادادگاهی درانگلیس که مشغول محاکمه یک سوئدی به اتهام همکاری باتروریستهادرسوریه بوده یکباره تعطیل میشود،نقل از گاردن وابسته به حاکمیت واسلحه وپول،واژه خاورمیانه ساخت غرب و

نورالدین غروی 6 -بازتعریف آن درخاورمیانه بزرگ،چه عواملی باعث چرخش سیاست جهان عرب به خصوص عربستان وشیخ نشینهادررابطه باحمایت ازفلسطین وروش اعتراضی بااسرائیل پیش آمده که امروز همراه

نورالدین غروی 7-باترکیه همکاروهم پیمانند،چرارسانه های غرب این روزهادرباره بازگشت ایران به دوره صفویه وامپراطوری فارسهاتبلیغ میکنند،فاجعه دیکتاتوری و خفقان مشترک جهانی،مسئله بشدت عمیقتراست

 

محمد مصدق - گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه

جمال درودی 1 -تهران،زادروزدکترمحمدمصدق،چرامصدق دراعتراض به تقلبها،دستکاریهاوفریبکاریهای انتخاباتی مجلس اقدام به دعوت عمومی برای تحصن دربرابرکاخ شاه ودربارکرد،نتایج واثرات درحرکتهای بعدی

جمال درودی 2 - تنها مسئولی که به مردم دروغ نگفت،فریب نداد وآگاهانه وصادقانه درخدمت مردم بود،مصدق معیارسنجش،الگوی ونمادنوع حکومتها،چراازاوحتی از مرده اش هم میترسندوچرائی ماندگاری اودرتاریخ

منیر طه 1-اولین بانوی ترانه سرای ایران،جوانی وراهیابی به دنیای شعر وموسیقی،ترانه چیست،ویژه گیهای یک ترانه خوب ودرست وچراچنین نمیشود،تصنیف هاچگونه ساخته میشده وبهترین آن درچه دوره ای بوده

منیر طه 2-ترانه سرای مسئول وآگاه به چه نکاتی توجه کند،آهنگسارچه ویژه گیها بایدداشته باشد،شاعروآهنگساز وخواننده باید چه رابطه ای باهم داشته باشند، آیاموسیقی شناس لازم است که نوازنده یاخواننده باشد

منیر طه 3-توجه وعلاقه متفاوت ملتهادرجهان به هنرهای گوناگون،شعرزبان محاوره ها،چاشنی سخنرانیها وجایگاه آن همراه باموسیقی درفرهنگ پرباروکهن ایران، امروزمابا زبان رودکی وفردوسی سخن میگوئیم

منیر طه 4-توجه وعلاقه متفاوت ملتهادرجهان به هنرهای گوناگون،شعرزبان محاوره ها،چاشنی سخنرانیها وجایگاه آن همراه باموسیقی درفرهنگ پرباروکهن ایران، امروزمابا زبان رودکی وفردوسی سخن میگوئیم

منیر طه 5 - توجه وعلاقه متفاوت ملتهادرجهان به هنرهای گوناگون،شعرزبان محاوره ها،چاشنی سخنرانیها وجایگاه آن همراه باموسیقی درفرهنگ پرباروکهن ایران، امروزمابا زبان رودکی وفردوسی سخن میگوئیم

عزت اله سحابی - پیام روز 16 آذر،روزدانشجو بنابه درخواست دانشجویان ، بمناسبت سالروزدرگذشت

نورالدین غروی 1 - جهان درهم ریخته ی پرازآشوب وسراسراغتشاش،ناتوانائیهاوناکارائیهای مدیریتی،گسترش نابخردانه بحرانها،جنگهاوکشتارهاوخونریزیها که هرروز آشکارترمیشوند،فرق وحشتناک بین داراوندار

نورالدین غروی 2 - نسبت ثروت یک درصدی ها به نودونه درصدی ها،جهان امروزجهانی سراسرنابرابرودرغیرانسانی ترین فرم ممکن،یمن نمادی عیان وتمام عیارازجنایت،فریب ودروغگوئی قدرتمندان وعواملشان

نورالدین غروی 3 - وحتی سازمان ملل،چگونه ممکن است این سازمان وشورای امنیت اش این فجایع راتوجیه کند وازنتایجش هم نترسد،قربانیان بنگاه های سخن پراکنی وفکرسازی،آگهی استخدام جلاد درعربستان

نورالدین غروی 4 - فاجعه فرارهای ناچاری برای جان بدربردن ازقتل عامهای فجیع حکومتهای ایجادشده درپس تجاوزها،داعش بوجودآمده بایدبرودیابماند،شواهد ومدارک چه میگویند،نسل جدیدخون آشامان متجاوز

نورالدین غروی 5-به دستورارباب درجهان وحشی بی قانون،بزرگترین تروریست جهان ودارنده صدها کلاهک اتمی خاورمیانه ادعای رهبری صلح دارد،چراجنایتکاران جهانی همچنان درقدرتندیادرتلاش رسیدن به آن

نورالدین غروی 6-به دستورارباب درجهان وحشی بی قانون،بزرگترین تروریست جهان ودارنده صدها کلاهک اتمی خاورمیانه ادعای رهبری صلح دارد،چراجنایتکاران جهانی همچنان درقدرتندیادرتلاش رسیدن به آن

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش درباره لوایح قانونی واختیارات شش ماهه ازمجلس ،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی واجامر

محمدرضا عالی پیام(هالو) - من دارم میرم اوین

حسین شاه حسینی 1 - تهران،زادروزدکترمحمدمصدق،چگونه برخوردمامورین ومقامات امنیتی دراین باره حتی برای خانواده،آیاهیچگونه تغییری دراین دولت نسبت به گذشته دراین رابطه بوجودآمده،آیاخوبترشده یابدتر،

حسین شاه حسینی 2 - استقبال خودجوش مردمی،آیاهدف وخواست مصدق ازملی کردن نفت بدست آوردن چند ریال بود یا درپی دستیابی به استقلال واقعی،آزادی اندیشه وگفتار،حاکمیت ملی،والگوئی برای جهان زیرستم

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی1-دردنباله گفتگودرباره دو کتب ایشان با نامهای ازسپیده تاشام وازکجاتاناکجا،ویژه گیهای زنده یاددکترناصرکاتوزیان حقوقدان برجسته، سرنوشت دیگرمبارزین،سختیها ودلتنگیهای غربت

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی2-دردنباله گفتگودرباره دو کتب ایشان با نامهای ازسپیده تاشام وازکجاتاناکجا،ویژه گیهای زنده یاددکترناصرکاتوزیان حقوقدان برجسته، سرنوشت دیگرمبارزین،سختیها ودلتنگیهای غربت

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی3-دردنباله گفتگودرباره دو کتب ایشان با نامهای ازسپیده تاشام وازکجاتاناکجا،ویژه گیهای زنده یاددکترناصرکاتوزیان حقوقدان برجسته، سرنوشت دیگرمبارزین،سختیها ودلتنگیهای غربت

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرآشوب چه میگذرد؟پاسخ به این پرسشها،داعش درسوریه وعراق،چراوچگونه است که داعش شکست خورده درتکریت ووامانده دربرابرکوبانی یکباره به این پیروزی ها میرسد

یونس پارسابناب 2 - آثارکمیاب وبی مانندباستانی غارت شده توسط داعش،به چه شکلی وازچه راهی به کشورهای اروپائی وغرب میرسدوبفروش رفته وبه موزه های این کشورها منتقل میشود،قتل عام شیعیان وکلدانیها

یونس پارسابناب 3 - نقش ناتودراین فجایع،چراحمایتهای بی شبهه غرب به رهبری آمریکا وکشورهای تحت فرمان یا متحدچون ترکیه،عربستان،شیخ نشینهای خلیج فارس واسرائیل،دسترسی گسترده به تسلیحات،

یونس پارسابناب 4 -آموزش نظامی واطلاعاتی،زدودن ونابودکردن کل هویت کشورهای موردتجاوز،رسوائی فرارتوده های بزرگ اهل تسنن ازاین شهرهابویژه رهبران آنها،آیاغرب بواقع خواهان ازبین رفتن داعش است

یونس پارسابناب 5 -سرنوشت مقدونیه وچه خواهدشد،چرابایددرآنجا انقلاب رنگین یا مخملی شود،چه رابطه ای بین اوکراین ومقدونیه است،تحمیق ذهنیت تلاقی تمدنها،یمن وآینده خاورمیانه بزرگ،نحوه برخوردمردم

ناصر پاکدامن 1 - سخنرانی کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران ، بمناسبت پنجاهمین سال تشکیل دولت ملی باعنوان مصدق پیش ازمصدق ،مصدق پس از مصدق

ناصر پاکدامن 2- سخنرانی کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران ، بمناسبت پنجاهمین سال تشکیل دولت ملی باعنوان مصدق پیش ازمصدق ،مصدق پس از مصدق

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

ادیب برومند 1 -تهران،ویژه گیهای مصدق وچرائی ماندگاری اودرتاریخ،یکی ازمهمترین عملکردملی شدن صنعت نفت،تغییرجهت دادن تحقیرملت ایران ازطرف دولت انگلیس،بسمت خودآنها وعامل تقویت روحیه ملی

ادیب برومند 2 -تعویض نام وزارت جنگ باوزارت دفاع ملی درآن زمان ،دررودرروئی برای احقاق حقوق ملت نه قدرت،بادشمنان چگونه برخوردی شد،تفاوت اوبادیگر صلح طلبان جهان باورمندی اوبه عدالت اجتماعی

یونس پارسابناب 1 - پاسخ به پرسشها، چراخصوصی سازی یک امرنکوهیده وعامل افزایش بیکاری است؟ چراراس نظام جهانی،یعنی آمریکا درتلاش پیاده کردن دکترین مونرودرسراسرجهان است؟ پایان راه

یونس پارسابناب 2 - نقشه خاورمیانه بزرگ دررابطه بااین دکترین؟هدف ازاستراتژیی کردن آن،نقش نتانیاهو،اردوغان،شاه عربستان ودیگرحاکمین شیخ نشینهای خلیج فارس دراین رابطه،وچرااینان به این شدت

یونس پارسابناب 3 - ازبه نتیجه رسیدن توافق ایران و5+1 این اندازه مشوش اند،حرکتها ونگرانیهای روسیه وچین درباره ایران،یمن یکی ازبهترین نمادهای عواقب امپراطوری آشوب،جنگهای مرعی ونامرعی

یونس پارسابناب 4 -جهان پرتلاطم چه دریمن وچه دربالتیمور،توحش آشکاروعریان،درجنگهای امروزچه تعدادنظامی ومسلح وچه تعدادکودکان وزنان ویا غیرنظامیان بیگناه کشته میشوند،تحریم ونتایج فاجعه بار

یونس پارسابناب 5 - وظیفه ماایرانیان دربرابراین خشونتهای رایج ومستمر وچه میتوانیم بکنیم،چراجهان چندقطبی وحتی دوقطبی به سود ودرراستای حفظ منافع ملی مردمان آسیا،آفریقاوآمریکای جنوبی میباشد

فخرالدین عظیمی 1 - نخست وزیری مصدق، حوزه امکانات ومحدودیت ها، سخنرانی دردانشگاه ایلینوی شیکاگو وبمناسبت پنجاهمین سالگرد دولت ملی مصدق

فخرالدین عظیمی 2 - نخست وزیری مصدق، حوزه امکانات ومحدودیت ها، سخنرانی دردانشگاه ایلینوی شیکاگو وبمناسبت پنجاهمین سالگرد دولت ملی مصدق

هیلا صدیقی  - غزل مثنوی پائیزی

محمدرضا شفیعی کدکنی - بخوان بنام گل سرخ ، آوای سالار عقیلی

 

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین جهان پرآشوب،پاسخ به این پرسشهاکه،وقتی میگوئیدجامعه بین المللی این کدامین جامعه است؟این گفته که آمریکاباناکامی روبرو شده چراوچگونه است،یمن نمادبرخوردوتلاقی  تمدنها

یونس پارسابناب 2 - چرایمن این اندازه مهم است؟تاریخچه بمباران آنجا توسط آمریکا،آیاآنچنان که رسانه های خبری زیرفرمان چون بی بی سی یاصدای آمریکا نشان میدهند،آمریکاقصدبرخوردجدی باداعش رادارد و،

یونس پارسابناب 3 - یااین یک نمایش وشعبده بازی است،چرابطورمشخص عربستان اعلام آتش بس میکند وسپس بازتجاوزمیکند،چراغرب به رهبری آمریکامحتاج آشوب است ،ترورجهانی،جهان درمرحله بربریت

یونس پارسابناب 4 - جنگ تمدنها،تبلیغات رسانه های جمعی زیرفرمان دراینباره تاثیرآن درعوام وکم دانشها وحتی بین هم میهنان مدرک دارداخل وخارج واظهارنظرهادراین رابطه ،عملکردوحشیانه داعش دراین راستا،

یونس پارسابناب 5 - صهیونیست،وهابی گرائی وسلفی ،وولایت فقیه آیاپدیده های تاریخی هستندیانو،سابقه تاریخی بنیادگرائی وتحجرازچه زمانی است،نقش عربستان  وهمکاریش باترکیه وشیخ نشینهای خلیج فارس و

یونس پارسابناب 6 -بویژه اسرائیل درسوریه،یمن فرصتی مناسب برای پیاده کردن یک تئوری عقب مانده،جنگهای ناآشکارآمریکا ومشگلات خبری،آیا ایران دریمن دخالت نظامی میکندیانه،اگرنه این دروغهابرای چیست

هالو ( عالی پیام ) - حواله به دیکتاتورها

آناهیتا ترکمان - ایران پاک ترین خاک من

شهریار - سروده تاریخ ایران

 

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

یونس پارسابناب 1 - چراعربستان وگروه ائتلاف کشورهای سنی،نه عرب به یمن ازطریق حملات هوائی،تاکنون تجاوزکرده اند،چه اهداف وبرنامه هائی درپی آن است،جنگ شیعه وسنی وباصطلاح تلاقی یاجنگ تمدنها

یونس پارسابناب 2 -توسط غرب به رهبری آمریکا،گروه ائتلاف چه کشورهائی هستندوبحث اضافه شدن پاکستان وافغانستان،آمریکاراس نظام غرب پس ازپایان جنگ سرد چرامیبایددنبال بهانه ای باشدتا مردم رابترساند

یونس پارسابناب 3 -مک کارتریزم وسرکوب نیروهای آزادیخواه ومستقل آمریکاتحت عنوان کمونیست،مصدق باکودتای ننگین 28 مردادباهمین نام وتهدیدی برای امنیت ملی،آیزنهاوردراین رابطه به خبرنگاران چه گفت

یونس پارسابناب 4 -26 کودتادرکشورهای جهان مدل ایران،اسلام هراسی لولوخورخوره جدیدبرای ترساندن عوام وکم دانشان،چراغرب به رهبری آمریکامحتاج امپراطوری آشوب است،یمن تله ای برای درگیری ایران

یونس پارسابناب 5 -خیزش حوتی هابرای مقابله باستم اقلیت زیرسلطه عربستان،ابراهیم سامرائی دیروزوابوبکرالبغدادی خلیفه دولت اسلامی امروز،شاهدکالین پاول در شورای امنیت وشهادت اودرباره صدام وبن لادن

یونس پارسابناب 6 -80 درصدکشته های پاکستان وافغانستان براثربمبهای آمریکا،مردم بیگناه،کودکان وزنان بوده،تاثرمنفی تبلیغات مسموم بیگانگان درزندانها واطلاعیه ها،بیانیه کاملن سیاسی ودیپلماتیک لوزان

یونس پارسابناب 7-آیااین توافقنامه وبرداشتن تحریمها بسودملت ایران وجنبشها،وکل خاورمیانه خواهدبود؟اکثریت ملت ایران چه میخواستند،نقش آزادگان ایران وصلح طلبان آمریکادربازداری ازفاجعه یک جنگ شوم

نورالدین غروی1-پایان نشست ایران باگروه کشورهای5+1،بیانیه مشترک،تفسیروتحلیل هرطرف بنابه سلیقه خویش،تعریف تمجیدوقهرمان پروری گروهی،نفی کامل جماعتی،گفته هاونوشته هادرباره بارمنفی وخیانت

نورالدین غروی 2 - صدورحکمها،چه گذشت،نگاهی دردوبخش به آن،یکی ایجادنیروگاه های هسته ای وبویژه عملکردآن دردوره 8 ساله احمدی نژاد،دوم بیانیه توافق،آیا هردوی آن به زیان ویاسود مردم ایران بود

نورالدین غروی 3 -آیا حق مسلم ایرانیان پیشرفت،توسعه،همراه باآزادی وحاکمیت ملی واستقلال واقعی نیست،آیا لازم بودکه صدهامیلیارددلارازسرمایه های ملی که میبایددرراه رفاه زحمتکشان هزینه میشدبه هدررفت

نورالدین غروی 4 -آیاصحبتهای نامحترمانه وخودخواهانه اوبامابرای آرام کردن دوستان عزیز ویاران برجسته جنایتکاری چون شاه عربستان وتروریست درجه یک وجنایتکارجنگی نتانیاهووشیوخ خلیج فارس بود

نورالدین غروی 5 - خطرجدی تجاوزبه ایران که دوردست نشینهاآنرا نمی دیدند،امامردم داخل ایران آنراباهمه وجودحس کردندوفهمیدند،ازمادران عزادارتامادران صلح،ازسروده ها تاساخته های ملی ومیهنی هنرمندان

