RadioAzadegan

 

 

آخرین پیام دکترمصدق به مردم ایران

 

 

متن اعلامیه جهانی حقوق بشر

 

ایران و ایرانی را از زبان

کلنل محمد تقی خان پسیان بشنوید

معرفی کتابها

New Books

کمکهای مالی

Contributions

لینکهای رادیو

Links

تماس با ما

Contact Us

آرشیو رادیو

Archives

مقالات روز

Articles

خبرهای روز

News

 

صدايي براي استقلال ، آزادي و مردم سالاري در ايران

The Voice of Independence, Freedom, and Democracy in Iran 

صدای طرفداران صلح و دوستی و عدالت در جهان

A Voice for Supporters of Peace, Friendship, and Justice in the World 

برنامه های امروز راديو

دریافت کنید 

Youtube

FaceBook(sedayeazadegan)

Twitter

گفتگوهای رادیوآزادگان رامیتوانیدازطریق

 

 

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

محمدبرقعی 1-درباره دومقاله باعنوانهای مرگ دمکراسی باترفندهای دمکراتیک ونادرستی سرنگونی حکومتهای منتخب مردمی ازطریق تظاهرات خیابانی،آیا جمعیت جلوی دوربین نشانگروبیانگرخواستهای اکثریت مردم یک کشوراست یایک جوسازی،ایا اعتراضات خیابانی نادرست است؟

محمدبرقعی 2 - آیا مسائل فرهنگی روزمره است یانیازبه زمان دارند؟دستگاه های اطلاعات جمعی پدیده جدیدقرن،کنترل کامل خبری جهان بدست چهاریاپنج کمپانی بزرگ،صحنه سازی های عجیب وغریب ودروغ باپوشش آنچنانی برای فریب ودرکنترل احساسات مردمی که آنها را باوردارند

محمدبرقعی 3 - امروزدیگرنیروهای نظامی تعیین کننده نیستند،جایگزینی آن ،دزدی وانحراف جنبش ها،خیزشهاوانقلابهای مردمی توسط قدرتهای چپاولگروعواملشان بااستفاده ازجنایتها وسرکوبهای رژیمهای مستبد ودیکتاتورحاکم براین کشورهادرمنطقه،دمکراسی واقعی وبحث حق اکثریت

محمدبرقعی 4 - وضعیت شترگاوپلنگ حاکمیت ایران،شعاردخالتهای بشردوستانه مزدوران ووابستگان وناچیزهای تجزیه طلب،مقایسه جنبش آزادیخواهانه واستقلال طلبانه ملت ایران باشورش برنامه ریزی شد ه اوکراین نهایت بی خردی است،چرائی ناتوانائی دشمنان داخلی وخارجی درایران

محمدبرقعی 5 - وضعیت شترگاوپلنگ حاکمیت ایران،شعاردخالتهای بشردوستانه مزدوران ووابستگان وناچیزهای تجزیه طلب،مقایسه جنبش آزادیخواهانه واستقلال طلبانه ملت ایران باشورش برنامه ریزی شد ه اوکراین نهایت بی خردی است،چرائی ناتوانائی دشمنان داخلی وخارجی درایران

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 3 - مجموعه خبرهای هفته

یونس پارسابناب 1 - جهان درتلاطم،وقایع اوکراین،رفراندوم شبه جزیره کریمه،نگاهی کوتاه به تاریخچه آن،ازچه زمانی،چراوچگونه ازروسیه جداشده،برای بدست گیری حکومت دراوکراین کدامین گروه ها ودستجات باهم ائتلاف کرده اند،خبرهای رسانه های غرب وبویژه آمریکادراینباره

یونس پارسابناب  2 - پخش وتوضیح هدفمند خبرهادرراستای فریب وتحمیق افکارعام جامعه،فاجعه بزرگ،وظیفه نیروهای مستقل وآزادیخواه دراین زمان چیست وچه میتوانندبکنند؟درجهان یک یا دو یاچندقطبی،درکدامیک ازاین شرایط امکان رهائی ودستیابی به حاکمیت ملی بیشتراست

یونس پارسابناب 3 - پایان دوران حکومتهای استبدادی وقدرت های سلطه گر چگونه است وعملکردآنهابه چه ترتیب میباشد،استفاده های درست ومردمی ازتضادبین قدرتهابرای حفظ حاکمیت ملی،شعارالجزیره بخشی ازفرانسه،نامه ژنرالهای فرانسه به کندی درزمان ریاست جمهوری دوگل،