نورالدین غروی 6 - نقش نیروهای مستقل،آزاده وآزادگان ایران،وصلح طلبان آمریکادرایجاداین شرایط ،شادی بحق ملت ایران برای پیروزیشان دردورکردن سایه شوم نکبت بار فاجعه انگیزجنگ،جنایت،خیانت وجهالت

علی اصغرحاج سیدجوادی 1- مسئله مذاکرات ایران با گروه بنام 5+1 درباره باصطلاح بحران هسته ای وساختن بمب اتمی،چه جریانهائی مانع ودرصدد پیشگیری این توافق هستند،سه رکن اصلی داخلی وخارجی

علی اصغرحاج سیدجوادی 2- نقش اسرائیل باصدها کلاهک اتمی،سه جنبش انقلابی مدنی بویژه نهضت ملی ایران که هرسه باکودتامتوقف شدند،محمدعلیشاه ورضاشاه بهنگام فرارفرزندانشان نبردندولی محمدرضاشاه

علی اصغرحاج سیدجوادی 3-پسرش رابرد این به چه مفهوم است،حکومت این جماعت،پیامها وآگاهیهادرباره شان،تنزل تملق وچاپلوسی دراین رژیم،مخالفان جنبی وکناری،راه حل برای دستیابی به حق مشترک چیست؟

هالو ( عالی پیام ) - حواله به دیکتاتورها

آناهیتا ترکمان - ایران پاک ترین خاک من

شهریار - سروده تاریخ ایران

 

 

خجسته نوروزباستانی این پیام آوربهاران وسرزندگی ،وچیره گی روشنائی

بر سیاهی، به هم میهنان وتمامی آزادگان جهان شاد و پیروزباد

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

نعمت آزرم 1 - پیشینه تاریخی نوروزدراسنادومدارک وبویژه درآئینه شعرفارسی،سرنوشت جشنهای بزرگ به درستی شادی بخش ایرانیان درگستره فرهنگ ایرانی ودرپس حمله اعراب،نوروز طبیعی ترین جشن جهان

نعمت آزرم 2 - چرابنیادگرایان ومتحجرین دینی ازدورهاوبخصوص درزمان حکومت این جماعت بانام نادرست جمهوری اسلامی به این جشنهاومراسم ملی،خاصه چهارشنبه سوری اینچنین میتازندوباآن دشمنی دارند

نعمت آزرم 3 - چرانیاکان باستانی ما همواره فرصتی می جستند که روزی رابه شادمانی جشن بگیرندوشادمانی کنند،آغازجشن های نوروزی ازچه روزی بودوهمینطورپایان آن،چراجشن سده به چهارشنبه سوری رسید

نعمت آزرم 4 - آیاایرانیان آتش پرست بودند وچرادین فروشان چنین تبلیغ میکردند،ایرانیان پس ازفتوحات،اسلام رابه عنوان دیانت پذیرفتندیا هویت،ملت ونماد ملیت دربرابر امت ،تلاش دین پیشگان برای تغییرآن با

نعمت آزرم 5 -کشتاروسرکوبهای خونبار،هویت یک ملت چیست وچگونه به وجودمی آید،آیاباورهای مذهبی یکی ازبخشهای هویت ملت است،چالش تاریخی نمایندگان فرهنگی مردممان بانمایندگان فرهنگ امت گرایان،

نعمت آزرم 6 - دونمادبرجسته آن ازفردوسی وامام محمدغزالی تاامروز،تلاش اندیشمندان،شعراوصاحبان خردبرای رهیافت وآشتی بین عناصرملی ودینی،چراتخت جمشید و آرامگاه کورش درپس ازآتش سوزیها و

نعمت آزرم 7 -نابودی های اسکندرمی بایدتاصدسال پیش تخت سلیمان وقبرمادرسلیمان نامیده می شدند،صفویان بارسمی کردن شیعه خودشان راازامت اسلامی زیرسیطره خلافت عثمانی ودشمن ایران بیرون کشیدند و

نعمت آزرم 8 - چهارصدسال بعدازدل آن خلافت اسلامی ایجادشد،تاریخ نبودکه نوروزبود،نوروزتاریخ ایرانیان،شعرهنرهنرها درایران، نوروز ودرک راستین آن یعنی روز   هستی شناسی وروز صلح ودوستی وبرابری

شادباشهای نوروزی

 کیان  کاتوزیان حاج سیدجوادی

مهران ادیب

محمد  برقعی

ادیب  برومند ،         ایران

سیروس  بینا

یونس پارسابناب

جمال  درودی ،         ایران

خسرو سیف ،           ایران

حسین  شاه حسینی ، ایران 1

حسین  شاه حسینی ، ایران 2

نورالدین  غروی

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران ، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاهها وسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

گوهر عشقی - مادرستاربهشتی ، بخشی ازسخنان دردادخواهی ازاین بیداد

آناهیتا ترکمان - خلیج فارس

 

لحظه تحویل 1394 خورشیدی ، بوقت تهران

ساعت ۲ و ۱۵ دقیقه و ۱۰ ثانیه روز شنبه ۱ فروردین ۱۳۹۴ خورشیدی

سانفرانسیسکو: ساعت 3 و 45  بعدازظهرجمعه 20 مارچ 2015

San Francisco: Friday. March 20, 2015, 03:45:11 PM*

محمد مصدق - گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

یونس پارسابناب 1 - سفرپرهیاهو وجنجالی نتانیاهوبه آمریکا وحرفهای اودرکنگره،چه گفت وچه خواست،چراکنگره آمریکابدون اطلاع رئیس جمهورنخست وزیرنامحبوب کشوراسرائیل رادعوت کرده 3 نظریه دراینباره

یونس پارسابناب 2 - بنابه اظهار چامسکی بزرگترین پایگاه نظامی آمریکاازنظرعمق تسلیحاتی درداخل اسرائیل است،توهین نتانیاهوبه ایرانیان وداستان دروغ بیشرمانه ای که ایرانیان 2500سال پیش میخواستندیهودیان

یونس پارسابناب 3 -راقتل عام کنند،اصل این افسانه چگونه است وآن چندده هزار بدست چه کسانی کشته شده اند،چرااین جنایتکاراینگونه یاوه گوئی میکند،شرایط امروزرسانه های جاری فرمانبردرغرب بویژه درآمریکا

یونس پارسابناب 4 - ودرراستای بی خبری،تحمیق ومنحرف کردن اذهان عمومی،خبرهای حقوق بشری جهادی داعشی،سازمانهائی که همه روزه چون قارچ می رویند،آیا اینان بواقع حقوق بشری هستندوتلاشگراین راه

یونس پارسابناب 5 -چرافقط درایران به اعدام کرد،ترک،بلوچ وعرب سنی تاکید چندباره میشود،مگراینان بعلت سنی بودن اعدام شده اند،آیاتابحال یک شیعه اعدام شده است،اکثریت بالای 80 درصدی ان جی او هاواین

یونس پارسابناب 6 -جریانها که ازطریق نهادهای درون دولت آمریکاحمایت میشوند،نقش آنهابابلواوشورشهای کوردرکشورهای مستقل ودمکرات ویامستبدانی که گوش بفرمان آمریکانیستند،چرا بسیاری ازفعالین این

یونس پارسابناب 7-نیرنگهارانمیبینند،ترس ازاسلام،پدیده داعش ومدارکی جدیددرباره آنها،طرح نئومکارتیزم یاترس ازآنها،ویتنامیزه کردن خاورمیانه، جنگ 8 کشورخاورمیانه ای درسوریه ،رابطه ترس بانفرت

ناصر پاکدامن 1 - سخنرانی کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران ، بمناسبت پنجاهمین سال تشکیل دولت ملی باعنوان مصدق پیش ازمصدق ،مصدق پس از مصدق

ناصر پاکدامن 2- سخنرانی کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران ، بمناسبت پنجاهمین سال تشکیل دولت ملی باعنوان مصدق پیش ازمصدق ،مصدق پس از مصدق

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش درباره لوایح قانونی واختیارات شش ماهه ازمجلس ،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی واجامر

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

روح اله خمینی - سخنرانی درچندماهی پس ازانقلاب ودرعصرطلائی امام، بی تابی وپشیمانی ازکمی کشتارودرو کردن مخالفین ازسوی ولی امر وفقیه

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

جمال درودی 1 - تهران،انتقادات ازنحوه مدیریت،عملکرد وتلاشهای جبهه ملی درشورای مرکزی،وضعیت جبهه پس ازفتوای خمینی درباره ارتداد،باتوجه به شرایط نفس گیراوضاع ایران،پیشنهادهاونظرات

جمال درودی 2 - انتقادات ازنحوه مدیریت،عملکرد وتلاشهای جبهه ملی درشورای مرکزی،وضعیت جبهه پس ازفتوای خمینی درباره ارتداد،باتوجه به شرایط نفس گیراوضاع ایران،پیشنهادهاونظرات

جمال درودی 3 - انتقادات ازنحوه مدیریت،عملکرد وتلاشهای جبهه ملی درشورای مرکزی،وضعیت جبهه پس ازفتوای خمینی درباره ارتداد،باتوجه به شرایط نفس گیراوضاع ایران،پیشنهادهاونظرات

جمال درودی 4 - انتقادات ازنحوه مدیریت،عملکرد وتلاشهای جبهه ملی درشورای مرکزی،وضعیت جبهه پس ازفتوای خمینی درباره ارتداد،باتوجه به شرایط نفس گیراوضاع ایران،پیشنهادهاونظرات

جمال درودی 5 - انتقادات ازنحوه مدیریت،عملکرد وتلاشهای جبهه ملی درشورای مرکزی،وضعیت جبهه پس ازفتوای خمینی درباره ارتداد،باتوجه به شرایط نفس گیراوضاع ایران،پیشنهادهاونظرات

نورالدین غروی 1 - درنشست ایران و5+1 چه میگذردوامروزبه چگونه شکلی درآمده،اظهارات طرف آمریکائی،کنگره آنجا،اسرئیل وبقیه شرکادرمنطقه،سناریوبزرگ دروغ،بیشرمی ،شارلاتانیزم ونیرنگ،

نورالدین غروی 2 -عربستان سومین یاچهارمین کشوربابودجه عظیم نظامی درجهان،بااین انباراسلحه چه میتواندیامیخواهدبکند؟مقامات عربستان درملاقاتهای خصوصی بااسرائیلیها درباره ایران به آنهاچه گفتند

نورالدین غروی 3 - امروزتنانیاهوی جنایتکارکه کشورش حدود 400 کلاهک اتمی داردبه ناراستی ونادرستی پرچمدارمبارزه بابمب اتمی شده،افشاگری موساددرباره حرفهای بی پایه وکذب اودررابطه باایران

نورالدین غروی 4 - نظم نوین جهانی وتلاشی که برای فروپاشی بریکس میشود،افشااینهمه شکنجه وقتل دربزرگترین کشورمشهورشده به دمکراسی،آیاعامری یاعاملی دستگیرشد،اثرآن برحاکمین مستبدچون ایران

نورالدین غروی 5 -چرابخشهائی ازایرانیهافکرمیکنندهمه معضلات ودردهاگرواین توافق است ودرفردای امضای آن حل خواهدشد،دراین 36 سال ودراین راستارژیم دیکتاتوری مطلقه آخوندی بارفتاروهیاهو چه کرده

نورالدین غروی 6 -تفاوت وخواستهای مردم کوبابااین بخش ازایرانیان وچرا،چه جریانهائی مخالف توافق هستند،آیااین مذاکرات شفاف وآشکارادرموردحل مسائل بسودمردم کشورایران وآمریکاوجهانی است یاخیر؟

 

 

روح اله خمینی - بخشهائی ازسخنان درپاریس وبهشت زهرا در با ره حق تعین سرنوشت مردم

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

گوهر عشقی - مادرستاربهشتی ، بخشی ازسخنان دردادخواهی ازاین بیداد

نرگس محمدی  - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی

نعمت آزرم 1 - آیاخیزش وجنبش ملت ایران وپیروزی آن در22 بهمن 57 انقلاب بودیانه؟چراانقلاب بودوبنیان آغاز آن ازچه وقتی بود،چرااین انقلاب بزرگ مردمی که پیروزی گل برگلوله اش نامیده بودندبه چنین

نعمت آزرم 2 -سرنوشت شوم ونکبت وتباهی دچارشد، 3 روایت موضوعی درباره آن،یکی توسط بقدرت رسیدگان،2 راویان قدرت ازدست داده،دروغها وتحریفها،3 رخدادها ورویدادها،حقایق وواقعیت های تاریخی

نعمت آزرم 3 -ازشاه دیکتاتورمطلقه تا آخوندولی فقیه مطلقه وچراشاه شیخ بوجودآمد؟پیونداستواروقدیمی نهادوسازمان روحانیت با لاتها،اوباش ولشوش،کودتای ننگین وخائنانه 28 مردادسیلی اسلام به مصدق بود

نعمت آزرم 4 - نامه خمینی به معممین واهل حوزه وتشویق ودعوت آنهابه نوشتن نامه وشرکت دراعترا ضهابقول اوچون نویسندیا،چراوچگونه شد که مبارزات مدنی وصلح آمیزمردمی ازدانشگاه هاومراکزعلمی به

نعمت آزرم 5 - مساجدپرتاب شد،چراغرب به رهبری آمریکاهنگامیکه دیدندجنبش مردم ایران به پیروزی خواهد رسید وشاه توانائی مقابله بااین موج خروشان همگانی رانداردازخمینی ودارودسته اش حمایت کردند،

نعمت آزرم 6 - طولانی شدن وتداوم استبدادشاهی پس ازکودتای پلید 28 مردادهمراه باسرکوب وحذف نیروهای آزادیخواه مستقل،ناآگاه نگه داشتن بخشهای وسیعی ازمردم درفضای نظامی امنیتی خرافاتی ونتایج آن

یونس پارسابناب 1 - انتخابات ورخدادهای یونان،پیروزی سازمان یاائتلاف سیریزاورهبرجوان آن الکسیس سیپروس،سیریزاچیست وچقدرمهم وموثراست،چگونه وازچه جریان هائی تشکیل شده،خواسته های آنان

یونس پارسابناب 2 - چه تاثیری برسیاستهای اروپاوناتوخواهندداشت؟آینده آن چگونه است آیا میتوانندبه راه خویش ادامه داده وبه پیش بروندیا اینکه دچار اشکال شده وباترفندها ونیرنگها ویا کودتا متوقف شده و

یونس پارسابناب 3 - یابازخواهندایستاد،درسی که میتوان ازآنهاگرفت،سالگردانقلاب بهمن 57،چرانقلاب شدوآیا این یک انقلاب بودیا قیام وشورش،آیاانقلابهارابانتیجه آن میسنجند،بااین نظرآیاانقلابی درجهان رخ داده

یونس پارسابناب 4 -  چرااین انقلاب شکوهمند،مردمی وومدنی،صلح جویانه بدست نیمه دیگرکودتای ننگین وخائنانه 28 مرداد ربوده ودزدیده شد،چرامبارزین وفعالین استقلال طلب وآزادیخواه نتوانستندماهیت اصلی

یونس پارسابناب 5 -واهداف خمینی رادریابند،چه موانعی درراه بود،چراغرب به رهبری آمریکاازخمینی ویارانش حمایت کردند،نقش رسانه هابویژه بی بی سی، لزوم گردهمائی نیروهای مستقل،آزاده وبرابری خواه

یونس پارسابناب 6 -واهداف خمینی رادریابند،چه موانعی درراه بود،چراغرب به رهبری آمریکاازخمینی ویارانش حمایت کردند،نقش رسانه هابویژه بی بی سی، لزوم گردهمائی نیروهای مستقل،آزاده وبرابری خواه

 

روح اله خمینی  - بخشهائی ازسخنان درپاریس درباره حقوق بشر وچگونه حکومت اسلامی برقرارخواهدشدکه بعدها گفت خدعه کرده

ادیب برومند 1 - تهران،در رابطه با چرائی نوشتن نامه اول وسپس نامه اصلاحی،پاسخ به انتقادات واعتراضات،چگونگی عملکرد وشرایط جبهه ملی باتوجه به شرایط حاکم برامروز ایران

ادیب برومند 2 - تهران،در رابطه با چرائی نوشتن نامه اول وسپس نامه اصلاحی،پاسخ به انتقادات واعتراضات،چگونگی عملکرد وشرایط جبهه ملی باتوجه به شرایط حاکم برامروز ایران

ادیب برومند 3 - تهران،در رابطه با چرائی نوشتن نامه اول وسپس نامه اصلاحی،پاسخ به انتقادات واعتراضات،چگونگی عملکرد وشرایط جبهه ملی باتوجه به شرایط حاکم برامروز ایران

محمد برقعی 1 - در باره مقاله  چرخه خشونت،نقش غرب درعملیات تروریستی،نقش اسرائیل،نگاهی دیگر،غرب بازنده،امروزه چه عواملی باعث شده که بخشی هائی ازشیعه هاوسنی هادربرابرهم قراربگیرند

محمد برقعی 2 - وبه کشتارهم دست بزنند،این جنگها راچه سیاستها وجریانهائی بوجودآورده اند،فرق بین موجودات رقمی درشرق وانسانهادرغرب، خشونت اوباشی وحشیانه،زاده تجاوزوخشونت وبی اخلاقی

محمد برقعی 3 -عملکرد رسانه های غرب درپخش خبرهای دروغین وفریبنده ازمناطق مورد حمله،آنچه مردم تحت اشغال خودشاهدونظاره گرند،تحقیرها وتوهینها، چراغرب نمیتوانددرک کند که کجروی  میکند

محمد برقعی 4 -تفاوت بزرگ بین دفاع ازاسلام ویاهرایدئولوژی بابحث ایجادوتحمیق دشمن باوری ودشمن سازی،چون کمونیست درگذشته واسلام ستیزی امروز،چگونگی گرایش جوانان غرب به این جریانها

محمد برقعی 5 -چراگروه ها وافرادی که وابسته ومزدور نیستند نمی توانند این تفاوت ها راببینند،چراین جریانات تروریستی وخشونتبار پیش ازدخالتهای بشر دوستانه  وجود نداشتند،به چگونه جهانی بیاندیشیم

محمد برقعی 6 - چراگروه ها وافرادی که وابسته ومزدور نیستند نمی تواننداین تفاوتها راببینند،چراین جریانات تروریستی وخشونتبار پیش ازدخالتهای بشر دوستانه  وجود نداشتند،به چگونه جهانی بیاندیشیم

هالو(عالی پیام) - بچه های خیابانی

هیلا صدیقی - دخترایران

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

محمدرضا پهلوی - صدای انقلاب راشنید

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران ، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاهها وسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

حسین شاه حسینی 1-تهران،دررابطه باسالروزقتل یامرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضاتختی،اونشان دادکه ورزش یکی ازشاخه های فرهنگ پرافتخارایرانیست ،باورمندبه نهضت ملی ایران به رهبری دکترمصدق

حسین شاه حسینی 2-تهران،دررابطه باسالروزقتل یامرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضاتختی،اونشان دادکه ورزش یکی ازشاخه های فرهنگ پرافتخارایرانیست ،باورمندبه نهضت ملی ایران به رهبری دکترمصدق

یونس پارسابناب 1-برخی ازمهمترین رویدادهای سال 2014،رسوائی آژانس امنیت ملی،جریان کودتای شبه فاشیستی اوکراین توسط آمریکا وناتو،عروج داعش وبقدرت رسیدن این نیروی فاشیستی برای اولین بار

یونس پارسابناب 2-درمنطقه وتشکیل حکومتی بانام دولت اسلامی،چگونکی ارتباط آن بااوکراین،واقعه بزرگ آشوبها وقیامها،رسیدن آنهابه آمریکا وشروع آن ازشهر فرگوسن،دیگررسوائی بزرگ شکنجه زندانیان

یونس پارسابناب 3-نه تنهادرخارج بلکه درداخل آمریکا،خشونت پلیسی درغرب وبویژه درآمریکا که باعث شده پلیس مورداحترام اینچنین دچاربیزاری ونفرت شود ،احتمال ایجادارتباط دیپلماتیک بین آمریکا وکوبا

یونس پارسابناب 4-نشست ایران و5+1 دررابطه با مسئله هسته ای ایران،جنگ کوبانی ونقش زنان دراین نبرد،حمله تروریستی به دفترمجله شارلی ابدودرپاریس، داستانهای پشت سرآن واینکه چگونه غرب اینهمه

یونس پارسابناب 5-درباره اش سروصداکرد،چهارجنبه وموردمتفاوت،دوروئی ودوگانگی دراین مجله کارتونیست،ترس ازکمونیست پیش ازفروپاشی شوروی،ایجاد فضای ترس ازاسلام توسط غرب،چراترس از

یونس پارسابناب 6-اسلام تا قبل ازسقوط شوروی نبود،سوابق این افراد،نقش رسانه های زنجیره ای وارتباط جمعی درایجاد فضای ضد اسلامی ،جوگیر شدن ودراین شرایط قرارگرفتن بخش ساده اندیش وساده لوح

نعمت آزرم 1 - خاطراتی اززنده یاد غلامرضا تختی و سروده مرثیه ای برای جهان پهلوان  بمناسبت سالروز قتل ،یا مرگ مشکوک

نعمت آزرم 2 - خاطراتی اززنده یاد غلامرضا تختی و سروده مرثیه ای برای جهان پهلوان  بمناسبت سالروز قتل ،یا مرگ مشکوک

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

سیروس بینا 1 - چرابیکباره قیمت نفت درمدت چندماه به حدودنصف بهای آن سقوط کرد،چه عوامل وشرایطی درآن نقش دارند،این اظهارنظرها وتحلیلهاکه آمریکا وبادستورآنها،عربستان وبرخی کشورهای نفتی

سیروس بینا 2 - افزون تولید نموده تاروسیه راتنبیه کرده ودر جای خودبنشانندتاچه اندازه درست است، قیمت گذاری نفت وتاثیرعرضه وتقاضادرکوتاه مدت ودردراز مدت،5 دلیل دررابطه باپائین افتادن قیمت نفت

سیروس بینا 3 - 7 نظریه درباره قیت گذاری انواع انرژی ،فروپاشی کارتل دربخش نفت وعوامل این فروپاشی،اوپک چیست ووضعیت امروزآن، تئوری نادرست تعادل عمومی که امروز هیچگونه نمیتواندحرکت

سیروس بینا 4 -  سرمایه داری راآنالیزکند،مرکزثقل،رابطه قیمت وازرش،چرادرلحظه سقوط آزاد نمیشود،تاثیرات ونتایج پائین آمدن بهای نفت دروضعیت کشورهائی همچون روسیه، ونزوئلا ،ایران وکشورهائی

سیروس بینا 5 - که اقتصادشان متکی به تولید نفت است،خطرتعطیلی ومتوقف شدن استخراج نفت و تولیدانرژی شرکت ها ،حتی درکشورهائی چون خود آمریکا که باهزینه های بالا اینگونه  عملیات انجام میدهند

سیروس بینا 6 - که اقتصادشان متکی به تولید نفت است،خطرتعطیلی ومتوقف شدن استخراج نفت و تولیدانرژی شرکت ها ،حتی درکشورهائی چون خود آمریکا که باهزینه های بالا اینگونه  عملیات انجام میدهند

سیروس بینا 7 - که اقتصادشان متکی به تولید نفت است،خطرتعطیلی ومتوقف شدن استخراج نفت و تولیدانرژی شرکت ها ،حتی درکشورهائی چون خود آمریکا که باهزینه های بالا اینگونه  عملیات انجام میدهند

نورالدین غروی 1 - رخدادهای مهم هفته های اخیرآمریکا،آثارپایان یافت دشمنی بین آمریکاوکوبا ،تجدید روابط ومبادله سفیر پس ازحدود 47 سال،شرایطی که کوبا پیشنهادکرده،نگاهی کوتاه به تاریخچه آنجا  

نورالدین غروی 2 - چگونگی برخورد روسای جمهور آمریکا واولین وسخت ترین برخورد،ناکارائی ترورهاو تحریمها،نتایج افکارسنجی مردم کوبادررابطه باآمریکاو تفاوت آن بابخش واداده وسرخورده میهنمان

نورالدین غروی 3 - چگونگی برخورد روسای جمهور آمریکا واولین وسخت ترین برخورد،ناکارائی ترورهاو تحریمها،نتایج افکارسنجی مردم کوبادررابطه باآمریکاو تفاوت آن بابخش واداده وسرخورده میهنمان

نورالدین غروی 4 - چگونگی برخورد روسای جمهور آمریکا واولین وسخت ترین برخورد،ناکارائی ترورهاو تحریمها،نتایج افکارسنجی مردم کوبادررابطه باآمریکاو تفاوت آن بابخش واداده وسرخورده میهنمان

 

زادروزتولدعیسی مسیح پیام آورصلح ودوستی وسال نومیلادی برصلح طلبان جهان بویژه هم میهنان مسیحی شادباد

On this, the birthday of a prophet of peace and friendship, we wish Christians

all over the world, especially Christian Iranians, a Merry Christmas and a Happy New Year

 

نعمت آزرم - یلدا

محمدرضا شجریان -  صحبت حکام ظلمت شب یلداست ، بخشی از گلهای تازه 31  باهمکاری جواد معروفی وحسن ناهید غزل از حافظ

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران ، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاهها وسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

احمد شاملو - 2 غزل ازحافظ

حمیرا -  آواز شور, با  همکاری تجویدی, مجد و افتتاح , شعر از حافظ

یونس پارسابناب 1 - بازهم دراین دنیای پرازآشوب وتلاطم چه میگذرد؟اعتراض هاوخیزشهاوتظاهرات به خودآمریکا هم رسیدوامروزدرشکم هیولاست،تظاهرات فرگوسن ،سراسری شدن وپیوستگی ومناسبتهای آن

یونس پارسابناب 2 -این تلاطم ها ادامه خواهدداشت وبیشترخواهدشدیااینکه متوقف میشود؟قهر وخشونت برعلیه اقلیتهاونظامی شدن،چراپلیس مورداحترام مردم آمریکا امروز این همه موردتنفروبیزاری قرارگرفته،

یونس پارسابناب 3 - آماروارقام دررابطه بااین نارسائیهاچه میگویند؟نسبت درصد زندانیان آمریکابه کل جهان،خصوصی سازی وکسب سوداززندانهاپس ازدانشگاه ،بهره وری اززندانیان،تفاوت جرائم آمریکابااروپا،

یونس پارسابناب 4 - رسانه های بدیل ودرصدشناسائی،نهادهای رسانه ای به چه سرنوشتی دچارشده اند،تشدیدجنگ وخشونت بین شیعه وسنی،آیااین دشمنیها ریشه تاریخی داردیاساخته دخالتهای بشردوستانه است

یونس پارسابناب 5 -سیاستهای مشترک اسرائیل،ترکیه،عربستان وشیخ نشینهای خلیج فارس درباره ایران ونسبت بهم،معالجه داعشی های زخمی توسط پزشکان اسرائیلی درپادگانی که در ترکیه آموزش دیده اند

شاخه گل 11 ،آذربایجان- باآوای غلامحسین بنان،ارکسترانجمن موسیقی ملی،رهبروآهنگساز روح اله خالقی،اشعار رهی معیری،عراقی وبسطامی،گوینده روشنک

هما ارژنگی - یلدا

شهرام ناظری - شاهنامه خوانی

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش درباره لوایح قانونی واختیارات شش ماهه ازمجلس ،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی واجامر

پروانه فروهر - ازآخرین سخنان وپیامها پیش ازدشنه آجین شدن بدست جلادان رژیم ولی فقیه درباره وضعیت نابسامان میهن ، نمایشی با نام انتخابات وچه میبایدکردها

داریوش فروهر-ازآخرین سخنان وپیامها پیش ازدشنه آجین شدن بدست جلادان رژیم ولی فقیه درباره وضعیت نابسامان میهن ، نمایشی با نام انتخابات وچه میبایدکردها

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

یونس پارسابناب 1-بازهم دراین دنیای پرآشوب وپرتلاطم چه میگذرد،تلاطمی دوگانه که یک چهره آن بحرانها،کشتارها،جنگهاوبلاهابه خاطرپیری وناکارائی نظام حاکم برجهان،چهره دیگرآن خروشها،اعتراضات و

یونس پارسابناب 2-قیامهابرای بدست آوری استقلال،آزادی،عدالت وبرابری،چگونگی برخوردنظام جهانی به رهبری آمریکابااین امواج خروشان وخیزشها،9منطقه استراتژیک جهان وجایگاه خاورمیانه بزرگ درآن،

یونس پارسابناب 3-هدفهای آنی وآتی،امپراطوری آشوب،جنگهای بی پایان وجنگهای مرئی ونامرئی،تفاوت داعش بادیگرگروه های مرتجع و واپسگرا،پدیده داعش چگونه بوجودآمده وساخته شده،آموزش وپرورش

یونس پارسابناب 4-نظامی وباصطلاح دینی آنهادرکجاهابوده وبرنامه ریزی شده،چرااینگروه فاشیست است،تفاوت عمده ذهنیت پیروان بارهبران،برپائی جنگ بین شیعه وسنی،آیااین برخوردهاریشه تاریخی داردیا

یونس پارسابناب 5-ساخته وپرداخته همین سالهاست،تحریف  وتاریخ دروغین،رسانه های گروهی فرمانبردرخدمت رژیمها،آیا فرقی بین سیاستهای دولت اردوغان ودولتهای عربستان وشیخ نشینهای خلیج فارس

یونس پارسابناب 6 -واسرائیل دررابطه باوضعیت منطقه وجود دارد،چراکوبانی نمادمقاومت مردمی وپیشرودربرابر عقب ماندگی است،تفاوت آنهاباکردهای بارزانی ،نقش کردهای مستقل وایران درحمایت ازکوبانی ها

هالو ( عالی پیام ) - حواله به دیکتاتورها

هیلا صدیقی - دوباره سبز

 

محمد مصدق - گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه

حسین فاطمی 1- سخنرانی  وزیر امورخارجه دولت ملی دکترمحمد مصدق وجانباخته نهضت ملی ایران درپس ازکودتای ننگین وخائنانه شاه ودربار،کاشانی وبهبهانی واوباش

حسین فاطمی 2 - به دستور آمریکا وانگلیس باعنوان نقش وتاثیر مطبوعات درملی شدن صنعت نفت ،بمناسبت 19 آبان سالروز تیرباران واعدام این بزرگ انسان آزاده

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

گوهر عشقی - مادرستاربهشتی ، بخشی ازسخنان دردادخواهی ازاین بیداد

نرگس محمدی 1 - سخنرانی درمراسم دومین سالگرد شهادت ستاربهشتی

یونس پارسابناب1-دردنیای پرتلاطم وپرآشوب چه میگذرد؟چراکوبانی اینهمه اهمیت پیداکرده،کوبانی سمبل جهانی ونقش برجسته زنان دراین جنگ فاشیستی،برخورد داعشی هابامردمانی که مورد تجاوزقرارمیگیرند

یونس پارسابناب2- تفاوت داعش بادیگرفاشیستهای جهان واولین نیروی فاشیست درمنطقه وآفریقا،شباهت نبرکوبانی بادیگرنمادهای مقاومتی جهان،حزب کبودکاشانی، زاهدی وآریانا،چه کسان وگروه های ایرانی

یونس پارسابناب3 -درجنگ دوم جهانی ازفاشیست های ایتالیا وآلمان حمایت میکردند،رسانه های گروهی فرمانبرفکرساز وتخریب کننده،تحریف تاریخ ودروغسازی تاریخی،چرااسم ابوبکربرای البغدادی انتخاب شده

یونس پارسابناب4 -آنان که سرمیبرندباکدامین زبان ولهجه حرف میزنند،نیروهای داعش درکدامین کشورهاوتحت نظرچه سازمانهای نظامی واطلاعاتی تربیت شده اند ،اهداف اردوغان ودولتش زیرچترحمایتی آمریکا

یونس پارسابناب5 -بشاراسدبزرگترین مانع برای ایجاددولت نئوعثمانی،آیااردوغان نوعی سرپیچی فرمان بعلت ضعف آمریکامیکندیا اینکه نمایشی دیگراست، برنامه تجزیه سوریه،تخریب خلاق یاامپراطوری آشوب

یونس پارسابناب6 -جریان زنجیره ای اسیدپاشی زنان درایران،شباهتهای آن باقتلهای زنجیره ای وعنکبوتی،آیااین اعمال پلیدتوسط بخشهائی ازرژیم است یا تحریک بیگانگان،چرااین جنایات  به نتیجه نمی رسند؟

یونس پارسابناب7 - انتخابات میاندوره ای آمریکا،اینهمه خرج وهیاهو،بیشترهزینه ها ازکجاتامین میشود،جایگاه چپ مک کین درمقایسه با هیلری کلینتون،آیانتیجه آن درسیاستهای داخلی وخارجی آمریکا موثراست

فروغ فرخزاد - سروده نگاه کن  ، موسیقی  گروه کامیار

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

یونس پارسابناب1-دراین جهان پرتلاطم چه میگذرد؟تفاوتهای آن باتلاطم های زمانهای گذشته،مرکزآن ودرگیری تمامی قدرتها،ازمهمترین ویژه گیهای این زمان،حمله وحشیانه نیروهای فاشیست داعش به کوبانی،

یونس پارسابناب 2 -ایستادگی،مقاومت وحماسه سازی زن ومردآنجا،ترکیب بینظیرتباری،ملی ومذهبی درکوبانی،این جنگ یادآوردچگونه نبردهای مردمی علیه فاشیستها است،چراکوبانی اینقدرمهم شده وداعش

یونس پارسابناب 3 -اینهمه نیروگذاشته؟منابع قدرتی ومالی آنها،جهانی شدن فاشیزم،داعش همچون صهیونیزم نماینده فاشیزم دینی درمنطقه،تفاوت آنها بادیگر بنیادگرایان اسلامی،چگونگی تعلیم وتربیت آنها

یونس پارسابناب 4-غارت بانکها،موزه هاوفروش دختران وزنان جوان به تعدادزیاد،بی خبر نگهداشتن مردم ازحقایق توسط رسانه های فرمانبرجاری،ارتباط دخالتهای بشردوستانه باحضورداعشها،پس ازتانک و

یونس پارسابناب 5-راکت نوبت جنگنده های هوائیست،برنامه های حزب توسعه وعدالت،پاسخ به این پرسشها،چرااردوغان درخیال امپراطوری عثمانی اینهمه با بشاراسددشمن است،دروغی که میگویداسدگفته؟

یونس پارسابناب 6 -چراجهانی گرائی درآمریکا گسست یا جدائی همراه ندارد،چرااریک هولدر افشاگری نمیکندوحقایق راکتبی یاشفاهی نمیگوید،نحوه روشنگری درجوامع،دربحرین ویمن عربستان چه میگذرد؟

هالو ( عالی پیام ) - حواله به دیکتاتورها

هیلا صدیقی - غزل مثنوی پائیزی

شهریار - سروده تاریخ ایران

 

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران ، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاهها وسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

نورالدین غروی 1 - ائتلاف 40 کشوربه رهبری آمریکابرای سرکوب داعش وکمک به کوبانی آیایک نمایش است یایک واقعیت،روندخطرناک ضدارزشهای انسانی بویژه ازآغازقرن بیست ویک،بشردرانتظارصلح