یونس پارسابناب 4 - چرا ژان پل سارتر وآنده مالروازجان کندی تشکرکردند؟درسوریه چه میگذرد؟تضادجدی بین حامیان سلفیست ها و النصره وطالبان،عربستان وقطر وترکیه ودیگرباصطلاح دوستان سوریه زیرچترآمریکاچه خواستهائی دارند،آیاآنجا چون افغانستان،عراق ولیبی نابودمیشود

یونس پارسابناب 5 - علت اصلی سفردولتمردان آمریکا به عربستان وشیخ نشینهای خلیج فارس،دلایل سقوط تک ابرقدرت،مصدق خنده آخرراکرد،وقتی مامیگوئیم ملی یعنی چه؟چراتوطئه ها ی ضدایرانی بیگانگان ومزدورانشان، همینطوراهداف رژیم سرکوبگرحاکم برایران به نتیجه نرسید

بوی نوروز - با آوای ایرج بسطامی ، اجرا گروه دستان ، موسیقی حمید متبسم ، مقدمه ، موسیقی وآواز ، ترانه بوی نوروز

خانه 109 - باآوای مینا رضوانی ، آهنگساز فریدون کامرانپور ، تنظیم فریبرز لاچینی ، سروده غوغا خلعتبری

پیراحمدآباد،تسلی وسلام - با آوای پویا اخواص،آهنگسازومقدمه مجیددرخشانی ، سروده ها باصدای سراینده مهدی اخوان ثالث

 

هشداربه هم میهنان وتمامی آزادگان جهان- امضا کنید

اعتراض به تهدید وتجاوز،جنگ وخشونت و سرکوب، متن بیانیه

گلها و یادها ، موسیقی ها وسروده ها 

 

گفتگوهای پیشین

نوروز1393

خجسته نوروزباستانی این پیام آوربهاران وسرزندگی ، چیره گی روشنائی

بر سیاهی، به هم میهنان وتمامی آزادگان جهان شاد و پیروزباد

محمد مصدق - گزارش به ملت(بخش2)دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران، متن پیشنهادی تصویبی بانام سعادت ملت ایران وبمنظورتامین کمک به صلح جهانی،عیوب قردادهای1933والحاقی، چرائی پذیرش نخست وزیری،نیرنگها،دسیسه هاوفریبهای انگلیس،آمریکاوعوامل مزدورداخلی

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 1 - دردنباله گفتگودرباره کتابهای ایشان بانام های ازسپیده تاشام ودیگری ازکجا تا ناکجا،وضعیت وتلاشهادرپیش ازسالهای  57 تاانقلاب وهمینطوردرپس ازآن،تشکیل کمیته هاوجریانهای امنیتی ضدمردمی ازطرف نظام پیشین ورژیم فعلی پس ازرسیدن بقدرت

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 2 -بوجودآمدن وسرکوب حرکتها وتشکیلاتها،سازمان ها ونهادها،گروه جنبش وتعطیلی آن،تابستان خونبارسال 1359،جنایتها،خشونتها،فریبها ودروغگوئی های خمینی ویاران ورهروان او،بازداشتها وچگونگی محاکمه گروه فرقان، همچنین دیگرافراد وگروه ها

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 3 -گروگانگیری وآزادی آنها،مقالات ونوشته هادرباره آن ودیگررفتارهای ضدایرانی وضدبشری رژیم ولایت فقیه،مسعود رجوی دررابطه با  گروگانگیری به علی اصغر حاج سیدجوادی چه گفت،نقش مخرب حزب توده واکثریتی ها درهمکاری باخمینی وایجاد آن فضا

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی 4 -گروگانگیری وآزادی آنها،مقالات ونوشته هادرباره آن ودیگررفتارهای ضدایرانی وضدبشری رژیم ولایت فقیه،مسعود رجوی دررابطه با  گروگانگیری به علی اصغر حاج سیدجوادی چه گفت،نقش مخرب حزب توده واکثریتی ها درهمکاری باخمینی وایجاد آن فضا

سیروس بینا 1 - اسفند،ماه پرماجراوپرازفراز ونشیب،کودتای سوم اسفند،9 اسفند طرح قتل مصدق باهمکاری شاه وکاشانی،14 اسفند سالروزدرگذشت مصدق درتبعیدگاه احمدآبادکه همچنان ادامه دارد،22اسفندروزبازداشت دکترحسین فاطمی وزیرامورخارجه دولت ملی وچندماه قبل ازتیرباران او