نورالدین غروی 2 - به کجارسیده؟نقش کورپریشن هادرایجاداین شرایط؟نظم امروزجهان برچه بنیان وچگونه است،مشت آهنین وقدرت اسلحه،ناداوری وبی عدالتی،جنایت وخشونتی که نمی تواندادامه داشته باشد

نورالدین غروی 3 - درهنگ کنگ چه میگذرد؟آیااین حرکتها خودجوش است یانمونه ی ازاوکراین،آیاسناتورمک کین به آنجاهم سفرخواهدکرد؟آیاجنگ جزء جدائی ناپذیر ژن آمریکاست؟نتایج این جنگها تاامروز

نورالدین غروی 4-آیاگروه های داعشی  جریانهای ازدست خارج شده اندیااینکه سازندگانشان خواهان چنین شرایطی هستند،عملکردوشواهدچه میگویند،آیاباید خبرها وشعارهای رسانه های کورپریشنی راباورکنیم

نورالدین غروی 5-بهانه های ترکیه ی درخواب رسیدن به امپراطوری عثمانی زیرچترغرب دررابطه باکشتارمردم شجاع کوبانی توسط جنایتکاران داعشی که درساختن آن نقش داشته اند،چرابه کوبانی ها اسلحه

نورالدین غروی 6-برای دفاع ازخود نمیدهند،چراکوبانیها باید اینهمه موردتجاوزوجنایت قرارگیرند؟آیاآنهابایدبرای اینکه درجریان تغییررژیم سوریه توسط غرب به رهبری آمریکا مستقل عمل کردندباید تنبیه شوند

محمدرضا شفیعی کدکنی - بخوان بنام گل سرخ ، آوای سالار عقیلی

 

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

یونس پارسابناب 1 - رفراندوم اسکاتلندوآرای نزدیک برای ماندن باانگلیس برای سالهای دیگری،درکناراین جریان نزدیک به 18 تا 21 ایالت ویا بخشهائی که میخواهندازکشورها اروپای غربی وشرقی جداشوند

یونس پارسابناب 2 - آیا این خواست به جدائی،بعلت تعیین حق سرنوشت ملتهابنابریکی ازاصول حقوق بشراست یاعلل دیگری دارد؟اینکه میگوینددرگلوبالیزه یاجهانی شدن مرزهاازبین میروددرست است یاناروا

یونس پارسابناب 3 - رسانه های جاری فرمانبرغرب،دشمن بزرگ آگاهیهای مردم جهان وبویژه آمریکا،خیانت آنها،جهانی گرائی ضد ومکمل خودش گسست  راهمراه دارد،وضعیت حفظ مرزها نسبت به گذشته،

یونس پارسابناب 4 -گروه خراسانی که بویژه سازمانهای اطلاعاتی آمریکاازآن نام میبرندچه گروهی است؟نهادن نام خراسان به چه مناسبت؟وسایل خبری آمریکاهنگام معرفی آنان چگونه ازایران هم یادمیکنند

یونس پارسابناب 5 - چراوسایل ارتباط جمعی آمریکاازعلت واقعی استعفای اریک هولدردادستان کل ایالات متحده واولین سیاه پوست دراین مقام چیزی نمیگویند، اساتیدفنون مغزشوئی،برخی ازرسانه های مستقل

ابوالحسن صبا - زندگی وآثارباصدای استادصبا ، بهمراه قطعه ای از نوازندگی تا رتوسط درویش خان و آواز طاهرزاده

نوائی  - موسیقی محلی خراسانی باآوای غلامعلی پورعطائی

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران ، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاهها وسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

محمد برقعی  1 - دنباله گفتگوی اسرائیل وتجاوزبی شرمانه،وچرائی وچگونگی  بوجودآمدن گروه های خشونت طلب اسلامی،چه عواملی باعث اینهمه نفرت وکینه میشود، نقش رسانه های یکسووزیرفرمان

محمد برقعی 2 - درراستای حفظ منافع اربابان وقدرتها،چراغرب غرق درتکبر وخودخواهی فکرمیکندباتوسل به وسایل ارتباط جمعی ونیروی نظامی هرچه راکه میخواهد میتواندبکند، فاکتورتحقیر وتجاوزآشکار،

محمد برقعی 3 - تحقیق خبرنگارونظامی سابق آمریکائی درباره درصد آگاهی  مردم افغانستان از واقعه 11 سپتامبر،حمله واعلام تدارک نظامی به عراق وسوریه بدون درنظرگرفتن حقوق بین الملل وحرمت آن

محمد برقعی 4-بعددیگرنگاه به داعش از منظررادیکالیسم اسلامی برآمده ازفقه وتاریخ آن،درکتابهای سنتی ومدارس دینی سنی وشیعه درباره این جنایات وخرافات چه میگویند،فتواهای مالیخولیائی مکارم شیرازی

محمد برقعی  5 - آنچه خمینی کرد وگفت،آنکه یک نفرراسرمیبردوحشی تراست یاآنکه باپرتاب بمب ازهواپیماصدهانفرراقتل عام میکند؟رابطه غده چرکین و فضای آلوده به دروغ وفسادغرب با لجن زار داعش

نورالدین غروی 1 -رویدادهای جهان وبویژه مسائل منطقه،رفراندوم اسکاتلندویادآوردتلخ خیانتهای انگلیس به ایران وکشورهای همسایه،ائتلاف ساخته آمریکا برای مبارزه باداعش،آیا این ائتلاف واقعی ودرجهت

نورالدین غروی 2 - رفع فجایعی است که به بارآورده اندویادروغین است وظاهری،آیا این کشورهادرپی شکست وحذف جریانی که خودساخته اندمیباشندیااهداف دیگری دارند؟آیابابمباران هوائی میتوان همه داعش

نورالدین غروی 3 - راازبین برد؟طالبان والقاعده ودیگر گروه هاامروز درچه وضعیتی قراردارند؟چه برسربهارعرب آمد؟جنگ بین شیعه وسنی وزمان زمینه های ایجادآن،چرااین ائتلاف محکوم به شکست است؟

نورالدین غروی 4 - چرااوباماباعنوان رئیس جمهور دمکراتهامی باید چنین برنامه ها وبرخوردهای داشته باشد،نافرمانی جریانهای خودساخته وسیله ای برای جبران گندزدائی ورسیدن به اهداف وخواسته ها

هالو(عالی پیام) - وااسلاما

 

محمود طالقانی - پیش بینی وهشداردرباره آینده انقلاب که چگونه به دیکتاتوری،استبدادمطلقه وسرنوشت شوم بافریب ونیرنگ ودروغ دچار خواهدشد،بمناسبت سالروزهای مرگ مشکوک ایشان

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

گوهر عشقی - مادرستاربهشتی ، بخشی ازسخنان دردادخواهی ازاین بیداد

یونس پارسابناب 1 -بازهم دراین جهان پرتلاطم وپرازآشوب،آیااینهمه خبرسازی وتبلیغات درغرب وبویژه آمریکادررابطه باحمله گروه های تروریستی بخصوص داعش به آنهاحقیقت دارد؟سوابق چه میگویند؟

یونس پارسابناب 2 - هدف چیست وچرارسانه های تحت فرمان اینهمه هیاهو میکنند؟چرانوری مالکی بایدمیرفت،آیاداعش هیولای فرانکیشتن آمریکاست؟اختلاف نظر عربستان،امارات،مصر واردن با قطر وترکیه

یونس پارسابناب 3 -نکته مهم تفاوت فکری وعملی رهبری آموزش دیده وپرورش یافته داعش توسط سیاوموساد با توده های جوان زندانی درخرافات وتعصب وخشونت، تلاقی های مصنوعی،برخوردشیعه وسنی

یونس پارسابناب 4 -جنگهای ساختگی که میخواهندبرای ایران بوجودبیاورند؟اینکه آمریکانمیتواندبنفع اسرائیل قراردادهاپیش ببرد،چرارژیم صهیونیستی اسرائیل به رهبری نتانیاهواین همه جنایت وکشتارمیکند

یونس پارسابناب 5 -اعتراضها وخیزشهابه داخل آمریکاکشیده شده،ملیتاریزه شدن نهادهای پلیسی وامنیتی،این تلاطمات چه پیامی ازوضعیت نظام حاکم برجهان دارد،ابرقدرت مردمی دربرابراسرائیل وحمایت غرب

شهریار ، محمدحسین بهجت تبریزی - زندگینامه واقعی همراه با سروده ها وبا صدای خودشاعر

هالو ( عالی پیام ) - حواله به دیکتاتورها

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

ادیب  برومند 1 -تهران-کودتای ننگین 28 مردادتوسط شاه ودربار،علمای فاسد،زورپرستان مزدور واوباش به دستورآمریکا وانگلیس،چه عللی باعث بوجودآمدن این روزشوم درتاریخ ایران شدوآیا اجتناب پذیر بود

ادیب  برومند 2 -درآن روزها چه گذشت،تظاهرات وشلوغی های 27 مردادحزب توده وشعارهای تحریک کننده ونفوذ سیا،پخش دلارها،نامه های بیشمارازبحرین،تاثیرات این واقعه نکبت باربرروح وروان مردم ایران

محمد برقعی 1 -ردارزشهای تحمیلی باصطلاح برتربشری غرب دربخشهای شورشی منطقه وآفریقابا خشونت وخونریزی وجنایت، چراغرب دربرابر اینهمه کودک کشی وکشتارغیرنظامیان سکوت یاتوجیه میکند

محمد برقعی 2 -اسرائیل امروز نمادآدمکشی،قانون شکنی،زورگوئی ودروغ است،دربرابراین همه بیعدالتی ما شاهدچگونه رفتاروواکنشهائی ازطرف جناحهای متعصب میتوانیم باشیم،اخطارمسئولین سازمان ملل به

محمد برقعی 3 -اسرائیل درباره مدرسه ای درمرکزاین سازمان ونیمساعت قبل ازبمباران آن که این هفدهمین باراست،عوامفریبی وسفسطه های رسانه های غرب دربرابراین همه سبعیت،امروز فقط عوام اسیر آنند

محمد برقعی 4 -باتوجه به گسترش این چنین خشونتها وجنایتها آینده جهان چگونه می تواندباشد،چرابادیدن اینهمه قتل عام بیشرمانه همچنان بکارخویش ادامه میدهند،آیاسقوط خودرا نمی بینندیا که نمیخواهندببینند

حسین  شاه حسینی 1 -تهران،چگونه شدکه کودتای خائنانه 28 مردادبدستوربیگانگان وخیانت مزدوران داخلی به نتیجه رسید،30 تیرجدائی ناپذیراز کودتای 28 مرداد، ملی کردن نفت برای چندشاهی یاچندپنی نبود

حسین  شاه حسینی 2 -حرکتی صلح طلبانه،عدالت جویانه برای بیداری وهشیاری ورهائی درخاورمیانه وجهان زیرستم،برای زیست درآزادی واستقلال وعدالت اجتماعی،توطئه هاعلیه اوازروزاول حکومت اوآغازشد

حسین  شاه حسینی 3 -پیشنهادنخست وزیری،چگونگی طرح تصویب ملی شدن،ایستادن دربرابر تمامی زورگویان جهان،پاسخ الهیارصالح به آیزنهاور،مصدق هرچه داشت بخشید،ضرورت آگاهی نسل جوان ازحقایق

نورالدین  غروی 1 -جهان درچه وضعیتی است وبه کدامین سمت وسومیرود؟دیکتاتوری بین المللی ونشانه هائی دررابطه باازبین رفتن این زورگوئی ها باآگاهیهای هرچه بیشترمردمی،تلاش درمشروعیت آپارتاید

نورالدین  غروی 2 -بی شرمانه ترین ووقیحانه ترین جنایات وازآن زشتتر وفاجعه بارتر،پوشاندن وتوجیه وسمتگیری باصطلاح رهبران حکومت جهانی ورسانه های خبری زیردستشان،نسل کشی،تروریست کیست؟

نورالدین  غروی 3 -چرابمباران مناطق مسکونی ومدرسه های کودکان عمدی است،قراردادمحرمانه ای که به حکومتگرایان اسرائیل می آموزد دربرابر تجاوز وکشتار چه بگوئیدوچگونه نشان دهند،برنامه ای فراتر

نورالدین  غروی 4 -ازحماس وبرای فلسطین،کشف منابع بزرک گازدرسواحل آبی غزه،چگونه است که عده ای ایرانی این ترهات جنایتکارانه رسانه های زیرفرمان رابجان می پذیرندوتحلیل میکنندوبیرون می ریزند

نورالدین  غروی 5 -اوکراین وشرایط حاکم برآن،مسئله عراق وشباهتهای آن باافغانستان،وقایع اقلیم کردستان،انتخابات ترکیه،خدمات حاکمین ایران به ترکیه،عربستان ،شیخ نشینهای خلیج فارس وحتی به اسرائیل

 

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش درباره لوایح قانونی واختیارات شش ماهه ازمجلس ،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی واجامر

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

نعمت آزرم 1 - چرا وچگونه است که ارزشهاوجایگاه انقلاب مشروطه هرروزبیشترنمایانتروآشکارتر میشود.ریشه ها وزمینه های آن ازچه زمانهایی آغازمیشود. دوویژه گی .ملی فراگیر ودیگری خشونت پرهیز

نعمت آزرم 2 -جنبشی افتخارآمیزبرای مردم ایران وتاثیرگزاردرمنطقه وجهان.ازمهمترین اصول که همه اهالی ایران دربرابر قانون متساوی حقوق اند.هشیاری تاریخی رهبران آن. بزرگترین دست آورد ملت ایران

نعمت آزرم 3 -بیداری پس ازعهدنامه های نکبت بارگلستان وترکمانچای.تبریزپیشگام برای نوشدن جامعه ایران.دوران مشروطه ازآغازجنبشهاتاکودتای انگلیسی 1299 وسرکوب فرهنگ جنبش مشروطه پس آن

نعمت آزرم 4 - انقلاب مشروطه درجبهه نبردسرداری داردکه باهیچکس قابل مقایسه نیست.سخنگویان فرهنگی مشروطه.نقش شعرفارسی درایران.دربرگیرنده تاریخ فرهنگی واجتماعی که باسازساخته ونواخته شده

نعمت آزرم 5 - ساحتهای گوناگون علامه علی اکبرخان دهخدابا میرزاجهانگیرخان.دومدیرروزنامه انقلابی صوراسرافیل.عارف.عشقی.فرخی وبهارازمشروطه جان میگیرند.میبالندوتاثیرمیگذارند.سروده باستارخان

یونس پارسابناب 1 - جهان پرتلاطم.درغزه چه میگذرد؟اسراپیل تنها کشورجهان که هنوزمرزهای خویش راتعیین نکرده .جنگهای مختلف بین اعراب واسراییل ازواقعه نکبت واززمان حاکمیت صهیونیستها تاامروز

یونس پارسابناب 2 - که هیچگاه جنگ بین مسلمان  ویهودی نبوده.آیا گفته نتانیاهودرباره ریختن بمبهابه اهدافی  که دقیقا درنظردارند دروغ است یا راست.امت یهود ازنظراو وبعنوان نماینده ای ازجریان بنیادگرای

یونس پارسابناب 3 -  درتظاهرات سالهای  60  به بعدعلیه جنگ ویتنام درآمریکابرگزارکنندگان نسبت به مسئله فلسطین واسرائیل چه برخوردها داشتند وامروزچگونه است.چرانتانیاهودست به چنین جنایتها میزند؟

یونس پارسابناب 4 - پدیده جهانی شدن اعتراضها و رشدآگاهی های مردمی.چه درکشورهای مرکزی امپریالیستی ویا در کشورهای پیرامونی ورهاشده.سردرگمی وبهم ریختگی برنامه های غلط حکومتگران جهانی

یونس پارسابناب 5 - تفاوت فاحش درصدخودکشی بین سربازانی که ازجنگهای افغانستان وعراق لیبی  برگشته اندباسربازان جنگ ویتنام وچرا؟اوباما.نتانیاهو وخامنه ای دشمنان مشترک سکولاریزم مردم فلسطین

یونس پارسابناب 6 - چرادرنوارغزه ودرآن شرایط فاجعه بارمردم اینچنین حماسی واستوارایستاده اند؟چه رابطه ای بین تجاوز به غزه.حضور وحمله های داعش وجنگهای اوکراین وجوددارد.افتخارمیزبانی اسنودن

یونس پارسابناب 7 - این پرسش که چراباتوجه به اینهمه اسنادمبنی برساختگی بودن داعش به سیا.موساد.آنوقت چگونه است که این جریان به بخشهاومناظقی حمله میکندکه رابطه نزدیک ودوستانه باآمریکادارند

سیروس بینا 1 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت

سیروس بینا 2 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست ازشهریار

سیروس بینا 3 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت

سیروس بینا 4 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست ازشهریار

سیروس بینا 5 - قمرملوک وزیری.همزادمشروطه.یگانه وبی همتای هنرواخلاق.نگاهی کوتاه به زندگی پرازفرازونشیب خنیاگردوران آزادی و قمری.چندسال پیش ازکشف حجاب اجباری رضاشاهی بر صحنه کنسرت

سیروس بینا 6 - میرود ووصیتنامه مینویسد. چرااین همه ستم.سبک.طنین صدا.ملاحت خاص وقدرت.حساسیت گوش وتحریرها.اخلاقمندومتعهدبه مردم وبخشش هرآنچه داشت.سروده امشب قمراینجاست ازشهریار

 

محمد مصدق - گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاوسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

سعید فاطمی 1 - سالگرد دو رخداد پرافتخارقیام 30 تیر ودادگاه لاهه درتاریخ ملت ایران،دوپیروزی بزرگ مردم میهنمان بر زورگویان وسلطه گران درعرصه های داخلی وجهانی ، نتیجه ایستادگی برحق باخرد و

سعید فاطمی 2 - بدون خشونت ،متن کامل سخنرانی مصدق درلاهه،زمینه سازپیروزی واثرآن بر30تیر،درسی بزرگ برای جهانیان به جای برخوردها وجنگهای خونین ،درلاهه چه گذشت،پاسخ پیروزی لاهه کودتای

سعید فاطمی 3 - ننگین 28 مردادتوسط شاه،کاشانی وعوامل بدستورآمریکاوانگلیس ،قاضی های دادگاه کدامیک برعلیه وکدامین به دادخواهی ملت ایران رای شرافتمندانه دادند،رای قاضی انگلیسی آرنولدمک نیر

نورالدین غروی 1 - بازهم دراین روزهای بسیاردردناک جهان که خون بیگناهان ازهرطرف جاریست ورهبران وحاکمینی که ادعای رهبری ودمکراسی وحقوق بشردارندچه بی شرمانه وبی تفاوت ناظراین کشتارند

نورالدین غروی 2 - جنایاتی که شبه انسانهابه انسان ها می کنندُ نحوه ونوع پخش خبرُفسادحاکم بررسانه های زنجیره ای دولتهای تجاوزگر مثل سی ان ان وبی بی سیُ سقوط اخلاق وشرکای قتل وآدم کشی وجنایت

نورالدین غروی 3 - داستان سقوط هواپیمای مالزیایی دراوکراین واینهمه هیاهو وتبلیغات ُبازهم افشاشدن دروغها ُ تجاوزاسراییل به غزه بابهانه های عوامفریبانه  ُسکوت مرگبارداعش ُ اوباما ودولتش چه میگویند

نورالدین غروی 4 -ایجادوحشت نتانیاهوبرای تجاوزات بیشترُچه کسانی به اینگونه دروغها دامن میزنندُ‌چه افرادی باچه ذهنیتی تلاش درکمرنگ کردن این فاجعه ها دارندُ این ناتوانایی ها وخونریزیهانشانگرچیست؟

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 1 -دنباله گفتگودرباره 2 جلد کتاب ایشان بانامهای ازسپیده های تا شام و ازکجا تا ناکجاآباد ُ زندگی وشرایط درمهاجرت ُ چرایی وچگونگی فرارازایران واین مهاجرت اجباری ناخواسته

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 2 - نگاهی کوتاه به زندگانی برخی ازمبارزین بناچارغربت گزیده ُ حاج قاسم شانه جی مهمان دار سیدعلی خامنه ای درقبل ازانقلاب ودرهنگامی که برا ی روضه خوانی به تهران می آمدُ

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 3 -بقتل رسیدن چهارفرزنددررژیمهای شاهی وولایت فقیهیُ  حاج رضایی پدررضاییها که 7 فرزند در رژیم گذشته وفعلی ودرحمله مجاهدین به ایران ازدست دادهُ دکترغلامحسین ساعدی

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 4 -مرگ یا خودکشی خودخواسته؟تلاشها برای سردمداری درمراسمهاتوسط مجاهدین ُ ازدواجهای اجباری وانتخاب زوجین بنابرخواسته رجوی ُ مهندس رضابرومندمردی ازکرمان

شهریار - سروده تاریخ ایران

 

مصدق - سخنانی کوتاه درباره قیام ملی 30  تیر

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

گوهر عشقی - مادرستاربهشتی ، بخشی ازسخنان دردادخواهی ازاین بیداد

نعمت آزرم  1 - از مشروطیت تا 30 تیر، تاثیرسیلی های محکم قراردادهای ننگین ترکمانچای وگلستان ،قطع پلهای ارتباطی هزاران ساله بااروپا،جدائی بخشهای شمالی وشرقی میهنمان بادسیسه هاوحمله انگلیس

نعمت آزرم  2 - از مشروطیت تا 30 تیر، تاثیرسیلی های محکم قراردادهای ننگین ترکمانچای وگلستان ،قطع پلهای ارتباطی هزاران ساله بااروپا،جدائی بخشهای شمالی وشرقی میهنمان بادسیسه هاوحمله انگلیس

نعمت آزرم 3 - از مشروطیت تا 30 تیر، تاثیرسیلی های محکم قراردادهای ننگین ترکمانچای وگلستان ،قطع پلهای ارتباطی هزاران ساله بااروپا،جدائی بخشهای شمالی وشرقی میهنمان بادسیسه هاوحمله انگلیس

یونس  پارسابناب 1 - بنیان وعلت اصلی تلاطمها وبحرانهای روبه رشداکثرکشورهای جهان چیست؟درپرتواین شرایط خاورمیانه اوضاع فعلی درباره حمله زمینی اسراپیل به نوار غزه راچکونه میتوان ارزیابی کرد

یونس  پارسابناب 2 - آیااین روابط باهم ارتباط تنگاتنگ دارند ؟ بحران وجنگ کشورهای خاورمیانه ؛سوریه وعراق چه ارتباطی باجنگ داخلی در اوکراین دارند ؟ آیا تلاطمات همواره فقط جنبه منفی دارند

یونس  پارسابناب 3 - آیا ارتباطی بین حضورداعش وتجاوزات اسراپپل به فلسطین وجوددارد؟ آیا نتانیاهوبه عنوان نماینده صهیونیست راهی جزجنگ دارد؟ عملکردگروه های تندرو؛بنیادگرایان فقط اسلامی نیستند

یونس  پارسابناب 4 - فرتوتی وبی ربطی نظام حاکم برجهان؛نابودی وکشتارنیروهای آزادیخواه ومستقل بابهانه کمونیست بودن دردیروزوامروزقتل عام باعنوان تروریست؛داعش وداعوای لحاف ملانصرالدین

یونس  پارسابناب 5 - تبلیغات وتحریکات برای جنگ بین شیعه وسنی ؛روابط امروزکشورهای ترکیه؛عربستان؛امارات وقطربا اسراییل چگونه است؟وظیفه امروزنیروهای استقلال طلب وآزادیخواه وعدالت جو

هالو(عالی پیام) - وااسلاما

 

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

نورالدین غروی 1 - درعراق چه میگذرد؛ درگیریهای خونبارهمه روزه؛اگراوضاع امروز برای مردم درعراق همچنان زجرآور وفاجعه باراست امابرای کارخانه های اسلحه سازی وکمپانیهای نفتی بسیارمطلوب است

نورالدین غروی 2 - چراچنین شده؛ دراین فسادآفرینی های منطقه چه کشورهاویا حکومتها وجریانهایی نقش داشته ودارند؛آیاداعش خودجوش وبدورازخواسته ها واهداف قدرتهای سلطه گر وعواملشان به وجودآمده

نورالدین غروی 3 - ویا باگردآوری نیروها ی تندروی مذهبی؛ناراضی ها سنی وتروریست هادست به حملات زده؛آیامیتوانیم سخنان یا شعارهاوادعاهای پرازتضادکشورهای درگیردرآشوبهای منطقه راباورکنیم

نورالدین غروی 4 -آیاغرب به رهبری آمریکا؛ترکیه؛عربستان وامارات وقطرازبرنامه های این گروه بی خبربوده اند؛آیاعملکرد داعش درراستای طرح خاورمیانه بزرگ؛تجزیه عراق وجنگ بین شیعه سنی نیست

نورالدین غروی 5 - آیاغرب به رهبری آمریکا؛ترکیه؛عربستان وامارات وقطرازبرنامه های این گروه بی خبربوده اند؛آیاعملکرد داعش درراستای طرح خاورمیانه بزرگ؛تجزیه عراق وجنگ بین شیعه سنی نیست

نورالدین غروی 6 - آیاغرب به رهبری آمریکا؛ترکیه؛عربستان وامارات وقطرازبرنامه های این گروه بی خبربوده اند؛آیاعملکرد داعش درراستای طرح خاورمیانه بزرگ؛تجزیه عراق وجنگ بین شیعه سنی نیست

آناهیتا ترکمان - ایران پاک ترین خاک من

 

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاوسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

یونس پارسا بناب 1 - درعراق چه میگذرد‌‍‍‍‍'گروه اعش ازکجامی آیندوچه پیشینه ای دارند‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍؛تفاوت این گروه بادیگرگروه های تروریستی وتندروی مذهبی که درمنطقه میجنگند؛چرانام دولت اسلامی عراق وشامات 

یونس پارسا بناب 2 - وضعیتشان درسوریه؛همکاری بابخشی ازکردهای عراق ونظامیان سابق ارتش؛مسعودبارزانی رهبرحزب کردستان نام عراق آنرابرداشته وهمینطوردرکشورمان حزب دمکرات نام ایران را

یونس پارسا بناب 3 - اسراییل اعلام کرده که استقلال کردستان حتمی است وبه رسمیت خواهیم شناخت؛آیاسخنان ودل نگرانیهای غرب به رهبری آمریکا؛ترکیه؛عربستان؛امارات وقطرحقیت داردیابرای فریب است

یونس پارسا بناب 4 - داعش مجهزترازارتش عراق باپشتوانه مالی کلان؛آیارهبران این گروه هابامغزخودمی اندیشندُآیاآنان میتوانندعراق چون یوگسلاوی کنند؛چه رابطه ای بین سوریه واوکراین وعراق وجوددارد

یونس پارسا بناب 5 - آیابااینهمه امکانات اطلاعاتی وتکنولوژی پیشرفته غرب وبویژه آمریکا میشودپذیرفت که اینان ازشرایط واوضاع واحوال این گروه بی خبربوده اند؛9 تمدنی که نومحافظه کاران ازآن نام میبرند

یونس پارسا بناب 6 - تلاش درایجادوبرافروختن جنگ بین شیعه وسنی؛کوشش رسانه های گروهی آمریکا؛اسراییل وکشورهای عربی باتبلیغات دروغین که تضاداصلی بین شیعه وسنی وخطرواقعی ایران میباشد

هالو ( عالی پیام ) - حواله به دیکتاتورها

 

 محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

سیروس بینا 1 - زادروز دکترمحمد مصدق،چرابازپرداخت وبازبینی رخدادهای راستین تاریخی واجتماعی درشرایط آشفته ،پرتلاطم وخشونت بارامروزجهان بسیارضروری است وبه خصوص برای مردم کشورمان

سیروس بینا 2 -برخوردروش شناختی به تحول صدساله وبویژه پدیده مصدق،مسئله عینیت زمان وذهنیت فردی واجتماعی،تاریخ جستجودرروزشمارتقویم نیست بلکه عینیت دارد،نقش فردوانسانهابطورهمگانی لازم

سیروس بینا 3 -اماکافی بودن آن به چارچوب عینی زمان بستگی دارد،چنانکه مردمان خودتاریخ خودرامیسازنداما بدانگونه نمی سازندکه مطابق میلشان است،خواستن ازجمله واجبات امابه تنهائی توانستن نیست

سیروس بینا 4 -فرق بین تاریخ واقعی وتاریخ وارونه وساختگی،چرادست اندرکاران ونوکران استعماروارتجاع همیشه تاریخ راتحریف میکنند،تجاروخودفروختگان سیاسی،برادران خودفروش وثوق الدوله و

سیروس بینا 5 -وهمانندی انهابابرادران رشیدیان،چرابایدبرای شناخت تاریخ معاصرازجنبش مشروطه وهدفهای توامان آن شروع کنیم،تضادپاکس آمریکانا بادمکراسی ورهائی بی قید وشرط، ازاستعمارکهن

سیروس بینا 6 -اهمیت پدیده مصدق وجایگاه تاریخی آن درفرایند تحول کیفی جهان،تزلزل آمریکای فروریخته درسیاست خارجی،چرارژیم ولی فقیه ازنام مصدق میترسد،مصدق بین مرگ وزندگی زندگی راانتخاب کرد

سیروس بینا 7 -اهمیت پدیده مصدق وجایگاه تاریخی آن درفرایند تحول کیفی جهان،تزلزل آمریکای فروریخته درسیاست خارجی،چرارژیم ولی فقیه ازنام مصدق میترسد،مصدق بین مرگ وزندگی زندگی راانتخاب کرد

سیروس بینا 8 -اهمیت پدیده مصدق وجایگاه تاریخی آن درفرایند تحول کیفی جهان،تزلزل آمریکای فروریخته درسیاست خارجی،چرارژیم ولی فقیه ازنام مصدق میترسد،مصدق بین مرگ وزندگی زندگی راانتخاب کرد

نورالدین غروی 1 - درعراق چه میگذرد،آیااتفاقات آنجابهمین سادگی است که مطرح میشود،مقالات ودلایل ویاوه هادراینباره،نوع خبررسانی رسانه های غرب وبویژه درآمریکا،جریانهای خواستاردخالت آمریکا،

نورالدین غروی 2 - منظورازدولت اسلامی عراق وشامات چیست،ریشه تاریخی این نام،خط کشی هاوکشورسازیهای تحقیرآمیزغارتگران جهانی دراطاقهای بسته،داستان ازچه قراراست واینهاازکجاآمده اند

نورالدین غروی 3 - عراق دنباله جنگ سوریه،پاسخ چرچیل مغزمتفکرونابغه انگلیسی در رابطه بااستفاده ازبمب شمیائی درعراق،تعدادکشته ها،معلولین،زخمی ها و دربدرشده های عراق پس ازحمله آمریکا

نورالدین غروی 4 - چه قدرتها وچه جریانهائی درپشت سراین قضیه هستند،دامن زدن وایجادفضای آشتی ناپذیروانتقام جویانه همه روزه بین شیعه وسنی،درگنداب ومنجلاب خشونت وخونریزی چه میتواندبروید

نورالدین غروی 5 - چه قدرتها وچه جریانهائی درپشت سراین قضیه هستند،دامن زدن وایجادفضای آشتی ناپذیروانتقام جویانه همه روزه بین شیعه وسنی،درگنداب ومنجلاب خشونت وخونریزی چه میتواندبروید

نورالدین غروی 6 - چه قدرتها وچه جریانهائی درپشت سراین قضیه هستند،دامن زدن وایجادفضای آشتی ناپذیروانتقام جویانه همه روزه بین شیعه وسنی،درگنداب ومنجلاب خشونت وخونریزی چه میتواندبروید

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

 

محمد مصدق - گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه با صدای دکتر محمد مصدق

نعمت آزرم 1 - زادروز مصدق،مصدق کیست وچه میکند،واژه گان ماندگاروهم خانواده با شخصیت وعملکردافراد،جامعه درحال انتقال ایران وآغاز آن ازقراردادهای اسارت باروتحمیلی ترکمانچای وگلستان

نعمت آزرم 2 - جنبشها وانقلابهای یکصده سال اخیر ایران ازمشروطه،نهضت ملی وانقلاب سال 57 همه مدنی،خشونت گریزوصلح طلبانه آغازشده وبنیادکاربه لحاظ فکری برپایه دوری ازخشم ودشمنی بوده

نعمت آزرم 3 - یکی ازمهمترین جنبه های اصلی واخلاقی جنبش ملی،آزادی وایجادشرایط زیست برابر برای همگان در درون مرزوگفتگوبربنیان حاکمیت ملی باصلح ودوستی دربرون،بدوراز شعار وتهدیدوتحریک

نعمت آزرم 4 - چراپس ازاین همه سال بازهم مزدوران وسرسپردگان مستبدین وغارتگران داخلی وخارجی که به نوعی باهم مخالف اند دراین باره هم نواوهم آوابا دروغها وتهمتها بیشرمانه به مصدق توهین میکنند

نعمت آزرم 5 -فدائیان اسلام ازمصدق چه میخواستندوپاسخ اوچه بود،چرارژیم ولایت فقیه باتمام شعارها،ادعاهای حمایت مردمی ومستقل بودن اجازه برگزاری یک مراسم ساده درتبعیدگاه محمدرضاشاهی رانمیدهد

نعمت آزرم 6 - پیام وراه مصدق برای امروزجهان باتوجه به اینچنین وضعیت آشفته،خونباروبهم ریخته،آیا تمامی این شرایط نشانگرضرورت یافتن راهی برای یک زندگی بهتر نیست،سروده پیمان آزادی

یونس پارسابناب 1 - کنفرانس سه روزه فوروم چپ باعنوان بدیل دگرگون سازازطریق انقلاب یا اصلاحات،چپ بمعنی واقعی درمقابل سیستم حاکم برجهان،تغییرات روبه رشدوامیدوارکننده،فشارازپائین به بالا

یونس پارسابناب 2 - سوت کشان یارسواکنندگان،روندها به چه جهتی میتواند حرکت کنند،آینده نظام حاکم برجهان،چرااین تحولات ایجادشده،ناکامیهای نظامی غرب به رهبری آمریکا،اشباع ظلم وستم وتبعیض

یونس پارسابناب 3 - پدیده اسنودن،انتخابات رئیس جمهوری سوریه،درفلسطین چه میگذرد،مذاکره ومبادله باطالبان،چگونه پخش خبرهای نیجریه درهمین راستا،هدف آمریکا ازاعزام نیرو برای کمک به آنجا

یونس پارسابناب 4 -دوروئی سرتاسری نظام جهانی وتمامی علائم سرنگونی آن،چندقطبی شدن جهان وتاثیرآن برکشورهای زیرستم برای رهائی،جنگهای داخلی دراوکراین،وعده هاوکمکهای نظامی به حکومت جدید

یونس پارسابناب 5 -رویدادها ورخدادهای پیچیده عراق،بنیادگرایان سلفیستی که آموزش دینی ونظامی درعربستان،قطروترکیه دیده اندوجزولیست سیاه تروریستی آمریکاهستند،چه جریانها میتوانندنقش داشته باشند