سیروس بینا 2 - 29 اسفند سالروزپرافتخارملی شدن صنعت نفت ایران،برای درک درست امروز،می بایدازگذشته وحداقل ازجنبش مشروطه باتوجه به رهنمودهاوراهکارهای تاریخ تحلیلی به آن نگریست،بعدازآن چه میشود؟هدف های توامان جنبش مشروطه،کودتای خائنانه سوم اسفند 1299

سیروس بینا 3 - رضاخان سیدضیا وبه دستور انگلیس ها،چارچوب وسرچشمه واینکه این کودتا ازکجا می آید؟قرارداد 1907،قرارداد دارسی، دخالت انگلیس درقراردادنفت ایران وانگلیس،جنگ جهانی اول وپیروزی انگلیس با نفت ایران،جریان وثوق الدوله وآرمیتاژ،قرارداد کذائی 1312 و

سیروس بینا 4 - پرتاب کردن قرارداد دارسی به داخل بخاری توسط رضاشاه،قرارداد گس گلشائیان،بدهی های نداده واضافه کردن ناچیزی به قیمت نفت،نقش مصدق دراین دوران،پذیرش نخست وزیری،ملی کردن صنعت نفت ایران،مقاومتها وایستادگیهادربرابر دشمنان وکودتای ننگین 28 مرداد

سیروس بینا 5 - تاریخ نگاری به سبک طالبان پهلوی وآخوندیزم،پروش یافته گان مکتبهای شیخ وشاه دردرون وبرون مرزودررسانه های ساخته وپرداخته بیگانگان ومستبدان،باشرکت کنندگان شاه تراش وبازی گردانان وخیمه شب بازی سازانی چون فروزنده ها وباشعارکذب جمهوری خواه

سیروس بینا 6 -ومیلانی هاوغیرو،همینطورمسافران تهران لندن همچون مجتهدزاده هاوتفرشی ها،ونادرست زشت بیانی بانام صادق زیباکلام،ودیگربی مایه هائی مثل محمدقوچانی اصلاح طلبان دولتی که داریوش آشوری روشنفکرروزنامه نگارش نامیده،همه دست دردست هم وهمسوبا ناسزاو

سیروس بینا 7 -نیرنگ،تهمت ویاوه ودروغ برای رضایت اربابان برمصدق میتازند،اینان چرا بوجودمی آیندودرجهت تامین منافع کدامین جریانهایند،جاسازی وبزک رژیمهای عقب مانده منفورضدایرانی وضدبشری،،پوپولیست کیست وبه چه مفهوم است؟چه کسانی ازجهل وبی دانشی مردم با

سیروس بینا 8- ریا وعوام فریبی استفاده میکنند،چه کسانی همه کوششان درراه آگاهی است،خمینی متحجرهرچه غرب آرزوداشت کرد،باکوچک کردن و تخریب مصدق گندابهای متعفن اصلاح نمیشوند،یکقرن مبارزه درپس 14 اسفند،مصدق کاری کردکارستان،خلیل ملکی عظمت آنرامیدانست

سیروس بینا 9 - مصدق آئینه واسطوره صدسال مبارزه مردم ایران،پدیده ای که اثرحرکت اودرمجموعه حرکتهای جهانی،درراستای دستیابی وحفظ منابع ومعادن ملتها،راهکارهای سیاسی ،تاثیربسزای آن درحقوق بشر،چرارژیمهای واپسگروغارتگران ازشبح واستخوان های پوسیده اومیترسند

اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرهای هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرهای هفته

آناهیتا ترکمان - ایران پاک ترین خاک من

 محمد مصدق - بخشی ازگزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

هما ارژنگی - نیایش نوروزی

 شادباشهای نوروزی

ادیب برومند

سیروس بینا

یونس پارسا بناب

جمال درودی

حسین شاه حسینی

نورالدین غروی

کیان کاتوزیان حاج سیدجوادی

 سخنان نمادهائی اززندانیان سیاسی ودادخواهی ها

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاوسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

گوهر عشقی - مادرستاربهشتی ، بخشی ازسخنان دردادخواهی ازاین بیداد

 اکبر روحانی 1 - مجموعه خبرها هفته

اکبر روحانی 2 - مجموعه خبرها هفته

 