یونس پارسابناب 6-رویدادها ورخدادهای پیچیده عراق،بنیادگرایان سلفیستی که آموزش دینی ونظامی درعربستان،قطروترکیه دیده اندوجزولیست سیاه تروریستی آمریکاهستند،چه جریانها میتوانندنقش داشته باشند

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

علی شاهنده 1- سخنرانی در، کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،تحت عنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

علی شاهنده 2- سخنرانی در، کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،تحت عنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

هالو ( عالی پیام ) - حواله به دیکتاتورها

شهریار - سروده تاریخ ایران

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش ملی شدن صنعت نفت ودوهدف توامان آن ، بنام سعادت ملت ایران وکمک به صلح جهانی ازطرف دولتی خدمتگزاروآزاده

روح اله خمینی - سخنرانی درچندماهی پس ازانقلاب ودرعصرطلائی امام، بی تابی وپشیمانی ازکمی کشتارودرو کردن مخالفین ازسوی ولی امر وفقیه

عزت اله سحابی - پیام برای دانشجویان بنابردرخواستشان به جهت  روز دانشجو 16 آذر سال 1332 درپس ازکودتای خائنانه وننگین 28 مرداد

هاله سحابی - گفتگودرشب قبل ازشهادت بهنگام سوگ پدروتدارک خاکسپاری،خبردروغ صداوسیمادراین باره،گواهی شاهدعینی حامدمنتظری وتشخیص پزشک معاینه کننده دررابطه بااین جنایت

کیان کاتوزیان حاج سید جوادی 1 - دنباله گفتگودرباره دوکتاب ایشان بانامهای ازسپیده تاشام وازکجا تا ناکجا،تبعیدیان ناخواسته وفراریان ستم رژیم سفاک وجنایتکار حاکم برایران،نسل اول،هویت جدید،وضعیت و

کیان کاتوزیان حاج سید جوادی 2 - شرایط افراد،گروهای سیاسی ودسته جات درآن زمان،پیامها وتلاشهای رجوی وسازمان مجاهدین برای جذب نیروهای مستقل،فحاشی وناسزاها،مقایسه شیردره پنجشیرباشغال بغداد

کیان کاتوزیان حاج سید جوادی 3 - شرایط افراد،گروهای سیاسی ودسته جات درآن زمان،پیامها وتلاشهای رجوی وسازمان مجاهدین برای جذب نیروهای مستقل،فحاشی وناسزاها،مقایسه شیردره پنجشیرباشغال بغداد

کیان کاتوزیان حاج سید جوادی 4- شرایط افراد،گروهای سیاسی ودسته جات درآن زمان،پیامها وتلاشهای رجوی وسازمان مجاهدین برای جذب نیروهای مستقل،فحاشی وناسزاها،مقایسه شیردره پنجشیرباشغال بغداد

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

فخرالدین عظیمی 1 - نخست وزیری مصدق، حوزه امکانات ومحدودیت ها، سخنرانی دردانشگاه ایلینوی شیکاگو وبمناسبت پنجاهمین سالگرد دولت ملی مصدق

فخرالدین عظیمی 2 - نخست وزیری مصدق، حوزه امکانات ومحدودیت ها، سخنرانی دردانشگاه ایلینوی شیکاگو وبمناسبت پنجاهمین سالگرد دولت ملی مصدق

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش درباره لوایح قانونی واختیارات شش ماهه ازمجلس ،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی واجامر

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

حسین شاه حسینی 1- تهران ، گزارشی از نحوه برخورد با برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز تولد دکترمحمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران،آیا باسالهای پیشین تفاوتی داشت؟حرکتهای خودجوش مردمی

حسین شاه حسینی 2 - چگونه است که فساد،بی بندباری،دزدی،دروغ،پستی،بی اعتقادی ورشوه برحاکمیتها وجوامع مسلط میشوند،چرااین فجایع وآلودگیها درزمان دولت مصدق این آموزگار شرافت وپاکی نبود

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

نورالدین غروی 1 - جهان درحال تغییر،مسئله درگیری شرق وغرب به بهانه اوکراین،بحث وجدلها،تحریکات،تهدیدها وتحریم هاوضدآن،انتخابات هندوبقدرت رسیدن نخست وزیرهندوبا توجه به تمام اتهامات وسوابق

نورالدین غروی 2 - چرامیراث داران گاندی ونهروکاررابه جائی رسانده اندکه به چنین شکست مفتضحی تن دردهند،هزینه وشباهتهای آن باانتخابات ریاست جمهوری آمریکا،نقش رسانه هاوقدرت معجزه آفرین پول

نورالدین غروی 3 - حمایت همه جانبه آمریکاازآن،این انتخاب چه تاثیری میتوانددرشرایط امروزجهان داشته باشد،امکان انتقال مرکزیت اقتصادجهان ازغرب به شرق،آفریکوم یانیروی خیر،نگاهی به وضعیت نیجریه

نورالدین غروی 4 - وفساداقتصادی وسیاسی،کمپانیهای نفتی فعال درآنجا،کتاب صفحه شطرنج بزرگ  برژینسکی وازکسان مطرح پس ازکودتای کیف که پوتین راهیتلرخواندوسپس هیلری کلینتون وسناتورمک کین

نورالدین غروی 5 - تئوریها وبحثهای این کتاب درباره محورژئوپلتیک یا محل قرارگرفتن کشورها همچون ایران،ترکیه،کره جنوبی وازمهمترین اوکراین،پروژه قرن نوین آمریکا،قراردادهای استخراج گازاوکراین

نورالدین غروی 6 - و عضویت پسرجوبایدن درهیئت مدیره بزرگترین شرکت گاز،اگررخ داد اوکراین درآمریکا اتفاق می افتاد باآن چگونه برخوردمیشد، ورشکستگی وفاجعه اقتصادی به مرکزیت وال استریت

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 

محمد مصدق - گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه با صدای دکتر محمد مصدق

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاوسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

ادیب برومند-تهران،راه وروش مصدق درعرصه سیاسی،اجتماعی واقتصادی،رازجاودانگی وماندگاری اودرتاریخ وگستره جهانی،تفاوت های اوبادیگررهبران ودولتمردان،راه نشانها وآموزه هابرای امروز پرآشوب

یونس پارسابناب 1 - دراوکراین چه میگذرد،حوادث جدید،بسیج کارگران کارخانه هابرای سرکوب معترضین به سیاستهای وابسته شدن به ناتو واتحادیه اروپابه دستور بزرگترین سرمایه دارآنجاوشباهت آن

یونس پارسابناب 2 - بازمان جنگ ویتنام،طنزتلخ تاریخ،الشباب برادروشاخه القاعده وثبت درلیست سازمانهای تروریستی آمریکا،پیشینه رهبران آن،نیجریه هشتمین کشورجهان ازنظرجمعیت ونیروی کار و

یونس پارسابناب 3-اولین کشورآفریقاازنظرتولیدناخالص ملی،رخدادهای آن،ربودن دخترهای جوان،ناموفقی آمریکادرایجادمقرفرماندهی نظامی درآفریقا،تصمیم انتقال نیروبه نیجریه،جنگها،حیله ها ونیرنگها

یونس پارسابناب 4 - انتخابات هندوپیروزی حزب بهارایتا،برنامه هاوسیاست خارجی،حمایت وسیع آمریکاازآن،رسواگران تباهی ها وزشتیهاچون اسنودن،لغوسخنرانی های مراسم پایان تحصیلی،وظیفه چالشگران

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

ناصر پاکدامن 1 - سخنرانی کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران ، بمناسبت پنجاهمین سال تشکیل دولت ملی باعنوان مصدق پیش ازمصدق ،مصدق پس از مصدق

ناصر پاکدامن 2- سخنرانی کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران ، بمناسبت پنجاهمین سال تشکیل دولت ملی باعنوان مصدق پیش ازمصدق ،مصدق پس از مصدق

 

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

یونس پارسا بناب 1 - جهانی هرروز پرتلاطم تر وپرآشوب تر،روزکارگر وبرگزاری مراسم وبزرگداشتها دراکثرکشورهای جهان،این روزدرآمریکاوایران هم دررژیم شاهی وهم ولی فقیه به هیچوجه موردتائیدنبوده

یونس پارسا بناب 2 - بازداشت کارگران ایرانی درمراسم این روزتوسط حاکمین درمانده،تجاوزات بی امان نظام سرمایه داری به کشورهای افغانستان،عراق ولیبی،چرابه این شکل  درسوریه واوکراین رخ نمیدهد

یونس پارسا بناب 3 - رسانه های مردمی دربرابر وسائل ارتباط جمعی فرمانبر،افشاگریهای اسنودن بزرگترین خطربرای فریبها ودروغها،ربایش ومبتذل کردن واژه های ارزشمندانسانی چون حقوق بشر،دمکراسی و

یونس پارسا بناب 4 -حق حاکمیت ملی،آیا مرکل درجنگ علیه روسیه همراه میشود،جنگهای 150گانه مرئی ونامرئی،حضورنیروهای ویژه آمریکا،جهان یک یاچندمحوری،رهائی ملتهادرچه جهانی امکان پذیرتراست

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

امین اله حسین  - زندگینامه آهنگسازبزرگ ایرانی باصدای خودهنرمند ،این گفتگو در بیشتراز40 سال پیش انجام شده  ،  همراه با سمفونی باشکوه پرسپولیس یاخرابه های تخت جمشید

 

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

گوهر عشقی - مادرستاربهشتی ، بخشی ازسخنان دردادخواهی ازاین بیداد

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 1 - دنباله گفتگودررابطه بادوجلدکتابشان با عنوان های ازسپیده تاشام وازکجا تا ناکجا،درباره خاطرات ازرویدادهاورخدادهای سالها ی54 تا انقلاب واز انقلاب تا سال 60،برگی ازتاریخ

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 2 -تلاشهای مدنی مردمی،فعالیتهای سازمانهاواحزاب،سرکوب وکشتار گروه های آزایخواه مستقل جدااز رژیم،بستن دفاترآنها چون گروه جنبش وهمینطوردیگرتشکیلاتها وجریانها

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 3 - شکل گیری رژیم جنایتکار حاکم وگروه های فشار،همکاریهای حزب توده واکثریتی ها،عملکردمجاهدین،چرائی افتادن به دام این رژیم مرتجع عقب مانده،فرارازایران وماجراهای آن

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 4 - شکل گیری رژیم جنایتکار حاکم وگروه های فشار،همکاریهای حزب توده واکثریتی ها،عملکردمجاهدین،چرائی افتادن به دام این رژیم مرتجع عقب مانده،فرارازایران وماجراهای آن

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 5 - شکل گیری رژیم جنایتکار حاکم وگروه های فشار،همکاریهای حزب توده واکثریتی ها،عملکردمجاهدین،چرائی افتادن به دام این رژیم مرتجع عقب مانده،فرارازایران وماجراهای آن

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 6 - شکل گیری رژیم جنایتکار حاکم وگروه های فشار،همکاریهای حزب توده واکثریتی ها،عملکردمجاهدین،چرائی افتادن به دام این رژیم مرتجع عقب مانده،فرارازایران وماجراهای آن

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

نورالدین غروی 1-جهان سراسرخشونت وآشوب،وپرازنیرنگ ودروغ،دراوکراین چه گذشت ومیگذرد،اهمیت آن،شبح جنگ سرد درسرتاسرجهان،آیامیتوانیم ازاین ناکجا آبادضدانسانی به جهانی برسیم که توانائی

نورالدین غروی 2 -زیست دراستقلال وآزادی،عدالت وبرابری،صلح ودوستی بربنیان حفظ منافع ملی راداشته باشیم،درفرهنگنامه ولغت نامه غرب به رهبری آمریکا،واژه هاواصطلاحات برای دوستان هرچندمرتجع و

نورالدین غروی 3 -جنایتکارچگونه است وبرای آنان که تمکین وبندگی نمیکنندچگونه؟خبرهای وقایع اوکراین دررسانه های غرب وبویژه درآمریکا؟هدف چیست؟ آیامنظورفقط اکراین است؟برژنیسکی چه نوشته؟

نورالدین غروی 4-سفرهای هیلاری کلینتون رئیس جمهوربادرصدبالای آینده آمریکابه عربستان وقراردادهای90 میلیاردی وهمینطورسفرهای اوباما به عربستان و4 کشوآسیای همسایه چین،اگرآنچنان تظاهراتی که

نورالدین غروی 5-دراوکراین شده بوددرآمریکا میشدباآنهاچگونه برخورد میشد،دیکتاتورهای دیروزاوکراین باتظاهرکنندگان چه کردندوانقلابیون امروز باهمان گونه معترضان چه میکنند؟زرادخانه کشنده دمکراسی

نورالدین غروی 6-تحریم کبوترهاوتهدیدحمله نظامی توسط جنگ طلبها،آیاتحریمها کاراست؟آمارها چه میگویند؟یک راه حل،تسلط  فاجعه باررسانه های کورپریشنی برافکارعمومی ونقش آنهادرتحمیق وفکرسازی

 

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

محمدبرقعی 1-درباره دومقاله باعنوانهای مرگ دمکراسی باترفندهای دمکراتیک ونادرستی سرنگونی حکومتهای منتخب مردمی ازطریق تظاهرات خیابانی،آیا جمعیت جلوی دوربین نشانگروبیانگرخواستهای اکثریت مردم یک کشوراست یایک جوسازی،ایا اعتراضات خیابانی نادرست است؟

محمدبرقعی 2 - آیا مسائل فرهنگی روزمره است یانیازبه زمان دارند؟دستگاه های اطلاعات جمعی پدیده جدیدقرن،کنترل کامل خبری جهان بدست چهاریاپنج کمپانی بزرگ،صحنه سازی های عجیب وغریب ودروغ باپوشش آنچنانی برای فریب ودرکنترل احساسات مردمی که آنها را باوردارند

محمدبرقعی 3 - امروزدیگرنیروهای نظامی تعیین کننده نیستند،جایگزینی آن ،دزدی وانحراف جنبش ها،خیزشهاوانقلابهای مردمی توسط قدرتهای چپاولگروعواملشان بااستفاده ازجنایتها وسرکوبهای رژیمهای مستبد ودیکتاتورحاکم براین کشورهادرمنطقه،دمکراسی واقعی وبحث حق اکثریت

محمدبرقعی 4 - وضعیت شترگاوپلنگ حاکمیت ایران،شعاردخالتهای بشردوستانه مزدوران ووابستگان وناچیزهای تجزیه طلب،مقایسه جنبش آزادیخواهانه واستقلال طلبانه ملت ایران باشورش برنامه ریزی شد ه اوکراین نهایت بی خردی است،چرائی ناتوانائی دشمنان داخلی وخارجی درایران

محمدبرقعی 5 - وضعیت شترگاوپلنگ حاکمیت ایران،شعاردخالتهای بشردوستانه مزدوران ووابستگان وناچیزهای تجزیه طلب،مقایسه جنبش آزادیخواهانه واستقلال طلبانه ملت ایران باشورش برنامه ریزی شد ه اوکراین نهایت بی خردی است،چرائی ناتوانائی دشمنان داخلی وخارجی درایران

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

یونس پارسابناب 1 - جهان درتلاطم،وقایع اوکراین،رفراندوم شبه جزیره کریمه،نگاهی کوتاه به تاریخچه آن،ازچه زمانی،چراوچگونه ازروسیه جداشده،برای بدست گیری حکومت دراوکراین کدامین گروه ها ودستجات باهم ائتلاف کرده اند،خبرهای رسانه های غرب وبویژه آمریکادراینباره

یونس پارسابناب  2 - پخش وتوضیح هدفمند خبرهادرراستای فریب وتحمیق افکارعام جامعه،فاجعه بزرگ،وظیفه نیروهای مستقل وآزادیخواه دراین زمان چیست وچه میتوانندبکنند؟درجهان یک یا دو یاچندقطبی،درکدامیک ازاین شرایط امکان رهائی ودستیابی به حاکمیت ملی بیشتراست

یونس پارسابناب 3 - پایان دوران حکومتهای استبدادی وقدرت های سلطه گر چگونه است وعملکردآنهابه چه ترتیب میباشد،استفاده های درست ومردمی ازتضادبین قدرتهابرای حفظ حاکمیت ملی،شعارالجزیره بخشی ازفرانسه،نامه ژنرالهای فرانسه به کندی درزمان ریاست جمهوری دوگل،

یونس پارسابناب 4 - چرا ژان پل سارتر وآنده مالروازجان کندی تشکرکردند؟درسوریه چه میگذرد؟تضادجدی بین حامیان سلفیست ها و النصره وطالبان،عربستان وقطر وترکیه ودیگرباصطلاح دوستان سوریه زیرچترآمریکاچه خواستهائی دارند،آیاآنجا چون افغانستان،عراق ولیبی نابودمیشود

یونس پارسابناب 5 - علت اصلی سفردولتمردان آمریکا به عربستان وشیخ نشینهای خلیج فارس،دلایل سقوط تک ابرقدرت،مصدق خنده آخرراکرد،وقتی مامیگوئیم ملی یعنی چه؟چراتوطئه ها ی ضدایرانی بیگانگان ومزدورانشان، همینطوراهداف رژیم سرکوبگرحاکم برایران به نتیجه نرسید

 

محمد مصدق - گزارش به ملت(بخش2)دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران، متن پیشنهادی تصویبی بانام سعادت ملت ایران وبمنظورتامین کمک به صلح جهانی،عیوب قردادهای1933والحاقی، چرائی پذیرش نخست وزیری،نیرنگها،دسیسه هاوفریبهای انگلیس،آمریکاوعوامل مزدورداخلی