بوی نوروز - با آوای ایرج یسطامی ، اجرا گروه دستان ، موسیقی حمید متبسم ، مقدمه ، موسیقی وآواز ، ترانه بوی نوروز

خانه 109 - باآوای مینا رضوانی ، آهنگساز فریدون کامرانپور ، تنظیم فریبرز لاچینی ، سروده غوغا خلعتبری

پیراحمدآباد،تسلی وسلام - با آوای پویا اخواص،آهنگسازومقدمه مجیددرخشانی ، سروده ها باصدای سراینده مهدی اخوان ثالث

 

محمد مصدق - گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه با صدای دکتر محمد مصدق

پروانه فروهر - ازآخرین سخنان وپیامها پیش ازدشنه آجین شدن بدست جلادان رژیم ولی فقیه درباره وضعیت نابسامان میهن ، نمایشی با نام انتخابات وچه میبایدکردها

داریوش فروهر - ازآخرین سخنان وپیامها پیش ازدشنه آجین شدن بدست جلادان رژیم ولی فقیه درباره وضعیت نابسامان میهن ، نمایشی با نام انتخابات وچه میبایدکردها

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

نورالدین غروی 1 - موافقت نامه مرحله اول نشست  5+1 پس از5 روز،متن برنامه اقدام مشترک،جزئیات ورخدادها،تمایلات وخواستها،بازدارنده گی ها،چگونگی عملکردتیم ایرانی ودیگرگروه های شرکت کننده،تفاوت آن باگذشته

نورالدین غروی 2 -رضایت سازیهای طرفین ونتایج،تبلیغات بسیارپرسروصدای اسرائیل وباندهایشان همچون مجاهدین،طالبان پهلوی،تجزیه طلبها،بویژه درآمریکاودررسانه های ساخته پرداخته شان،چرانتانیاهواینهمه هیاهومیکند

نورالدین غروی 3 -جان کری ودیگران درپی آن چه گفتند وچرا؟موضع بشدت خصمانه رسانه های زنجیره ای آمریکا وبدترازمواضع(ای پک)،درایران چه گفتندوچگونه تبلیغ کردند،خط ونشان کشی ها،نقش رسانه هادرافکارعمومی

نورالدین غروی 4 - تهدیدها وتلاشهابرای بازداشتن وبه کجا میتواندمنتهی شود،وضعیت تحریم ها،بحران شدید واستثنائی بین دوحزب حاکم آمریکاوآیا این به خاطر رنگ پوست اوباماست؟ افشای هم نوائی اسرائیل و عربستان

نورالدین غروی 5 - این باصطلاح پیروزی درواقع،تلاش درمتوقف کردن شکستی است که این رژیم وگروه مافیای ایران ستیزایران برباد ده برمردم ماتحمیل کرده،مقاومتهاوپایداریها نه فقط تحریمها،نشان ازباوربه صلح ودوستی

یونس پارسا بناب 1 - توافقنامه ایران باکشورهای گروه 1+5،رئوس اصلی وجزئیات،نقاط ضعف وقدرت،بازندگان برندگان درراستای احقاق حقوق مردم ایران وآمریکا،پی آمدها آن در خاورمیانه وجهان،اتفاق مهم این رخداد دراین

یونس پارسا بناب 2-حدود 35 سال،منبع سوم خبری یارسانه های جدیداجتماعی باامکان دستیابی به خبرهای درست وجداازمنابع خبری کلاسیک جاری قدرتمندان،امکان زیست وبزرگترشدن فقط درفضای ناآرام وپرآشوب،همکاریها

یونس پارسا بناب 3 -وهمراهیهای اسرائیل وعربستان درسوریه،فلسطین ودرباره مخالفت باتوافق،شباهتها بایکدیگر،آیانتایاهووصهیونیستها تعیین کننده سیاست آمریکادر خاورمیانه ومنطقه اندیادرخدمت منویات الیگارشیهای آنجا

یونس پارسا بناب 4 -نشانه هاازخواست توافق دولتهای ایران وآمریکا دراثرمبارزات مردمی،مخالفت مردم آمریکا باتجاوزبه ایران وبرای اولین بار پیش ازهرگونه اقدام آشکار،نقش ایرانیان آزاده وشرافتمند در درون وبیرون مرز

هالو ( عالی پیام ) - حواله به دیکتاتورها

 

محمد مصدق - بخشی از گزارش چگونه ملی شدن صنعت نفت،نیرنگهاوخیانتهای بیگانگان وعوامل داخلیشان،شاه وکاشانی وبقائی و،دردومین سالروزملی شدن صنعت نفت ایران

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

حسین شاه حسین 1 - تهران،دکترحسین فاطمی  یارشجاع ووفاداردکترمصدق که بود،چه کرد وچراجاودانه شد،بمناسبت سالروزشهادت سرداربزرگ نهضت ملی ایران،بنیاد وریشه دشمنی وحسادت حتی برخی ازفعالین درنهضت،

حسین شاه حسین 2 - انتقادها ازاوبه مصدق وپاسخ به آنها،شایعات شبانه روزی بیشرمانه، ناتوائی شاه وهمکاران درهمراه کردن اویا بازدارندگی ازمبارزات،اولین مقاله درزمان رضاشاه،چراانگلیس به این اندازه ازاوکینه داشت

حسین شاه حسینی 3 -خاطرات آیت اله رضازنجانی،فاطمی درکنارمصدق به جهانیان نشان دادکه وقتی دولتهابا پشتیبانی وحمایت ملتها به صحنه می آیندچگونه میتوانندغارتگرانی همچون پیر کفتارانگلیس رابه زانودرآورند

نعمت آزرم 1 - چراقتلهای سیاسی زنجیره ای ازدوران رضاخان،فرزنداومحمدرضاشاه ووهمینطور دررژیم جمهوری باصطلاح اسلامی حاکم برایران وحشیانه تروخشونت بارترهمچنان ادامه دارد،چرااین چرخه خون وخونریزی

نعمت آزرم 2 - ازدیربازها تاامروز را پایانی نیست،ریشه های آن،شباهتهای این رژیم باحاکمیتهای قرون اول ودوم هجری وبویژه حجاج وجنایتهایش،سروده های فردوسی درشناخت وشناسائی درک اوضاع واحوال آن روزگاران

نعمت آزرم 3 -تیرباران واعدام دکترحسین فاطمی وزیرامورخارجه دولت ملی مصدق بمناسبت سالروزاین جنایت،چرابایدباتوجه به تجربه تاریخی باردیگر اسیرحکومت خلافتی میشدیم موزه عبرت ودروغهاوتبلیغات شرم آورآخوندی

نعمت آزرم 4 - دوباورونگاه،یکی دین پیشگی وکفرانگاری همچون امام محمدغزالی وتکفیر سه تن ازبزرگان ایران،دیگری ملی ومردمی چون فردوسی،ناصرخسرو،سعدی وحافظ،،دوجریان فکری حاضر درفرهنک تاریخی کشورمان

نعمت آزرم 5- ایران همیشه موردتجاوزکوچ نشینان،سیاستهای ریاکارانه وتجاوزکارانه انگلیس وروس دررابطه باتجزیه ایران،ایران تنهاودرحساس ترین منطقه جهان،یادی ازاستادفرهیخته دکترمحمدعلی اسلامی ندوشن

نعمت آزرم 6 - مفهوم ملت وهویت بنابرتعریف ونظرات نوین جامعه شناسی سیاسی امروز،نقشه خاورمیانه بزرگ واقدام به پیاده کردن طرح آن، بیشتراززمان جورج بوش،وکلای فضولی ملتهابقول خودشان،پیداشدن خلقهای جدید،

نعمت آزرم 7 - فتنه های اسرائیل،عربستان،برخی همسایگان، وهمه حقیقت اینکه حاکمین  تهران شریک واقعی آنهابرای ویرانی وتکه پاره کردن ایرانند،دشمنی بدترازفاتحان وسرداران بیگانه دربخاک وخون کشیدن ایران

نعمت آزرم 8 -خرافه هاودروغهای مذهبی  تولیدشده ی بیش ازهرزمان،هم میهنان سنی یک مسجددرتهران ندارند،این تاکیدکه جامعه ایران تجربه زیست ملی چندگانه رادر هزاره وهزاره ها راپشت سرگذاشته،سروده خون وخاطره

 

محمد مصدق - گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه با صدای دکتر محمد مصدق

حسین فاطمی 1 -  سخنرانی شهید بزرگ نهضت ملی ایران باعنوان تاثیر مطبوعات درملی شدن صنعت نفت،وظیفه روزنامه نگارچیست، بمناسبت سالروزشهادت