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 1 - دردنباله گفتگودرباره کتابهای ایشان بانام های ازسپیده تاشام ودیگری ازکجا تا ناکجا،وضعیت وتلاشهادرپیش ازسالهای  57 تاانقلاب وهمینطوردرپس ازآن،تشکیل کمیته هاوجریانهای امنیتی ضدمردمی ازطرف نظام پیشین ورژیم فعلی پس ازرسیدن بقدرت

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 2 -بوجودآمدن وسرکوب حرکتها وتشکیلاتها،سازمان ها ونهادها،گروه جنبش وتعطیلی آن،تابستان خونبارسال 1359،جنایتها،خشونتها،فریبها ودروغگوئی های خمینی ویاران ورهروان او،بازداشتها وچگونگی محاکمه گروه فرقان، همچنین دیگرافراد وگروه ها

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 3 -گروگانگیری وآزادی آنها،مقالات ونوشته هادرباره آن ودیگررفتارهای ضدایرانی وضدبشری رژیم ولایت فقیه،مسعود رجوی دررابطه با  گروگانگیری به علی اصغر حاج سیدجوادی چه گفت،نقش مخرب حزب توده واکثریتی ها درهمکاری باخمینی وایجاد آن فضا

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 4 -گروگانگیری وآزادی آنها،مقالات ونوشته هادرباره آن ودیگررفتارهای ضدایرانی وضدبشری رژیم ولایت فقیه،مسعود رجوی دررابطه با  گروگانگیری به علی اصغر حاج سیدجوادی چه گفت،نقش مخرب حزب توده واکثریتی ها درهمکاری باخمینی وایجاد آن فضا

سیروس بینا 1 - اسفند،ماه پرماجراوپرازفراز ونشیب،کودتای سوم اسفند،9 اسفند طرح قتل مصدق باهمکاری شاه وکاشانی،14 اسفند سالروزدرگذشت مصدق درتبعیدگاه احمدآبادکه همچنان ادامه دارد،22اسفندروزبازداشت دکترحسین فاطمی وزیرامورخارجه دولت ملی وچندماه قبل ازتیرباران او

سیروس بینا 2 - 29 اسفند سالروزپرافتخارملی شدن صنعت نفت ایران،برای درک درست امروز،می بایدازگذشته وحداقل ازجنبش مشروطه باتوجه به رهنمودهاوراهکارهای تاریخ تحلیلی به آن نگریست،بعدازآن چه میشود؟هدف های توامان جنبش مشروطه،کودتای خائنانه سوم اسفند 1299

سیروس بینا 3 - رضاخان سیدضیا وبه دستور انگلیس ها،چارچوب وسرچشمه واینکه این کودتا ازکجا می آید؟قرارداد 1907،قرارداد دارسی، دخالت انگلیس درقراردادنفت ایران وانگلیس،جنگ جهانی اول وپیروزی انگلیس با نفت ایران،جریان وثوق الدوله وآرمیتاژ،قرارداد کذائی 1312 و

سیروس بینا 4 - پرتاب کردن قرارداد دارسی به داخل بخاری توسط رضاشاه،قرارداد گس گلشائیان،بدهی های نداده واضافه کردن ناچیزی به قیمت نفت،نقش مصدق دراین دوران،پذیرش نخست وزیری،ملی کردن صنعت نفت ایران،مقاومتها وایستادگیهادربرابر دشمنان وکودتای ننگین 28 مرداد

سیروس بینا 5 - تاریخ نگاری به سبک طالبان پهلوی وآخوندیزم،پروش یافته گان مکتبهای شیخ وشاه دردرون وبرون مرزودررسانه های ساخته وپرداخته بیگانگان ومستبدان،باشرکت کنندگان شاه تراش وبازی گردانان وخیمه شب بازی سازانی چون فروزنده ها وباشعارکذب جمهوری خواه

سیروس بینا 6 -ومیلانی هاوغیرو،همینطورمسافران تهران لندن همچون مجتهدزاده هاوتفرشی ها،ونادرست زشت بیانی بانام صادق زیباکلام،ودیگربی مایه هائی مثل محمدقوچانی اصلاح طلبان دولتی که داریوش آشوری روشنفکرروزنامه نگارش نامیده،همه دست دردست هم وهمسوبا ناسزاو

سیروس بینا 7 -نیرنگ،تهمت ویاوه ودروغ برای رضایت اربابان برمصدق میتازند،اینان چرا بوجودمی آیندودرجهت تامین منافع کدامین جریانهایند،جاسازی وبزک رژیمهای عقب مانده منفورضدایرانی وضدبشری،،پوپولیست کیست وبه چه مفهوم است؟چه کسانی ازجهل وبی دانشی مردم با

سیروس بینا 8- ریا وعوام فریبی استفاده میکنند،چه کسانی همه کوششان درراه آگاهی است،خمینی متحجرهرچه غرب آرزوداشت کرد،باکوچک کردن و تخریب مصدق گندابهای متعفن اصلاح نمیشوند،یکقرن مبارزه درپس 14 اسفند،مصدق کاری کردکارستان،خلیل ملکی عظمت آنرامیدانست

سیروس بینا 9 - مصدق آئینه واسطوره صدسال مبارزه مردم ایران،پدیده ای که اثرحرکت اودرمجموعه حرکتهای جهانی،درراستای دستیابی وحفظ منابع ومعادن ملتها،راهکارهای سیاسی ،تاثیربسزای آن درحقوق بشر،چرارژیمهای واپسگروغارتگران ازشبح واستخوان های پوسیده اومیترسند

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

آناهیتا ترکمان - ایران پاک ترین خاک من

 محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

هما ارژنگی - نیایش نوروزی

 شادباشهای نوروزی

ادیب برومند

سیروس بینا

یونس پارسا بناب

جمال درودی

حسین شاه حسینی

نورالدین غروی

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی

 سخنان نمادهائی اززندانیان سیاسی ودادخواهی ها

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاوسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

گوهر عشقی - مادرستاربهشتی ، بخشی ازسخنان دردادخواهی ازاین بیداد

 اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرها هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرها هفته

 بوی نوروز - با آوای ایرج یسطامی ، اجرا گروه دستان ، موسیقی حمید متبسم ، مقدمه ، موسیقی وآواز ، ترانه بوی نوروز

خانه 109 - باآوای مینا رضوانی ، آهنگساز فریدون کامرانپور ، تنظیم فریبرز لاچینی ، سروده غوغا خلعتبری

پیراحمدآباد،تسلی وسلام - با آوای پویا اخواص،آهنگسازومقدمه مجیددرخشانی ، سروده ها باصدای سراینده مهدی اخوان ثالث

امین اله حسین - زندگینامه آهنگسازبزرگ ایرانی باصدای هنرمند ،این گفتگو در بیش از40 سال پیش انجام شده ،همراه باسنفونی باشکوه وماندگار پرسپولیس یاخرابه های تخت جمشید

شهریار - سروده ی آذربایجان

 محمد مصدق - بخشی ازگزارش درباره لوایح قانونی واختیارات شش ماهه ازمجلس ،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی واجامر

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

یونس پارسابناب 1 - دراوکراین چه میگذردوتفاوت آن بادیگرکشورهاهمچون افغانستان وسوریه و؟هرروزبیشترآشکارشدن ازدست دادن قدرت آمریکابعنوان تک ابرقدرت،استفاده ازبنیادگرایان سکولارفاشیست درنبودسلفیستها

یونس پارسابناب 2 - چراپوتین درمقابل اوباما ایستاده وآمریکارابه چالش میکشد،آیااودنیای بهتری برای مردم تحت ستم وزحمتکش میخواهد؟دونهادمهم دست نخورده ومانده ازاتحادجماهیرشوروی،سناتورهای آمریکائی دراوکراین

یونس پارسابناب 3 - آینده آنجا،جداازمزدوران،بی دانشان سیاسی که درکناربی بی سی وغیروانقلاب اوکراین به رخ مردم ایران میکشند،اهداف آمریکاازاین تجاوزات وغارتها،وضعیت سوریه،وظیفه ماوپروژه ملی تنها راه رهائی

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

علی شاهنده 1- سخنرانی در، کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،تحت عنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

علی شاهنده 2- سخنرانی در، کنفرانس تجربه مصدق درچشم اندازآینده ایران بمناسبت پنجاهمین سالگرددولت ملی مصدق،تحت عنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های آن

هالو ( عالی پیام ) - حواله به دیکتاتورها

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

گوهر عشقی - مادرستاربهشتی ، بخشی ازسخنان دردادخواهی ازاین بیداد

حسین شاه حسینی 1 - تهران،چهل وهفتمین سالروزدرگذشت دکترمحمدمصدق درتبعیدگاه احمدآباد،پس ازکودتای ننگین وخائنانه 28 مردادومحکومیت به سه سال حبس انفرادی وتبعیدتاپایان عمردربیدادگاه نظامی فرمایشی بیگانگان

حسین شاه حسینی 2 -ناکامی دشمنان ومزدوران ازهمان دوران تاامروزباتمامی حیله هاوترفندها درساختن نقطه ضعف مالی وسواستفاده،نامه مصدق به مردم وهمسرش برای آگاهی،ملی کردن نفت برای چندشیلینگ وچندریال نبود

حسین شاه حسینی 3 -راه مصدق راه رهائی ونجات بشریت ازشرایط ووضعیت وخیمی است که برجهان وبویژه دراین روزگاران دچارشده،،مکرمت انسانی درراستای صلح، آزادی وعدالت اجتماعی،مصدق درمحاصره اقتصادی کامل

حسین شاه حسینی 4- بدون فروش بشکه ای نفت وبااقتصادتولیدمحورایران راباحفظ منافع زحمتکشان به پیش میبرد،وضعیت احمدآباد،امسال هم همان امکان اجرای مراسم درفضای شدیدامنیتی راندادند،مصدق همچنان دربندوتبعید

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

آناهیتا ترکمان - ایران پاک ترین خاک من

 محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاوسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

کیان  کاتوزیان حاج سیدجوادی 1 - درباره دوکتاب ایشان باعنوانهای ازسپیده تاشام وازکجاتا ناکجا،بخشهای آن ازسالهای 1352 تا1357،وقایع ورخدادهاتاانقلاب،نامه های هشداردهنده،پاگیری وشکل گیری جمعیتهاوکانون ها

کیان  کاتوزیان حاج سیدجوادی 2 - آنچه درخانه من اتفاق افتاد،بازگوئی واقعیتهائی ازرویدادهای آن روزگاران وبرگی ازتاریخ انقلاب وپس ازآن،ماجرای قتل سرهنگ وجدانی ولجن پراکنی های تلویزیونهاورسانه های لوس آنجلسی

کیان  کاتوزیان حاج سیدجوادی 3-چاپ نامه بانام مستعار احمد رشیدی مطلق درروزنامه اطلاعات وتغییر مسیر حرکت انقلاب از محیط ها ی دانشجوئی وتحصیلی و روشنفکری به مساجدوحوزه ها،استقبال ازجنبش وسرمقاله های آن

کیان  کاتوزیان حاج سیدجوادی 4-چاپ نامه بانام مستعار احمد رشیدی مطلق درروزنامه اطلاعات وتغییر مسیر حرکت انقلاب از محیط ها ی دانشجوئی وتحصیلی و روشنفکری به مساجدوحوزه ها،استقبال ازجنبش وسرمقاله های آن

یونس پارسابناب 1-پیام وراه مصدق بویژه برای این روزهای پرازخشونت،آشوب،جنگ وسرسپردگی،گذارمصدق ازایران وجایگاه جهانی اودربین ملتهای زیر یوغ استبداد،استعمارواستثمار،جامعه شناسان سیاسی امروزهمان راه

یونس پارسابناب 2-وهمان تزرابرای رهائی مردمان کشورهای پیرامونی که 80 درجمعیت ومحدوده جغرافیائی رادارندپیشنهادمیکنند،ملت ایران باتوجه به تجربه تاریخی پروژه ملی،باحفظ استقلال،آزادی،عدالت اجتمای وافتخارخلع ید

یونس پارسابناب 3 -حرف بسیاردارد،این ارثیه ما است،نیازهرچه بیشتربه بازسازی آن بویژه درشرایط امروزجهان،این آشوبهای امروز برای چیست،نقش غرب به رهبری آمریکا،دراوکراین چه گذشت،جایگاه مهم استراتژیکی آن

یونس پارسابناب 4 - هدف نهائی دررابطه با روسیه وچین،آمریکادراوکراین موفق به تغییررژیم شدکه هیچ رابطه ای باحقوق بشر وآزادی ندارد،بزرگترین منابع مالی این آشوبها  ،اوکراین به چه سرنوشت هائی میتوانددچارشود؟

یونس پارسابناب 5 - چگونه این شورشها برپامیشود،دراوکراین سلفیست نبود وفاشیست ونازیهای نوبسیج شدند،شباهت عجیب باسوریه،شبیه سازی این شورش ساخته شده باجنبش خودجوش ایران نهایت بی خردی سیاسی است

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

هیلا صدیقی - زن ایرانی

  دختردانشجو22 ساله 1- گواهی وشهادت برفاجعه تجاوز وشکنجه درسیاهچالهای رژیم جهل وجنون وخون ودروغ جنایتکاران حاکم برایران

دختردانشجو22 ساله 2- گواهی وشهادت برفاجعه تجاوز وشکنجه درسیاهچالهای رژیم جهل وجنون وخون ودروغ جنایتکاران حاکم برایران

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

نورالدین غروی 1 -دراوکراین چه گذشت ومی گذرد،چرااین اتفاقات درآنجارخ داد؟نگاهی کوتاه به موقعیت جغرافیائی،تاریخی،اقتصادی وسیاسی آنجا،انقلابهای رنگین درکشورهای مستقل شده ازشوروی،لزوم وجودسایکاشویلی،

نورالدین غروی 2 - خط لوله نفت باکو،تفلیس،جیحان،اعتراضات بچه مناسبتی آغازشد،وضعیت خقوق بشردراوکراین،اسلحه های مورداستفاده معترضین وحرکت بسمت ملایمترسوریه،سخنرانی سناتورمک کین جنگ طلب  برای

نورالدین غروی 3 - تظاهرکنندگان وتشویقشان به ادامه مخالفت،ترکیب اپوزیسیون ازنئونازیها،فاشیستهاواولتراناسیونالیستها،حضورناتوباسلاح های اتمی درهمسایگی روسیه،دروغ بزرگ پیروزی بردیکتاتور،هزینه 5 میلیاردی،

نورالدین غروی 4 -ملتهای جهان درمحاصره رسانه های جمعی زنجیره ای کمپانیهاودولتها،پنهان سازی حقیقت،اعتیادوخیانتهای همه روزه،تحقیروتوهین به خردانسان،چرادر جمهوری باکوانقلاب رنگی نمیشود،دمکراسی عربستان

نورالدین غروی 5 - نگاهی بفرمان اقتصادمقاومتی،آیابدون لوازم کاروایجادزمینه های آن،باوجوداین شرایط تاسف باروشرم آورخفقان،دارودرفش،بندوبست وحصر،این فسادهای بی سابقه درتاریخ ایران طرح آن چیزی غیراز

نورالدین غروی 6 -عوام فریبی وخیالبافی است،چه کشورها،گروه هاوافرادی دربرون ودرون مرزمایلند مذاکرات به نتیجه نرسدوبشدت مخالف هرگونه صلح ودوری ازخشونت اند،  نرمش قهرمانانه که نه،معمولی دربرابر ملت ایران

هالو ( عالی پیام ) - حواله به دیکتاتورها

هما ارژنگی - بامن ازایران بگو

 فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

گوهر عشقی - مادرستاربهشتی ، بخشی ازسخنان دردادخواهی ازاین بیداد

حسین شاه حسینی 1 - تهران،چراانقلاب شد،ایااین انقلاب اجتناب پذیربود؟آیا راهی دیگرجزانقلاب بود؟چراتمامی تلاشهاوکوششهای نیروهای مسئول مردمی و مخالف خشونت برای بازگشت به اصول مشروطه واجرای قانون اساسی،

حسین شاه حسینی 2 -آنهم باتوجه به شاهی که علیه نخست وزیر ملی وقانونی دکترمصدق بدستوربیگانگان وباهمکاری عوامل داخلی کودتای خائنانه کرده بود،همواره بابن بست روبرو میشد؟دیکتاتوری وجنایت،فسادوچپاول وخیانت

حسین شاه حسینی 3 -آنهم باتوجه به شاهی که علیه نخست وزیر ملی وقانونی دکترمصدق بدستوربیگانگان وباهمکاری عوامل داخلی کودتای خائنانه کرده بود،همواره بابن بست روبرو میشد؟دیکتاتوری وجنایت،فسادوچپاول وخیانت

حسین شاه حسینی 4 -آنهم باتوجه به شاهی که علیه نخست وزیر ملی وقانونی دکترمصدق بدستوربیگانگان وباهمکاری عوامل داخلی کودتای خائنانه کرده بود،همواره بابن بست روبرو میشد؟دیکتاتوری وجنایت،فسادوچپاول وخیانت

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

شهریار - سروده تاریخ ایران

ابوالحسن صبا - زندگی وآثارباصدای استادصبا ، بهمراه قطعه ای از نوازندگی تا رتوسط درویش خان و آواز طاهرزاده

مصطفی  بادکوبه ای - امروز دلم یکدله با فتنه گران است

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 

محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

محمدرضا پهلوی - صدای انقلاب راشنید

روح اله خمینی - سخنرانی درپاریس ودرباره حکومت قانون،پیش ازانقلاب وسپس درتهران با پشیمانی واظهارتاسف ازقلع وقمع کامل نکردن مخالفین، درعصرطلائی

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

نعمت آزرم 1 - چراانقلاب شد،چرا وچگونه شدکه انقلابی آنچنان باشکوه وبی نظیردرگستره مردمی،صلح آمیزومدنی که میتوانست ملت ایران رامستقل وآزادودرراه رشد وتوسعه وتولید محوری قراردهد،پس ازپیروزی به دست

نعمت آزرم 2 - تبه کارترین وسیاه کارترین نیروهای ارتجاعی ازاعماق قرون برخواسته،که براین انقلاب مسلط شدند و بافروش نفت وغارت وچپاول درآمدآن برمردم حکومت میکنند منتهی شد،آیا این انقلاب اجتناب پذیربود؟

نعمت آزرم 3 - وضعیت اقتصادی وسیاسی وبرخوردبا اندیشه های آزادیخواهانه درآن رژیم،تاریخ سازی وروایت سازی دوجناح،یکی حاکمین واژگون شده ودیگری برجای آنان نشسته،چگونگی دریافت خبرهاواطلاعات درست

نعمت آزرم 4 - سرکوب آزادیها وفساددربعدازکوتای ننگین وخائنانه 28 مرداد،یک پرسش بنیادی اینکه،برجامعه ایران پس ازانقلاب مشروطیت ونهضت ملی چه گذشته که به این روزگاران پرازدرد ونکبت وآشفتگی دچارشده

نعمت آزرم 5 - انقلاب ایران یک پرونده بازو گشوده،دوچهره خمینی،یکی نامه به شاه ودراعتراض به حق رای زنان،دیگری مخالفت با کاپیتالاسیون پس ازدریافت اسنادی که مظفر بقائی تهیه کرده وبه اوداده بود،جنبش روشنفکری

نعمت آزرم 6 -خشونت گریز درآغازانقلاب،پرتاب پرچم مبارزه ملی ازدانشگاه به فیضیه باچاپ نامه احمدرشیدی مطلق به دستورشاه،ناچاری غرب دربرابرانقلاب وحمایت ازخمینی درمقابل نیروهای ملی،نقش تبلیغات چون بی بی سی

نعمت آزرم 7 -چرانیروهای مردمی چهره واقعی خمینی ویارانش،که روی دیگرکودتا بودند رانتوانستند ببینند،سوداگران سیاسی که بساط خرده فروشی خودرابافضولی طبقه کارگردرزیرحرمت درخت ملی وچپ پهن کرده بودند

نعمت آزرم 8 -امروزبادریوزگی درکارگاه سرمایه داری جهانی درتلاش لکه گیری ازچهره دیکتاتوری پهلوی هاودرپرونده سازی علیه دکترمصدق باهم مسابقه میدهند،گزافه آخوندجلوافتادوباسوادهادنبالش،بازنگری رسانه های رژیم،

نعمت آزرم 9 -آنان که ازآزادی ونیکبختی ملت دررژیم گذشته،دررسانه های سبک لوس آنجلسی ساخته بیگانکان دادسخن میدهند چرابه سخنان شاه که هم صدای انقلاب شنیدوهم سازش نامقدس فسادسیاسی واقتصادی گوش نمیدهند

نعمت آزرم 10-نظام موسوم به جمهوری اسلامی قارچی است مسموم که دربسترفسادوعفونت رژیم پهلوی روئیده،این انقلاب ادامه نهضت ملی وآنچه ملت باچنگ ودندان وجانفشانی بدست آورده ربطی به نظام ندارد،سروده نابهنگامی

اکبر روحانی 1 - مجموع خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموع خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموع خبرهای هفته

 

محمدرضا پهلوی - صدای انقلاب راشنید

روح اله خمینی - بخشهائی ازسخنرانی دربهشت زهرا ،درباب حق تعین سرنوشت ،مرفه کردن زندگی معنوی ومادی وآب وبرق مجانی

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاوسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

یونس پارسابناب 1 -چراانقلاب شدوچرااین انقلاب شکوهمندصلح آمیزکه پیروزی گل برگلوله اش مینامیدندومیتوانست ملت ایران رابه استقلال،آزادی،برابری،عدالت اجتماعی واقتصادی تولیدمحورتبدیل کند،به این روزگاران پراز

یونس پارسابناب 2 -خشونت وسیاه،همراه با چپاول وغارت ونفت فروشی رسید؟چراانقلاب سال 57 یکی ازبزرگ ترین رویدادهای قرن اخیر جهان است،این انقلاب هم چون انقلاب مشروطه ربوده ودزدیده شد،تاثیرآن درخارج مرزها

یونس پارسابناب 3 - این یک انقلاب مردمی ،بدورازهرگونه تاثیر چه ازبیگانگان یاگروهائی ازهیئت حاکمه،یا وجودهرشخص وهرفردخاص و پاسخی دندان شکن به تمامی کودتاچیان داخلی وخارجی حکومت ملی دکترمحمد مصدق

یونس پارسابناب 4 -اسناداین روزهادرباره گوادالوپ وتصمیم آن؟فسادها،دزدیها وسرکوبهای امروز درست شبیه همان غارت ها واختناقهای آن دوران و بالارفتن قیمت نفت توسط خاندان واشرف ودیگرسردمداران،گواه سخنان شاه

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

نورالدین غروی 1 - دنباله گفتگوی مهمترین رخدادهاورویدادهای سال 2013 وآیا اینکه تغییری نسبت باسالهای گذشته داشته است؟آیادراین جهان درهم ریخته وحشی وپرتلاطم نشانه واثری ازخردومعرفت درراستای رسیدن به

نورالدین غروی 2 - کرامت وانسانیت دیده میشود،وضعیت مذهب دراین سال،استعفای غیرمنتظره واستثنائی پاپ بندیکت ،جانشینی پاپ جدید آرژانتینی،ویژه گیهای او،چرائی این استعفا،افشااسنادبسیارمحرمانه فساددرواتیکان

نورالدین غروی 3 -سخنان جسورانه پاپ فرانسیس وواکنشها وتهدیدهای تندروها،درصد رشدمذاهب وباورهای مردم جهان،مقایسه باورمندیهای دینی بین ادیان درکشورهای مختلف ،الهیات رهائی بخش،یهودیت دین یانژادپرستی؟

نورالدین غروی 4 - نقش فقهای شیعه درکشورمان ودراین شرایط حساس،این سالهای پرازدردورنج واستبدادوتولیدجنگ بین شیعه وسنی ،آیا فقط همچون ناصرمکارم شیرازی، فتوادادن درپی آشکارشدن چندتارموی یک خانم است

نورالدین غروی 5 - نقش فقهای شیعه درکشورمان ودراین شرایط حساس،این سالهای پرازدردورنج واستبدادوتولیدجنگ بین شیعه وسنی ،آیا فقط همچون ناصرمکارم شیرازی، فتوادادن درپی آشکارشدن چندتارموی یک خانم است

نورالدین غروی 6 - نقش فقهای شیعه درکشورمان ودراین شرایط حساس،این سالهای پرازدردورنج واستبدادوتولیدجنگ بین شیعه وسنی ،آیا فقط همچون ناصرمکارم شیرازی، فتوادادن درپی آشکارشدن چندتارموی یک خانم است

 

مهدی میراشرافی - گزارش خبر شوم به انجام رسیدن کودتای ننگین وخیانت بار28 مردادازرادیووبهمراه شمس قنات آبادی ازمجمع مسلمانان مجاهد

محمدرضا پهلوی - صدای انقلاب راشنید

روح اله خمینی - سخنانی درپاریس ،درباره حکومت قانون وحق تعین سرنوشت طبق اعلامیه حقوق بشرو هیچی

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

سیروس بینا 1 - پاسخ به این پرسشها،که آیا ملت ایران میباید انقلاب میکردیا این انقلاب اجتناب پذیر بود،وچراانقلابی باانهمه شکوه علیه شاهی کودتاچی و خائن وستمگربه چنین روزگاران برزخی،پرازتاریکی وخواری تبدیل شده

سیروس بینا 2 - ریشه های سیاسی،اقتصادی وایدئولوژیک آن،همینطورزمینه های سیاسی اقتصادی وفروپاشی پاکس آمریکانا ،همزمانی آن بافروپاشی رژیم کودتائی شاه،شکست آمریکادرویتنام،بی اعتباری دکترین نیکسون

سیروس بینا 3 - پایان یک دوره وآغاز یک دوره برزخ،تحول ارضی،انقلاب باصطلاح سفیدو پولاریزاسیون طبقاتی میان شهرو روستا،نقش ذخیره نیروی کار برتعویض چهره اقتصادی طبقاتی،پیونداقتصاد ایران باپاکس آمریکانا

سیروس بینا 4 - قیام 15 خردادوآشکاری چهره ضدمشروطه خمینی،دودیدگاه درمورد اصلاحات ارضی ودرهم فشردگی رژیم شاه،تبدیل ساواک به تنهاحزب سیاسی ایران،نقش مبارزات مسلحانه،دلیل عدم اعتنامصدق به سخنان خمینی

سیروس بینا 5 - نقش درآمدنفت،نقش آمریکادرکنفرانس گوادالوپ وتوافق برسرچراغ سبزدادن به خمینی وااطرافیانش،چرا این سازش شد وهدف ازانتخاب این گروه تندروی مذهبی زمخت مرتجع به رهبری خمینی چه بود؟دوعامل

سیروس بینا 6 -تثبیت کننده این حکومت،جایگزینی استبداد ولایت فقیه به جای رژیم دیکتاتوری کودتائی شاه،چرادرآن مقطع تاریخی راه حل دیگری نبود؟اعتلای قبلی به زعم رضاپهلوی دوران  فاشیستی رستاخیزی ساواکی است؟

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

اکبر روحانی 1 - مجموع خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموع خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموع خبرهای هفته

یونس پارسابناب 1-پاسخ به این طرح وپرسش که ایشان دربرنامه ها گفته اند،پیشرفت درکشورهاتوسعه نیافته ی پیرامونی یاجهان سومی درچارچوب نظام جهانی حاکم ازطریق تعبیه سیاستهای (کچ آپ) یعنی رسیدن به آنها

یونس پارسابناب 2 -ازطریق سبقت توهمی بیش نبوده وبه کلی غیرممکن است،درصورتیکه ما شاهدیم کشورهای درحال عروجی چون چین که دربخش جنوبی یاپیرامونی قراردارندازطریق سبقت موفق به کسب توسعه گشته اند

یونس پارسابناب 3 -حال اگرفکرمیکنید که این توسعه ها وپیشرفتها دم بریده ولمپنی بیش نیستند،پس راه حل برای توسعه وپیشرفت درکشورهای پیرامونی ونیمه پیرامونی مثل ایران،ترکیه ومصرچیست،اصل رشدناهمگون،

یونس پارسابناب 4 -موقیعت کشورهای درحال عروج،تقسیم جهان به شمال وجنوب،چراسودان تجزیه شده سرنوشت شوم سومالی رادارد،بنابر اسناد،سیا به جای کاشانی وبقائی ودیگران فکرمیکرد،ساخت کامیونهای انتحاری،

یونس پارسابناب 5 -آریل شارون نماینده صهیونیزم،علیه مردم فلسطین،خاورمیانه وکردهای ایران،هیاهووتبلیغات رسانه های فرمانبرآمریکابرای او،ودریغ ازگفتاری درباره امیری باراکا شاعربزرگ سیاه پوست آمریکائی

هالو ( عالی پیام ) - حواله به دیکتاتورها

 محمد مصدق - گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه با صدای دکتر محمد مصدق

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

حسین شاه حسینی 1 -تهران ،چهل وششمین سالروز بزرگداشت مرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضا تختی،دراین مراسم چه گذشت وچگونه برگزار شد،رشد جسمی وفکری همراه باهم ودرخدمت یگانگی مردم،پیام تختی چیست

حسین شاه حسینی 2 -تهران ،چهل وششمین سالروز بزرگداشت مرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضا تختی،دراین مراسم چه گذشت وچگونه برگزار شد،رشد جسمی وفکری همراه باهم ودرخدمت یگانگی مردم،پیام تختی چیست

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

نورالدین غروی 1- جهان درسال 2013،آیا این سال تغییراتی با سالهای گذشته داشت،آیادر این جهان پرآشوب،درهم ریخته وحشی دیوانه نشانی وآثاری ازخرد ومعرفت، مهرو محبت برای رسیدن به کرامت وانسانیت دیده میشود

نورالدین غروی 2 - رای مردم آمریکا و غرب درمخالفت باحمله به سوریه وتاثیرآن درمجالس  آنجاوهمینطوردردولتهای اروپا،تصمیم خردمندانه رئیس جمهوربرزیل،رای های مردمی درانتخابات کشورهای آمریکای جنوبی

نورالدین غروی 3 - درنیکاراگوئی که همزمان با ایران انقلاب کردچه میگذرد،خبرهای خوب وکوچک درکوشه وکنارجهان وهمینطورخبرهای بد،تظاهرات وآشوبهای خبرساز،هنرو ورزش درسراشیبی سقوط،آیاجنس مشوقین

نورالدین غروی 4 - بابازیگران ورزشکاران یکیست،اشاره ای کوتاه به رویدادهای جهان،نوع خبررسانی وتفسیرهاهادررسانه های گروهی کورپریشنی  بویژه بی بی سی ورسانه های آمریکا،بزرگنمائی خشونت ترورسیتهای

نورالدین غروی 5 - اسلامی وکم رنگ نمودن جنایات مسیحیان درهمین رابطه،ایجاداختلاف بین شیعه وسنی،بیرون آمدگان سرفرازومستقل وآزادازمحورلعنتی مرکزپیرامونی که باگامهای بلند بسوی پیشرفت وترقی حرکت میکنند،

نورالدین غروی 6 - اسلامی وکم رنگ نمودن جنایات مسیحیان درهمین رابطه،ایجاداختلاف بین شیعه وسنی،بیرون آمدگان سرفرازومستقل وآزادازمحورلعنتی مرکزپیرامونی که باگامهای بلند بسوی پیشرفت وترقی حرکت میکنند،

 

محمد مصدق - بخشی از گزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

گوهر عشقی - مادرستاربهشتی ، بخشی ازسخنان دردادخواهی ازاین بیداد

حسین  شاه حسینی 1 - تهران، رازجاودانگی وماندگاری جهان پهلوان غلامرضا تختی بمناسبت سالروزمرگ مشکوک او،چه آموزه هاوپیامهاازرفتاروکردارش برای امروزبویژه برای جوانان دراین بحران اخلاقی میتوان یافت،

حسین  شاه حسینی 2 - تختی آموزگار،نماداخلاق وادب،بازآورنده ارزشهای ایرانی انسانی درپس کودتای خائنانه وننگین 28 مرداد باآنهمه آلودگی وفسادی که برجامعه تحمیل وتزریق شده بود،لقب جهان پهلوان هدیه ملت به او

حسین  شاه حسینی 3 -یاوروخدمتگزارمردمان چه عملی چه فکری وهمچون کوه استواردربرابر ظالمان،چگونه برخورداو باشاه دیکتاتور،هرچه کردبرای اعتبار واعتلای ایران کرد،اوآبروی ایران ورزش،هم ازنظراخلاق ورفتار

حسین  شاه حسینی 4 -هم اندیشه،چه شغلها و وعده وعیده ها دادند که پس زدو نپذیرفت،باور،دلبستگی و وابستگی اوبه طبقه جوان وبه ویژه دانشجویان درراستای دانش،تندرستی وشادابی،تختی یکی ازراه نشانهای تاریخ ایران

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

شهریار - سروده تاریخ ایران

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

ادیب برومند - تهران ، باور و اهداف وبرنامه های جبهه ملی  درراستای برقراری حاکمیت ملی درایران

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

یونس پارسابناب 1 - بخشی ازوقایع ورخدادهای مهم سال 2013،تداوم شدت یافته آشوبهاواغتشاشات،نابرابری ها،بی عدالتی ها واعتراضاتی که ازسال بحران آغازشده بود،تابوشکنی ها،حملات فرانسه به مستعمرات سابق

یونس پارسابناب 2 - استعفا ی پاپ قدیم وانتخاب پاپ جدید،بمب گزاری سلفیست های چچنی،خبرسازیهای رسانه های فرمانبر،مرگ بیش ازهزارکارگر،انتخابات ایران، پدیده اسنودن،آژانس امنیت ملی آمریکاچگونه سازمانی است

یونس پارسابناب 3 - این شعار وبهانه که تمام این اقدامات امنیتی برای مبارزه باتروریست است چقدر صحت دارد،پیروزی برد برد ملتهای ایران وآمریکا،ناکارائی آمریکادرسوریه ودرجهت حفظ منافع صهیونیست درفلسطین،

یونس پارسابناب 4 - بی ثباتی نظام جهانی وتلاطمهای جهانی،اردوغان جنایتکارجنگی یارهبر سازنده ومعتدل اخوان المسلمین،جنگهای ساخته وپرداخته بین شیعه وسنی،جنگهای زبانی،چرائی تجزیه سودان ودرگیریهای پی درپی

 

 برای گفتگوهای پیشین لطفا به آرشیو رادیو مراجعه بفرمائید

پخش زنده

Live Broadcast

 

ای مردم آزاده کجائید کجائید

آزادگی افسرد بیائید بیائید

بنمود  مصدق تان آن نعمت وقدرت

کاندرکف تان هست ازآن سرمگرائید

گیریدهمه ازدل وازجان راه مصدق

زین ره درآئید اگر مرد خدائید

علی اکبردهخدا

پاسخ علامه علی اکبردهخدابه

صدای آمریکا

مهاتما گاندی

درد من تنهایی نیست،بلکه مرگ

ملتی است که گدایی را قناعت

بی عرضگی را صبر،وبا تبسمی برلب

این حماقت را حکمت خداوند می نامد