حسین فاطمی 2 -  سخنرانی شهید بزرگ نهضت ملی ایران باعنوان تاثیر مطبوعات درملی شدن صنعت نفت،وظیفه روزنامه نگارچیست، بمناسبت سالروزشهادت

سعید فاطمی1 - چگونگی تیرباران وشهادت دکترحسین فاطمی،آخرین سخنان،مصاحبه مطبوعاتی آزموده دادستان بیدادگاه درباره این قتل همچون امروز،انعکاس این جنایت در

سعید فاطمی 2- نشریات جهانی،عنوان چند سرمقاله درباره حاکمیت دزدهاوجاسوسهادرایران،آخرین مقاله در27 مرداد،فرازهائی ازسخنان برای افسران دقایقی پیش ازتیرباران

سعید فاطمی 3- نشریات جهانی،عنوان چند سرمقاله درباره حاکمیت دزدهاوجاسوسهادرایران،آخرین مقاله در27 مرداد،فرازهائی ازسخنان برای افسران دقایقی پیش ازتیرباران

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

محمد برقعی 1 - دنباله بحث فرهنگ ستیزان،چه کسانی وباچگونه باوری باملت ایران وفرهنگ آن سرستیزدارند؟چرافیلم سیصد ساخته میشود وچه اهدافی درپی آن است؟تاثیراینگونه برخوردهای خصمانه وتبلیغات هدفمند

محمد برقعی 2 - دررسانه های بیگانه ساخته،ضایعات فاجعه باروتخریبهاوناکارائیهای اجتماعی،بنیان گذاری اولین امپراطوری درجهان بعنوان یک سیستم اجتماعی قدرتمند وتوانا،تقلیدازآن تابه امروزحتی دریونان قدیم

محمد برقعی 3 - تاثیراندیشه های ایرانی درایجادسیستمهای حکومتی جهان،عقل گرائی درغرب،عقل گرائی همراه با احساس درشرق،الگونمائی دمکراسی یونان  نه آتن! آنهم باتوجه به وضعیت زنان وحاکمیت برده داری آنجا

محمد برقعی 4 - تفاوت دودستاورد، یکی اندیشه های فلسفی برای نخبگان،دیگری اندیشه های اجتماعی فلسفی برای همگان ونقش آن درتحولات اجتماعی،بی ارتباطی دمکراسی امروز با دمکراسی که،ازآن دریونان یادمیکنند

محمد برقعی 5 - آیا دمکراسی فقط عامل رشد دراروپا بود ؟ چرا ملتی را وادار به حقیر بودن وناچیز بودن میکنند ،آیا این مردم دیگرباوربه  زیست دررشد وپیشرفت وگذاراز موانع وسدها ی درپیش رو را خواهند داشت؟

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

 

 

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

فرزاد کمانگر- نامه معلم وشاعر به دانش آموزانش و شرح باصطلاح محاکمه دربیدادگاه رژیم جمهوری اسلامی ومحکومیت به اعدام باصدای قهرمان شهید

یونس پارسابناب 1 - پاسخ به این پرسش ها،باتوجه به افشاگریهای گسترده درباره عملیات آژانس امنیت ملی که حتی بااعتراض وشکایت دوستان نزدیک آمریکاروبروشده این چگونه سازمانی است،جای آن درسیستم حکومتی

یونس پارسابناب 2 - آیا یک نهادمستقل است،سابقه وحوزه فعالیتی آن؟نقش اسنودن دراین افشاگری،عملکردیکسان سازمانهای اطلاعاتی واینکه قدرتهای سلطه گردوست ودشمن ندارند،چرا پیام وایمیل میلیونهاانسانی که هیچگونه

یونس پارسابناب 3 - فعالیت سیاسی نداشته اندضبط وشنیده شده،چرابعداز گذشت بیش ازدوسال ونیم،جنگ سوریه همچنان بقوت خودباقیست وچون دیگرکشورها،افغانستان وعراق ولیبی پس ازچندروز سقوط نکرده؟عامل داخلی

یونس پارسابناب 4 - چرابی بی سی وصدای آمریکا سعی برنقش تعیین کننده حضورلشگرهای ایران درسوریه دارند،چرااسرائیل روزبعدازاعلام انهدام تسلیحات شمیائی،به سوریه وبه آن منطقه حمله کرد،اشباع استثماروسرکوب

یونس پارسابناب 5 -منظورازجهان پرتلاطم چیست وچه تفاوتی باگذشته دارد؟درگیریهای خونین دربلوچستان توسط نیروهای مسلح شده وبرخوردوحشیانه وانتقام جویانه رژیم با ازدیاد اعدامهای سراسری،پس ازانتخاب روحانی

یونس پارسابناب 6 - فعالیتهای همگون نیروهای جنگ طلب داخلی وخارجی،رابطه سنی های بلوچستان با طالبان،سه گروه طالبان درافغانستان وپاکستان،فکروبرنامه ازغرب وعمل ازآنها،نقش رژیمهای فاسدوبی لیاقت ووابسته

هیلا صدیقی _ دوباره سبز

 

ستاربهشتی - آخرین گفتگو پیش ازشهادت درباره تعقیبها وبازرسی ها

گوهر عشقی - مادرستاربهشتی ، بخشی ازسخنان دردادخواهی ازاین بیداد

حسین شاه حسینی 1 - تهران، زندگی ومبارزات محمدحسن شمشیری بمناسبت سالروزدرگذشت او،چهره ای به مفهوم واقعی انسان،ازتبارنیکان ووارث فرهنگ آنان،خودساخته وبخشنده،پرکاروبی توقع،بافضیلت ومیهن دوست

حسین شاه حسینی 2 -ازعاشقان مصدق وراه او ومردم ایران،چگونه رفتارواندیشه اوبا دانش پژوه هان،دانشجویان وخادمین میهن ،شمشیری هرچه کردبرای مردم کردوهرچه درتوان داشت دراین راه گذاشت،شجاع ومقاوم واستوار

حسین شاه حسینی 3 - قهرمان قرضه ملی،معلم عملی جامعه،بزرگداشت واحترام وسخنان دکترصدیقی درباره اوجایگاهش،یادداشت واطلاعیه  دکتر مصدق در دعوت به برگزاری مراسم ختم اوازتبعیدگاه احمدآباد،سروده حیدررقابی

محمد  برقعی 1- حوادث ورویدادهای خونباربلوچستان،درآنجا چه میگذردوچراچنین شده،آیا این اتفاقات تلخ ودرد بار توسط ویا به دستوربیگانگان است،درچه هنگامی بیگانگان وسرسپردگانشان امکان ایجاداختلال وتوطئه می یابند

محمد  برقعی 2 - حاکمین بی لیاقت،دشمنان ملت وبخشی های خائن،زمینه سازهای فتنه هاو دخالتها،پیوندعمیق فرهنگی مردم بلوچستان بامردم سایرنقاط ایران،فقیرترین بخش فراموش شده ایران هم درنظام پیشین وهم باتغییراتی

محمد  برقعی 3- درپس ازانقلاب،نقش قوی مذهب باتوجه به همسایگان،دکان امام زمانی،تحقیروتحمیل افکارخرافی،نقطه آغازاین وضعیت وگاهشمارآن،نقش استانداران وماموران دولتی،پیدایش جندالله،عملیات انتحاری طالبانی

محمد  برقعی 4 -آخرین اطلاعیه  جندالله در تسویه حساب باایران وسوریه،نشانه های نقش سازمانهای اطلاعاتی آمریکا،عربستان،انگلیس واسرائیل،حملات جنایتکارانه اشرارمسلح شده وانتقام گیرهای وحشیانه کوررژیم بااعدامها

هما ارژنگی - بامن ازایران بگو

 

بهاره هدایت -پیام به دانشجویان واستادان اتحادیه اروپا ازطرف دانشجویان تحکیم وحدت،محکومیت به 9 ونیم سال زندان درغیاب وکیل وتوسط مقیسه یکی دگرازقاضیان

یونس پارسابناب 1 - نشست دولتمردان ایرانی وآمریکائی درجلسه 5+1،شواهدو نشانه هائی درباره ادامه آن درآینده،عقب نشینی هائی ازهردوطرف،علت اصلی وریشه های آن،تفاوت نظرات ودیدگاهای امروزمردم آمریکا

یونس پارسابناب 2 - نسبت به دوران بوش دررابطه باتجاوزات وجنگها،بویژه حمله به ایران وسوریه، مبارزات فعالین وآزادگان ایران وآمریکاهریک به شیوه خوددر تغییربه شرایط روز،به ستوه آمدن مردم ونشانه های آن

یونس پارسابناب 3 - درتلاطمات جهانی،دستیابی وایجادزمینه های رشد وآگاهی،گسترش مبارزات مردمی برای رهائی دربرابر دشمنی جهانی،تعطیلی  موسسات فدرال دولتی درآمریکا،منظورازمقروض بودن دولت فدرال چیست؟

یونس پارسابناب 4 - بدهی اصلی وعمده آمریکا بغیرازچندکشورخارجی به کدامین شرکتها وکمپانیهای فراملی آمریکائی است،برای چه وچگونه هزینه شده ومیشود؟فرمان حمله به سوریه یادیگرکشورها برای  رضایت آنهاست؟

یونس پارسابناب 5 - نقش رسانه های همگانی آمریکا وجهانی دربی اطلاع نگه داشتن مردم،همانندی جنگهای زرگری ایران باشعبده بازی دوحزب بی تفاوت آمریکا،همه روزه بیشترشدن فاصله  بین فقیروغنی درایران بلازده

یونس پارسابناب 6 - آیامسئله آمریکا،ترکیه،عربستان،شیخهای خلیج فارس وبویژه اسرائیل بشاراسد یا خامنه ایست؟نیروهای نظامی وامنیتی اسرائیل درکردستان عراق،مسئله انهدام تسلیحات شمیائی دردست جنگجویان سوریه

آناهیتا ترکمن - سروده چوایران نباشد تن من مباد

شهریار - سروده تاریخ ایران

 

مجید توکلی - سخنرانی دردانشگاه تهران، ساعاتی قبل ازدستگیری واعزام به شکنجه گاههاسیاهچالهای رژیم حاکم برایران

نورالدین غروی 1 - انتخابات رئیس جمهوری باکو ی به غلط آذربایجان نامیده،بحثها وگفتگوهاوچگونگی برگزاری یکی دیگرازانتخابات سلسله خاندان علی اف،سومین انتخاب الهام علی اف رئیس جمهور دائمی پس ازپدر

نورالدین غروی 2 - لباس دوخته باهمکاری همه جانبه آمریکاوغرب برای درقدرت ماندن او،تغییر قانون اساسی،چگونگی برگزاری این نمایش،اعلام نتیجه یک روزپیش ازرای گیری وگامی فراترازانتخاب دوردوم احمدی نژاد

نورالدین غروی 3 - شرایط ویژه پس ازسقوط شوروی ومشگل بزرگ هویتی،استخراج چاه های نفت وامتیازدادن ها،سیاستهای ضدایرانی رژیم حاکم برکشورمان،تحریم های کلینتون واجرای پروژه های غیر برگشت فاجعه بار

نورالدین غروی 4 -چرااین انتخابات به نسبت ازدوره های پیشین آرام تربودوچرادرآنجا انقلاب رنگین نمیشود،امروزازاین انتخابات کمپانیهای نفتی ونظامی آمریکا وبویژه اروپائیها رضایت دارند، گروگانگیری نخست وزیر لیبی

نورالدین غروی 5 -چراهاوچگونگی،لیبی دو تکه ملوک الطوایفی،آخرین دمکراسی ساخته آمریکاباانگلیس وفرانسه،نوع خبررسانی کورپریشنها،اسلحه وتروریست صادرات لیبی به مالی وسوریه،دمکراسی های دروغین نفتی

اکبر روحانی  - مجموعه خبرهای هفته

امین اله حسین - زندگینامه آهنگسازبزرگ ایرانی باصدای هنرمند ،این گفتگو در بیش از40 سال پیش انجام شده ،همراه باسنفونی باشکوه وماندگار پرسپولیس یاخرابه های تخت جمشید

شهریار - سروده ی آذربایجان

 

 برای گفتگوهای پیشین لطفا به آرشیو رادیو مراجعه بفرمائید

پخش زنده

Live Broadcast

 

ای مردم آزاده کجائید کجائید

آزادگی افسرد بیائید بیائید

بنمود  مصدق تان آن نعمت وقدرت

کاندرکف تان هست ازآن سرمگرائید

گیریدهمه ازدل وازجان راه مصدق

زین ره درآئید اگر مرد خدائید

علی اکبردهخدا

پاسخ علامه علی اکبردهخدابه

صدای آمریکا

مهاتما گاندی

درد من تنهایی نیست،بلکه مرگ

ملتی است که گدایی را قناعت

بی عرضگی را صبر،وبا تبسمی برلب

این حماقت را حکمت خداوند می نامند